A A A A A

Additional: [Alcohol]


1 Pierre 4:3
:Yee' a :zi-dih: ti :doru' :zai', 'do deh⧾ nyor⧾ :on se-a Nyorsoa yubo:, on :ybeh-a on 'ye-a' no, 'do en-' no 'da, :en 'dhu-a, 'pebe' 'i 'kpa-eh-: :porluh-a' sin-a' 'do 'nynor bo 'pehn-eh: bo-: nomor 'na-eh-: 'nynor⧾ :zie-eh-a' gor-: nomor 'na-eh-a' gor-: 'dekorn: zuu⧾-a' :weheh' :za-eh-: :eh no-a gu-kplen.

1 Timothée 5:23
:An-a' 'na-:-' 'ni-a' 'plo :due' :neheh'. Jorwor: 'na 'glee-nomor-deh⧾-bei, 'de :on 'di-a' dhih bo-: 'dekorn: :an-a' kormu-eh: 'tihlih' 'tihlih'-a' dhih-: :ke.

ÉphÈsefue 5:18
A-a' :no-' nomor 'na-nyor⧾, :eh mu-a a nyor⧾-gba-' :po. Jorwor: Nyorsoa-a' :Zulu-a' dih 'yi-dih-eh:, eh-: a 'ye 'dlu bo kpa.

Romefue 13:13
A 'nyi :a :ne-dih: kplen 'jeh ne 'kmo deh 'jeh, :ka nyor⧾ :on :ne-a 'noror zorn-pli-', on :ne-a. A-a' 'dhu-:-' 'nynor⧾ :zi-eh-a' gor, a-a' :ne-dih:-' nomor 'na-eh-a' 'kmo. A-a' :korn-' 'tmeor⧾-: 'dekorn: 'pebe' 'i 'kpa-eh-:. A-a' :ne-dih:-' jeh-a'-: :gwlehehn'-: 'kmo.

1 Corinthefue 10:23-24
[23] A-a' nyor⧾ :noo'-a mu :ao', 'on :bleh-dih-eh: 'i, 'on 'ye deh⧾-a' klehkpeh no. Keen' :mloror', jorwor: eh :se deh⧾-a' klehkpeh, me-: :nmor 'yi dih 'do a bo :deh. 'De eh :se en-' klehkpeh, me-: ku-dih :a-a' 'Klae-a' dhih 'jeh-' :po-eh dih :deh.[24] Nyor-a' :zi-' or :due'-a' dhih. Jorwor: 'nyi :a zi :a 'bei'-a' dhih :ke.

Galatiefue 5:19-21
[19] Deh⧾-zon:⧾ :en 'wluh-a 'de :gwlor-nyor⧾-a' 'bhororn'-deh⧾ bo, nyor⧾ yubo-ih', me-: 'dhu, 'tmeor:⧾ :korn-eh-: se :vlehehn'-' :gweh-deh⧾-: 'pebe' 'i 'kpa-eh-:[20] nyor⧾ :an za-a zuu⧾-a' :weheh'-: :yuh :on no-a 'gwiorn⧾-: nyor⧾ :on 'nyeh-a on 'bei'-: 'dekorn: :yuh :korn-a wlu⧾-a vorn-a 'de an-a' 'jeh 'nyne-: :gwlehehn' :korn-nyor⧾-: 'chehn-' :gwlii' :ne-nyor⧾-: nyor⧾ :an zi-a on :due' dhih-:, a :za a-a' 'jeh 'sororn'-: 'de a 'kpuhba: ya dih-: :korn mor 'cheh 'ya 'cheh 'ya-:[21] :porluh-a' sin-a' 'do deh⧾-a' klehkpeh bo-: nomor 'na-eh-: 'nynor⧾ :zie-dih-eh-a' gor⧾ deh⧾-' dih-: 'dekorn: noo-deh:⧾ :nee' :en :ne-a :yih :daa en-' goor-dih:-a-: :ke. 'On 'dhu a 'slen 'weh :zai'. Jorwor: 'an za-ih-' de :neheh', nyor⧾ :an no-a deh⧾ :en :ne :ao', on :se-' Nyorsoa-a' nyor⧾ wlu 'ken :korn-eh 'zorn :pa i.

1 Corinthefue 9:19-23
[19] 'On :se 'ge-yu:. 'De mor 'on se 'de nyor bo :korn. Jorwor: 'on no-eh' 'de 'on no 'ge-yu 'do :gwlor-nyor⧾-a' klehkpeh bo, 'on 'ye ka 'ye, 'on 'ye nyor⧾ :dhulu' 'on 'beh-dih:-a 'on 'ye-a dih 'bili: 'noror 'Klae bo, 'on 'ye-uh' dih 'bili:.[20] :Mor 'on :ne 'de :Jueh'-nyor⧾ 'nyne-', :yee' 'an na :Jueh'-nyor⧾-a' deh, eh 'ye-eh' no, 'on 'ye-uh dih 'bili: 'noror 'Klae bo. :Mor 'on :yeh-dih: nyor⧾ :on :ne-a 'o :Mose'-a' 'tele' 'zorn ken, :yee' :ka an no-a na-a', 'ka-: 'an no na-a' :ke, keen' :mloror' 'on se 'o :Mose'-a' 'tele' 'zorn :ne. Jorwor: 'an no-eh' 'suh, 'on 'ye nyor⧾ :on :ne-a 'o :Mose'-a' 'tele' 'zorn dih 'bili: 'noror 'Klae bo.[21] :Mor 'on :yeh-dih: nyor⧾ :on se-a :Mose'-a' 'tele' 'ble ken :ke, :yee' :ka an no-a na-a', 'ka-: 'an no na-a' :ke, eh 'ye-eh' no, 'de 'on 'ye nyor⧾ :on se-a :Mose'-a' 'tele' 'ble, dih 'bili: 'noror 'Klae bo, keen' :mloror' 'on :ne 'o 'Klae-a' 'tele' 'zorn 'weh, jorwor: 'on se 'o Nyorsoa-a' 'tele' 'zorn 'wluh 'gboror:.[22] :Mor 'on :yeh-dih: nyor⧾ :on :korn-a 'Klae-a' dhih 'jeh-' :po-eh se-a dih ku ken, :yee' :ka an no-a na-a', 'ka-: 'an no na-a' :ke, eh 'ye-eh' no, 'de 'on 'ye-uh dih 'bili: 'noror 'Klae bo deh 'jeh. Nyor :yor 'on mu 'o bo, :yee' :ka or :ne-a, 'ka-: 'on :ne, 'de :ka :yor 'on 'beh-dih:-a, 'on 'ye-a' no, 'de 'on 'ye-eh' no, 'on 'ye an-a' :noo' dih 'bili: 'noror 'Klae bo deh 'jeh.[23] Nyorsoa-a' tubo-wlu:⧾ 'jeh-a' dhih :oo', 'an no deh⧾-a' klehkpeh :daa, 'de 'on 'ye :bhorlie' :eh :ne-a 'de eh 'di 'ye :ke.

Romefue 14:15-21
[15] :Mor eh 'tuh :an-a' 'Klae :de-di' dih, 'do deh :an di-a, eh-a' dhih bo, :yee' eh se 'de or-a' :ybeh-dih: ka 'di :ne :neheh'. :An-a' dii-deh:⧾-a' :no-eh', 'de en-' 'kor-dih:-' :an-a' 'Klae :de-di', :or :korn-a dhih 'Klae 'meh-a.[16] :Yee' deh a 'da-dih-a deh 'jeh neh, a-a' :no-eh' nyor⧾-a' 'da-dih:-eh' deh-zon.[17] Deh no-eh, Nyorsoa-a' nyor⧾ wlu 'ken :korn-eh se deh :di-eh-: 'dekorn: 'na-a'-: deh 'i kor. Jorwor: eh kor 'yi 'sleh-eh-: ken dih :kpon-dih-eh-: 'dekorn: 'mona-: :en 'wluh-a 'de Gban 'i :ne :Zulu bo 'i.[18] Deh no-eh, nyor :or za-a 'Klae-a' :weheh' deh :dao', :yee' or-: 'pehn-dih: Nyorsoa-a' :porluh dih, 'de :gwlor-nyor⧾ 'worn-dih: or-a' dhih ken dih.[19] :Yee' eh-a' dhih, a 'nyi :a vorn, :a 'ye deh no, :eh 'ye-a 'de ken dih :kpon-dih-eh :ya, 'de :eh 'ye-a :a-a' dhih 'jeh-' :po-eh dih :ku-dih:, 'do :a-a' :due' :due' bo.[20] A-a' 'kor-dih:-' Nyorsoa-a' :koan, dii-deh⧾-a' dhih. Dii-deh⧾-a' klehkpeh, en :nmor-: 'yi 'do di-a' bo. Jorwor: eh :nyni-: 'yi 'de nyor 'ye deh di, eh 'ye-eh' no, 'de or 'be 'Klae-a' nyor 'ye 'gbele:.[21] Eh :nmor-: 'yi, :on 'ye nimi :di-eh-: nomor 'na-eh-: 'bor, 'de :an-a' :no-' deh-beh-deh-beh: :eh mu-a :an-a' 'Klae :de-di' dih 'ga-:.

Jean 2:3-11
[3] :Yeh on :ne-a 'o, :yee' 'glee-nomor: nyor⧾-a' klehkpeh, an 'na-a, or :gweh-'. 'De :Yusu' 'de :wlu 'de or bo, or 'dae:, An-a'a: 'glee-nomor :gweh-' o.[4] :Yeh or 'da :ao', :yee' :Yusu' :wlu-' 'de or bo, or 'da, 'On-de:, :eh :korn dhih :an zela 'on :gwluhuh' :eh? Eh 'see ti no 'do 'on bo, 'on 'ye deh no kele'a:.[5] :Yeh or 'da :ao', :yee' or 'de zela: 'bhoi-nynuu: :an no-dih-a 'o :koan :gwluhuh', or 'dae:, Deh⧾-a' klehkpeh or mu a :gwluhuh' zela:, a 'ye-a' no, me-: a 'ye no o.[6] :Yee' 'nior-yabe⧾ :meheh'lo: :en :no-dih-eh sobu'⧾, :en :ne-a 'o, 'do :Jueh'-nyor⧾-a' :kane' dih :za-eh bo, 'de :en 'beh-dih:-a :en 'ye-a' bi-a' :kwlaa 'sororn'-: :kwlaa taan-: kpa, me-: :dhe 'o dih.[7] :Yee' :Yusu' :wlu-' 'de 'bhoi-nynuu: :dao' bo, or 'da, A 'yi-dih: 'nior-yabe:⧾ :daa 'ni 'di. :Yeh or 'da :ao', :yee' on 'yi-dih-ih-' :porlu: :porlu:.[8] :Yee' or 'da, A 'plin-eh, a 'ye 'yu :or :korn-a 'de gor-a' wlu bo kpa. :Yee' on no-eh'.[9] :Yee' 'ni :dao' on kpa-a, eh :za-dih:-' 'glee-nomor:. 'De 'yu :or :korn-a 'de gor-a' wlu bo, or 'dhen-or worn. :Yee' or se :dha or 'wluh-a, yubo:, jorwor: 'bhoi-nynuu: :dao', on :mloo', on yubo: 'o 'weh. :Yee' :yeh or 'dhen-or worn, :yee' or 'da 'yu :or :korn-a 'nynor yi-a nyina 'weh,[10] 'de or zela-or :gwluhuh', or 'dae:, :Mor nyor 'da gor, :yee' an ya 'de 'glee-nomor 'jeh :nor :zai'. :Yee' :mor nyor⧾ 'na, on dbo :weh, 'de jorwor: an ya 'de 'glee-nomor :or se-a worn :nmor. Jorwor: :mor :mloror', :on dhe 'jeh :nor dih :chio'lo:, 'de eh :yeh-dih: ti :daa ken.[11] :Yee' nyor⧾ 'yi :to-dih-deh: :kolu' :daa, eh-: no :zai'-deh :Yusu' :to-dih: nyor⧾ 'i. :Yee' 'do 'Kena-gwlor 'di, :or :ne-a 'de :Galali'i-bluhba ken, 'do :wor or :no-dih-eh. 'Do :wor or :to-dih: or-a' dhih-a' 'i 'beh-a' nyor⧾ 'i, 'de or-a'a: bo :na-nyor⧾ po or-a' dhih dhih 'jeh-'.

Baoule Bible 1996
© Bible Society in Liberia, 1996