A A A A A

Günahlar: [Lənət]


Koloslulara 3:8
İndi isə siz də qəzəbi, hiddəti, kini, böhtanı, ağzınızdan çıxan ədəbsiz sözlər kimi şeylərin hamısını kənara atın.

Koloslulara 4:6
Sözünüz duzlu və hər zaman lütflə dolu olsun. Beləcə hər adama necə cavab vermək lazım olduğunu biləsiniz.

Efeslilərə 4:29
Ağzınızdan heç bir pis söz çıxmasın, amma eşidənlərə xeyir versin deyə lazım olanda başqalarının inkişafına səbəb olan sözlər deyin.

Efeslilərə 5:4
Ədəbsizlik, boşboğazlıq və yaxud kobud zarafat da olmasın. Bunlar sizə yaramaz. Bunun əvəzində qoy şükür olsun.

Çıkış 20:7
Thou shalt not take the name of the LORD thy God in vain; for the LORD will not hold him guiltless that taketh his name in vain.

Yaqubun 1:26
If any man among you seem to be religious, and bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain.

Yaqubun 3:10
Out of the same mouth proceedeth blessing and cursing. My brethren, these things ought not so to be.

Yaqubun 3:5-12
[5] Even so the tongue is a little member, and boasteth great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth![6] And the tongue is a fire, a world of iniquity: so is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and setteth on fire the course of nature; and it is set on fire of hell.[7] For every kind of beasts, and of birds, and of serpents, and of things in the sea, is tamed, and hath been tamed of mankind:[8] But the tongue can no man tame; it is an unruly evil, full of deadly poison.[9] Therewith bless we God, even the Father; and therewith curse we men, which are made after the similitude of God.[10] Out of the same mouth proceedeth blessing and cursing. My brethren, these things ought not so to be.[11] Doth a fountain send forth at the same place sweet water and bitter?[12] Can the fig tree, my brethren, bear olive berries? either a vine, figs? so can no fountain both yield salt water and fresh.

Levililər 20:9
For every one that curseth his father or his mother shall be surely put to death: he hath cursed his father or his mother; his blood shall be upon him.

Luka 6:28
Bless them that curse you, and pray for them which despitefully use you.

Matta 5:22
But I say unto you, That whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment: and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council: but whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell fire.

1 Peterin 3:10
For he that will love life, and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile:

Matta 15:11
Not that which goeth into the mouth defileth a man; but that which cometh out of the mouth, this defileth a man.

Süleymanın Məsəlləri 18:21
Death and life are in the power of the tongue: and they that love it shall eat the fruit thereof.

Zəbur 109:17
As he loved cursing, so let it come unto him: as he delighted not in blessing, so let it be far from him.

Romalılara 12:14
Bless them which persecute you: bless, and curse not.

2 Padşahlar 2:23-24
[23] And he went up from thence unto Bethel: and as he was going up by the way, there came forth little children out of the city, and mocked him, and said unto him, Go up, thou bald head; go up, thou bald head.[24] And he turned back, and looked on them, and cursed them in the name of the LORD. And there came forth two she bears out of the wood, and tare forty and two children of them.

Matta 15:10-11
[10] And he called the multitude, and said unto them, Hear, and understand:[11] Not that which goeth into the mouth defileth a man; but that which cometh out of the mouth, this defileth a man.

Yaqubun 3:8-10
[8] ⲠⲒⲖⲀⲤ ⲆⲈ ⲚⲐⲞϤ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲖⲒ ⲚⲢⲰⲘⲒ ϢⲐⲢⲞ ⲘⲘⲞϤ ⲈϬⲚⲈϪⲰϤ ⲞⲨⲀⲦⲤⲈⲘⲚⲒ ⲠⲈ ⲈϤϨⲰⲞⲨ ⲈϤⲘⲈϨ ⲘⲘⲀⲐⲞⲨⲒ ⲚⲦⲈⲪⲘⲞⲨ[9] ⲀⲚⲤⲘⲞⲨ ⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲒⲰⲦ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦϤ ⲈⲚϨⲰⲞⲨϢ ⲈⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚⲎ ⲈⲦⲀϤⲐⲀⲘⲒⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲨⲞⲚⲒ ⲘⲘⲞϤ[10] ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲀⲒⲢⲞ ⲢⲰ ⲤⲈⲚⲎⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲠⲒⲤⲘⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲤⲀϨⲞⲨⲒ ⲠⲈⲦⲤϢⲈ ⲀⲚ ϪⲈ ⲠⲈ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ⲚⲦⲈⲚⲀⲒ ϢⲰⲠⲒ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ

Matta 15:18-20
[18] ⲚⲎ ⲆⲈ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲢⲰϤ ⲀⲨⲚⲎⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒϨⲎⲦ ⲚⲀⲒ ⲠⲈⲦⲤⲰϤ ⲘⲠⲒⲢⲰⲘⲒ.[19] ⲈϢⲀⲨⲒ ⲄⲀⲢ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒϨⲎⲦ ⲚϪⲈⲚⲒⲘⲞⲔⲘⲈⲔ ⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲚⲒϦⲰⲦⲈⲂ ⲚⲒⲘⲈⲦⲚⲰⲒⲔ ⲚⲒⲠⲞⲢⲚⲒⲀ ⲚⲒϬⲒⲞⲨⲒ ⲚⲒⲘⲈⲦⲘⲈⲐⲢⲈ ⲚⲚⲞⲨϪ ⲚⲒϪⲈⲞⲨⲀ.[20] ⲚⲀⲒ ⲠⲈⲦⲤⲰϤ ⲘⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲠⲒⲞⲨⲰⲘ ⲆⲈ ⲚⲞⲨⲈϢⲈ ⲚⲒⲀ ⲦⲞⲦⲔ ⲚϤⲤⲰϤ ⲘⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲀⲚ.

Coptic Bible
Public Domain: No Info