A A A A A

Additional: [Halloween]


1 Jean 1:5
Tubo-wlu:⧾ :daa, me-: :a 'worn, :en 'wluh-a 'de :Yusu' 'Klae bo, me-: :a zela a :gwluhuh'. Nyorsoa, or-: 'dhu zorn-pli-', :kule se 'de or 'di :ne klehkpeh klehkpeh.

1 Pierre 5:8
A :korn a-a' 'jeh wlu 'ken, a :ne-' deh-zon no. :Yee' a 'dhu :gbeheh. Deh no-eh, 'ku :on 'nyeh-a a-uh', mo-: :an na-dih, :ka :gbolo: :or klu-a, or no-a, 'de an 'bhorn nyor on 'ye-a' bo pa.

2 Corinthefue 11:14
Eh :se deh :oo' :eh 'ye 'de a 'di dih 'ma-dih: :deh. 'Ku-a' 'jeh :ke, an za-dih-', 'de an gweh 'enjor: :or :korn-a dhih-a' 'i 'beh-a'-a fan.

3 Jean 1:11
'An :dhih :kma-nyor:, :an-a' :zi 'o deh⧾-zon:⧾ nyor⧾-a no-a klei'. Jorwor: deh⧾ 'jeh :ne, me-: :on 'ye 'o klei' zi. Nyor-beh: :or no-a deh⧾ 'jeh, :yee' or :korn 'de Nyorsoa bo. Nyor-beh: :or no-a deh⧾-zon⧾, :yee' or 'see Nyorsoa 'ye.

Romefue 14:9
:Yee' eh-a' dhih :oo', 'Klae 'meh, 'de or 'wluh 'de nma-dih-deh 'di, 'de or :ne 'kmo, or 'ye :Gwlor :baa' no 'do 'meheh'-nyor⧾-: 'dekorn: 'kmo :ne-nyor⧾-: bo.

Romefue 12:2
:Yee' deh⧾ 'kmo bo-nyor⧾-a ne-dih-a 'kmo, a-a' :ne-dih:-' 'kmo :ke. Jorwor: a 'nyi Nyorsoa 'nyi a 'dlu 'di dih :na-dih-deh: :dele', :eh mu-a a-a' :gwlor-nyor-tu-a' klehkpeh-' dih 'bili: 'de a 'di. :Yee' :mor eh no :ao', :yee' a mu deh :eh :korn-a Nyorsoa 'ton yubo:, :eh 'dhu-a deh 'jeh-: deh :eh 'pehn-dih:-a or-a' :porluh dih-: 'dekorn: deh :eh gweh-a 'kwla-:.

Galatiefue 5:19-21
[19] Deh⧾-zon:⧾ :en 'wluh-a 'de :gwlor-nyor⧾-a' 'bhororn'-deh⧾ bo, nyor⧾ yubo-ih', me-: 'dhu, 'tmeor:⧾ :korn-eh-: se :vlehehn'-' :gweh-deh⧾-: 'pebe' 'i 'kpa-eh-:[20] nyor⧾ :an za-a zuu⧾-a' :weheh'-: :yuh :on no-a 'gwiorn⧾-: nyor⧾ :on 'nyeh-a on 'bei'-: 'dekorn: :yuh :korn-a wlu⧾-a vorn-a 'de an-a' 'jeh 'nyne-: :gwlehehn' :korn-nyor⧾-: 'chehn-' :gwlii' :ne-nyor⧾-: nyor⧾ :an zi-a on :due' dhih-:, a :za a-a' 'jeh 'sororn'-: 'de a 'kpuhba: ya dih-: :korn mor 'cheh 'ya 'cheh 'ya-:[21] :porluh-a' sin-a' 'do deh⧾-a' klehkpeh bo-: nomor 'na-eh-: 'nynor⧾ :zie-dih-eh-a' gor⧾ deh⧾-' dih-: 'dekorn: noo-deh:⧾ :nee' :en :ne-a :yih :daa en-' goor-dih:-a-: :ke. 'On 'dhu a 'slen 'weh :zai'. Jorwor: 'an za-ih-' de :neheh', nyor⧾ :an no-a deh⧾ :en :ne :ao', on :se-' Nyorsoa-a' nyor⧾ wlu 'ken :korn-eh 'zorn :pa i.

Romefue 8:38-39
[38] 'On po-eh' dhih 'jeh, eh beh :se 'meh-a', 'de mor eh :se :febeh', eh beh :se 'enjor-nyor:⧾, 'de mor eh :se 'kwla 'ye-dih-deh:⧾, eh beh :se :kana :ti, 'de mor eh :se ti :en mu-a 'de :yi, 'de mor eh :se deh⧾ :nee'-a' 'kpih,[39] eh beh :se deh⧾ :en :ne-a 'de yai', 'de mor eh :se :yih :en :ne-a 'de 'bluh 'zorn, eh beh :se deh⧾-a' klehkpeh :en :no-eh, me-: 'beh-dih: :en 'ye :a mor-: Nyorsoa-: :a-a' :ybeh-dih-eh 'i cheehn-dih: :deh, :eh :yi-dih:-a :a-a' :Gwlor :baa' :Yusu' 'Klae-'.

Tite 1:15
Nyor⧾ :on :gweh-a :vlehehn'-', deh⧾-a' klehkpeh, en :nmor-: 'yi 'do on bo, 'do Nyorsoa ybei'. Jorwor: nyor⧾ :yuh deh⧾-zon⧾ 'kor-dih:-a, 'de :on se-a dhih 'jeh-' :po-eh 'ble, deh-beh-deh-beh se 'yi dih :nmor 'do on bo, 'do Nyorsoa ybei'. 'De mor, an-a' 'dlu 'di dih :na-dih-deh⧾-: 'dekorn: an-a' :porluh⧾-: en 'kor-' 'do deh⧾-zon⧾ bo.

1 Thessaloniquefue 5:22
'De mor a :tehn-dih: deh⧾-zon⧾ 'doror: 'dor bo dih.

ÉphÈsefue 6:12
Deh no-eh, eh :se :gwlor-nyor⧾-a' nyior-tu: :a :se-' bo vorn. Jorwor: :a vorn 'kwla 'ye-dih-deh:⧾ :en :ne-a 'o yao :gwlii'-: :yih :en :korn-a :kule wlu 'ken dha yao 'zorn-: 'dekorn: :yih :en :korn-a 'kpih-:.

Matthieu 12:43-45
[43] :Yee' :Yusu'-a kpa or-a' wlu 'dlu bo, or 'dae:, :Mor 'kwla 'ye-dih-deh :za-eh 'o nyor 'de, :yee' eh zi-dih-'-: dih, eh na 'de 'kwla⧾-' dih. Eh 'bhorn :dha eh 'ye-a' :forn-dih:. Jorwor: :mor eh se dha 'ye,[44] :yee' eh 'da, 'An mu 'de 'an-a: 'gbu soa 'di de :mu, :dha 'on 'wluh-a. 'Ka-: 'o eh no, 'de eh yi de. :Yeh eh yi-a de, :yee' eh 'ye eh-a'a: 'gbu soa, on :florn 'di dih, 'de on wobo-eh: 'di dih, on :po-eh: 'kpa.[45] :Yee' eh mu-', eh :ya 'de 'kwla 'ye-dih-deh:⧾ :nee' :meheh' 'sorn, :en no-a 'kulu-deh⧾, :en :zi-a 'o eh-a' 'jeh-', 'de en pa, en 'ti 'de. :Yee' :mor en gweh 'de or 'di 'dlu, :yee' nyor :dao', or :ne-' 'kmo-zon: :on :zi-a 'o, or-a' :zai' neh-'. :Yee' 'ka-: 'o eh mu :no :ke, 'do :kana-nyor:⧾ :daa :on no-a deh⧾-zon:⧾ :no-nyor⧾ bo.

ÉphÈsefue 5:15-16
[15] :Yee' 'do eh-a' dha, a 'wla :gwluhuh' dih :ka a no-a 'kmo-' :ne-eh. A-a' :ne-' 'kmo :ka nyor :or se-a deh 'i yubo:. Jorwor: a gweh :toror' :korn-nyor.[16] Ti-a' klehkpeh a 'ble-a :naa, 'nyi a :no-dih-ih :koan, nyor-a' :zi-dih:-' ti, deh no-eh, ti-zon:⧾ 'o, :a :ne ken :naa.

Baoule Bible 1996
© Bible Society in Liberia, 1996