A A A A A

Church: [Mluvení v jazycích]


1 Corinthefue 1:5
byli jste v něm obohaceni v každém ohledu, každým slovem a veškerým poznáním.

Sa nga bé yôli'n 2:4
:Yee' an-a' klehkpeh :on :ne-a 'o, on 'yi-dih: Gban 'i :ne :Zulu-: dih, 'de on 'kpa 'o wlu⧾ 'doror: 'dor :po 'da, :ka Gban 'i :ne :Zulu no-a an-a' 'kpih 'nyi-eh on 'ye-a' :wlu-a' no.

Sa nga bé yôli'n 19:6
'De :Poror' tba-uh son⧾ ken dih. 'De Gban 'i :ne :Zulu 'kpa-uh ken. :Yee' an po wlu⧾ 'doror: 'dor, :en Gban 'i :ne :Zulu 'nyi-uh-a, on 'ye-a' po, 'de an po Nyorsoa-a' wele-eh.

Galatiefue 5:22
Jorwor: Nyorsoa-a' :Zulu-a: no-eh, 'de nyor⧾-a ybeh-dih, 'de 'mona 'yi-dih nyor⧾-' dih, 'de on 'ble wlu-' dih 'worn-eh-: :porluh-a' dih :kpon-eh-: :porluh-a' 'yi dih :nmor-eh-: deh⧾ 'jeh :no-eh-: 'dekorn: :dhehehn-nyor⧾-:.

Marc 16:17
Nyor⧾ :on po-ih-a dhih 'jeh-', :yee' an mu 'kpih 'ble-: on 'ye nyor⧾ 'di dih 'ma-dih-deh⧾ no. An mu nyor⧾ 'kwla 'ye-dih-deh⧾ 'de :za, 'de 'an 'nyne 'di, :yee' an mu wlu⧾ :dele' :po.

1 Corinthefue 14:2
Deh no-eh, nyor :or po-a wlu⧾ 'doror: 'dor :en Gban 'i :ne :Zulu 'nyi-or, or 'ye-a' po, or :se 'de nyor bo :wlu, jorwor: 'de Nyorsoa bo :oo' or wlu. Deh no-eh, nyor-a' 'worn deh or za-a-' dih. Nyorsoa-a' :Zulu-a' 'kpih, me-: or no, 'de or za Nyorsoa-a' 'slan⧾-a' dhih-'.

1 Corinthefue 14:23
:Yee' :mor eh 'dhu 'chore-nyor⧾-a' klehkpeh 'gbon-dih: :dha :due' 'de nyor⧾-a' klehkpeh on 'ye wlu⧾ 'doror: 'dor :po-eh ya-' 'duo:, 'de nyor⧾ :on se-a Nyorsoa-a' deh-' dih 'worn deh 'jeh-: 'dekorn: nyor⧾ :on se-a 'Klae-a' dhih dhih 'jeh-' po-: 'de on 'ye pa, on se 'beh-dih: on 'ye :ao' sena-: no a-uh :e?

1 Corinthefue 14:27-28
[27] :Yee' :mor nyor mu wlu⧾ 'doror: 'dor :po 'de 'chore-', 'nyi nyor⧾ 'sororn', nyor⧾ taan no-eh, 'nyi on 'tola: 'de, an-a' :wlu-dih:-' :dha :due'. :Yee' 'nyi nyor :noror' :za dhih on :za-a-' gbor.[28] Jorwor: :mor nyor se 'o :ne, or 'ye-ih' gbor :za, :yee' nyor :or po-a wlu⧾ 'doror: 'dor :dao', 'nyi or no 'dhuan, 'nyi or :wlu 'do or-a' 'jeh-a' :porluh ken-: 'dekorn: 'de Nyorsoa bo-:.

1 Corinthefue 12:8-11
[8] Nyorsoa-a' :Zulu-a 'nyi nyor :noror' tubo-wlu:⧾ :en :ne-a :toror' 'di. 'De mo-: :ne-a :due' an 'nyi :noror' tubo-wlu:⧾ :en 'ble-a deh-' dih 'worn-eh: 'de en 'di.[9] :Zulu: :ne-a :due', mo-: :an 'nyi nyor :noror' dhih 'jeh-' :po-eh: 'de or no nyor⧾ 'di dih 'ma-dih-deh⧾. 'De mo-: :ne-a :due' :neheh', an 'nyi :noror' 'kpih :en 'puh-dih-a puhba-nyor⧾.[10] :Zulu: :ne-a :due', mo-: :an 'nyi nyor :noror' 'kpih or 'ye nyor⧾ 'di dih 'ma-dih-deh⧾ no. 'De an 'nyi nyor :noror' Nyorsoa-a' wele-eh: :po-eh. 'De an 'nyi :noror' 'kpih or 'ye deh⧾ :en 'wluh-a 'de on bo-: 'dekorn: :yih :en se-a 'de 'wluh-: or 'ye-ih' dih zela:. An 'nyi nyor :noror' 'kpih or 'ye wlu⧾ 'doror: 'dor po :en Gban 'i :ne :Zulu 'nyi-or, or 'ye-a' po. 'De an 'nyi nyor :noror' 'kpih or 'ye wlu⧾ :dao' gbor :za.[11] Nyorsoa-a' :Zulu: :ne-a :due' mo-: 'o :an no deh⧾-a' klehkpeh :daa. :Ka an 'bhorn-a 'ka-: 'o on no nyor⧾ 'nyii'-deh:⧾ 'doror: 'dor :daa en-' 'nyi-a' :due' :due'.

1 Corinthefue 13:1-13
[1] :Yee' :mor eh 'dhu 'on po :gwlor-nyor-wlu, :korn mor 'enjor-a' wlu, jorwor: :mor 'on se :ybeh-dih-eh 'ble, :yee' dhih 'an za-a-', en gweh :ka nyor bla 'kpole-eh-: 'dekorn: 'gea-: :en po-a :dhlumeh' :dhulu', 'de dhih en za-a-', nyor-a' 'worn-ih'-a' dih.[2] 'An :yeh 'ble 'kpih, 'on 'ye Nyorsoa-a' wele-eh po, 'an :yeh 'ble deh-' dih 'worn-eh-a' klehkpeh, 'de 'on 'ye 'slan⧾-a' klehkpeh-' dih 'worn, 'de 'on 'ye dhih 'jeh-' :po-eh-a' klehkpeh :eh :korn-a :eh 'ye-a tluh :gwliin' :za-dih: 'ble, jorwor: :mor 'on se :ybeh-dih-eh 'ble, :yee' 'on se deh-' 'dhu-eh:.[3] 'De mor :mor 'on 'nyi 'an-a: deh⧾-a' klehkpeh 'on 'ble-a se deh-a' :za-da 'ble-nyor⧾, 'de 'on 'ye 'an yau-a' klehkpeh 'kwla :za on 'ye 'yli :po-eh:, :mor 'on se :ybeh-dih-eh 'ble, en-' klehkpeh :se 'o 'on deh po 'gboror:.[4] :Porluh-a' dih :kpon-eh-: an-a' 'yi dih :nmor-eh-: me-: 'dhu :ybeh-dih-eh. :Ybeh-dih-eh se :gwlehehn'-: :an-a' 'jeh dhih bo :po-eh-: 'dekorn: 'jeh 'i 'beh-dih-eh-: 'ble.[5] :Ybeh-dih-eh-a' po nyor⧾ yaa'e dih. Eh-a' zi eh-a' 'jeh 'yor-eh-a' :due'-a' dhih. Eh-a' 'dhobo:, eh-a' 'kpa 'chehn-'. Eh-a' 'ble-dih: dhih 'di dih.[6] Nyor⧾ :on 'ble-a :ybeh-dih-eh, an-a' no 'mona :mor nyor no deh-zon. Jorwor: dhih-a' 'yor-eh:, me-: :korn dhih an no 'mona.[7] :Ybeh-dih-eh 'ble 'di dih :ku-eh: 'do nyor⧾ bo. Eh 'ble nyor⧾-a' dhih 'jeh-' :po-eh-: an-a' :gwlii' :dhe-eh-: 'dekorn: :porluh-a' dih :kpon-eh-: 'do on bo.[8] :Ybeh-dih-eh se 'dlu-' :jla 'da :korn. Jorwor: Nyorsoa-a' wele-eh: :po-eh mu dih :gweh. Wlu⧾ 'doror: 'dor :po-eh: :en Gban 'i :ne :Zulu 'nyi-a nyor⧾, on 'ye-a' po, en mu dih :gweh. Deh 'i yubo-eh: :eh no-a 'nyii'-deh: Nyorsoa 'nyi :a-uh, eh mu dih :gweh.[9] Deh no-eh, deh 'i yubo-eh: :eh no-a 'nyii'-deh: Nyorsoa 'nyi :a-uh, :a se eh-a' klehkpeh 'zorn gweh, 'de mor :a se 'nyii'-deh: :eh no-a tubo-wlu:⧾ :en Nyorsoa 'nyi :a-uh, en-' wele-eh: :po-eh-a' klehkpeh 'zorn gweh :ke.[10] Jorwor: :mor ti deh :eh gweh-a :vlehehn'-', eh mu-a 'de :yi, :yee' :yih :en se-a 'de :gweh, en mu :zi.[11] :Yee' ti 'on no-a 'yu-yu, :yee' :ka 'yu-yu-a no-a :wlu-a', 'ka-: 'an no :wlu-a'. :Ka 'yu-yu-a no-a :gwluhuh' dih :na-dih-eh, 'ka-: 'an no :ke. :Ka or no-a deh-' dih 'worn-eh, 'ka-: 'an no. Jorwor: :yeh 'on no-a nyor-kpalu :naa, :yee' 'on 'tali: 'yu-yu-deh⧾-a' klehkpeh-: dih.[12] :Yee' :kana :naa, deh⧾ :a 'worn-a dih 'de Nyorsoa-deh 'di :naa, en gweh :ka nyor :or pobo-a 'de 'ni :eh se-a 'yli zelie: bo. Jorwor: or :ne :a mor-: :a mu ybei' dih dhele: 'de ybei'. :Kana :naa 'on 'see Nyorsoa-a' yubo-eh 'zorn gweh. Jorwor: 'de ybei', 'an mu-or dih 'worn-: deh 'jeh, :ka or no-a 'an dhih-' dih 'worn-eh deh 'jeh :naa.[13] :Yee' deh⧾ taan :daa, en :se-' dih :gweh i, dhih 'jeh-' :po-eh-: deh :gwlii' :dhe-eh-: 'dekorn: :ybeh-dih-eh-:. Jorwor: :ybeh-dih-eh:, eh-: no en-' klehkpeh-a' 'dlu.

1 Corinthefue 14:1-40
[1] :Yee' :ybeh-dih-eh:, eh-: 'ye deh no, a 'ye 'kwla⧾-' dih 'bhorn. 'Nyi a-a' :porluh⧾ sin 'gabaa, a 'ye Nyorsoa-a' :Zulu-a' 'nyii'-deh⧾ 'ble. :Yee' 'de Nyorsoa-a' wele-eh: :po-eh bo, 'do :wor a-a' :porluh⧾ 'ye :sin-dih: 'gabaa, eh 'ye 'o dih :zi.[2] Deh no-eh, nyor :or po-a wlu⧾ 'doror: 'dor :en Gban 'i :ne :Zulu 'nyi-or, or 'ye-a' po, or :se 'de nyor bo :wlu, jorwor: 'de Nyorsoa bo :oo' or wlu. Deh no-eh, nyor-a' 'worn deh or za-a-' dih. Nyorsoa-a' :Zulu-a' 'kpih, me-: or no, 'de or za Nyorsoa-a' 'slan⧾-a' dhih-'.[3] Jorwor: nyor :or po-a Nyorsoa-a' wele-eh, or wlu 'de :gwlor-nyor⧾ bo. 'De or ku-dih-uh dih, or po 'de an-a' 'kpih, 'de or dhe-uh :porluh⧾ 'di dih.[4] Nyor :or po-a wlu⧾ 'doror: 'dor :en Gban 'i :ne :Zulu 'nyi-or, or 'ye-a' po, or ku-dih or-a' 'jeh :due' dih 'klein'. Jorwor: nyor :or po-a Nyorsoa-a' wele-eh, or ku-dih 'chore-a' klehkpeh dih.[5] Eh mu 'on 'ton :korn, a-a' klehkpeh, a 'ye wlu⧾ 'doror: 'dor po :mloror' :kpeheh:. Jorwor: eh mu 'on 'ton :korn deh 'jeh, a 'ye Nyorsoa-a' wele-eh po. Deh no-eh, nyor :or po-a Nyorsoa-a' wele-eh, or-: 'kpa deh ken 'gabaa, or-: :zi 'o :yor :or po-a wlu⧾ 'doror: 'dor-'. :Mor eh 'dhu nyor :ne 'o, or 'ye wlu⧾ 'doror: 'dor or po-a gbor :za, 'de 'chore 'ye dih ku, :yee' 'on :se-' :mleheh' 'da.[6] :Yee' 'an 'Klae :de-di'-boi'-a:, :mor 'on yi 'o a bo, 'de 'on 'ye wlu⧾ 'doror: 'dor po :poo:, :yee' 'mo :za-dih-eh-' :yeheh 'on :za-dih: a-uh' :eh? :Mor eh 'dhu 'on :ya 'de tubo-wlu:⧾ Nyorsoa :to-dih:-a 'on 'i-: :eh beh deh-' dih 'worn-eh-: Nyorsoa-a' wele-eh: :po-eh-: 'dekorn: nyor⧾ deh :torne-eh-:, :yee' 'on :se-' :mleheh' 'da.[7] 'De :ka :ne-a :due' 'di, :mor blaa-deh:⧾ :en se-a :febeh' 'ble :en 'kpa-a :dholo-: 'dekorn: 'solo' :wepe'-: :mor nyor :or bla-ih-a, or se en-' wlu-' dih zela:, :yee' :kaa nyor⧾-a mu deh an bla-a eh-a' dih 'worn-a' :no :eh?[8] :Yee' :mor 'yu :or bla-a tuh :vuwor', or se or-a' wlu-' dih zela: deh 'jeh, :yee' nyor :yoror :or mu ta-tiei dih 'dhu-' :eh?[9] :Yee' 'de :ka :ne-a :due' 'di, :kaa nyor⧾-a mu deh a za-a-' dih 'worn-a' :no :eh? :Mor a-a' tubo-wlu⧾-a' po-a' klehkpeh :ne 'de wlu⧾ 'doror: 'dor 'di? A-a' wlu-a mu 'o 'ploba-' dih 'kpa-:.[10] 'Dawor'⧾-wlu:⧾ 'doror: 'dor, me-: :ne dha yao 'zorn. Eh se wlu :korn, :on 'ye :ao' :on se deh 'i :bleh-dih:.[11] Jorwor: :mor 'on se wlu on po-a yubo:, :yee' nyor :or po-uh-a, or no 'dawor'-yu: 'do 'on bo, 'de 'on no 'dawor'-yu 'do or bo :ke.[12] :Yee' eh-a' dhih, :ka a-a' :porluh⧾-a sin-a, a 'ye-a Nyorsoa-a' :Zulu-a' 'nyii'-deh⧾ 'ble, :yee' a vorn a 'ye 'nyii'-deh:⧾ :en ku-dih-a 'chore dih, a 'ye-ih' :koan :no-dih: 'gabaa.[13] :Yee' eh-a' dhih, nyor :or po-a wlu⧾ 'doror: 'dor, 'nyi or dhele: Nyorsoa dih, or 'ye-or' 'kpih 'nyi, or 'ye deh or :za-a-', eh-a' gbor :za-eh 'beh-dih:.[14] Deh no-eh, :mor 'on :taa 'de Nyorsoa bo wlu, 'de wlu⧾ 'doror: 'dor 'di, :yee' or-a' :Zulu: mo-: :an yi-dih 'on-', :an wlu 'de or bo. Jorwor: 'an 'dlu 'di dih :na-dih-deh se 'o deh 'ye. Deh no-eh, 'an-a' 'worn deh-' dih.[15] :Yee' deh 'an mu-a :no, eh-: 'dhu, 'an mu Nyorsoa-a' :Zulu-a' wlu :po, 'on 'ye 'de or bo :wlu, 'de 'on 'ye 'an :gwlor-nyor-wlu no, :on 'wluh-a 'de 'an 'dlu 'di dih :na-dih-deh bo, 'on 'ye 'de or bo :wlu :ke. :Yee' 'an mu or-a' :Zulu-a' wlu :no, 'on 'ye 'duh ble, 'de 'on 'ye 'an :gwlor-nyor-wlu no, :on 'wluh-a 'de 'an 'dlu 'di dih :na-dih-deh bo, 'on 'ye 'duh ble :ke.[16] :Yee' :mor :on po Nyorsoa-a' :Zulu-a' wlu, 'de :on 'ye or-a' 'zio po 'klein', :yee' :kaa nyor⧾ :on se-a Nyorsoa-a' deh-' dih 'worn deh 'jeh, 'de :on :ne-a 'de a bo 'chore-', :kaa an mu :an-a' bo 'worn-dih-eh :no :eh, 'do :an-a' Nyorsoa-a' 'zio :po-wlu bo :eh?[17] :Mor :an-a' Nyorsoa-a' 'zio :po-wlu-a' :yeh :nmor 'yi dih, jorwor: :on 'be :yor :ne-a 'o, or :se-' :za-dih-eh:.[18] 'On po Nyorsoa-a' 'zio, 'on 'ye wlu⧾ 'doror: 'dor po :en Gban 'i :ne :Zulu 'nyi-a 'on, 'on 'ye-a' po, 'on 'ye 'o a-a' klehkpeh-' :zi.[19] Jorwor: eh mu 'yi dih :nmor, 'on 'ye wlu⧾-a' 'yor :mm' po, :en nyor⧾ 'beh-dih:-a on 'ye-a' dih 'worn, 'do an-a' deh :torne: 'da, :eh :zi 'o 'on po wlu⧾-a' 'wlu :wlu 'wlu 'de wlu⧾ 'doror: 'dor 'di, 'de nyor :se 'o deh 'worn.[20] :Yee' 'an 'Klae :de-di'-boi'-a:, a 'bor :gwluhuh' dih :na-dih-eh, :ka 'nynuu: :nyene'-a no-a. Jorwor: a gweh 'nynuu: :bleheh'eh:⧾ :on se-a deh-zon-a' deh 'i yubo:. A 'nyi a-a' :gwluhuh' dih :na-dih-eh gweh :ka nyor⧾ :on ku-a dih, 'de Nyorsoa-deh 'di.[21] Eh 'chle-eh:-' 'de Nyorsoa-a' 'chlee-deh 'di, eh 'da, :Gwlor :baa' 'da, 'An mu nyor⧾ :an po-a 'dawor'⧾-wlu:⧾ 'sluh⧾ :no, 'on 'ye 'de 'an nyor⧾ bo :wlu. 'An mu 'duhba⧾ wlu 'worn :po on 'ye 'an tubo-wlu⧾ po. Jorwor: 'an nyor⧾ :se-' 'on :dou'⧾ bo :to i 'gboror:.[22] :Yee' wlu⧾ 'doror: 'dor :po-eh :en Gban 'i :ne :Zulu 'nyi-a nyor⧾, on 'ye-a' po, en :se 'yi :to-dih-deh: 'do nyor⧾ :on po-a 'Klae-a' dhih dhih 'jeh-' bo. Jorwor: nyor⧾ :on se-a or-a' dhih dhih 'jeh-' po, mo-: :korn 'yi :to-dih-deh: 'o. 'De :ka :ne-a :due' 'di, Nyorsoa-a' wele-eh: :po-eh se 'yi :to-dih-deh: 'do nyor⧾ :on se-a 'Klae-a' dhih dhih 'jeh-' po bo. Jorwor: en no 'yi :to-dih-deh: 'do nyor⧾ :on po-a or-a' dhih dhih 'jeh-' bo.[23] :Yee' :mor eh 'dhu 'chore-nyor⧾-a' klehkpeh 'gbon-dih: :dha :due' 'de nyor⧾-a' klehkpeh on 'ye wlu⧾ 'doror: 'dor :po-eh ya-' 'duo:, 'de nyor⧾ :on se-a Nyorsoa-a' deh-' dih 'worn deh 'jeh-: 'dekorn: nyor⧾ :on se-a 'Klae-a' dhih dhih 'jeh-' po-: 'de on 'ye pa, on se 'beh-dih: on 'ye :ao' sena-: no a-uh :e?[24] Jorwor: :mor nyor⧾-a' klehkpeh :taa wlu⧾ :en 'wluh-a 'de Nyorsoa bo en-' wele-eh po, 'de nyor⧾ :on se-a 'Klae-a' dhih dhih 'jeh-' po-: :yuh :on se-a Nyorsoa-a' deh-' dih 'worn deh 'jeh-: 'de on 'ye pa, :yee' an mu-eh 'i yubo: :ka on 'dhu-a deh⧾-zon:⧾ :no-nyor⧾-' 'do deh on 'worn-a bo. An-a' :porluh⧾-a mu-uh dhih :yeh-dih:, 'do deh⧾-a' klehkpeh on 'worn-a bo.[25] :Yee' deh⧾ :en 'zile:-a 'do on :porluh⧾ ken, en mu gbor :za-eh:. :Yee' an mu dih 'jli-: on 'ye Nyorsoa-a' :weheh' :za, 'de on 'ye-eh' :za 'de on 'worn, on 'ye :ao', Dhih 'jeh, Nyorsoa :ne 'noror a 'nyne-' 'weh 'jeh ka.[26] :Yee' eh :nmor-: 'yi, 'an 'Klae :de-di'-boi'-a:, :mor a 'kpa :dha :due' a 'ye Nyorsoa-a' :weheh' :za, :yee' nyor⧾ :noo' ble Nyorsoa-a' 'zio :po-duh, :noo' :torne: nyor⧾ deh, :noo' po tubo-wlu:⧾ Nyorsoa :to-dih-uh-a 'i, :noo' po tubo-wlu⧾ 'de wlu⧾ 'doror: 'dor 'di :en Gban 'i :ne :Zulu 'nyi-uh-a, on 'ye-a' po. :Yee' deh :eh :za-eh 'de wlu⧾ 'doror: 'dor 'di, :noo' za-eh gbor. A no deh⧾-a' klehkpeh :daa, 'de eh 'ye-eh' no, 'de 'Klae-a' dhih 'jeh-' :po-nyor⧾ 'ye :za-dih-eh:, 'de on 'ye ku.[27] :Yee' :mor nyor mu wlu⧾ 'doror: 'dor :po 'de 'chore-', 'nyi nyor⧾ 'sororn', nyor⧾ taan no-eh, 'nyi on 'tola: 'de, an-a' :wlu-dih:-' :dha :due'. :Yee' 'nyi nyor :noror' :za dhih on :za-a-' gbor.[28] Jorwor: :mor nyor se 'o :ne, or 'ye-ih' gbor :za, :yee' nyor :or po-a wlu⧾ 'doror: 'dor :dao', 'nyi or no 'dhuan, 'nyi or :wlu 'do or-a' 'jeh-a' :porluh ken-: 'dekorn: 'de Nyorsoa bo-:.[29] :Mor Nyorsoa 'nyi nyor⧾ wele-eh: :on 'ye-eh' po, :yee' nyor⧾ 'sororn', nyor⧾ taan, mo-: :on 'ye-eh' no. 'De :yuh :on :sie:-a 'o, on 'ye 'de dhih :en :za-eh:-' 'di pobo:.[30] Jorwor: :mor nyor :ne 'de a 'nyne-', 'de or 'ye dih :dhe, 'do a-a' 'gbon-dih: 'da, 'de Nyorsoa-a' tubo-wlu⧾ 'ye-or' 'nyi-eh:, :yee' 'nyi nyor :or 'si-a 'o :wlu 'da, or no 'dhuan.[31] A-a' klehkpeh, a 'beh-dih: a 'ye Nyorsoa-a' wele-eh po :due' :due' 'de a 'bei' bo, 'de an-a' klehkpeh 'ye deh 'chean', on 'ye 'kpih 'ye.[32] 'Nyi nyor :or po-a Nyorsoa-a' wele-eh, or :korn or-a' 'nyii'-deh: :dao' wlu 'ken.[33] Deh no-eh, Nyorsoa 'bhorn deh⧾-a' klehkpeh 'ye 'o :dhororn' 'i :ne, 'de a 'ye wlu-' dih 'worn-eh 'ble. Or :se-' deh⧾ ya :gba-eh 'bhorn 'de a 'nyne-'. :Yee' :ka eh no-a :ne-eh 'de Nyorsoa-nyor⧾-a' klehkpeh-a' 'nyne-',[34] 'nyi 'nynor⧾-kpao'⧾ no 'dhuan 'de a-a' 'gbon-dih: 'da. On :se-' 'tele' 'nyi-eh: on 'ye :wlu. 'Nyi on :ne 'o nyor⧾ 'zorn, :ka :Mose'-a' 'tele' 'da-a.[35] :Mor eh 'dhu an 'bhorn on 'ye deh-' dih 'worn, :yee' :mor on mu :gwlor-', :yee' on dhele: an-a' yibeor-boi' dih, 'de on 'bli 'gbu⧾ 'di dih. Eh no dhen-deh: 'nynor 'ye :wlu 'de 'chore-a' 'gbon-dih: 'da.[36] 'De a bo :oo', Nyorsoa-a' wlu tba-dih ke :e? :Ae' a :due' 'dhu nyor⧾-' en yi 'de bo ke?[37] :Yee' :mor nyor 'da or no Nyorsoa-a' wele-eh: :po-nyor: 'de mor or 'ye :ao' or 'ble or-a' :Zulu-a' 'nyii'-deh: 'jeh ka, :yee' or mu-eh yubo: :ka deh⧾ 'an 'chle-a 'de a bo, 'de en 'dhu-a :Gwlor :baa'-a' 'tele'.[38] Jorwor: :mor nyor se-ih :dou'⧾ bo :to, :yee' nyor-a' :to-or' :dou'⧾ bo :ke.[39] :Yee' 'an 'Klae :de-di'-boi'-a:, 'nyi a-a' :porluh⧾ sin, a 'ye Nyorsoa-a' wele-eh po. Jorwor: nyor-a' :po-' wlu⧾ 'doror: 'dor :en Gban 'i :ne :Zulu 'nyi a-uh, a 'ye-a' po, en-' po-a' 'borboa' 'i :ke.[40] Jorwor: a no deh⧾-a' klehkpeh 'de 'yi dih :nmor ka 'di, 'de en 'ye 'o :dhororn' 'i :ne.

Baoule Bible 1996
© Bible Society in Liberia, 1996