A A A A A

Good Character: [Compassion]

Colosenses ٣:١٢
Diosajj jumanacarojj munapjjtamwa, jupancapjjañamataquiw ajllisipjjtam. Uqhamajj qhuyapayasiñampi, suma jakëñampi, jisc'ar tucuñampi, llamp'u chuymanïñampi isthapitay sarnakapjjam.

Éxodo 33:19
Ucat Tatitojj saraquïnwa: —Nayasti jumansa uñjcatawa qhuyapayäjja, uqhamarac sutejjsa juman ist'cataraquiw arsuraquëjja. Nayajja qhuyapt'ayäwa qhitirutejj muncta ucaru, uqhamarac yanaparaquïwa qhitirutejj muncta ucaru.

Isaías 30:18
Ucampis Tatitojj jumanacat qhuyapayasiñataquiw suyasipctam, jupasti walipuniw munasiñapjja uñacht'ayañ munapjjtam, Tatitusti qhuyapayasiri chekapa Diosaraquiwa. ¡Cusisiñanïpjjew jupar suyt'irinacajja!

Isaías ٤٩:١٠-١٣
[١٠] “Janiw mank'at awtjayascjjapjjaniti, umatsa pharjayascjjapjjaniti, janiraquiw lupisa, junt'usa khatintcjjaniti, nayaw munta ucat jupanacar irparacta, jalquiri uma thiyanacaruw anaquiraquï.[١١] Kollu tokenacansti mä thaqui jist'ararapiraquï, thaquinacsti qhusqhacharaquïwa.[١٢] “¡Uñtapjjam! Jayat jutapjje, Mayninacajj amstata, mayninacasti inti jalanta toketraqui, mayninacasti Asuán sisqui ucsa toketraqui jutapjje.[١٣] ¡Alajjpacha, cusisiñat art'asim! ¡Orake, walpun cusisiraquim! ¡Kollunaca, cusisiñatsti wal arnakasipjjam! Tatitun marcaparu chuymachatap laycu, llaquisiñ horasapansti Tatitojj marcapatjja qhuyapt'ayasiwa.”

Isaías 54:10
Jach'a kollunacajj yakha chekarusay sartasipcpan, kollunacas aynacharusay jutasipcpan, ucampis munasiñajjajj jumataquejj janipuniw tucuscaniti, uqhamaraqui sumar mantäwi arust'äwejjajj janiw t'unjatäcaniti.” Uqham siwa jumar qhuyapayiri Tatitojja.

Isaías 63:7
Nayajj Tatitun munasiñapatwa parlañ munta, yupaychaña k'ochunacap k'ochuña, take cuntejj jupajj jiwasanacatac lurqui ucanacata, Israelan wawanacapataquejj qhuyapayasiñapajj jach'ätapata, cuntejj qhuyapayasiñapanjja lurqui, uqhamaraqui jach'a munasiñapansa, take ucanacata.

Santiago 5:11
Jiwasasti: “Cusisiñaniwa” sistanwa qhitinacatejj t'akhesipqui ucanacarojja. Jumanacajj Job chachan llamp'u chuymanïtapatjja ist'apjjtawa, yatipjjaractawa cunjämsa Tatitojj tucuyarojj jupampi lurcatayna ucjja. Tatitojj wali munasiriwa qhuyapayasiriraquiwa.

Lamentaciones 3:32
T'akhesiycchi ucasa, jupajj qhuyapt'ayasiraquiwa, munasiñapajj sinti jach'ätap laycu.

Salmos 51:1
Diosajjay, munasiñam laycuy qhuyapt'ayasita, qhuyapayasirïtam laycuy juchanacajjat pampachita.

Salmos 103:13
Cunjämatejj mä awquejj wawanacapat qhuyapayasquejja, uqhamaw Tatitojj iyawsirinacapat qhuyapayasi;

Salmos 116:5
Tatitojj llamp'u chuymaniwa, asquiraquiwa, Diosasajj qhuyapayasiriwa;

Salmos 119:77
Qhuyapayasiñam uñacht'ayita, jacañ churaraquita, cusisiñajjasti munañam phokhañäniwa.

Salmos 119:156
Tatay, qhuyapayasiñamajj wali jach'awa, camächit arunacamarjamay jacañ churita.

Salmos 145:9
Tatitojj takenir munasiriwa, takpach luratanacaparojj munasiñampiw uñji.

Romanos 9:15
Ucampis jupajj Moisesarojj sänwa: “Qhuyapt'ayasïwa, qhitinacattejj qhuyapt'ayasiñ muncä ucanacata” sasa.

2 Corintios 1:3-4
[3] Yupaychañäni Jesucristo Tatitusan Dios Awquiparu. Jupaw jiwasar qhuyapayasir Awquisajja, uqhamarac chuymachirisasa.[4] Take t'akhesiñanacasanwa Diosajj chuymachistu, jiwasajj t'akhesirinacar chuymachañasataqui, cunjämtï Diosajj jiwasar chuymachquistu uqhama.

Filipenses 2:1-3
[1] Uqhamasti Cristotejj ch'amañchapjjstam, jupan munasiñaparaqui chuymachapjjstam, Ajayuparaqui jumanacampïchi, jupan munasiñapsa qhuyapayasiñapsa uñt'apjjsta ucqhajja,[2] cusisiyapjjapunita uqham mä wawaqui suma jacasipjjatamampejja, mä munasiñan mayachataquiraqui uca quipca ajayuniquiraqui, mä sapa amtäwiniquiraqui.[3] Jan cunsa lurapjjamti purapat ch'ajjwasajja, ni jach'a jach'a tucuñ munasasa, jan ucasti alt'at chuymampi lurapjjam, maynit mayniru uñjasipjjam, maynejj jupat juc'amp sumäcaspas uqhama.

Mateo 9:35-38
[35] Jesusasti ucapachajj take uca marcana, jisc'a marcanacansa yatichasaw sarnakäna, uqhamarac sinagoganacansa sapa chekana Diosan khespiyasiña arunacapat khanañchasaraqui, take casta usutanacsa c'umarachasaraqui.[36] Walja jakenac uñjasinsti, Jesusajj jupanacatjja qhuyapt'ayasïnwa, jupanacasti wali llaquitäpjjänwa, t'akhesitäpjjaraquïnwa jan awatirin ovejanacjama.[37] Discipulonacaparusti Jesusajj sänwa: “Chekpachansa, cosecha apthapiñajj waljawa, ucampis irnakerinacajj juc'aniquiraquiwa.[38] Mayipjjamaya yapunirojj juc'amp irnakerinaca qhitaniñapataqui” sasa.

Salmos 103:1-5
[1] Takpach chuymajjampiw Tatitur jach'añchä, takpach chuymajjampiw kollan sutip jach'ar aptä.[2] Takpach chuymajjampiw Tatitur jach'añchä, janiw qhuyapayasiñapat armascäti.[3] Tatituw takpach juchanacajjat pampachitu, jupaw take usunacajjat c'umarachitu;[4] jupaw amay imäwit khespiyitu, juparaquiw munasiñamp qhuyapayasiñamp phokt'itu;[5] Tatituw asquinacamp cusisiyitu, pacar uñtat machakar tucuyaraquitu.

Mateo 20:29-34
[29] Cunapachatï Jesusajj discipulonacapampi Jericó sat marcat mistcän ucqhajja, walja jakenacaw juparojj arcapjjäna.[30] Ucansti pani juyqhu jakenacaw thacjjan kont'atäscäna, ucat Jesusajj ucawja pasasquiri yatisinjja jach'at Jesusarojj art'apjjäna: —¡Tata, Davidan Yokapa, qhuyapt'ayasipjjetay nanacata! —sasa.[31] Jakenacasti amuct'ayañ munapjjäna uqham arnakapjjëpanjja, jupanacasti juc'ampwa art'apjjäna: —¡Tata, Davidan Yokapa, qhuyapt'ayasipjjetay nanacata! —sasa.[32] Jesusasti ucawjaruw sayt'äna, ucatsti juyqhunacarojj jawsasinwa jisct'i: —¿Cunsa munapjjta nayan jumanacaru lurañajj-jja? —sasa.[33] Jupanacasti sapjjänwa: —Uñjañwa munapjjta —sasa.[34] Jesusasti jupanac uñjasinjja qhuyapt'ayasïnwa, ucat nayranacap llamct'äna. Juyqhunacasti ucspacharaquiw uñj-jjapjjäna, ucat Jesusaruw arcjjapjjäna.

Mateo 14:13-21
[13] Cunapachatejj Jesusajj uc yatcän ucqhajja, sapaquiw ucawjatjj sarawayjjäna botjjata mä ch'ekarst'a chekaru. Ucampis jakenacajj ucjja yatjjapjjaraquïnwa, ucatwa take marcanacata mistunisinjja juparu arcapjjäna orakenjama.[14] Botet mistusinsti Jesusajj uñjänwa walja jakenacan ucancatapa. Jupasti uca jakenac uñjasinjja qhuyapt'ayasïnwa, ucatwa usutanacarus kollaraquïna.[15] Niya wali jayp'öjjepanjja, discipulonacapajj Jesusar jac'achasisinjja sapjjänwa: —Jayp'öjjewa, janiraquiw qhitis acawjan utanejj utjquiti. Jichhajj sarjjapjjpan samaya, jisc'a marcanacaru mank'añ alasiri —sasa.[16] Jesusasti jupanacarojj sänwa: —Janiw sarjjapjjañapajj waquisquiti, jumanac mank'añ churapjjam —sasa.[17] Jupanacasti ucjjarojj sapjjaraquïnwa: —Pheska t'ant'ampi pä chawllampiquiw utjapjjetu, ucat juc'ampejj janiw utjapquituti —sasa.[18] Jesusasti saraquïnwa: —Acar apanipjjam, jakenacarusti pastonacar konurayapjjam —sasa.[19] Ucjjarusti uca pheska t'ant'ampi pä chawllampi catusinjja, alajjpach uñtasinwa Diosar yuspagaräna. T'ant'a pachjasinsti discipulonacaparuw laquintäna, ucat jupanacasti take jakenacaruw laquintapjjaraquïna.[20] Takeniw mank'apjjäna, sist'atäpjjaraquïnwa. Tunca payan canastaruraquiw puchunacjja apthapipjjäna.[21] Uqham mank'apcän ucanacasti pheska warankjama chachanacänwa, janiraquiw wawanacas ni warminacas jaqhutäcänti.

Mateo 15:29-39
[29] Jesusajj uca chekat mistunjjasinjja Galilea kota thiyaracwa jutascäna. Ucatsti mä kollur maqhatasinwa kont'asiraquïna.[30] Walja jakenacaraquiw jupan ucarojj jutapjjaraquïna, irpanipjjaraquïnwa juyqhunaca, suchunaca, okaranaca, manconaca, walja usutanacampi. Jesusasti jupanacarojj c'umaraptayänwa.[31] Take ucanacatsti jakenacajj wal muspharasipjjäna, jan parlir amutunacas arsjjänwa, manconacas waliquëjjänwa, cojonacas sarnakjjapjjaraquïnwa, juyqhunacasti uñj-jjapjjaraquïnwa. Uqhamatwa Israel marcan Diosaparojj yupaychapjjäna.[32] Ucapachaw Jesusajj discipulonacaparojj jawsthapïna, ucatsti saraquïnwa: —Take aca jakenacatjja wali qhuyapt'ayasta, niyaraquiw quimsüröjje aca jakenacan nayampi acancatapajja, janiraquiw cuna mank'añas jupanacan utjquiti. Janiraquiw jan mank'atsa utanacaparojj qhitanucuñ muncti, inampis thaquin sarcasajj jan ch'amani thayjtjjapjjaspan —sasa.[33] Discipulonacapasti ucapachajj juparojj sapjjänwa: —¿Cunjämaraqui takpacha jaketaquisti mank'a jicjjatsnasti? Acawjanjja janiw qhitis jacquiti —sasa.[34] Jesusasti jupanacarojj jisct'ascaquïnwa: —¿Kawkha t'ant'as utjapjjtam? —sasa. —Jupanacasti sapjjänwa: —Pakallko t'ant'aquiw utjapjjetu mä kawkha chawllitampi —sasa.[35] Jakenacarusti ucawjanacaruw konurayäna.[36] Uca pakallko t'ant'ampi, chawllanacampi catusinjja, alajjpach uñtasinwa Diosarojj yuspagaräna. T'ant'a pachjasinsti discipulonacaparuw laquintäna, jupanacasti take jakenacaruraquiw churaraquïna.[37] Takeniw sist'asipjjäna, ucatsti pakallko canastaracwa t'ant'a jilt'anac apthapipjjäna.[38] Uca mank'erinacasti pusi waranka chachanacänwa, janiraquiw warminacasa ni wawanacasa jaqhutäcänti.[39] Jesusasti uca khepatjja jakenacarojj qhitanucjjänwa. Ucatsti botjjaru mantasinjja Magadán sat chekaruw sarjjäna.

Mateo 6:30-44
[30] Niyaquitejj Diosajj ucqha suma uca pankaranacarojj isthapiychejja jichhürojj pampancasqui ucat kharürusti ninaru phichhantatäñataquiqui ¡cunja juc'ampinacsa Diosajj jumanacataquejj luranejja, pisi iyawsañan jakenaca![31] Ucatsti jumanacajj jan llaquisipjjamti aqham sasa: ‘¿Cunsa mank'añäni? ¿Cunsa umañäni, cunampiraquis isisiñäni?’ sasa.[32] Diosat jayancquis uca jakenacaquiw take aca yänacatjja llaquisisipqui, ucampis jumanacan alajjpachanquir Awquimajj yatiwa cuntejj jumanacaru waquisipctam ucjja.[33] Uqhamasti, nayrakatajj Diosan reinopa munapjjam, uqhamarac cunatejj chekäqui jupan nayrakatapanjja ucanaca, ucatsti take aca yänacajja jumanacarojj churataquïpjjätawa.[34] Jan llaquisipjjamti cunatï kharürojj pascani ucatjja, kharürusti take uca llaquisiñanacapampi phokt'ataraquïniwa, sapüruraquiw uqham llaquinacan phokhantatäsqui.[35] “Jake masimarojj jan juchañchapjjamti, Diosajj jan jumanacar juchañchañapataqui.[36] Cunjämtï jumanacajj jake masimarojj juchañchapctas uqhamaracwa Diosajj jumanacarojj juchañchapjjätam; cunjämtejj jumanacajj jakenacar lurapcäta uqhamaracwa jumanacarojj Diosajj lurapjjätam.[37] ¿Cunjämrac jumasti jilaman nayrapan mä jisc'a k'añun utjatapjja uñch'uctasti, ucatsti jumajj janiraqui amuyasctati mä jach'a thuru lawajj nayramancasqui ucjja?[38] Jan ucajj ¿cunjäms jumajj jilamarojj sasmajj: ‘Suyt'am, nayaw juman nayramat uca jisc'a k'añu apsüma’ sasajja, juman nayramanjja mä thuru lawa utjasquipanjja?[39] ¡C'ari chuyman jake!, nayrakat uca thuru lawa nayramancquis uc apsusim, ucatwa jumajj sum uñjasma uca jisc'a k'añojj jilaman nayrapan utjquis uc apsuñataquejja.[40] “Janiraqui kollanäquis uca yänacjja anunacarojj churapjjamti, ucatarac uca anunacasti jumanacar cutcatapjjeristam jisc'a jisc'a tucjañataqui. Janiraqui perlanacamsa qhuchinacarojj warjjaruyapjjamti, taquisipjjañapataqui.[41] “Mayipjjam, Diosajj churapjjätamwa; thakapjjam, jicjjatapjjaraquïtawa; puncsa lekt'apjjam, jist'aratäpjjaraquïtawa.[42] Mayirejja catokewa, thakheristi jicjjataraquiwa, puncu lekt'irirusti jist'arataraquiwa.[43] “¿Utjaspati jumanac taypinjja maynejja, cunapachatejj wawapajj t'ant'a mayispa ucatsti awquipajj kalac churaspa uqhamajja?[44] ¿Jan ucajj cunapachatejj wawapajj chawlla mayi ucqhajj awquipasti mä asiru churaspati?

Lucas 15:11-32
[11] Jesusasti saraquïnwa: “Mä jakew pani yokanïna.[12] Sullquïristi awquiparojj sänwa: ‘Tatay, cunatejj herenciat nayar wact'quitu yänacatjja ucay churjjeta’ sasa. Ucatwa awquipajj jupanacaru utjiripatjj churjjäna.[13] Mä kawkha urutsti sullquïr yokajj take cunap aljantasinjja, yakha marcaruw sarawayjjäna, ucanwa kollkepjja ina ch'usar tucuntäna, jan wal jacasina.[14] Ucampis cunapachatï kollkepjja k'al tucj-jjatayna, ucqhaw mach'ajj jutäna qhaya marcanjja, ucat jupajj mank'at awtjayasjjäna.[15] Ucatwa irnakañ munasa thaker sari uca marcana mä jaken ucaru, jupasti haciendaparuw qhuch awatir qhitäna.[16] Jupasti mank'at awtjatajj, qhuchinacas mank'cän uca thajjompiw sist'asiñ munäna; janiraquiw qhitis juparojj cuns churcänti.[17] Ucat wal amuyt'asi: ‘¡Awquejjan utapanjja kawkha irnakerinacas wali mank'añanïpjjejja, nayasti acanjja mank'at jiwascta![18] Awquejjan ucaruw cutt'jjä, ucat saraquï: Awquiy, Dios contra, uqhamarac juma contraw juchañchasta.[19] Wawamätwa sañataquejj janiw asquïcjjti, mä irnakerimarjamac catokjjeta’ sasa.[20] Ucatwa sartasin cuttanjjäna awquipan ucaru. “Awquipasti jayancquipanwa juparojj uñjäna, ucatwa jupat qhuyapt'ayasisin jicjjatirejj jali, juparusti khomantasa jamp'att'asaraquiw catokäna.[21] Ucatwa yokapajj jupar aqham säna: ‘Awquiy, Dios contraw juchachasta, uqhamarac juma contra, janiw asquïcjjti wawamätwa sañataquejja.’[22] Awquipasti uywatanacaparojj sänwa: ‘Janc'aqui suma isi apsunipjjam, ucat isthapiyapjjam; amparaparusti sortija uchapjjam, cayunacaparusti zapatomp uchantapjjam.[23] Suma liq'i vaca kall irptanisin qharsupjjam. ¡Mank'apjjañäni, uqhamarac fiesta luraraquiñäni![24] Aca wawajjasti jiwatänwa, jichhasti jactanjjewa; chhakatänwa, jichhasti jicjjatatäjjewa’ sasa. Ucat fiesta lurañ kalltapjjäna.[25] “Ucchañcamasti jilïr yokajj pampancascänwa. Cuttanjjasinsti uta jac'ar purisajj música ist'äna, uqhamarac thokorinacsa.[26] Ucat mä uywatar jawsasin jisct'äna, ‘¿Cunas ucajja?’ sasa.[27] Uca uywatasti sänwa: ‘Jilamaw purinjje; ucatsti awquimajj mä liq'i vaca kall qharsuyaraqui, sumaqui c'umaraquirac purinitapata’ sasa.[28] Ucampis jilïr jilajj colerasïnwa, ucatsti janiw mantañ muncänti. Uqham jan utar mantañ munatapat, awquipajj mistunisin achict'äna: ‘Mantjjañäniy’ sasa.[29] Jupasti awquiparojj sänwa: ‘Jumajj yattawa kawkha maras jumarojj jan arum p'aquis sirvsmajj ucjja, ucampis janiw cunapachas mä cabritocs churquistati, amigonacajjamp fiesta lurañataquejja.[30] Jichhasti aca yokamajj puriniwa jan wali sarnaker warminacamp kollkemjj jan walir tucjasa, ucatsti jumajj mä liq'i vaca kall jupataquejj jiwayaraptajja’ sasa.[31] “Ucjjaruw awquipajj saraquïna: ‘Wawa, jumajj nayampipunïsctawa, take cunanacajjas jumanquiwa.[32] Ucampis jichhajj waquisiw fiesta lurañajja, cusisiñasasa, jilamasti jiwatänwa, jichhasti jactanjjewa: chhakatänwa, jichhasti jicjjatatäjjewa’ ” sasa.

Aymara Bible 1997
Biblia Aymara ©Sociedad Bíblica Boliviana 1997