A A A A A

Church: [Worship]

2 Crónicas 16:23-31
[23] Jupanacarusti qhitänwa Tatitun leyipa librupampi Judá orakenquir jakenacaru yatichanipjjañapataqui. Ucatsti jupanacajj Judá chekanquiri take marcanacwa muytapjjäna jakenacaru yatichasina.[24] Uccacamasti Judá marcaru muytatäpcäna take uca marcanacana reinonacapawa Tatitur wali ajjsarapjjäna ucatsti janiw Josafat reyimpi nuwasi munapcänti.[25] Jan ucasti filisteonacata yakhep jakenacajj Josafat reyitaquejja churäwinacwa apanipjjäna, uqhamarac kollke impuesto pagañataqui, ucatsti árabe jakenacajj apapjjaraquïnwa pakallk waranka pakallk patacani ovejanaca, cabritonacatjja yakha ucqharaqui.[26] Josafat reyisti juc'amp ch'amaniwa tucjjäna. Jupasti Judá orakenjja nuwasiñataquiw utanaca lurayäna, uqhamarac marcanaca, imasia utanaca lurayaraquïna.[27] Judá orakena marcanacansti walja orakenacanïnwa. Uqhamaraquiw jupajj Jerusalén marcana jan ajjsariri soldadonacanïna,[28] jupanacan listapasti familiata kellkatarjamasti, acanacäpjjänwa: Judá oraketjja jilïrinacan tamapan jilïripasti Adnas chachänwa, quimsa pataca waranka soldadonacani.[29] Jupampi chicasti Johanán jilïriwa ucancaraquïna, pä pataca quimsakallko tunca waranka soldadonacani,[30] ucatsti jupamp chicajj Zicri chachan Amasías yokaparaquiw ucancäna, jupasti amtañapatwa arsusïna Tatitur sirviña pä pataca waranka jan ajjsariri soldadonacampi.[31] Benjamín toketsti Eliada chachänwa, jupasti jan ajjsariri nuwasiri chachänwa, pä pataca waranka jakenacampïnwa flecht'aña arconacampi, escudonacampi armatcama,

Daniel 2:20
“Wiñayataqui jach'añchatäpan Diosan sutipajja, jupanquiwa yatiñasa, ch'amasa.

Deuteronomio 10:21
Juparuquiwa k'ochunaca churapjjäta, jupaquiw jumanacan Diosamajja, jumanacan uñjcañaraquiw jach'a muspharcañanacjja luraraqui, jumanac laycu.

Jeremías 20:13
Tatitur k'ochupjjam, Tatitur yupaychapjjam, jupaw llaquitarojj ñankha jakenacan amparapatjja khespiyi.

Salmos 75:1
Diosay, jach'añchapjjsmawa, yuspagar churapjjsma, sutim aytasipjjta, muspharcañ luräwinacam k'ochupjjta.

Éxodo 20:2-6
[2] “Nayätwa juman Tatitu Diosamajja, nayaw Egiptotjja apsunsma cawqhantejj sirviñampi t'akhesiscayäta ucqhatjja.[3] “Janiw jumajja nayat sipana yakha diosanacjja uscusïtati.[4] “Janiw cuna casta uñtan diosanacsa lurasïtati, ni alajjpachancqui ucanacar uñtatsa, ni aca orakenjja cunanacatejj utjqui ucanacar uñtatsa, uqhamarac kota mankha orakenquirir uñtatsa.[5] Janiwa uca diosanac nayrakatan alt'asïtati, janiraquiw yupaychätasa, naya sapaquïtwa jumana Tatitu Diosamajja, janiw muncti yakhanacampïpjjañama, nayaraquiwa mutuyaracta awquinacan juchanacapatsa, uqhamarac cunapachatejj nayar uñisipquitu ucqhajja wawanacarusa, allchhinacarusa, allchhinacan wawanacaparusa.[6] Ucampis nayajj qhuyapt'aytwa waranka wawanacapan wawanacaparu, qhitinacatejj munapquitu, uqhamarac camachi arunacajjarus phokhapqui ucanacarojja.

Juan 4:21-24
[21] Jesusasti saraquïnwa: —Warmi, ac siscsma ucajj chekawa, jan aca kollur ni Jerusalenar sarasin Diosar yupaychaña horasajj niyaw purinini.[22] Jumanac samaritanonacajj yupaychapjjtaw jan yatisina, ucampis nanacajj yatipjjtwa yupaychatanacajj-jja; khespiyasiñasti judionacatwa juti.[23] Ucampis horasajj puriniwa, anchhichhawa, Awquiru chekpach yupaychirinacajj Ajayun, uqhamarac cheka cancañampin yupaychapjjani. Awquejj uqhamwa yupaychayasiñ muni.[24] Diosajj Ajayuwa, qhitinacatejj jupar yupaychapqui ucanacajja Ajayuna, uqhamarac cheka cancañampina yupaychapjjañapawa.

Salmos 99:1-9
[1] ¡Tatitojj reyiwa! Reyi konuñapajj angelanacjjar utt'atawa. Marcanacajj qhathatipjjpan, takpach orakes onjjtaracpan.[2] Tatitojj Sión kollun ch'amaniwa, takpach marcanacjjar kont'atawa.[3] Ajjsarcañ sutipajj jach'añchatäpan: ¡Tatitojj Kollanawa![4] Jumajj ch'aman reyïtawa; asqui cancañar munasirïtawa; jumaw chekap sarnakañ uñstaytajja. Jumaw Jacobon wawanacaparojj sum uñjtajja, chekaparuw tariptajja, chekaparuw t'akaractajja.[5] Tatit Diosasar jach'añchapjjam, cayunacap nayrakatar quillt'asipjjam: ¡Tatitojj Kollanawa![6] Moisesamp Aaronampejj sacerdotenacap taypin aytatawa, Samuelojj sutip jach'añchirinac taypin aytatawa, jupanacajj Tatituruw art'asipjjäna, jupasti mayisitanacaparojj ist'änwa.[7] Tatitojj kenay taypitpach jupanacarojj parläna, jupanacasti arsutanacap phokhapjjäna, camächit aru catokapjjaraquïna.[8] Tatay, Diosajjay, jupanacarojj ist'äyätawa, jupanacataquejj juchat pampachir Diosäyätawa, ñankha luratanacapat t'akhesiyir Diosaraquïyätawa.[9] Tatit Diosasar jach'añchapjjam, kollan kollup nayrakatar konkort'asipjjam: ¡Tatit Diosasajj Kollanawa!

Deuteronomio 29:18
Jan jumanac taypinjja utjcpanti ni chachasa, warmisa, ni familiasa, ni tribusa, Tatitu Diosaru apanucurejja, uca marcanacan yakha diosanacar yupaychasa. Jan jumanacat cawquïrisa mä alin c'allc'u, uqhamaraqui venenoni saphipjamäpati.

Romanos 12:1-2
[1] Uqhamasti jilatanaca, Diosan qhuyapayasiñap laycuw achict'apjjsma, jumanacajj Diosarojj jacquir ofrendjamay loktasipjjam, Diosar cusisiyquiri loktata. Ucawa Diosataquejj ajayu token chekpach Diosar sirviñajja.[2] Janiy jumanacajj acapacha saräwinacarjamajja jacjjapjjamti, jan ucasti amtañanacamanjja machakat amtasjjapjjam, uqhamat jumanacan jacañanacamajj sumäjjañapataqui. Uqhamatwa jumanacajj Diosan munañapjja yatipjjäta, cunatejj asquïqui, cunatejj Diosarojj cusisiyqui, k'omäcaraqui ucanacsa.

1 Samuel 15:22
Ucat Samuelojj saraquïna: “Tatitutaquejj arsutanacapar phokhañaw juc'ampi sumajja, sacrificionaca, uqhamarac holocaustonaca loktañat sipansa; arsutap phokhañaw, uqhamarac jupar ist'añawa sumajja, ovej liq'inaca sacrificiot loktañat sipansa.

Apocalipsis 4:8-11
[8] Uca pusi jacasquirinacasti sapa maynis sojjta chhekhancamänwa, patatsa mankhatsa nayranacamp phoksuta. Arumay ururaquiw jan samaras sapjjäna: “¡Kollana, kollana, kollana, Take ch'amani Dios Tata. Jupajj utjascapunïnwa, utjascaquiwa, jichhas utjascaquiniwa!”[9] Sapa cuti uca pusi jacasquirinacajj, qhititejj tronon kont'atäqui, uqhamarac wiñayataquis jacasqui ucar yupaychapqui, yuspagarapcaraqui ucqhajja,[10] uca pä tunca pusini jilïrinacajj jupa nayrakataruw quillt'asipjjäna, ucat yupaychapjjaraquïna qhititejj wiñayan wiñayapataqui jacasqui ucaru. Coronanacapsti jupa nayrakataruw asakasipjjäna, sapjjaraquïnwa:[11] “Tata, nanacan Diosajja, jumajj asquïtawa jach'añchäwi, gloria, uqhamarac munañanïña catokañataquejja. Jumaw take cuns ina ch'usat lurtajja, munañamataracwa take cunas jacascaraqui, juman uscutaraquiwa.”

Isaías 29:13
Tatitusti saraquituwa: “Aca marcajj pata chuymaquiw sirvitu, lacanacapampiquiraquiw nayaru jach'añchapjjetu, ucampisa chuymapajj nayatjja jayancasquiwa, nayar yupaychañ culto loktanipquitu ucasti jakenacan amuyataparjamaquiwa, p'eket yatekataquiraqui.

Salmos 29:1-11
[1] Diosan wawanacapa, Tatitur yupaychapjjam, khapak cancañaparusa, ch'amaparus jach'añchapjjam,[2] Tatitun khapak sutip jach'ar aptapjjam, kollan utapan Tatitur yupaychapjjam.[3] Tatitun arupajj lamar kotan ist'asi, khapak cancañan Diosajj khojjokeyiwa; Tatitojj jach'a lamar kotjjan ist'asiyi.[4] Tatitun arupajj wali ch'amaniwa, Tatitun arupajj muspharcayawa.[5] Tatitun arupajj cedro kokanac tincsuyi, Tatitojj Líbano orakenquir cedro kokanac jiq'inucu.[6] Líbano kollunacarojj toronacarjamaw t'isctayi, Sirión kollunacarusti vaca kallurjamaw thoktayaraqui.[7] Tatitun arupajj take tokeruw nina lawrayi;[8] Tatitun arupajj wasararuw qhathatiyi, Tatituw Cades wasararojj qhathatiyaraqui.[9] Tatitun arupajj encina kokanac qhiwiliyi, ch'uminacsti jan kokan tucusiyaraqui. Kollan utapan takeniw jupar jach'añchapjje.[10] Tatituw jallurojj apnake, jupaw wiñay reyjamajj kont'asi.[11] Tatituw marcaparojj ch'am churi, jupaw marcaparojj sumancañ churi.

Hebreos 12:28-29
[28] Ucampis cawquïr marctejj Diosajj churquistu ucajj janiw onjjtcaspati. Ucat jichhajj yuspagarañäni, take amuyusampi yupaychañäni uqhamarac take ajjsart'añampi, ucaw Diosarojj cusisiyi.[29] Diosasajj mä ninjama naqhantiriwa.

Nehemías 9:5-6
[5] Ucatsti levita chachanacajj Jesúa, Cadmiel, Binuy, Hasabnías, Serebías, Hodías, Sebanías, uqhamarac Petaías ucanacajj sapjjänwa: —Sartasipjjam, ucatsti wiñayan wiñayapatac jaquir Tatit Diosamaru yupaychapjjam. ¡Tatitusti bendicitäpan, uqhamaraqui jach'a kollan sutipasa jach'añchatäpan! —sasa.[6] Ucatjja Esdrasajj saraquïnwa: “Jumaquïtawa Tatitojja, uqhamarac janiw yakha Diosajj utjquiti. Jumaraquiw alajjpachsa lurtajja, uqhamarac alajjpachata juc'amp altoncqui ucsa, ucatsti take warawaranacsa; jumaraquiw oraksa lurtajja take cunatejj ucan utjqui ucanacamppachsa, jach'a kotanacsa, uqhamarac cunatejj ucan utjqui take ucanacsa. Jumaw take cunanacarus jacaña churtajja. Ucataracwa alajjpachanquir angelanacas jumar yupaychapjjtamjja.

Salmos 86:9-10
[9] Tatay, jumaw takpach marcanac utjaytajja, jupanacasti nayrakatamaruw jutapjjani, jumar yupaychiri, sutimar jach'añchiri.[10] Jumajj wali jach'a ch'amanïtawa, muspharcañanac lurtajja, juma sapaquiw Diosätajja.

2 Reyes 17:38-39
[38] Janiraqui armasipjjamti jumanacampi suma parlt'äwiru mantatajja, janirac yakha diosanacarus yupaychapjjamti,[39] jan ucasti naya Tatit Diosamaruqui yupaychapjjeta, nayasti ucatjja uñisirinacaman amparapatjja khespiyapjjämawa” sasa.

Salmos 100:1-5
[1] Tatitur cusisiñamp k'ochupjjam, takpach orakenquirinaca,[2] cusisit chuymamp Tatitur loktapjjam, jallallt'asis nayrakatapar mantapjjam.[3] Amtasipjjam, Tatitojj Diosawa: jupaw irnokestu, jiwasanacasti jupancapjjtanwa, jupan marcapäpjjtanwa, ovej tamapäpjjaractanwa.[4] Puncunacapar jac'achasipjjam, kollan utapar mantapjjam, yuspagar churapjjam, sutip jach'añchapjjaraquim.[5] Tatitojj munasiñaniwa, qhuyapayasiñapajj wiñayawa, cheka cancañapasti jan tucusquiriwa.

Daniel 3:16-18
[16] Waynanacasti sapjjaraquïnwa —janiw nanacanjja cuna lurañas aca marcan utjquiti —sasa.[17] —Nanacan Dios Awquejjasti, qhitirutejj nanacajj yupaychapjjta ucasti nanacarojj uca akquiri ninatsa apsusinipcaquitaspawa, uqhamaraqui take jan walinacatejj lurasqui ucanacatsa khespiyapjjaraquitaniwa.[18] Janis khespiyapquitani ucasa, juma, jach'a reyejj, yatiñamawa, janipuniw nanacajj uca korit lurata diosa nayrakatarojj quillt'asisina yupaychapquiristti —sasa.

Apocalipsis 14:7
Wali jach'ataracwa art'äna: “Ajjsartapjjam Diosaru, yupaychapjjaraquim, horasasti purinjjewa juparaquiw aca orakerojj taripani. Yupaychapjjam qhititejj alajjpachsa, acapachsa, kotsa, uma jalsunacsa lurqui ucaru” sasa.

Aymara Bible 1997
Biblia Aymara ©Sociedad Bíblica Boliviana 1997