A A A A A

Additional: [Slavery]


1 Corinthefue 7:21
:Mor eh 'dhu :on no 'ge-yu, 'de Nyorsoa 'ye :on 'da, :mleheh' 'beh-dih:-' :an-a' :porluh 'worn dih. :Dhe 'de eh 'di dih. Jorwor: :mor eh 'dhu, :on 'ye ti :on 'ye 'ge-deh 'wluh, :yee' no-eh.

1 Pierre 2:16-18
[16] A van-dih: dih, a 'ye 'kmo-' :ne. Jorwor: a-a' dih van-dih-eh: :dao', eh-a' :no-eh', 'de a-a' :no-' deh⧾-zon⧾. :Ka Nyorsoa-a' 'bhoi-yu-a no-a 'kmo-' :ne-eh, 'ka-: a 'ye 'kmo-' :ne-eh no :ke.[17] Deh-' 'ye-eh: :eh :korn-a 'de nyor⧾-a' klehkpeh bo, a 'nyi-eh on. A :ybeh a 'bei' 'Klae-a' nyor⧾-'. A ple Nyorsoa-a' :fano. :Yee' a 'dhu 'o 'Wloon-nyor⧾-a' 'keen.[18] :Yee' a :mor 'ge-nynuu-a:, a :ya a-a' 'jeh ya 'do a-a'a: nyor⧾ :klaba'⧾ :on :korn-a a wlu 'ken, 'zorn, 'do an-a' deh-' 'ye-eh-a' klehkpeh bo. Eh :se :yuh :on no-a nyor⧾ 'jeh, :on :korn-a kplen :nmor-a 'yi dih on :due', mo-: a 'ye deh-' 'ye :deh. Jorwor: a 'ye :yuh :on :korn-a :porluh:⧾ :nyni-a worn deh-' :ke.

1 Timothée 1:10
Eh :no-eh:-' 'do nyor⧾ :an korn-a 'tmeor⧾ bo-: nyor⧾-kpalu:⧾ :an po-a on 'bei'-nyor⧾-kpalu⧾ 'nynor⧾-: nyor⧾ :an plo-a nyor⧾ on 'ye-a' 'ge-nynuu no-: nyor⧾ :an 'tmo-a sih-: nyor⧾ :an 'dhu-dih-a nyor⧾ dhih ken dih-: 'dekorn: nyor⧾ :an no-a deh⧾ :nee' :en se-a 'o nyor⧾ deh :torne-eh: 'jeh-a' :gwie 'i :ne-:

1 Timothée 6:1
:Yee' nyor⧾-a' klehkpeh :on no-a 'ge-nynuu, on :korn on 'ye an-a'a: nyor⧾ :klaba'⧾ :on korn-uh-a wlu 'ken, deh-' 'ye-eh-a' klehkpeh 'nyi, 'de nyor⧾ :ne-' Nyorsoa-: 'dekorn: :a-a'a: nyor⧾ deh :torne-eh-: deh⧾-zon⧾ 'bhun dih :za-dih:.

Colossesfue 3:22
:Yee' a :mor 'ge-nynuu-a:, a dhe 'o a-a'a: nyor⧾ :klaba'⧾-a' wlu dih, 'de deh⧾-a' klehkpeh 'di, :on :ne a :ne-a dha yao 'zorn. Eh :se :mor an-a' 'yli-eh :ne 'o a ken, 'de a 'ye-eh' no :deh, :eh gweh-a :ka a 'bhorn-a on 'ye a dhih bo po. Jorwor: 'nyi eh tba 'de a 'di dih, :ka a no-a :Gwlor :baa'-a' :fano: :ple-eh.

Colossesfue 4:1
:Yee' a :mor 'ble-a 'ge-nynuu, a 'ble a-a'a: 'ge-nynuu 'de 'yi 'sleh ka 'di. A-a' :ne-' :bhuli'-'. A :na-dih-eh :gwluhuh' dih, :ka a-a' 'jeh :ke, a 'ble-a Nyor :Klaba' 'de Nyorsoa 'bli yai'.

ÉphÈsefue 6:5-9
[5] :Yee' a :mor 'ge-nynuu-a:, a dhe 'o a-a'a: nyor⧾ :klaba'⧾-a' wlu dih, :on :ne-a dha yao 'zorn, 'de deh-' 'ye ka 'di-: 'dekorn: an-a' :fano: :ple-eh 'di-:. 'De mor 'nyi eh tba 'de a 'di dih, :ka a mu-a 'Klae-a' dhih :no :ke.[6] Eh :se :mor an-a' 'yli-eh :ne 'o a ken, 'de a 'ye-eh' no :deh, :eh gweh-a :ka a 'bhorn-a on 'ye-a' a dhih bo po :deh. Jorwor: 'do a-a' :porluh⧾-a' klehkpeh bo, a no deh Nyorsoa 'bhorn-a a 'ye-a' no, :ka a no-a 'ge-nynuu :naa 'do 'Klae bo :ke.[7] A no a-a'a: 'ge-yu: :koan :due' :due', 'de 'mona: ka 'di, :eh gweh-a :ka nyor no-a :Gwlor :baa'-a' 'bhoi-yu, :eh :se-a 'o :gwlor-nyor bo.[8] A yubo-eh', :ka :Gwlor :baa'-a mu-a nyor⧾-a' klehkpeh geli' :za, 'ge-nynuu-: :korn mor :se 'ge-nynuu-: 'do :koan: 'jeh on no-a bo.[9] :Yee' a :mor 'ble-a 'ge-nynuu, a 'ye a-a'a: 'ge-nynuu deh-', 'de :ka :ne-a :due' 'di. A-a' :no-', a mu-uh deh 'bhun :no. A yubo-eh', :ka a mor-: 'dekorn: a-a'a: 'ge-nynuu-: a :korn-a 'de Nyor :Klaba' :due' bo :or :ne-a 'de Nyorsoa 'bli yai', :or-a' :za-' :gwie-for :due'.

Galatiefue 3:28
:Yee' 'do eh-a' dha, deh-' :gble-eh se 'o :Jueh'-nyor⧾-: nyor⧾ :on :se-a :Jueh'-nyor⧾-: 'ge-nynuu-: :yuh :on :se-a 'ge-nynuu-: nyor⧾-kpalu⧾-: 'nynor⧾-kpao'⧾-: 'dekorn: an-a' klehkpeh 'nyne bo :ne. Deh no-eh, a-a' klehkpeh, a no deh :due' 'de :Yusu' 'Klae-'.

Galatiefue 5:1
:Yee' :ka 'Klae zelie: :a-uh, :yee' :a zelie-eh:-' deh 'jeh. 'De mor 'nyi a gweh nyor⧾ :on zelie-eh :ke. A-a' 'worn-:-' nyor⧾-a' :no-eh' 'de a-a' :ne-' 'kmo :eh gweh-a :ka 'ge-nynuu 'i :neheh'.

Luc 4:18
:Gwlor :baa'-a' :Zulu :ne 'o 'on ken 'weh. Deh no-eh, Nyorsoa 'tan 'on 'weh, 'on 'ye tubo-wlu:⧾ 'jeh po, 'de nyor⧾ :on se-a deh-' :za-da 'ble bo. Or dbo 'on 'weh, 'on 'ye wele-eh po, 'de :kasue-nyor⧾ bo, 'on 'ye :ao', A zelie-eh. 'De 'on 'ye wele-eh po, 'de 'doror'-nyor⧾ bo, 'on 'ye :ao', A 'ye dih. Or dbo 'on 'weh, 'on 'ye nyor⧾ an no-a dhih-', zelie:,

Philémon 1:16
:Yee' dha ti :daa bo, or :se 'ge-yu: 'klein'. Jorwor: or 'kpa deh ken :naa, :eh :zi 'o 'ge-yu-'. Or no :a-a' :dhih :kma :de-di' 'de 'Klae-'. Or no 'an :dhih :kma-nyor:. 'De or no :an-a' :dhih :kma-nyor, :eh :zi 'o 'on-'. Deh no-eh, or no :on 'be :gwlor-nyor:, 'de or no :an-a' 'de-di' 'de :Gwlor :baa'-a' deh 'di.

Tite 2:9-10
[9] :Yee' :torne: 'ge-nynuu deh, on 'ye an-a' 'jeh ya :ya 'do an-a'a: nyor⧾ :klaba'⧾ :on korn-uh-a wlu 'ken, 'zorn, 'de deh⧾-a' klehkpeh 'di, 'de on 'ye 'de 'kpih po, on 'ye an-a'a: nyor⧾ :klaba'⧾ :dao'-a' :porluh⧾ dih 'pehn-dih:. On se :korn on 'ye-uh' worn 'i 'si.[10] 'De mor on se :korn on 'ye-uh' bo 'yli. Jorwor: on :korn on 'ye-eh on :torne: :ka on 'beh-dih:-a on 'ye-uh'-a :gwlii' dhe 'do deh⧾-a' klehkpeh bo. 'De on 'ye-eh' no, on 'ye Nyorsoa :or no-a :a-a' 'puh-dih-nyor, or-a' nyor⧾ deh :torne-eh 'nyne 'nyi, 'do deh⧾-a' klehkpeh bo.

Luc 12:47-48
[47] :Yee' 'bhoi-yu: :dao', :or yubo:-a or-a'a: nyor :klaba'-a' 'ton :korn-deh, jorwor: :or :se-a or-a' 'jeh 'kpa po, 'de :or se-a or-a' 'ton :korn-deh or 'bhorn-a no, :yee' or mu :bla-eh: 'gabaa.[48] Jorwor: 'bhoi-yu: :yor :or se-eh yubo:, 'de :or no-a blaa-deh⧾, or mu :bla-eh: :weh-beh:. Nyor⧾-a' klehkpeh Nyorsoa 'nyi-a deh⧾ :dhulu', deh⧾ :dhulu', me-: or mu 'sor-: 'de on 'kwa. :Ka en :dhie:-a Nyorsoa po-ih-a 'de :on 'kwa, 'ka-: en mu :dhie:, or 'ye-ih' 'yba 'de :on 'kwa.

1 Timothée 6:1-2
[1] :Yee' nyor⧾-a' klehkpeh :on no-a 'ge-nynuu, on :korn on 'ye an-a'a: nyor⧾ :klaba'⧾ :on korn-uh-a wlu 'ken, deh-' 'ye-eh-a' klehkpeh 'nyi, 'de nyor⧾ :ne-' Nyorsoa-: 'dekorn: :a-a'a: nyor⧾ deh :torne-eh-: deh⧾-zon⧾ 'bhun dih :za-dih:.[2] :Yee' 'ge-nynuu: :yuh 'Klae-a' dhih 'jeh-' :po-nyor⧾ korn-a wlu 'ken, an-a' :no-', :A-a' 'Klae :de-di'-boi' :oo', :on :dhe dih. 'De an-a' :vlehn-uh'. Jorwor: 'ge-nynuu: :dao', on :korn on 'ye an-a'a: nyor⧾ :klaba'⧾ :dao', an-a' :koan no deh 'jeh neh, eh 'ye 'o :zi. Deh no-eh, an-a'a: nyor⧾ :klaba'⧾ :dao', :an 'ye-dih-a :koan: an no-a deh 'i, an-a' 'Klae :de-di'-boi' :oo'. 'De on no an-a' :dhih :kma-nyor⧾ :ke. Deh⧾ :daa, me-: :on 'ye-uh' :torne:. :Yee' 'neh-uh ken, on 'ye-ih' no.

ÉphÈsefue 6:5-9
[5] :Yee' a :mor 'ge-nynuu-a:, a dhe 'o a-a'a: nyor⧾ :klaba'⧾-a' wlu dih, :on :ne-a dha yao 'zorn, 'de deh-' 'ye ka 'di-: 'dekorn: an-a' :fano: :ple-eh 'di-:. 'De mor 'nyi eh tba 'de a 'di dih, :ka a mu-a 'Klae-a' dhih :no :ke.[6] Eh :se :mor an-a' 'yli-eh :ne 'o a ken, 'de a 'ye-eh' no :deh, :eh gweh-a :ka a 'bhorn-a on 'ye-a' a dhih bo po :deh. Jorwor: 'do a-a' :porluh⧾-a' klehkpeh bo, a no deh Nyorsoa 'bhorn-a a 'ye-a' no, :ka a no-a 'ge-nynuu :naa 'do 'Klae bo :ke.[7] A no a-a'a: 'ge-yu: :koan :due' :due', 'de 'mona: ka 'di, :eh gweh-a :ka nyor no-a :Gwlor :baa'-a' 'bhoi-yu, :eh :se-a 'o :gwlor-nyor bo.[8] A yubo-eh', :ka :Gwlor :baa'-a mu-a nyor⧾-a' klehkpeh geli' :za, 'ge-nynuu-: :korn mor :se 'ge-nynuu-: 'do :koan: 'jeh on no-a bo.[9] :Yee' a :mor 'ble-a 'ge-nynuu, a 'ye a-a'a: 'ge-nynuu deh-', 'de :ka :ne-a :due' 'di. A-a' :no-', a mu-uh deh 'bhun :no. A yubo-eh', :ka a mor-: 'dekorn: a-a'a: 'ge-nynuu-: a :korn-a 'de Nyor :Klaba' :due' bo :or :ne-a 'de Nyorsoa 'bli yai', :or-a' :za-' :gwie-for :due'.

Baoule Bible 1996
© Bible Society in Liberia, 1996