A A A A A

Additional: [Cannibalism]


2 Corinthefue 5:8
:A-a' :porluh⧾ :se-' 'zorn 'kpa. Eh mu :a 'ton :korn :a 'ye yau: :daa dih 'tali:, 'de :a 'ye 'de :Gwlor :baa' 'bli yai' mu.

Luc 16:19-26
[19] :Yee' :Yusu'-a kpa or-a' wlu 'dlu bo, or 'dae:, Eh :korn bhaan-nyor-kpalu :due', or-: pa 'ylii: :nmaa'e: :en 'kpa-a deh ken-: 'de or 'ble deh⧾-a' klehkpeh, or di-dih deh 'worn 'gwie-: :glaa'e-:.[20] :Yee' 'yu :due' an 'da-dih-a :Lasor' :or se-a deh-a' :za-da 'ble, 'de :or 'yi-a 'pa⧾ dih, or-: dhe 'o bhaan-yu: :dao', or-a'a: gba-dih-gba-a' :kpaa' worn 'i dih, 'do ti-a' klehkpeh bo.[21] Dii-deh:⧾ :en 'kele-a 'o bhaan-yu: :dao', or 'bli 'tebo ken, me-: or 'bhorn or 'ye di. 'De gbe⧾-a 'yle, en beh or-a' 'pa⧾ dih.[22] :Yeh ti :zi-dih:-a 'o ken dih, :yee' se deh-a' :za-da 'ble-yu: :dao', or 'meh-'. :Yeh or 'meh-a, :yee' 'enjor-nyor⧾ kpa-or', or 'ye 'o 'Eble'hehn 'bhun dih :dhe 'de Nyorsoa 'bli yai'. 'De bhaan-nyor-a' 'jeh :dao', or 'meh :ke, 'de on nma-dih-or dih.[23] :Yee' :yeh or 'ye-a or-a' 'jeh 'ye, :yee' or :ne 'de 'ku 'bli, 'de or 'ye or-a' 'jeh worn. 'De or pobo: 'de yai', or 'ye 'Eble'hehn: 'de :dha :dhorno', 'de :Lasor' :dhe 'o 'Eble'hehn 'bhun dih.[24] :Yeh or 'ye-uh'-a, :yee' or 'wor-', or wele: 'Eble'hehn, or 'dae:, 'On-ba:, 'Eble'hehn:, 'an 'ye 'an 'jeh worn 'gabaa 'noror 'ku 'bli-neh-'. :On :korn 'gen, 'ye 'an :wehlih. Dbo :Lasor' or 'ye or-a' :jii-eh-a' 'mla 'de 'ni bo tba, 'de or 'ye-eh 'o 'do 'on :meo ken 'te-dih:, 'de yluh :on :ne-a 'o 'on :gwlii', on 'ye ya yi.[25] :Yeh or 'da :ao', :yee' 'Eble'hehn :wlu-' 'de or bo, or 'dae:, 'An 'yu. :Po-dih-eh :gwluhuh' bo, ti :on :ne-a 'de 'kmo bo :dee', :yee' :on 'ble deh⧾ 'jeh ne-a' klehkpeh 'weh. :Yee' :Lasor', or-: 'ye zoen'. Jorwor: :kana :naa, or po :tabehyie:, 'de :an 'ye 'kle :naa.[26] 'De mor 'jun :klaba' :ne 'o mor-: 'dekorn: :a mor-: 'nyne bo. Eh-: no-eh, 'de :mor nyor 'bhorn or 'ye 'noror :a bo 'wluh, or 'ye 'de a bo yi, 'de or se eh-a' no-a' 'beh-dih:. 'De mor :ke, nyor se 'beh-dih:, or 'ye 'de a bo 'wluh, or 'ye 'noror :a bo yi.

Sa nglô yile 20:11-15
[11] :Yee' 'on 'ye 'keen :kpala'-plu: :klaba', 'de 'yu :due' :dhe 'o or ken dih. 'De 'bluhba-: 'dekorn: yao-: en ple, en 'wluh 'o 'yu :or :dhe-a 'o or ken dih ybei', 'de :dha nyor 'ye-ih'-a 'ye-dih:, 'do se :ne.[12] 'De 'on 'ye nyor⧾ :on 'meh-a, :on 'dhu-a, 'nyne :korn-nyor⧾-: 'dekorn: :yuh nyor⧾ se-a yubo:-: mo-: :nyna 'o 'keen :kpala' :dao' ybei' dih. 'De nyor kan-dih: 'chlee-deh⧾ 'i. :Yee' 'chlee-deh: :neheh' :ne 'o, eh-: nyor kan-dih: 'i, :eh 'dhu-a 'kmo :sie: :febeh'-chlee-deh-'. 'De Nyorsoa-a zi 'meheh'-nyor⧾-a' zabe, :ka on no-a deh⧾-a' no-a', :en 'chle-eh 'de 'chlee-deh:⧾ :dao' 'di.[13] :Yee' :yuh yobo' kpa-a, yobo' za-uh-: 'kwla, an-a' zabe 'ye :zi-eh:. 'De :yuh :on 'meh-a, 'de :on :ne-a 'de 'zinor', 'zinor'-: 'dekorn: 'meh-a'-: en za-uh-: 'kwla, an-a' zabe 'ye :zi-eh: :ke. :Ka on no-a deh⧾-a' no-a', 'ka-: on no an-a' klehkpeh-a' zabe: :zi-eh.[14] :Yee' 'meh-a'-: 'dekorn: 'zinor'-: en 'vile-eh: 'de neh-pehnu worn. Neh-pehnu: :dao', eh-: 'dhu 'meh-a' 'sororn' nor-'.[15] :Yee' nyor⧾ :on :korn-a 'nyne se-a 'chle-eh: 'de 'kmo :sie: :febeh'-chlee-deh: :dao' 'di, mo-: 'vile-eh: 'de neh-pehnu worn :ke.

1 Corinthefue 14:34-35
[34] 'nyi 'nynor⧾-kpao'⧾ no 'dhuan 'de a-a' 'gbon-dih: 'da. On :se-' 'tele' 'nyi-eh: on 'ye :wlu. 'Nyi on :ne 'o nyor⧾ 'zorn, :ka :Mose'-a' 'tele' 'da-a.[35] :Mor eh 'dhu an 'bhorn on 'ye deh-' dih 'worn, :yee' :mor on mu :gwlor-', :yee' on dhele: an-a' yibeor-boi' dih, 'de on 'bli 'gbu⧾ 'di dih. Eh no dhen-deh: 'nynor 'ye :wlu 'de 'chore-a' 'gbon-dih: 'da.

Luc 1:37
Deh no-eh, Nyorsoa 'beh-dih: deh⧾-a' klehkpeh, en-' no-a' 'weh.

Jean 1:1
:Eh 'wluh-a 'de eh-a' glu 'dhu 'da, 'do :wor Wlu :ne. 'De mor Wlu :dao', or :ne 'o Nyorsoa bo 'weh. 'De or no Nyorsoa.

1 Timothée 2:11-15
[11] :Yee' 'nyi 'nynor⧾-kpao'⧾ :ya an-a' 'jeh ya, 'de on 'ye deh 'chean', 'de bhloror ka 'di.[12] 'On :se-uh' 'tele' 'nyi, on 'ye nyor⧾ deh :torne:, 'de mor on 'ye 'kpih 'ble, 'do nyor⧾-kpalu⧾ 'dlu. On :korn on 'ye 'dhuan no.[13] Deh no-eh, 'Adan, or-: :no-eh: :zai', 'do 'Ii ken.[14] Eh :se 'Adan:, 'ku :se-' dih :bo-dih:. 'Nynor-kpao' :dao' :oo', or-: 'ku :bo-dih: dih, 'de or no deh-zon: :no-nyor.[15] Jorwor: 'do :gbano: :za 'da, 'nynor⧾-kpao'⧾-a mu 'puh-:, :mor on kpa 'Klae-a' dhih 'jeh-' :po-eh-: :ybeh-dih-eh-: 'dekorn: :vlehehn'-' :gweh-eh-: 'dlu bo, 'de :dhehehn: ka 'di.

1 Timothée 5:3-16
[3] :Yee' :dhoba: 'nynor⧾ :on :korn-a son⧾ se-a 'o nyni 'jeh ka, pobo: 'o on bo dih.[4] Jorwor: :mor or 'ble 'nynuu-:, 'dekorn: 'die'-nynuu-: :yee' 'nynuu: :dao', :tehn 'i-deh: on :korn on 'ye-a' 'chean', 'do an-a' Nyorsoa-a' :weheh' :za-deh 'di, eh-: 'dhu, on 'ye an-a' 'jeh-a'a: 'cheh 'yli-eh bo 'dhu. :Mor on no deh :daa, :yee' kpa :oo', an za, 'do on 'de-: on :baa'-: 'dekorn: an-a' 'na-boi'-: bo. Deh :daa, eh-: 'pehn-dih Nyorsoa-a' :porluh dih.[5] :Dhoba: 'nynor, :or :korn-a son se-a 'o nyni 'jeh ka, 'de :or :ne-a 'o or-a' 'jeh bo, 'nynor :or :ne :ao', or dhe Nyorsoa :gwlii'. 'De or kpa or-a' bo :wlu-eh 'dlu bo, or bale-or 'gwie-: :glaa'e-: or 'ye-or' :za-dih:.[6] Jorwor: :dhoba: 'nynor :or 'kpa-a 'kmo bo, :or 'pehn-dih:-a or-a' 'jeh-a' :porluh dih, keen' :mloror', or-: :dao', or :ne 'kmo 'weh, jorwor: or 'meh-'.[7] Zela: nyor⧾-a' klehkpeh deh⧾ :daa :gwluhuh', 'de nyor :ne-uh' dhih 'bhun 'ye.[8] :Yee' nyor :korn or 'ye or-a'a: 'wluh-a-nyor⧾ 'yli-eh bo 'dhu, :yuh :on :ne-a 'de :or 'bli 'gbu, mo-: or 'ye-eh' bo dih no 'gabaa. :Mor or se-eh no, :yee' or :to 'Klae-a' dhih 'jeh-' :po-eh 'kpuh ya. :Yee' or :zi 'o nyor :or se-a dhih 'jeh-' :po-eh 'ble 'weh.[9] :Mor :dhoba: 'nynor-a' zon⧾ se :kwlaa :meheh'lo ken :yeh-dih:, :yee' :an-a' :po-' or-a' 'nyne 'de 'chlee-deh: :eh :korn-a 'di, :an po-a :dhoba: 'nynor⧾-a' 'nyne. :Mor :on 'ye 'nynor-a' 'nyne po, :yee' 'nyi or no 'nynor :eh 'wluh-a 'o ti or-a'a: yibeor 'meh-a, :or 'see-a yibeor: :noror' korn.[10] :Yee' 'nyi or no 'nynor :or 'ble-a 'nyne 'jeh, 'do deh⧾ 'jeh ne-a' no-a' bo-: :eh po-a 'nynor :or pobo-a 'o or-a'a: 'nynuu bo dih-: 'nynor :or za-a or-a'a: 'gbu 'kwla 'de 'duhba⧾ bo-: 'nynor :or-a' ple-a or-a' 'jeh ya :ya-eh, 'do Nyorsoa-nyor⧾-a' :za-dih-eh bo-: 'nynor :or za-dih-a nyor⧾-', :mor on :taa 'kle 'ye-: 'dekorn: 'nynor :or 'duo:-a or-a' ti-a' klehkpeh-', 'do deh⧾ 'jeh :ne 'doror: 'dor-a' no-a' bo-:.[11] :Yee' 'nynor⧾ :gbolo'⧾ :on :korn-a yibeor-boi' 'meh-a, :an-a' :po-' 'de an-a' 'nyne, 'de 'chlee-deh: :dao' 'di. Deh no-eh, :mor an-a' nyor-kpalu: :porluh 'beh 'i, on :zi 'o :porluh on 'ble-a 'do 'Klae bo, :yee' an 'bhorn on 'ye nyina 'ti :neheh'.[12] Eh-a' dhih, :yee' on :ya 'de zabe: :zi-eh: 'do an-a' 'jeh bo. Deh no-eh, deh :korn-a wlu on po-a :dhama'-' 'de 'Klae bo, on :se-eh' no.[13] Jorwor: eh :se-eh :due'. An 'chean' vlan-a'. 'De an na 'o yaa'e dih. An no, mu 'gbu :noo' 'di, 'wluh 'de. Eh :se-eh :due', an-a' no. Jorwor: an chehn nyor⧾. 'De an po nyor⧾-a' dhih buh 'di. Deh⧾ on se-a :korn, on 'ye-a' wlu bo po, me-: an po wlu bo.[14] :Yee' deh 'on 'da-a, eh-: :dhe dih. 'An 'bhorn 'nynor⧾ :gbolo'⧾ :on :korn-a yibeor-boi' 'meh-a, on 'ye nyina 'ti. 'De on 'ye 'nynuu 'wluh. 'De on 'ye an-a'a: 'gbu⧾ 'yli-eh bo 'dhu. 'De nyor⧾ :on 'nyeh-a :a-uh', on :ne-' ka 'ye, 'do :a-a' deh⧾-zon⧾ 'bhun dih :za-dih: 'da.[15] Deh :korn-a dhih, 'de 'an za-a deh :daa-', eh-: :dhe dih. An-a' nyor⧾ :noo', mo-: 'wluh 'o 'Klae 'de, 'de an zi 'o 'ku klei'.[16] :Yee' :mor 'Klae-a' dhih 'jeh-' :po-nynor 'ble :dhoba: 'nynor⧾ 'do or 'bli neh 'i, :yee' 'nyi or 'kpa-uh bo, 'de an-a' dhih :sor :po-eh 'o 'chore 'dlu, 'de 'chore 'ye :dhoba: 'nynor⧾ :yuh :on se-a deh-a' :za-da 'ble 'jeh ka, an-a' bo dih pobo-eh 'beh-dih:.

1 Corinthefue 11:2-16
[2] 'On po a dhih bo 'do 'an dhih-a' :gwluhuh' bo :po-dih-eh bo, 'do deh⧾-a' klehkpeh 'on :torne: a-uh, en-' dih :kpon-eh bo. :Ka 'on no-a en-' :zi-dih-eh 'de a bo, 'ka-: a no en-' dih kpon-a'.[3] :Yee' 'an 'bhorn a 'ye deh :daa dih 'worn, :ka 'Klae no-a nyor :klaba' 'do nyor⧾-kpalu⧾-a' klehkpeh 'dlu. 'Ka :wor nyor-kpalu no :ke, 'de or no nyor :klaba' 'do 'nynor-kpao' 'dlu bo. 'De Nyorsoa no nyor :klaba' 'do 'Klae 'dlu bo :ke.[4] :Yee' nyor-kpalu-a' :yor :or mu-a 'de Nyorsoa bo :wlu 'de 'chore-', :eh beh or po Nyorsoa-a' wele-eh-: 'de or 'ye deh 'dlu 'dhu, :yee' or :se-' 'Klae :or :ne-a 'o or 'dlu bo deh-' 'ye.[5] 'De mor 'nynor-a' :yor :or mu-a 'de Nyorsoa bo :wlu, :eh beh or po Nyorsoa-a' wele-eh-: 'de 'chore-', 'de or 'ye :ao', or se deh 'dlu bla, :yee' or :se-' or-a'a: yibeor: :or :ne-a 'o or 'dlu bo deh-' 'ye. :Yee' or gweh 'nynor :or :korn-a 'dlu on 'kploror:-a, eh 'ye-or' dhen dih po.[6] :Mor eh 'dhu 'nynor se deh 'dlu bla, :yee' 'nyi or chehn or-a' 'dlu :dueh'leh:. :Mor eh no dhen-deh 'nynor 'ye or-a' 'dlu chehn, 'de or 'ye or-a' 'dlu 'kploror:, :yee' 'nyi or bla deh 'dlu 'da.[7] Nyor-kpalu se :korn or 'ye deh 'dlu 'dhu 'de 'chore-'. Deh no-eh, nyor-kpalu :ne 'de Nyorsoa-a' tu-', 'de or :to-dih: Nyorsoa-a' dhih-a' 'i 'beh-a' nyor⧾ 'i. Jorwor: 'nynor, or-: :to-dih: nyor-kpalu-a' dhih-a' 'i 'beh-a' nyor⧾ 'i.[8] Deh no-eh, eh :se 'o 'nynor-kpao' 'bhun Nyorsoa :se-' deh :za, 'de or :se-' nyor-kpalu no. Jorwor: 'do nyor-kpalu 'bhun :oo', or :za deh, 'de or no 'nynor-kpao'.[9] 'De mor eh :se 'nynor-kpao'-a' dhih nyor-kpalu :se-' :no-eh:. Jorwor: nyor-kpalu-a' dhih :oo', 'nynor-kpao' :no-eh:.[10] Eh-: :korn dhih 'nynor-kpao' :korn or 'ye deh 'dlu bla, 'enjor-nyor⧾-a' dhih, 'de eh 'ye-eh' nyor⧾ 'i :to-dih: :ka or-a'a: yibeor :ne-a 'o or 'dlu.[11] Jorwor: 'de :Gwlor :baa'-a' deh 'di, 'nynor-kpao' se 'beh-dih: or 'ye 'o or 'bli dih :nyna, 'de mor nyor-kpalu se 'beh-dih: or 'ye 'o or 'bli dih :nyna :ke.[12] Deh no-eh, :ka 'nynor 'wluh-a 'o nyor-kpalu 'bhun, 'de or :no-eh, 'ka-: 'nynor-kpao' no, 'de or 'wluh nyor-kpalu :ke. 'De deh⧾-a' klehkpeh 'wluh 'de Nyorsoa bo.[13] A :na-dih-eh :gwluhuh' dih 'do a-a' 'jeh-a' :porluh⧾ ken. Eh :nmor-: 'yi 'nynor-kpao' 'ye :ao' or se deh 'dlu bla, 'de or 'ye 'de Nyorsoa bo :wlu 'do :gwlor-nyor⧾ ybei' :e?[14] Eh :se :ka Nyorsoa no-a :gwlor-nyor-buo no-a' 'de or-a' 'kmo-' 'di, eh-: se a deh :torne: :eh :mor, :mor nyor-kpalu 'ble 'mii: :dhorno'⧾, :yee' eh no dhen-deh :e?[15] Jorwor: :mor 'nynor-kpao' 'ble 'mii: :dhorno'⧾, :yee' eh no or-a' 'yi dih :nmor-eh:. Deh no-eh, Nyorsoa 'nyi-or 'mii: :dao' 'weh, or 'ye or-a' 'dlu 'zile:.[16] :Yee' :mor eh 'dhu deh 'on :za-a-', nyor se-eh ken dih 'worn-dih:, :yee' :a mor-: 'dekorn: Nyorsoa-a' 'chore-nyor⧾-: :a se deh :neheh' 'ble :a 'ye 'o :no-dih:.

Baoule Bible 1996
© Bible Society in Liberia, 1996