A A A A A

Bad Character: [Hypocrite]


1 Jean 4:20
:Mor eh 'dhu nyor 'da, or :ybeh Nyorsoa-' 'weh, 'de or 'ye or-a' 'de-di'-' 'nyeh, :yee' or-: sih 'tmo-nyor: 'o. Deh no-eh, :mor eh 'dhu, or se or-a' 'de-di', or 'ye-a-', :ybeh, :yee' or se 'beh-dih: or 'ye Nyorsoa, or 'see-a 'ye-' :ybeh.

1 Pierre 2:16
A van-dih: dih, a 'ye 'kmo-' :ne. Jorwor: a-a' dih van-dih-eh: :dao', eh-a' :no-eh', 'de a-a' :no-' deh⧾-zon⧾. :Ka Nyorsoa-a' 'bhoi-yu-a no-a 'kmo-' :ne-eh, 'ka-: a 'ye 'kmo-' :ne-eh no :ke.

Galatiefue 6:3
:Mor nyor :or se-a deh-' 'dhu-eh:, 'de or 'ye or-a' 'jeh deh 'da-dih:, :yee' or bo-dih or-a' 'jeh 'weh.

Luc 6:46
:Yee' :Yusu' :wlu-' 'de nyor⧾ bo, or 'dae:, :Eh :korn dhih a 'da-dih 'on, :Gwlor :baa', :gwlor :baa', 'de a-a' 'worn, a-a' no deh 'an zela a :gwluhuh' :eh?

Luc 12:2
Deh-beh: :eh :kan-eh worn 'i, eh mu ken :nyeh. 'De deh-beh: :eh 'zile-eh, eh mu yubo-eh:.

Marc 7:6
:Yee' or :wlu-' 'de on bo, or 'dae:, :Azaya' :se-eh' 'i zi 'do deh or :za-a-' :dee' see, 'do a :mor nyor⧾-a' 'yli 'ye-nyor:⧾ :daa 'bhun, or po-a Nyorsoa-a' wele-eh, :ka eh no-a 'chle-eh, Nyorsoa 'da-a, Nyor⧾ :daa, an po 'on dhih bo 'do on worn 'i. Jorwor: an-a' :porluh⧾ se 'noror 'on bo :ne.

Matthieu 6:1
:Yee' :Yusu'-a kpa or-a' wlu 'dlu bo, or 'dae:, A 'wla :gwluhuh' dih, 'de a :ne-' a-a'a: 'yi 'sleh-kplen no, 'do :gwlor-nyor⧾ ybei', 'de on :ne-ih' 'ye. :Mor a no-eh, :yee' a :se-' geli' :za-dih-deh 'ye-: i, 'do a :Baa' :or ne-a 'de yai' bo.

Romefue 10:3
'De on se :ka on 'ye-a' no, 'de Nyorsoa 'ye-uh'-a' 'yi 'sleh-nyor⧾ 'da-dih: yubo:. :Yee' 'do eh-a' dha, an no an-a' 'jeh 'yor-eh-a' :gwluhuh', 'de Nyorsoa 'ye-uh' 'yi 'sleh-nyor⧾ 'da-dih:. :Yee' :ka nyor ne-a 'de Nyorsoa 'da-dih-or 'yi 'sleh-nyor, on :se-eh' 'worn-dih:.

Tite 1:16
On 'da on no nyor⧾ :on yubo:-a Nyorsoa. Jorwor: an-a' noo-deh⧾ :torne-eh :a 'weh, :ka on :se-a Nyorsoa-nyor:⧾. An-a' dhe 'o Nyorsoa-a' 'tele' dih, 'de or 'nyeh-uh'. On se deh-beh-deh-beh: :eh no-a deh 'jeh, eh-a' no-a' 'beh-dih:.

Matthieu 23:27-28
[27] 'Chlo 'do a bo, a :mor nyor⧾ 'tele' :torne-nyor⧾-: 'dekorn: :Falasi'i-nyor⧾-:. A no nyor⧾-a' 'yli 'ye-nyor:⧾. Deh no-eh, a gweh nma-dih-deh:⧾, :en :ma-eh, 'de on :po-a 'ko, :en :nmor-a 'yi dih 'noror ken ka, 'de en 'di 'yi-dih: 'meheh'-nyor⧾-a' 'kpa⧾-: 'dekorn: 'kpan-' :nyni-deh:⧾ 'doror: 'dor-:.[28] 'Do :ka :ne-a :due' 'di, a gweh 'yi 'sleh-nyor:⧾, a :nmor 'de :gwlor-nyor⧾ 'yli-e-: dih, jorwor: 'de a 'di 'yi-dih:-' dih, nyor⧾-a' 'yli 'ye-eh-: 'dekorn: 'kulu-kplen-:.

Luc 20:46-47
[46] A 'dhu a-a' 'jeh :dhororn', 'de nyor⧾ 'tele' :torne-nyor⧾ :ne-' a dih :bo-dih:, 'de an-a' noo-deh⧾ 'di. On :ybeh pa :gba 'vuu:⧾ :nmaa'e-', 'de :na dih :deh. 'De on :ybeh nyor⧾ 'ye-uh' wlu bo po, 'do 'doror', 'de deh-' 'ye ka 'di :deh. On :ybeh-' kpala'⧾ 'jeh :ne :en :dhe-dih-eh 'for 'i, 'de 'di :gweh-dih-sla⧾ 'zorn dih-a' ken :dhe :deh. 'De on :ybeh-' :dha nyor⧾ :klaba'⧾-a dhe-a dih 'do gor-', dih :dhe :deh.[47] An za :dhoba: 'nynor⧾ 'gbu⧾ 'kwa dih, 'de :mor on 'ye nyor⧾-a' 'yli, :yee' an gwle 'o Nyorsoa bo :wlu 'da. :Mor zabe: :zi-eh-a' ti nyni 'o, nyor⧾ :dao', mo-: Nyorsoa-a mu 'kle 'ye-eh: 'dlu :po 'gabaa, eh 'ye 'o :zi.

Jacques 1:22-23
[22] A-a' :bo-dih:-' a-a' 'jeh dih, a-a' :to-' wlu⧾ :daa :dou'⧾ bo yaa'e, jorwor: deh en 'da-a, eh-: a 'ye no.[23] Nyor :or 'worn-a wlu⧾ :daa, 'de :or se-a :ka en 'da-a no, :yee' or gweh :ka nyor :or pobo-a 'de 'yela' 'di, 'de :or 'ye-a or-a' 'jeh-a' 'yuba :ka or :ne-a.

Matthieu 6:16-18
[16] :Yee' :Yusu'-a kpa or-a' wlu 'dlu bo, or 'dae:, :Mor a :taa 'suehn-' pa, :yee' a-a' 'ble-:-' :wehlih-yuba :ka nyor⧾ :an 'ye-a nyor⧾-a' 'yli, an no-a. Deh no-eh, nyor⧾ :dao', :mor on :taa 'suehn-' pa, :yee' an-a' 'slan 'i. An 'bhorn nyor⧾ 'ye-uh' 'ye, :ka an pa-a 'suehn-'. Dhih 'jeh, 'an zela a :gwluhuh', on 'ye an-a'a: geli' :za-dih-deh⧾-a' klehkpeh 'weh.[17] Jorwor: :mor eh 'dhu, :on :taa 'suehn-' pa, :yee' 'slan 'i, 'de :on 'ye 'chlan 'dlu :po.[18] 'De :ka eh :ne-a' nyor⧾-a' 'yli 'ye ka gweh, :ka :an pa-a 'suehn-'. Jorwor: 'nyi :on :Baa' nyor-a' 'ye-a, :ne :due', or yubo-eh. :Mor eh no :ao', :yee' :on :Baa' :or 'ye-a deh⧾ :en :no-eh 'de 'slan-', or-: mu :on geli' :za.

Matthieu 7:21-23
[21] :Yee' eh :se nyor⧾-a' klehkpeh :an 'da-dih-a 'on, :Gwlor :baa', :Gwlor :baa', mo-: :an mu Nyorsoa-a' nyor⧾ wlu 'ken :korn-eh 'zorn :pa :deh. Jorwor: nyor :dao' :or mu-a 'On-ba: :or :ne-a 'de yai', or-a' 'ton :korn-deh :no, or :due' gbai, or-: mu-eh 'zorn :pa.[22] :Yee' :mor Nyorsoa-a' zabe: :zi-we-eh nyni 'o, :yee' :gwlor-nyor:⧾ :dhulu'-a mu :aa 'da-:, 'de 'on bo, :Gwlor :baa', :Gwlor :baa', eh :se 'de :an-a' 'nyne 'di, :a se Nyorsoa-a' wele-eh :po-dih: :e? 'De eh :se 'de :an-a' 'nyne 'di, :a se nyor⧾ 'kwla 'ye-dih-deh⧾ 'de :za-dih: :e? 'De eh :se 'de :an-a' 'nyne 'di, :a se deh⧾ :kolu'⧾ :dhulu' :no-dih: :e?[23] :Mor on 'da :ao', :yee' 'an mu-uh :gwluhuh' zela: deh 'jeh, 'On se a yubo:. A 'wluh 'o 'on ybei', a :mor deh⧾-zon:⧾ :no-nyor:⧾ :daa.

Matthieu 15:7-9
[7] A :mor nyor⧾-a' 'yli 'ye-nyor:⧾ :daa. :Azaya' :se-eh' 'i zi 'do deh or :za-a-' 'do a 'bhun :dee' see, or po-a Nyorsoa-a' wele-eh:, or 'dae:,[8] Nyor⧾ :daa, an po 'on dhih bo 'do on worn 'i. Jorwor: an-a' :porluh⧾ se 'noror 'on bo :ne.[9] 'An :weheh' an za-a, deh 'plo :oo' an no. An torne nyor⧾ 'tele'⧾ :en 'wluh-a 'de :gwlor-nyor⧾ 'worn, 'de on 'da en 'wluh 'de 'on bo.

Matthieu 6:1-4
[1] :Yee' :Yusu'-a kpa or-a' wlu 'dlu bo, or 'dae:, A 'wla :gwluhuh' dih, 'de a :ne-' a-a'a: 'yi 'sleh-kplen no, 'do :gwlor-nyor⧾ ybei', 'de on :ne-ih' 'ye. :Mor a no-eh, :yee' a :se-' geli' :za-dih-deh 'ye-: i, 'do a :Baa' :or ne-a 'de yai' bo.[2] 'Do eh-a' dhih, :mor :on :taa se deh-a' :za-da 'ble-nyor deh 'nyi, :an-a' 'dhu-:-' eh-a' :gamu worn 'i, :ka nyor⧾ :an 'ye-a nyor⧾-a' 'yli, an no-a, 'de 'di :gweh-dih-sla⧾ 'zorn dih-: 'kpa :gwie⧾ bo dih-: an 'bhorn-a :ka nyor⧾ 'ye-uh'-a' dhih bo po. Dhih 'jeh, 'an zela a :gwluhuh', on 'ye an-a'a: geli' :za-dih-deh⧾-a' klehkpeh 'weh.[3] Jorwor: :mor :mloror', :mor :on :taa se deh-a' :za-da 'ble-nyor deh 'nyi, :an-a' kona-son-a' yubo:-' deh :an-a' :dila-son-a no-a,[4] 'de eh 'ye deh :on 'nyi-a se deh-a' :za-da 'ble-nyor, eh 'ye 'slan-' 'dhu-eh:. :Yee' :on :Baa' :or 'ye-a deh⧾ :en :no-eh 'de 'slan-', or-: mu :on geli' :za.

2 Timothée 3:1-5
[1] :Yee' 'an 'bhorn :on 'ye-eh' yubo:, 'do :de 'bor-dih-we 'di, deh⧾-a mu 'i :kma.[2] :Gwlor-nyor⧾-a mu an-a' 'jeh-a' :due'-a' dhih :zi. An mu 'wlii-a' dhih :kma. An mu an-a' 'jeh dhih bo :po. An mu an-a' 'jeh 'i 'beh-dih:. An mu 'jlei 'worn 'yi-:. On :se 'o on 'de-: 'dekorn: on :baa'-: an-a' wlu dih :dhe i. 'Zio :po-eh se 'de on 'worn :ne, 'de an-a' 'ye Nyorsoa-a' gban 'i :ne-deh⧾ deh-'.[3] An mu 'galo: :korn. On :se-' :wehlih :gwlii' :ne i. An mu on 'bei' deh⧾-zon⧾ 'bhun dih :za-dih:. On :se-' an-a' 'jeh wlu 'ken :korn i, 'do deh⧾-zon:⧾ :no-eh bo. An-a' :porluh⧾-a mu worn :nyni. An mu deh 'jeh 'nyeh-:.[4] An mu :bhuli' dih 'yi-dih:. On :se-' deh 'kor-dih-eh :ple i. An mu :nya-dih-eh-' dih 'yi-dih:. An mu 'kmo bo 'kpa-: on 'ye-uh' :ybeh, eh 'ye 'o Nyorsoa-' :zi.[5] An mu an-a' 'jeh Nyorsoa-nyor⧾ 'da-dih:. Jorwor: an mu or-a' 'kpih :vlehn. Nyor⧾ :dao', :on :ne :ao', :tehn-dih-uh bo dih o.

Romefue 2:1-5
[1] :Yee' 'do eh-a' dha, :mor :mloror', :on :se 'o :bhor, :mor :or chehn-a nyor :noror'-a' zabe 'i 'suh. Deh no-eh, :ka :an no-a on 'bei'-a' zabe-a' 'i chehn-a', :yee' zabe kpon :on 'weh :ke. Deh no-eh, :mor :or chehn-a :on 'be-a' zabe 'i deh :dao', :an-a' 'jeh 'yor-eh no deh :ne-a :due' 'weh :ke.[2] :A yubo-eh', nyor⧾ :an no-a deh⧾ :daa :en :ne :ao', Nyorsoa zi an-a' zabe 'weh, 'de 'yi 'sleh ka 'di.[3] :Mor :gwlor-nyor: :daa, :or chehn-a nyor⧾ :an no-a deh⧾ :daa, an-a' zabe 'i, jorwor: :an-a' 'jeh-a no-ih' :ke, :yee' :mor :on :taa 'ye, :yee' :an mu 'o dih :sie: 'do Nyorsoa-a' zabe: :zi-eh bo :e?[4] :Ae' :on :vlehn Nyorsoa-a' :porluh-a' 'yi dih :nmor-eh: :doru' 'weh ke, :or-a' 'dhobo:-a or-a' chehn-a nyor⧾-a' zabe 'i, 'de :or kpon-a :porluh dih 'gabaa? 'De mor :on se-eh yubo: :ka Nyorsoa-a' :porluh-a' 'yi dih :nmor-eh: :daa, eh jli-a :on, :on 'ye-a' dih 'bili: 'de :on 'ye-a' :an-a' deh⧾-zon⧾ dih 'tali: :e?[5] Jorwor: :an-a' 'dlu-a' :kmu-a'-: 'dekorn: :an-a' :porluh se dih 'bili-eh :korn-:, me-: mu-eh :no, 'de Nyorsoa 'ye :on 'kle 'ye-eh: 'dlu po, eh 'ye 'o ken dih :zi, 'do zorn or mu-a or-a' 'chehn-yuba nyor⧾ 'i :to-dih:, 'de or 'ye-a or-a' 'yi 'sleh-zabe zi, 'do 'we-eh: :dao' 'di.

Jacques 1:21-26
[21] :Yee' eh-a' dhih, 'nyi a 'tali: a-a' gu-kplen-: 'dekorn: a-a' deh⧾-zon:⧾ :doru' :dao'-: dih. :Yee' a :ya a-a' 'jeh ya, 'de a 'ye wlu⧾ Nyorsoa po-a 'o a :porluh⧾ ken dih kpon, :en 'beh-dih:-a :en 'ye-a a 'puh-dih:.[22] A-a' :bo-dih:-' a-a' 'jeh dih, a-a' :to-' wlu⧾ :daa :dou'⧾ bo yaa'e, jorwor: deh en 'da-a, eh-: a 'ye no.[23] Nyor :or 'worn-a wlu⧾ :daa, 'de :or se-a :ka en 'da-a no, :yee' or gweh :ka nyor :or pobo-a 'de 'yela' 'di, 'de :or 'ye-a or-a' 'jeh-a' 'yuba :ka or :ne-a.[24] :Mor or pobo: 'de 'yela' 'di, 'de or 'ye or-a' 'jeh 'ye, :yee' :mor or 'wluh 'o, :yee' 'do :dha :due' 'jeh :dao', or 'ma-dih: bo :ka or no-a :ne-a'.[25] Jorwor: nyor :or pobo-a 'tele' :eh :gweh-a 'kwla, 'de :eh zelie-a nyor⧾, 'de :dhehehn: ka 'di ya, 'de :or kpa-eh 'dlu bo, 'de :or se-a bo 'ma-dih: :ka or no-a eh-a' 'worn-a', 'de :or no-eh, eh mu-eh :no, 'de nyor :dao', or 'ye :bhorlie' 'ye, 'do or-a' noo-deh⧾-a' klehkpeh bo.[26] Nyor :or no-a, :or za Nyorsoa :weheh' deh 'jeh, :yee' or :korn or 'ye or-a' :meo wlu 'ken :korn. :Mor or se-eh no, :yee' or bo-dih or-a' 'jeh 'weh, :yee' or-a' Nyorsoa-deh se deh 'di :ne.

Luc 6:37-42
[37] :Yee' a-a' :chehn-' a 'bei'-a' zabe 'i 'suh, :yee' Nyorsoa :se-' a-a' zabe :zi i :ke. A-a' :kpon-dih:-' a 'bei' zabe, :yee' Nyorsoa :se-' a zabe :kpon-dih: i :ke. A 'ma-dih: deh⧾-zon:⧾ a 'bei'-a no-a a 'bhun, en-' dhih bo. :Yee' Nyorsoa-a mu a-a' deh⧾-zon⧾-a' dhih bo 'ma-dih: :ke.[38] A 'nyi a 'bei' deh. :Yee' Nyorsoa-a mu a deh⧾ 'nyi-: :ke. 'Nyii'-deh: Nyorsoa-a mu-a a 'nyi-:, eh mu :dbo-dih-eh: deh 'jeh neh, 'de eh 'ye dih 'nyeh-eh:, eh 'ye deh 'yi, eh 'ye 'zorn 'wla :bhla :bhla, 'de eh 'ye 'de a 'kwa :po-eh:. Deh no-eh, :ka a no-a a 'bei'-a' ne-a' :dbo-dih-eh, 'ka-: Nyorsoa-a mu a-a' ne-a' :dbo-dih-eh :no :ke.[39] :Yee' :Yusu' po 'dlan 'de on bo, or 'dae:, 'Doror'-nyor 'beh-dih: or 'ye 'doror'-nyor :na-dih: :e? :Mor or no-eh, :yee' an-a' klehkpeh :se 'de 'bie' 'di 'kpa-: i :e?[40] Nyor :or 'chean'-a deh, or se 'i 'beh, or se 'o nyor :or torne-or deh-' :zi. Jorwor: nyor :or 'chean'-a deh⧾-a' klehkpeh or :korn or 'ye-ih 'chean', :yee' or mu nyor :or torne-or deh :gweh.[41] :Eh no 'de :an 'ye :gbehne-eh-yu :due' :ne-a 'de :an-a' 'de-di' 'yli-e :eh? Jorwor: tu 'kplo :yor :or :ne-a 'de :an-a' 'jeh 'yor-eh 'yli-e, :an-a' 'ye-or' :e?[42] :Yee' :kaa :on 'beh-dih: :on 'ye 'de or bo :wlu-eh no :eh? :On 'ye :ao', 'An 'de-di', 'yle, 'on 'ye :gbehne-eh 'de :on 'yli-e-' :za, :mor :on :se-' tu 'kplo :or :ne-a 'de :an-a' 'jeh 'yli-e 'ye. :Mor nyor⧾-a' 'yli 'ye-nyor: :daa, :za 'de tu 'kplo :dao' 'de :an-a' 'jeh-a' 'yli-e :zai', :yee' :an mu dih 'ye-: deh 'jeh, 'de :on 'ye :gbehne-eh-yu: :eh :ne-a 'de :on 'be 'yli :za.

Matthieu 7:1-6
[1] :Yee' :Yusu'-a kpa or-a' wlu 'dlu bo :chio'lo:, or 'dae:, A-a' :chehn-' a 'bei'-a' zabe 'i 'suh, 'de Nyorsoa :ne-' a-a' zabe zi :ke.[2] Deh no-eh, :ka a no-a a 'bei'-a' zabe-a' zi-a', 'ka-: Nyorsoa-a mu a-a' ne-a' zi-a' :no :ke. :Yee' :ka a no-a a 'bei'-a' ne-a' :yba-dih-eh, 'ka-: Nyorsoa-a mu a-a' ne-a' :yba-dih-eh :no :ke.[3] :Eh no 'de :an 'ye :gbehne-eh-yu :due' :ne-a 'de :an-a' 'de-di' 'yli-e :eh? Jorwor: tu 'kplo :yor :or :ne-a 'de :an-a' 'jeh 'yor-eh 'yli-e, :an-a' 'ye-or' :e?[4] :Yee' :kaa :on 'beh-dih: :on 'ye 'de or bo :wlu-eh no :eh? :On 'ye :ao', 'An 'de-di', 'yle, 'on 'ye :gbehne-eh 'de :on 'yli-e :za, :mor tu 'kplo :ne 'de :an-a' 'jeh-a' 'yli-e :eh?[5] :Mor nyor⧾-a' 'yli 'ye-nyor: :daa, :za 'de tu 'kplo :dao' 'de :an-a' 'jeh 'yli-e :zai', :yee' :an mu dih 'ye-: deh 'jeh, 'de :on 'ye :gbehne-eh-yu 'de :on 'be 'yli :za.[6] A-a' 'nyi-:-' gbe⧾ deh⧾ :en :ne-a gban 'i 'do Nyorsoa bo. :Mor a no-eh, en mu-' dih 'bili: en 'ye a dih :chehn-dih:. A-a' :po-' a-a'a: 'dhama-yor 'do :bee'⧾ ybei' dih. :Mor a no-eh, :yee' en mu-or ken dih :ye-dih:.

1 Jean 2:1-6
[1] 'An 'nynuu-a:, 'an 'chle a deh⧾ :daa bo, 'de a :ne-' deh-zon no. Jorwor: :mor eh 'dhu a-a' nyor-beh no deh-zon, :a 'ble gwea: :ne-nyor :due' :or bale-a :a :Baa' 'do :a-a' dhih bo. Or-: 'dhu :Yusu' 'Klae :or no-a 'yi 'sleh-nyor.[2] Or-: 'dhu Nyorsoa gban 'i 'dhu-dih-deh-', 'do :a-a' deh⧾-zon⧾-a' dhih bo. 'De eh :se :a :due', :a-a' deh⧾-zon⧾-a' dhih, jorwor: 'do :gwlor-nyor⧾-a' klehkpeh yobo' po-a 'de :gle 'gbeheh 'di, an-a' deh⧾-zon⧾-a' dhih bo :oo' :ke.[3] :Mor eh 'dhu, :a dhe 'o or-a' 'tele'⧾-a' klehkpeh dih, :yee' :a yubo-eh' :ka :a yubo-or deh 'jeh.[4] Nyor :or no-a, 'On yubo-or', 'de jorwor: :or se-a 'o or-a' 'tele' dih dhe, :yee' or no sih 'tmo-nyor:, :yee' dhih 'jeh se 'de or 'di :ne.[5] Jorwor: :mor eh 'dhu, nyor-beh dhe 'o or-a' 'tele' dih, :yee' Nyorsoa-a' :ybeh-dih-eh :gweh-dih-or-: ken 'weh, deh 'jeh neh. 'Ka-: 'o :a no eh-a' yubo-eh, :ka :a ne-or'.[6] Nyor-beh-nyor-beh: :or no-a or :ne :Yusu'-' 'weh, :yee' 'nyi or-a' :na-a' gweh :Yusu'-a' :na-a'.

Luc 16:10-15
[10] Nyor :or no-a :dhehehn-nyor 'do deh-yu-a' dih :dhe-eh bo, :yee' or mu :dhehehn-nyor :no, 'do :klaba' neh-a' dih :dhe-eh bo :ke. 'De mor nyor :or se-a 'i 'sleh 'do deh-yu-a' dih :dhe-eh bo, :yee' or :se 'i 'sleh-: i, 'do :klaba' neh-a' dih :dhe-eh bo :ke.[11] 'Do eh-a' dha, :mor a :se :dhehehn-nyor:⧾ 'do bhan-a' :or :ne-a 'noror 'kmo bo, or-a' dih :dhe-eh bo, :yee' :or mu a :gwlii' :dhe 'do bhan-a' 'jeh :nor :or 'wluh-a 'de Nyorsoa 'bli yai' bo :eh?[12] 'De mor, :mor a :se :dhehehn-nyor:⧾ 'do nyor :noror'-a'a: :kororn-deh:⧾ or po-a 'de a 'kwa bo, :yee' :or mu a :kororn-deh⧾ 'nyi-:, 'do a-a' 'jeh bo, a 'ye :korn :eh?[13] :Yee' eh se 'bhoi-yu :korn :or 'ye-a nyor⧾ :klaba'⧾ 'sororn'-a' 'bhoi-yu no. :Mor or no-eh, :yee' or mu :due'-' 'nyeh-:, 'de or 'ye 'sororn'-a' nor-' :ybeh. :Yee' or mu :due'-a' wlu deh-' 'ye-:, 'de or 'ye 'sororn'-a' nor-a' dhih-' :vlehn. A se 'wlii-: 'dekorn: Nyorsoa-: an-a' :weheh' :za-eh 'beh-dih: 'do :dha :due'.[14] :Yeh :Yusu' :za-a deh :daa-', :yee' :Falasi'i-nyor:⧾ :on :korn-a klehkpeh :kma-a 'wlii-dhih, :yeh on 'worn-ih'-a, :yee' an wla-dih-or'.[15] :Yeh on no :ao', :yee' :Yusu' :wlu-' 'de on bo, or 'dae:, A :mor nyor⧾-a' :yuh :an po-a an-a' 'jeh 'kpa, 'de nyor⧾ 'yli 'de, 'de nyor⧾-a 'da-dih a 'yi 'sleh-nyor⧾, a :mor 'o. Jorwor: Nyorsoa yubo: deh :eh :ne-a 'o a :porluh⧾ ken 'weh. Deh :gwlor-nyor⧾-a 'da-dih-a deh ken 'kpa-deh, eh-: Nyorsoa 'da-dih se deh ken 'kpa-deh.

Jacques 2:14-26
[14] :Yee' 'an 'Klae :de-di'-boi'-a:, :mor nyor 'da, or-: dhih 'jeh-' :po-nyor: 'o, 'de or 'ye :ao', or se eh-a' :koan no, :yee' deh 'i-deh: eh mu-or 'o :po :eh? Dhih 'jeh-' :po-eh-a' :yeh :dao', eh 'beh-dih: eh 'ye-or' 'puh-dih: :e?[15] :Mor eh 'dhu a-a' 'Klae :de-di'-boi', an-a' nyor se paa-deh 'ble, 'de mor or se dii-deh 'ble,[16] :mor eh 'dhu a-a' nyor :due' 'da 'de or bo, 'Wla :gwluhuh' dih o. :Chehbe' :ne-' :on no o. :Yee' di deh 'jeh neh o. :Mor or 'da :ao', 'de or 'ye :ao', or se-or deh-beh 'nyi, :yee' deh 'jeh-a' :yeheh or no 'do or bo :eh?[17] :Yee' :mor a 'ble dhih 'jeh-' :po-eh :due' 'klein', 'de a 'ye :ao', a se eh-a' :koan no, :yee' eh 'meh-'.[18] Jorwor: nyor :noror' mu :ao' 'da-: 'de 'on bo, :Mor :mloror', :on 'ble dhih 'jeh-' :po-eh:. Jorwor: 'mor :mloror', 'an no :koan. :Yee' 'mor :or 'dhu-a 'Jeen-', 'an mu :aa 'da-: 'de nyor-a' 'jeh :dao' bo, :Torne: :an-a' dhih 'jeh-' :po-eh 'on, :eh se-a :koan 'bhun :ne, :yee' 'an mu 'an-a: dhih 'jeh-' :po-eh :on :torne: :ka 'an no-a eh-a' :koan-a' no-a'.[19] :On po-eh-' dhih 'jeh :ka Nyorsoa :ne-a :due' 'klein'. :Goo:. 'De mor 'kwla 'ye-dih-deh⧾-a' 'jeh :ke, en po-eh-' dhih 'jeh, 'de :fano-a no-ih, 'de en-' 'tiei-a tleh.[20] :Mor :daa :or 'ble-a :porluh :due', 'an mu-eh :on :torne: :ka dhih 'jeh-' :po-eh: :eh se-a :koan 'bhun :ne, :yee' eh no-a deh 'plo.[21] Eh :se :a :bai'-a' :baa' :or 'dhu-a 'Eble'hehn-', Nyorsoa se-or 'yi 'sleh-nyor 'da-dih:, 'do deh or no-a bo :e, :ka or no-a or-a'a: 'yu Ase'-a' 'duo-eh, 'de or po-or 'o 'slaa ken :za-dih-deh ken, or 'ye-or' 'slaa :za-dih:?[22] A 'ye :ka or-a' Nyorsoa-a' dhih 'jeh-' :po-eh-: 'dekorn: or-a' noo-deh⧾-: en no-dih-a :koan :dha :due', 'de or-a' Nyorsoa-a' dhih 'jeh-' :po-eh :gweh-a 'zorn, 'do deh or no-a bo,[23] :ka Nyorsoa-a' 'chlee-deh no-a eh-a' :za-a', eh no-a, 'Eble'hehn po Nyorsoa-a' dhih dhih 'jeh, eh-: :korn dhih 'de Nyorsoa 'da-dih-or 'yi 'sleh-nyor. :Yee' Nyorsoa 'da-dih-or or-a' :ybeh-dih-nyor:.[24] A 'ye :ka Nyorsoa 'da-dih-a nyor 'yi 'sleh-nyor, 'do or-a' noo-deh⧾ bo, 'de :eh :se-a or-a' dhih 'jeh-' :po-eh :due' 'klein'.[25] :Yee' 'de deh :ne-a :due' 'di :dao', 'Wlea: :sloror' :or no-a :bhaa'-nynor, Nyorsoa 'da-dih-or 'yi 'sleh-nynor:, 'do deh or no-a, or 'nyi-a nyor⧾ :Jasua' dbo-a, :on mu-a :Jehliko'o pobo: 'da, 'pehn-da, 'de or :dbo-dih-uh-a :gwie: 'sluh bo, on 'ye-a' ple.[26] :Ka :mor yau: :on se-a :zulu 'ble, :yee' on 'meh-a, 'ka-: dhih 'jeh-' :po-eh :ne :ke. :Mor eh se :koan 'bhun :ne, :yee' eh 'meh-'.

Baoule Bible 1996
© Bible Society in Liberia, 1996