A A A A A

Life: [Fasting]

1 Corintios 7:5
Jan maynis maynis “janiw” sasipjjamti, jan ucasti oración lurañ laycu, jumanac pura arust'asipjjasma mä tiempo jan jac'asiñataqui ucqhaquiw “janiw” sasipjjasmajja. Uca pasatatsti wasitatwa jumanacajj juntasjjapjjañama, inampis maynejj janchipar jan atipirjamäsajj Supayampi yant'atajja juchar purispa.

2 Samuel 1:12
Saúl reyimpina, Jonatán yokapampina jiwatapatsti wali jachapjjäna, wararipjjaraquïna, uqhamaraqui israelitanacajj atipjata uñjasipjjatapatsa. Dios Tatitun ejercitopajj atipjatätapata jayp'ucamaw ayunapjjaraquïna.

Hechos 13:2
Mä urojj cunapachatejj jupanacajj Tatitur yupaychasipcäna, uqhamarac ayunasipcäna ucapachajja, Kollan Ajayojj jupanacarojj aqham sänwa: “Bernabeampir Saulompir yakhacharapipjjeta, cawquïr luräwitaquitejj jupanacar jawsctjja ucataqui.”

Hechos 14:23
Sapa iglesianracwa jilïri jakenac utt'ayawayapjjäna. Ucatsti oracionampi ayunompi lurasinjja, cawquïr Tatiturutï iyawsapcäna ucaruw catuyawayapjjaraquïna.

Daniel 10:3
Janiw nayajj suma mank'anacjja mank'cäyätti, janiraquiw aychsa ni vinsa mallt'caraquïyätti, ni cuna casta suma k'aphinacampis uscuscaraquïyätti, uca quimsa semananac pasañapcama.

Ester 4:16
“Saram, Susa marcanquir take judionaca tantacht'anim, ucatjja ayunapjjam nayataqui; janiw mank'apjjätasa, ni umapjjaraquïtasa quimsa uru, quimsa aruma. Nayasti tawako warmi uywatanacajjampejja uca quipcaraqui lurapjjaraquëjja, ucatjja nayajj reyimpi parliriw saräjja, uqhama lurañajja leyirjamajj janis walïscpan. Ucampis jiwayapjjetanejja, jiwayasipcaquitpana” sasa.

Éxodo 34:28
Moisesasti Tatitumpi chicänwa pusi tunca uru, pusi tunca aruma jan mank'ata, uqhamarac jan umas umt'ata uqhama; jupasti kala tablanacaruw kellkascäna Diosan tunca camachi arunacapjja.

Joel 2:12
“Ucampis jichhajja, Tatitojj siwa: Take chuymampi nayan ucar cuttanjjapjjam. ¡Ayunapjjam, arnakasipjjam, jachapjjaraquim! sasa.

Lucas 2:37
Jichhasti quimsakallk tunca pusini maranëjjänwa uca viudajja. Jupasti templotjja janiw misturïcänti, jan ucasti arumay uruwa Tatitur sirvïna ayunonaca, oracionanac lurasa.

Lucas 18:12
Nayajj semananjja pä cutiw ayunta, churaracsmawa sapa tuncat maya cuntejj jicjjatta ucanacata’ sasa.

Nehemías 1:4
Aca arunac ist'asinjja kont'asisinwa jachta, ucatsti mä kawkha urunacaraquiw wali llaquita jicjjatasta, uqhamaraqui ayuno oración luraracta alajjpachanquir Diosaru.

Salmos 69:10
Llaquisiñat jan mank'cta ucapachajja, nayat larusipjjetu;

Salmos 35:13-14
[13] Nayajj jupanacar usuntir uñjasajja, walpun llaquisïyäta, qhanqha isimpiw isthapisïyäta, janiw mank'cäyätsa, chuyma mankhejjansti, janiw Diosat mayirapiñ karjascäyätti.[14] Uñt'at masitjama, jilajjatjam llaquit sarnakäyäta; taycajjas jiwcaspajj uqhamaw chuyma cawcst'at jacäyäta.

Joel 2:12-13
[12] “Ucampis jichhajja, Tatitojj siwa: Take chuymampi nayan ucar cuttanjjapjjam. ¡Ayunapjjam, arnakasipjjam, jachapjjaraquim! sasa.[13] ¡Jumanacasti Tatitu Diosamar cuttjjapjjam, isinacama ch'iyanokcamayjja, chuymanacamaya ch'iyanokapjjamjja! Tatitojj munasiriwa, qhuyapayasiriraquiwa, paciencia chuymaniwa, munasiñapas jach'araquiwa; cuna mutuyäwetejj utjqui ucsa, jiwasatjja jayar apanucjjañataquisa.

Hechos 13:3-4
[3] Ucat Tatitur mayisina uqhamarac ayunasinjja, amparanacap jupanacjjar lokjjatasinwa qhitapjjäna.[4] Ucatsti Kollan Ajayun qhitatäjjasinjja, Bernabeampi Saulompejja, Seleuciaruw sarapjjäna, ucqhatsti Chipre islaruw botet sarapjjäna.

Daniel 9:3-5
[3] Ucatsti nayajj Tatitu Diosaruw mayisiscaraquïyäta, juparuw achict'asiraquïyäta, ayunasina, chhanqha isinacampi isthapisisa, khellaru kont'asisaraqui.[4] “Tatitu Diosajjaruw mayisiscäyäta, juparusti aqham sasaw arsuraquïyäta: ‘Tata, jumajj jach'a ch'amani Diosätawa, arsutanacamarojj phokhapuntawa, qhitinacatejj camachi arunacam phokqui ucanacarusa munasiñamjja uñacht'ayaractawa.[5] Nanacajj juma nayrakatan jucha lurapjjta, ñankhanacsa lurapjjaracta; cunatejj jan walïqui ucacwa lurapjjtjja, jumaru apanucusaw jacapjjaracta; camachi arunacamsa, arsutanacamsa apanucupjjaractwa.

2 Samuel 12:15-17
[15] Cunapachatejj Natán profetajj utaparu cuttanjjän ucqhasti Tatitojj usuntayänwa Uriasan warmipajj Davidataqui wawachascän uca wawarojja, niya jiwt'irpachjama usuntataraquïnwa uca wawajja.[16] Ucapachaw Davidajj Diosarojj wali achict'asïna, ayunasina orakeru iquisina.[17] Cawquïri jilïri jakenacatejj palaciopan jacapcän ucanacasti, sarasin Davidarojj achict'apjjaraquïnwa oraket sartjjañapataqui, ucampisa jupajj janiw sartañ muncänti, janiraquiw jupanacampi chicas mank'cänti.

1 Reyes 21:25-27
[25] (Acab reyjama jan walinaca Tatitun nayrakatapana lurirejja janiw qhitis utjcänti Jezabel warmipana amtayatap laycu.[26] Mä ajjtaña luräwi luräna yakha diosanacar yupaychasina, cunjämatejj take amorreonacajj lurapcäna uqhama, Tatitusti uca jakenacaruraquiw jakonucüna israelitanacana nayrakatapata).[27] Cunapachatï Acab reyejj take uca arunaca ist'äna ucqhajja, isipjja ch'iyanokasïnwa, ucatsti chhanqha isinacwa uchasïna, uqhamarac ayunaraquïna. Uca isimpiraquiw iquiraquïna, wali llaquitaw sarnakaraquïna.

Lucas 4:2-4
[2] Ucansti Jesusajj pusi tunc uruw ucancäna, Supayasti yant'araquïnwa. Ucürunacanjja janiw cuns mank'cataynati, ucat jupajj mank'at awtjayasïna.[3] Uqhamäsquiriruw Supayajj jupar saraqui: —Jumatejj Diosan Yokapästajja, aca kalanacarojj t'ant'ar tucuyam —sasa.[4] Jesusasti juparojj sänwa: —Kellkatanjj siwa: ‘Janiw jakejj t'ant'a sapampiquiti jaccani, [jan ucasti take cuntejj Diosajj sisqui uca arunacampiw jacaraquini].’

Esdras 8:21-23
[21] Ucatsti takeruw yatiyta Ahava sat jawira jac'ana ayunañataqui, uqhamata Diosan nayrakatapana juchanacajja uñt'asiñanacajjataqui, uqhamarac mayiñataqui sumaqui nanacar sarayañapataqui, familianacajjaru, uqhamarac yänacajjarusa.[22] Nayasti p'enkasïyätwa reyita caballería soldadonaca mayiña nanacar thaquin uñisirinacata imañapataqui, nanacajj reyirojj sapjjäyätwa: “Diosajj imiwa take qhitinacatejj jupar thakapqui ucanacarojja, ucampisa qhitinacatejj juparu apanucupqui ucanacarusti Diosan ch'amapasa, colerapasa jupanac contrawa” sasa.[23] Ucatwa ayunasina Diosar achict'asipjjta take ucanacata, ucatsti jupajj ist'apjjetuwa.

Mateo 6:16-18
[16] “Cunapachatejj jumanacajj ayunapcäta ucqhajja, jan llaquit ajanuni sarnakapjjamti, cunjamtï uca c'ari chuymaninacajj lurapqui uqhamjja. Ucjja jupanacajj lurapjjewa jakenacan: ‘Ayunascataynaw’ sayasiñataquiqui. Khanacwa sapjjsma, uca luratapatjja catokjjapjjewa.[17] Cunapachatejj jumajj ayuncät ucqhajj ajanum jarekasim, ñic'utamsti sumrac asquicht'asim,[18] uqhamata jakenacajj jan amuyapjjañapataqui juman ayunascatama. Juma sapampïquis uca Awquimaquiwa yatiñapajja, ucatsti jupajj bendiciraquïtamwa.

Isaías 58:3-7
[3] ucampis sapjjaraquiwa: ‘¿Cunataquirac ayunañänisti, Diosajj janejjay uñjcchitejja? ¿Cunataquirac ch'am tucuscañänisti, jupajj janejjay amuycchitejja?’ sasa. Ayunañ urusti jumanacajj aljasiñanacaruw uscusipjjtajja, irnakerinacamatsa k'al ch'amjja thalsupjjtajja;[4] ayunañ urojja jumanacajj ch'ajjwañanacana jucha lurañanacanwa sarnakapjjtajja, jiwayañatacjamaraquiw ch'acuntasipjjtajja. Uqham ayunañ urunjja janiw nayajj mayisitanacamjja ist'quiristti.[5] ¿Jumanacasti amuyapjjtati cawquïri ayunañatejj llact'ata jicjjatasiñäqui, p'ekes mä alir uñtata alintata, uqhamaraqui llaqui isimpi isthapita khelljjan iquiñäqui ucajj cheka ayunütapa? ¿Ucaruti jumanacajj ‘Ayuno’ sapjjta? ‘¿Tatitun suma urupa sapjjaracta?’[6] Chekpachansa janiw ucajj uqhamäquiti, cawquïri ayunotejj cusisiyquitu ucajj acawa: Cunatejj jan chekapäqui uca ñach'jjäsir cadenanac t'akjjaña, yugor ñach'jjäsquis uca chinunaca jararaña, t'akhesiyatanacarusti jan juc'ampi t'akhesiyjjaña, uqhamarusa take cunatejj jan walïqui ucanac tucjaña;[7] mank'at awtjatarusti mank'a churaña, jan utaninacarusti utamaru catokaña, jan isinirojj ist'ayaña, jake masirusti yanapt'añaraqui.

Jonás 3:5-9
[5] Uca marcanquiri jakenacasti jach'at jisc'acamaw Diosaru iyawsapjjäna. Ayunaña amtapjjäna, llaquisiñatsa chhanqha isinacampiw isthapisipjjaraquïna.[6] Cunapachatï Nínive marcan reyiparu uca yatiyäwinacajj purïna ucqhajj, jupajj konuñapat sartasinjja, suma isinacap apsusisinjja, llaqui isimpiw isintasiraquïna, ucatsti khelljjaruw kont'asiraquïna.[7] Ucatsti, reyejja jilïrinacapampi take marcpacharuw mä leyi yatiyäna, aqham sasa: “Janiw qhitis cunsa mank'añapäquïti, ni uywanacasa, ovejanacapasa, vacapasa, janipuniwa mank'añapäquiti ni umañapäquisa.[8] Ucatsipana, takenis chhanqha isinacampi isintasipjjpan, take ch'amapampi Diosat art'asipjjpan, sapa maynirac jan wali sarnakäwipjja jaytjjapjjpan, jan walinac luras sarnakcchi ucanacasa.[9] Inach Diosajj perdonistani, jach'a colerapsa apartayasjjaraquispa, uqhamat jani jiwarañasataqui” sasa.

Lucas 18:1-12
[1] Jesusasti mä uñtasïwi tokew yatichäna, jan mayjt'asis oración lurañataqui.[2] Jupanacarusti sänwa: “Mä marcan mä juesaw utjäna. Jupasti janiw Diosarojj ajjsarcänti, janiraquiw jake masiparus yäkerïcänti.[3] Uca pachpa marcanjja utjaraquïnwa mä ijma warmi. Jupasti jan inact'asaw aca juezar quejasir sarirïna, uñisirip contra.[4] Walja urunacaraquiw uca juezajj jan ist'añ muncänti uca warmirojja. Ucatsti amuyt'asisin saraqui: ‘Diosarojj janiw ajjsarcti, janiraquiw qhitirus yäkcaractti.[5] Ucampis aca ijma warmin nayar sinti jutatap laycojja, ist'äw quejapjja jan juc'amp colerayir jutascañapataqui’ ” sasa.[6] Tatitusti saraquïnwa: “Uqham siwa khoru juezajja.[7] Uqhamasti Diosajj ¿janit arjjatcaraquispasti jupar arumay uru arnakasipqui uca ajllitanacaparusti? ¿Janit janc'aqui yanapt'caspajja?[8] Jumanacarusti sapjjsmawa, janc'aquiw arjjatani. Ucampis cunapachatejj Jaken Yokapajj jutcani ucqhajja ¿jicjjataniti iyawsañan jakenacjja aca orakenjja?”[9] Jesusajj parlänwa yakha uñtasitata, cunjämatejj yakhepanacajj jupapacha asquit uñt'asipjjäna mayninacar jisc'achasa. Ucanacarusti saraquïnwa:[10] “Pä chachaw templor maqhatapjjäna Diosat mayisiri, maynïrejj fariseönwa, maynïristi impuesto cobririraquïnwa.[11] Fariseojj sayt'asisin Diosat mayisïna, aqham sasa: ‘Oh Dios, yuspagaransmawa nayajj janiw yakhanacjamäcti, lunthata, jan wali jake, wachoka juchan sarnakeri, janiraquiw aca impuesto apthapir jakjamäctsa.[12] Nayajj semananjja pä cutiw ayunta, churaracsmawa sapa tuncat maya cuntejj jicjjatta ucanacata’ sasa.

Aymara Bible 1997
Biblia Aymara ©Sociedad Bíblica Boliviana 1997