A A A A A

Angels and Demons: [Angels]


Colossesfue 1:16
:Yee' or-: Nyorsoa :yi-dih:-', 'de deh⧾-a' klehkpeh :en :ne-a 'de Nyorsoa 'bli yai'-: 'dekorn: dha yao 'zorn-: en :no-eh:, 'de :yih nyor⧾-a' 'yli-eh 'ye-a-: 'dekorn: :yih nyor⧾-a' 'yli-eh-a' 'ye-a-: :eh beh 'keen-boi'-: nyor⧾ :klaba'⧾-: nyor⧾ wlu 'ken :korn-nyor⧾-: 'dekorn: 'kpih-a' klehkpeh :en :ne-a 'o yao :gwlii'-: :yih :ne-a 'noror 'zorn-:. Or-: Nyorsoa :yi-dih:-' 'de or no deh⧾-a' klehkpeh-: 'dekorn: nyor⧾-a' klehkpeh-:. On :no-eh:-' 'do or-a' dhih bo.

Luc 20:35-36
[35] Jorwor: :yuh :on :bleh-dih-eh 'i, :on 'ye-a ti :en mu-a 'de :yi 'ye, 'de :on 'ye-a' 'de nma-dih-deh 'di 'wluh 'do 'we-eh: :dao' 'di, on :se-' 'bli 'ti-dih: i :neheh'.[36] 'De mor on :se-' 'meh-: i :neheh', :ka ti-a mu-a 'dlu-' :tehn. Deh no-eh, :ka 'enjor-nyor⧾ :ne-a, 'ka-: an mu :ne :ke. :Ka on 'wluh-a 'de nma-dih-deh 'di :naa, :yee' eh-: no-eh, 'de on no Nyorsoa-a' 'nynuu.

Sa nglô yile 4:8
'De 'kmo :ne-deh⧾ :nyieh :dao', en 'ble :kpabuh'⧾ :meheh'lo: :meheh'lo: :due' :due'. 'De 'yli gweh en-' yau-a' klehkpeh 'dlu, :korn mor 'noror en-' :kpabuh'⧾ 'zorn-:. 'De en ble 'gwie-: :glaa'e-: en-' 'bor, en no, Gban 'i :ne-eh:, gban 'i :ne-eh:, gban 'i :ne-eh: 'do :Gwlor :baa' Nyorsoa :or 'ble-a 'kpih-a' klehkpeh kwa bo, :or :ne-a :chio'lo:, 'de :or :ne-a :naa, 'de :or mu-a :ne 'de ybei'.

Matthieu 22:30
Nyor⧾ :on 'meh-a, :mor on :sorn-', on :se-' 'bli 'ti-dih: i :neheh'. :Ka 'enjor-nyor:⧾ :on :ne-a 'de Nyorsoa 'bli yai', on :ne-a, 'ka-: an mu :ne :ke.

Luc 15:10
:Yee' :Yusu' :wlu-', or 'dae:, 'An zela a :gwluhuh', 'ka-: 'o eh mu :ne :kpeheh:, Nyorsoa-a' 'enjor-nyor⧾-a mu 'mona 'kpa-:, 'do deh-zon: :no-nyor :due' bo, :or 'tali:-a or-a' deh⧾-zon⧾ dih, 'de :or 'bili:-a-' dih 'de Nyorsoa bo.

Sa nglô yile 14:6
:Yee' 'on 'ye 'enjor: :noror', or-: wan 'de yai' :dha :dhorno'. Or 'ble 'kmo :sie-tubo-wlu:⧾ 'jeh or 'ye-ih' po, 'de nyor⧾ :on 'ti-a dha 'bluhba ken bo, :on 'dhu-a 'bluhba⧾-dlu⧾-: :bai' 'di-dih-: wlu⧾ 'doror: 'dor :po-nyor⧾-: 'dekorn: 'dawor'⧾-dlu⧾-: an-a' klehkpeh.

Jude 1:6
:Yee' 'enjor-nyor:⧾ :ke, 'kpih Nyorsoa 'nyi-uh-a ti on se-ih-a :dhororn' 'dhu, 'de on :mu-dih:-a :dha :noror', 'de on 'ye-a :dha or 'nyi-uh-a dih 'tali:. Eh-: no-eh, 'de or po-uh 'kmo :sie: :gbolo-eh buh-', 'de or po-uh 'de :kule-' :ke, 'do :dha or dhe-uh-a dih 'de 'we-eh: :klaba' or mu-a an-a' zabe 'i :chehn, eh 'ye-a' 'o nyni.

1 Pierre 3:21-22
[21] :Yee' 'ni :dao', eh-: :nyna 'o 'ni 'dlu :po-eh-a' 'gor bo dih, :eh 'puh-dih-a a-uh :naa. 'Ni 'dlu :po-eh :se :dle a-a' 'jeh-a' yau, on 'ye :vlehehn' dih :gweh :deh. Jorwor: eh no Nyorsoa dih dhele-wlu:, or 'ye-eh' no, a-a' :porluh⧾ :ne-' a zabe :kpon-dih:. Eh 'puh-dih: a-uh 'weh 'do :Yusu' 'Klae-a' nma-dih-deh 'di 'wluh-eh bo,[22] :or mu-a 'de Nyorsoa 'bli yai', 'de :or :dhe-a dih 'do or-a' :dila-son bo. 'Enjor-nyor⧾-: 'kpih-a' klehkpeh :en :ne-a 'o 'bluhba-: yao-: 'nyne bo-: en-' klehkpeh :daa, me-: :ya en-' 'jeh ya 'do or 'zorn.

1 Pierre 1:12
Nyorsoa :to-dih-eh on-: 'i, :ka deh⧾ an za-a-', en se-a 'de on bo :korn, jorwor: en :korn 'de a bo. Deh⧾ :daa, me-: a 'worn :naa, :en 'wluh-a 'de nyor⧾ :an po-a Nyorsoa-a' tubo-wlu:⧾ 'jeh bo, :yuh Gban 'i :ne :Zulu: :on 'wluh-a 'de Nyorsoa 'bli yai', :yi-dih:-a-', 'de :an po-ih-a 'de a bo. Deh⧾ :daa, 'enjor-nyor:⧾ :sloror'-a 'bhorn on 'ye-ih' dih 'worn.

Hébreu 12:22
Jorwor: a :mor :mloror', a yi 'noror 'Zayorn-tluh bo, :or 'dhu-a :Julu'slehn: :or :ne-a 'de Nyorsoa 'bli yai', :or :korn-a 'de 'di, 'enjor-nyor:⧾ :on no-a 'wlu-a' 'wlu, on :ne-a, 'de :or 'dhu-a 'kmo :ne-Nyorsoa-a' 'kwi :gwlor-'.

Sa nglô yile 5:11-12
[11] :Yee' :yeh 'on pobo:-a 'de :neheh', :yee' 'on 'worn 'enjor-nyor:⧾ :dhulu'-a' wlu⧾, :on zi-a zlo :zloo: pa 'o :pebeh'-' dih. Mo-: bhin 'keen :kpala' :dao'-: 'kmo :ne-deh⧾ :nyieh :dao'-: 'dekorn: nyor⧾ :klaba'⧾ :dao'-: 'de dih.[12] 'De an 'wor, an ble, an no, 'Blae'-yu: on 'dba-a, or :bleh-dih-eh-: 'i, or 'ye 'kpih-: bhan-a'-: :toror'-: 'kpih ken :ne-eh-: ya :dhe-eh-: dhih-a' 'i 'beh-a'-: 'dekorn: 'nyne ya :po-eh-: 'ble.

Matthieu 4:6-11
[6] 'De on 'da, :Mor :on 'dhu Nyorsoa-a' 'Yu-', :yee' po :an-a' 'jeh 'zorn. Deh no-eh, eh 'chle-eh:-' 'de Nyorsoa-a' 'chlee-deh 'di, eh 'da, Or mu or-a'a: 'enjor-nyor⧾ 'tele' 'nyi-: 'do :an-a' dhih bo, 'de on 'ye :on 'sa 'de on 'kwa, 'de :an-a' buh :ne-' sobu' 'i kor.[7] 'De :Yusu' 'da, Eh 'chle-eh:-' :neheh', eh 'da, Nyor-a' 'dhen :an-a' :Gwlor :baa' Nyorsoa-' dih.[8] 'De 'ku 'duo-or :neheh', on kpa-or 'de tluh :dhorno' ken. 'De on :torne-or 'bluhba⧾-dlu⧾-a' klehkpeh :en :ne-a dha yao 'zorn-: 'dekorn: en-' 'yi dih :nmor-eh-a' klehkpeh-:.[9] 'De on 'da, Deh⧾-a' klehkpeh :daa, me-: 'an mu :on 'nyi-:, :mor eh 'dhu, :on bla 'koor-dlu⧾ 'yi glu, 'do 'on 'zorn, 'de :on 'ye 'on :weheh' :za.[10] 'De :Yusu' :wlu 'de on bo, or 'dae:, 'Wluh :daa 'on ybei', 'ku. Deh no-eh, eh 'chle-eh:-' 'de Nyorsoa-a' 'chlee-deh 'di, eh 'da, :An-a' :Gwlor :baa' Nyorsoa, or-: :on 'ye :weheh' :za, :yee' or :due', or-: :korn 'bhoi-yu-deh: :on 'ye no.[11] :Yee' 'ku 'tali-or-: dih, on 'wluh 'o or ybei', 'de 'enjor-nyor⧾ 'yle, on :za-dih-or'.

Matthieu 16:27
:Yee' 'yu an 'da-dih-a Nyor-kpalu-a' 'yu-a mu 'de :yi, 'de or :Baa'-a' dhih-a' 'i 'beh-a' 'di, or-: or-a'a: 'enjor-nyor⧾-:. :Mor or 'yle, :yee' or mu nyor⧾-a' klehkpeh geli' :za 'do noo-deh:⧾ on no-a bo.

Matthieu 18:10
A 'dhu a-a' 'jeh :dhororn', a :ne-' 'nynuu: :daa an-a' nyor :due' :vlehn. Deh no-eh, 'an zela a :gwluhuh' :ka 'enjor-nyor:⧾ :on :ne-a 'de Nyorsoa 'bli yai', :on :korn-a 'de on bo, :an 'dhu-uh-a 'yli-eh bo, mo-: :an pobo 'On-ba: :or :ne-a 'de yai' or-a' 'yuba: ya, ti-a' klehkpeh bo. [

Matthieu 24:31-35
[31] :Yee' or mu :gamu :bla, 'de or 'ye or-a'a: 'enjor-nyor⧾ dbo, on 'ye nyor⧾ or gan-a, :on :ne-a 'bluhba-a' 'for⧾ :ne-a :nyieh, yobo' po-a 'de :gle 'gbeheh 'di, :dha :due' po.[32] :Yee' 'cheaan'-deh: a 'ye-a' 'chean' 'do 'fe-tu 'bhun, eh-: :dhe dih. :Mor an-a' 'gabuh⧾ :taa torbor, 'de on 'ye wlon⧾ :dele' 'dhu, :yee' a yubo-eh', :ka 'ni :dba 'i-ti-a nyni-a 'o.[33] :Yee' 'ka-: 'o eh :ne :ke, :mor a :taa deh⧾-a' klehkpeh :daa 'ye, :yee' a mu-eh yubo: :ka ti :dao', en 'koan'-a bo 'gabaa.[34] Dhih 'jeh, 'an zela a :gwluhuh', deh⧾-a' klehkpeh :daa, en mu :no-eh:, 'de jorwor: nyor⧾-a' klehkpeh :on :ne-a 'kmo dha ti :daa 'i, 'de an-a' ti 'ye 'o dih :gweh, on 'ye 'meh.[35] 'Bluhba-: 'dekorn: yao-: en mu 'dlu-' :jla, jorwor: 'an wlu :se-' dih :gweh i, :ka ti-a mu-a 'dlu-' :tehn.

Luc 4:10
Deh no-eh, eh 'chle-eh:-' :neheh', eh 'da, Or mu or-a'a: 'enjor-nyor⧾ 'tele' 'nyi-: 'do :an-a' dhih bo, on 'ye :on 'yli-eh bo 'dhu.

Jean 20:11-12
[11] :Yeh :Yusu'-a'a: bo :na-nyor⧾ 'sororn' :dao', on mu-a, :yee' :Mehle' :sie: 'o nma-dih-deh worn 'i 'weh, 'de or :nyna 'o dih, or 'vin. :Ka or 'vin-a, 'ka-: or bla 'yli-eh dih 'de eh 'di.[12] 'De or 'ye 'enjor-nyor⧾ 'sororn', :on pa-a 'tiei-plu⧾-'. 'De on :dhe 'o :dha :Yusu'-a' 'ku 'pehn-a dih :dee' dih. :Due' :ne 'de 'dlu bo, 'de :due' :ne 'noror buh⧾ bo.

Colossesfue 2:18
Eh 'ble nyor⧾ :noo', mo-: 'da an ya an-a' 'jeh ya, 'de an za 'enjor-nyor⧾ :weheh'. Deh⧾ :daa, me-: :no-dih-uh 'mona. :Mor an-a' 'yli-eh 'kpa deh 'i, :yee' an 'duo: an-a' 'jeh-' 'weh, on 'ye nyor⧾ :klaba'⧾ no. Nyor⧾ :dao', :ka :gwlor-nyor⧾-a no-a :gwluhuh' dih :na-dih-eh, 'ka-: an no :gwluhuh' dih :na-dih-eh :ke, 'de an 'beh-dih an-a' 'jeh 'i. 'De dhih an 'beh-dih-a an-a' 'jeh 'i, en se 'nyne :korn. A-a' 'worn-:-' nyor⧾ :dao', an-a' :za 'o a-a' geli' :za-dih-deh-a' :gwie 'i.

Hébreu 1:14
'Enjor-nyor⧾ no :zulu:⧾ 'suh, :en Nyorsoa dbo-a 'noror nyor⧾ :on :korn :on 'ye-a 'puh bo, 'de :en 'ye-uh'-a' :za-dih:.

Hébreu 2:6-13
[6] Jorwor: 'de Nyorsoa-a' 'chlee-deh-a' :dha :noror', 'do :wor eh 'chle-dih-eh:, :eh no-a, Nyorsoa, deh :gwlor-nyor 'dhu-eh:-' :eh, 'de :an na-dih or-a' dhih :gwluhuh' dih :eh? Or-: :gwlor-nyor: 'o 'suh. :Eh :korn dhih :an pobo 'o or bo dih 'gboror: :eh?[7] :On no-eh', 'de :gwlor-nyor :ya-eh: ya :weh-beh:, 'do :an-a'a: 'enjor-nyor⧾ 'zorn, 'do ti-kpor-bei 'di. Jorwor: :on 'nyi-or' dhih-a' 'i 'beh-a'-: 'dekorn: deh-' 'ye-eh-:.[8] 'De :on 'nyi-or' 'kpih, or 'ye deh⧾-a' klehkpeh wlu 'ken :korn. Nyorsoa-a' 'chlee-deh: :daa, eh 'dae:, Nyorsoa no-eh', 'de :gwlor-nyor :korn deh⧾-a' klehkpeh wlu 'ken. Deh⧾-a' klehkpeh :en :ne-a dha yao 'zorn, me-: 'o wlu :daa, an 'da. Jorwor: :a :se-' :gwlor-nyor 'ye, or :se-' deh⧾-a' klehkpeh wlu 'ken :korn :naa.[9] Jorwor: :yee' :a 'ye :Yusu' 'weh, :or Nyorsoa :ya-a ya :weh-beh:, 'do 'enjor-nyor⧾ 'zorn, 'do ti-kpor-bei 'di, 'de :or 'ye-a 'meh, Nyorsoa-a' mla-a' dhih, 'do :gwlor-nyor⧾-a' klehkpeh-a' dhih bo. Jorwor: :a 'ye-or' :naa, Nyorsoa 'nyi-or' dhih-a' 'i 'beh-a'-: 'dekorn: deh-' 'ye-eh-: 'do 'meh-a' or 'ye-a 'kle, 'de or 'meh-a bo.[10] :Yee' eh :nmor-: 'yi, Nyorsoa :or no-a deh⧾-a' klehkpeh 'do or-a' 'jeh bo, or 'ye-eh' no, 'de :Yusu' 'ye deh⧾-a' klehkpeh or :korn or 'ye-a' no, or 'ye-ih' no, 'de nyor⧾ :dhulu' 'ye 'o or klei' :zi-nyor⧾ no, 'do 'kle or 'ye-a bo, 'de on 'ye 'for 'ble 'de or-a' dhih-a' 'i 'beh-a' 'di. Deh no-eh, :Yusu' 'Klae :oo', or-: :torne-uh :gwie: :eh mu-a 'de 'puh-a' bo.[11] :Yusu' :or za-a 'de nyor⧾ deh⧾-zon⧾ 'di-: 'dekorn: :yuh or :za-a: 'de deh⧾-zon⧾ 'di-: an-a' klehkpeh 'ble :Baa' :due', :or 'dhu-a Nyorsoa-'. Eh-: :korn dhih, eh-a' :no-dih: :Yusu' dhen, or 'ye-uh dei'-boi' 'da-dih:.[12] 'De or :wlu 'de Nyorsoa bo, or 'dae:, Nyor⧾ :on no-a 'an dei'-boi', 'an mu-uh :gwluhuh' zela: 'do nyor :on 'dhu-eh:-' bo. 'An mu 'duh :ble, 'do :an-a' 'nyne :gba-eh bo, ti an mu-a :on :weheh' :za, 'do an-a' 'gbon-dih: 'da.[13] 'De or 'da :neheh', 'An mu Nyorsoa :gwlii' :dhe. 'De or 'da :dele' ka, 'Nynuu Nyorsoa 'nyi-a 'on, mo-: :dhe dih, :on :ne 'noror 'on bo.

Hébreu 13:2
A 'ye-eh' bo, a 'ye 'duhba⧾ 'de a 'bli 'gbu⧾ 'di dih :ko-dih:. Nyor⧾ :noo' :noo', mo-: no-eh, 'de on :ko-dih: 'enjor-nyor⧾ 'de on 'bli 'gbu⧾ 'di dih. Jorwor: on se-eh 'i yubo: :ka on 'dhu-a 'enjor-nyor⧾-'.

2 Pierre 2:4
:Yee' ti 'enjor-nyor⧾-a' :noo', no-a deh-zon, Nyorsoa :se-' an-a' :wehlih 'ye. Jorwor: or po-uh 'de 'ku 'bli, 'do :dha an mu-uh-a 'chen-dubu'⧾ :san-dih: 'de :kule-' :chio'lo: 'de an-a' zabe: :zi-ti 'ye-a 'o nyni.

Baoule Bible 1996
© Bible Society in Liberia, 1996