A A A A A

Bad Character: [Anger]


ÉphÈsefue 4:26-31
[26] :Yee' :mor a 'kpa 'chehn-', a-a' 'worn-:-' a-a' 'chehn-' :no-eh' a-a' :no-' deh-zon. 'De mor a-a' 'chehn-' :gor-dih:-' glu.[27] 'De mor, a-a' 'worn-:-' 'ku-a' 'ye-:-' a-a' ka.[28] :Yee' nyor :or 'yli-a, or 'bor 'yli-a'. 'Nyi or no or-a' son, or 'ye :koan: 'jeh nor no, 'de or 'ye nyor⧾ :on :korn-a son⧾ se-a 'o nyni, an-a' :za-dih-eh 'beh-dih:.[29] A-a' :nyni-' 'worn dih. Jorwor: a 'pehn-dih: wlu⧾ dih, wlu⧾-a' :yih :en 'beh-dih:-a :en 'ye-a 'de nyor⧾-a' 'kpih po-: en-' :yih :en 'beh-dih:-a :en 'ye-a nyor⧾ :porluh⧾ 'di dih dhe-: me-: a 'ye no. :Yee' :mor a no :ao', :yee' nyor⧾ :on :to-a a-a' wlu :dou'⧾ bo, eh mu-uh 'o deh :po.[30] A-a' :no-eh' 'de Gban 'i :ne :Zulu-a' 'zlu-:-' 'do a-a' dhih bo. Deh no-eh, Nyorsoa-a' :Zulu: :dao', mo-: or 'nyi a-uh, eh 'ye a 'i :to-dih:, :ka eh mu-a 'we-eh :korn, or 'ye-a a zelie:.[31] Dhih 'bor 'de a 'di 'neh-eh, 'de 'chehn 'bor 'de a 'di dih :sin-dih-eh. A 'bor nyor⧾ 'yi dih 'wor-dih-eh, 'de a 'bor nyor⧾ deh⧾-zon⧾ 'bhun dih :za-dih-eh. A 'bor 'galo-deh⧾-a' klehkpeh-a' no-a'.

Jacques 1:19-20
[19] :Yee' 'an 'Klae :dhih :kma :de-di'-boi'-a:, a :korn a 'ye deh :daa yubo:. Nyor⧾-a' klehkpeh, on 'dhobo: on 'ye dih 'worn. Jorwor: on 'wla :gwluhuh' dih 'de on 'ye :wlu. On 'wla :gwluhuh' dih, 'de on 'ye 'chehn-' 'kpa.[20] Deh no-eh, :gwlor-nyor⧾-a' 'chehn-' 'kpa-eh :se-eh' :no i, 'de on 'ye 'yi 'sleh-kplen: Nyorsoa-a 'bhorn-a on 'ye-a' no, on 'ye-ih' no.

Colossesfue 3:8
Jorwor: :kana :naa, a :korn a 'ye deh⧾-a' klehkpeh :daa dih 'tali:, :en 'dhu-a, 'chehn 'kpa-eh-: 'galo: :korn-eh-:. 'De mor 'jlei-wlu:⧾ :sloror' 'bor 'o a 'worn 'i :yi-dih-eh :ke, :korn mor 'worn dih :nyni-eh-:.

Jacques 4:1-2
[1] :Yee' :eh 'ble vorn-a'-: 'dekorn: jeh-a'-: 'de a 'klu-' :eh? Eh :se a-a' 'jeh-a' 'bhororn'-deh⧾-zon:⧾, :en se tuh vorn 'de a 'di :e?[2] A 'bhorn deh, jorwor: a-a' 'ye-eh. 'De a 'dba nyor⧾, 'de :gwlehehn' sin-dih 'de a 'di dih, jorwor: a-a' 'ye-eh :chio'lo:. 'De a jeh, a vorn 'de a-a' 'jeh 'nyne-', jorwor: deh a 'bhorn-a, a-a' 'ye-eh. Deh no-eh, a-a' dhele: Nyorsoa dih 'do eh-a' dhih bo.

Matthieu 5:22
Jorwor: 'an zela a :gwluhuh', nyor-beh-nyor-beh: :or 'kpa-dih:-a or-a' 'de-di' 'chehn-', :yee' or-a' zabe-a mu :zi-eh:. :Yee' :neheh', nyor-beh: :or :gbo-a 'de or-a' 'de-di' 'yli, :or no-a, :An-a' 'yi dih :nmor-deh no 'plo, :yee' nyor :dao', an mu-or 'o :Jueh'-nyor⧾-a' zabe: :zi-nyor:⧾ :klaba'⧾ ybei' :kpa. 'De nyor-beh: :or 'da-dih-a or-a' 'de-di' :bobo-nyor, :yee' or na 'de 'ku 'bli-neh-a' :mu-eh 'worn dih.

Baoule Bible 1996
© Bible Society in Liberia, 1996