A A A A A

Church: [Pastors]

2 Timoteo 4:2
Tatitun arunacap parlam; waquisqui ucqhasa, jan waquisqui ucqhas parlapunim. Amuyt'ayam, ewjjt'araquim, ewjjanacs churaraquim, take llamp'u chuymampi yatichasa.

Hechos 20:28
Uqhamasti jumanac quicpa amuyasipjjam, take iyawsirinacarus uñjapjjaraquim. Ucataquiw Kollan Ajayojj Tatitun iglesiap uñjapjjañamataqui ajllipjjtamjja. Tatitusti wilapampiw uca iglesiap alasiwayi.

Hebreos 13:17
Ist'apjjam irpirinacamarojja, jaysapjjaraquim jupanacarojja; jupanacaw almanacamatjja llaquisipjje, Diosar take jumanacat cuenta churañäqui uc yatisina. Janirac ch'amsa tucuyapjjamti, jan ucasti cunatejj juparojj cusisïyqui uc lurapjjam, jan uqhamäspajja janiw cuna asquïcaspas jumanacataquejja.

Santiago 3:1
Jilatanacajja, jumanaca taypinjja janiw waljani yatichirinaca tucuñapäquiti, yatipjjtawa qhitinacatejj yatichapjjtan ucanacajj jan qhuyapt'ayasiñampi taripatäñäniwa.

Jeremías 3:15
Cawquïri marca apnakerinacatejj nayatacjamäcani ucanacwa churaraquï, ucanacasti jumanacarojj ch'iqhi cancañampiw apnakapjjätam uqhamaraqui suma amuyt'a chuymampi.

Proverbios 23:27
Jan wali sarnakeri warmejj, c'ullc'u wali mankhe phuch'ur uñtatawa, jan waliru puriyañataqui.

Efesios 4:11-12
[11] Ucatsti juparaquiw sapa maynirus amuyt'añ churi, mayninacarojj apostolöña, mayninacarojj Diosat catokat arunac khanañchaña, mayninacarusti khespiyasiñ arunac parlaña, mayninacarusti pastoräña, yatichirïñaraqui.[12] Uqhamwa jupan luräwinacap lurapjjañapataqui jupanquirinacarojj waquicht'i, Criston cuerpop jiltayañataqui.

1 Pedro 5:1-4
[1] Jichhasti ewjja arunacracwa jilïri chuymaninacaru iglesianacamanjja churta. Nayasti jupanacjam jilïri chuymaniraquïtwa, Criston t'akhesitanacapatsa testigoraquïtwa, jupanac chicaraquiw Criston jach'a c'ajquir khanapancäjja uñstancan ucapachajja.[2] Tatitun ovejanacapsti sum awatipjjam, ucanacasti jumanacar catuyatawa. Take munasiñampi ucjja lurapjjam, cunjämtejj Diosajj munqui uqhamarjama, janiw phokhayam sat laycuquiti, ni kollke munañ laycuquisa, jan ucasti take chuyma ucjja lurapjjam,[3] jan jumanacas uca ovejanacjjaru munañïpcasmasa uqhamjja, jan ucasti ovejanacarojj mä suma yatichäwi uñacht'ayasa.[4] Uqhamata cunapachatejj awatirinacan jach'a jilïripajj uñstanjjan ucqhajja, jumanacajj mä suma churäwi catokapjjäta, janiw uca pankaranacat lursutäquis uca coronjamti, jan ucasti wiñay corona.

Tito 1:5-9
[5] Cunatejj lurañanacajj utjcäna uca laycuw Creta islarojj jaytaniwaysma, cunjämtejj nayajj siscsma uqhamarjama sapa marcanquir iglesianacan jilïri irpirinac utt'ayañamataqui.[6] Mä jilïri irpirejj jacañapawa jan qhitin cuns camscaya. Mä sapa warminiquïñapawa. Wawanacapajj iyawsirinacäñaparaquiwa, janiraquiw jan walitsa ni jan wali sarnakeritsa uñt'ayasipjjañapäquiti.[7] Qhititejj obispot uchatäqui ucajj Diosan yänacap uñjirit uchatawa, ucatwa waquisi chekap jacañapajja. Janiw jalta chuymäñapäquiti, jan wali chuymanïñapäquisa, machirïñapäquisa, ch'ajjwañ munirïñapäquisa, janiraquiw lunthatasiñampi jicjjatat kollksa munañapäquiti.[8] Jan ucasti janc'aquïñapawa utapar visitanac catokañataquejja, takerus qhuyapt'ayirïñapawa, suma amuyun jake, asquiraqui, Diosar catuyata, suma yatichataraqui.[9] Uqhamaraquiw catjjäsiñapa yatichatäqui uca cheka arunaca, uqhamat yakhanacar waytt'añapataqui uca suma yatichäwimpi, uqhamarac qhitinacatejj jan Diosar ist'añ munapqui ucanacar iyawsayañapataquisa.

Ezequiel 34:1-10
[1] Tatitusti nayan ucaru jutasinjja, saraquituwa:[2] “Jumasti chacha, Israel marcan awatirinacap toke arsum nayan sutejjaru, ucatsti naya toketjja saraquim: ‘Ay, cunaquïcani Israel marcar awatirinacataquejja, jupanacpachaquiw awatisisipqui. Uca awatirinacajj oveja tamanacwa awatipjjañanacapänjja.[3] Jumanacajj leche umt'asipjjtajja, t'awranacatsa isinaca lurasipjjtajja, wali liq'i ovejanacwa qharst'asipjjaractajja, ucampisa janiw oveja tamarojj awatipctati.[4] Pisi ch'ama ovejanacarojj janiw yanapt'apctati, usutanacarus janiw kollt'apcaractati, cayu p'aquita ovejanacarus janiw ch'okjjatt'apcaractati, jan ucasti khoru cancañampi jan munasiñampiw uñjapjjaractajja.[5] Ovejanacajjasti jan awatiriniw uñjasipjje, take tokeruw aywinucuwayjjapjje, ucatsti kamakenacaw mank'arjjapjjaraqui.[6] Take kollu tokenacaru jach'a kollunac tokeruw aywitatawayjjapjje, take acapacha tokenacaruw aywitatawayjjapjje, ucatsti janiraquiw qhiti jupanacat llaquiris utjcänti, ni qhitis jupanacaru thakerejj sarcaraquïnti.[7] “Uqhamasti jichhajj, awatirinaca, suma ist'apjjam arunacajja:[8] Naya Tatituw juramentompi arsta: Take casta kamakenacaw nayan ovejanacajj-jja mank'arawayapjje, uqhamaraqui lunthatsuwayapjje, jan awatirinïpjjatap laycu. Awatirinacajjasti janiw ovejanacajj thakerejj sarapquiti. Awatirinacajj jupanacpachatacwa llaquisipjje, ovejanacajjsti janiw tumpapcaraquiti.[9] Ucatpï jichhajj, awatirinaca, ist'apjjam nayan arunacajja,[10] cuntejj naya Tatitojj sapcsma uca arunac ist'apjjam: Awatirinaca, nayajj jichhajj jumanacan uñisirimaw sayt'ta, tamanacajjsti jumanacatwa apsupjjaraquïma, ovejanacar awatiñsti apakjjapjjaraquïmawa, uqhamat jan jumanacajj awatisipcañamataqui; ovejanacajjsti tumpasjjaraquïwa, jan jumanacan mank'arasipcañanacamataqui.’

1 Timoteo 3:1-13
[1] Acajj chekawa: “Maynitejj iglesian mä jilirïña munchi ucajja, uca luräwejj wali sumawa.”[2] Ucatpï cawquïritejj obispöchi ucajja, jan qhitins camscayaw jacañapa. Mä sapa warmini, mä suma jacañan jacañapawa, take amuyt'ampi uqhamarac respetompi. Utapar sart'irinac catokañataquejja waquicht'atäñapawa, yatichañataquis asquïñaparaqui.[3] Janiraquiw machirïñapäquisa, qhitimpis ch'ajjwirïñapäquiti, janiraquiw lunthatatampi jicjjatat kollks munañapäquiti. Antisas qhuyapayasirïñapawa, takenimpis suman jacañapa, janiraquiw kollke chuymäñapäquiti.[4] Utapjja sum apnakañapa, wawanacaparus ist'asirïña ajjsart'aña yatichañapawa.[5] Ucampis maynitejj utapjja jan sum apnakañ yatcchi ucajja, ¿cunjämrac Diosan iglesiap sum apnakaspasti?[6] Obispojj janiw mä machak iyawsirïñapäquiti jan jach'a jach'a tucuscañapataqui, jan Supayjama pachpa juchañchäwiru aynacht'ascañapataqui.[7] Jan iyawsirïpqui ucanacampis respetatäñaparaquiwa, jan cuna p'enkaru tincuscañapataqui, ni Supayan sipitaparusa jalt'ascañapataqui.[8] Uca pachparaquiw diacononacajj suman uñjat chachanacäpjjañapa; arsutaparojj phokhañaparaquiwa, janiraquiw machjasiñapäquiti, janiraquiw lunthatatampi jicjjatat kollksa munañapäcaraquiti.[9] Iyawsäwi toket khanañchatäquis ucjja sum catjjäsiñaparaquiwa, k'oma chuymanïñaparaquiwa.[10] Nayrakatajj yant'atäpjjañapawa, ucat jan cuna juchanïpcchi ucajja, diácono cancañjj luraspawa.[11] Uca pachparaquiw warminacas respetompi sarnakapjjañapa, jan arunac apnakeriraqui, suma amuyumpi sarnakasa, take cunans chekap lurasaraqui.[12] Mä diaconojj mä sapa warminiquïñapawa, uqhamarac wawanacaparusa, utapanquirirusa sum apnakañapawa.[13] Luräwinacap sum phokheri diaconojja asquit uñt'atawa, Tatit Jesucristoru iyawsatapatsa takpach iyawsañampiraquiw parli.

Aymara Bible 1997
Biblia Aymara ©Sociedad Bíblica Boliviana 1997