English
A A A A A

Additional: [Helping the Poor]

Gálatas 2:10
Pobrenacat amtasiñasatacwa ewjjt'apjjetu, ucsti cunäquipansa phokhañpunwa muntjja.

Mateo 19:21
Jesusasti sänwa: —Jumatejj wali sumäñ munstajja, saram, ucatsti take cunatejj utjtam ucanac aljaranim, pobrenacar churaraquim, ucatwa alajjpach marcan wali suma yänacanïyäta, ucatsti nayar arquita —sasa.

Lucas 12:33-34
[33] Cunatejj utjapctam ucjja aljapjjam, ucatsti qhititejj jan cunanïpqui ucanacar churjjapjjam; uqhamat jan merk'esir bolsanac lurasipjjäta, alajjpachansti jan tucusquir yänacaraqui imasipjjäta, ucansti lunthatas janiw apscaniti janiw qharus qharuntcaraquiniti.[34] Uqhamajj cawqharutï jumanacajj yänacam imasipcta, ucqhancaraquiniw chuymanacamajja.

Lucas 14:12-14
[12] Saraquïnwa jawsayqui uca jakerojj: —Cunapachatï mä mank'añ waquichäta ucqhajja, jan jawsayamti amigomaru, jilanacamarusa, familianacamarusa ni kamir uta jac'amanquirirusa; jupanacajj jawsayapjjaraquïtamwa, uqhamat cutt'ayjjapjjaraquïtam.[13] Uqham mä fiesta lurcät ucqhajja: pobrenacaru, manconacaru, cojonacaru, juyqhunacaru jawsayam;[14] jumajj cusisitäyätawa. Jupanacasti janiw jumarojj cuttayapquiristamti; ucampis jumajj asqui jakenacan jacatatäwipanwa catokjjäta —sasa.

Lucas 6:20-21
[20] Jesusasti ucapachawa discipulonacapar uñtasinjj saraqui: “Cusisiñanïpjjtaw jumanaca pobrenacajja, Diosan reinopasti jumanacanquiwa.[21] “Cusisiñanïpjjtaw jichha awtjayasirinacajja, jumanacasti sist'atäjjapjjätawa. “Cusisiñanïpjjtawa jichha jachirinacajja, kheparusti larusipjjätawa.

2 Corintios 8:9
Jumanacasti Tatit Jesucriston munasiñapjja niya yatjjapjjtawa. Jupajj wali kamirïnwa, ucampis jan cunaniw tucuwayi jumanacar munasina, uqhamata jumanacajj uqham tucutapampi kamirquipstapjjañamataqui.

Santiago 2:5
Munat jilatanacajja, ist'apjjam aca arunaca: Diosajj aca oraken pobrenacaruw ajlli, jupanacajj iyawsañanacapanjja kamirïpjjañapataqui, uqhamarac Diosan reinopsa herenciat catokapjjañapataqui, cuntejj jupajj churapjjämaw sisqui jupar munirinacarojj ucanacataqui.

Marcos 14:7
Pobrenacajj jumanac taypinjja utjascapuniniwa, jupanacarusti cuna horasas ascjja lurasipcaquismawa. Ucatsipana nayajj janiw jaypach jumanacampïcäti.

Proverbios ๑๙:๑๗
Mä pobre jaker mayt'irejj Tatituruw mayt'asqui, ucatsti Tatit pachpawa uca manjja phokjjani.

Proverbios 22:9
Qhititejj mayninacaru qhuyapayasiñamp uñji ucajj bendicitawa, jupan t'ant'a pobrenacaru churatap laycu.

Proverbios ๑๔:๓๑
Pobreru t'akhesiyirirojj Diosaruwa jisc'achasqui, ucampis pobrer qhuyapayirejja Tatituruw jach'ar aptasqui.

Proverbios 28:27
Pobreru yanapt'irinsti, janiw cunapas pist'caniti, ucampis qhititejj pobreru jan yanapt'añ muncani ucajja, wali maldecitäniwa.

Deuteronomio 15:11
Marcamansti pobrenacajj utjapuniniwa, ucatwa nayajj jumaru aca ewjja arunaca chursma, jumana qhuyapayasir chuymanïñamataqui uca jake masinacamampi, cawquïrinacatejj marcamanjja, pobrezana, t'akhesiñana sarnakapqui ucanacampi.

Proverbios 21:13
Qhititejj pobrenacan yanap mayitapar jan ist'cani ucarojja, janiraquiw ist'atäcaniti cunapachatï jupajj yanapa maycani ucqhajja.

Lucas ๖:๓๘
Yakhanacarojj churapjjam, jumanacarusti Diosaw churapjjätam. Diosasti bolsanacamarojj wali phokt'at churapjjätam, suma thalantt'ata, limintt'ataraqui. Cunjämtï yakhanacarojj lurapcäta uca pachparacwa Diosajj jumanacampejj luraraquini.”

Mateo ๕:๔๒
Mä cuns maynejj mayïtam ucarojja churam; mayt'asirirusti janiraqui ‘janiw’ sasajj samti.

Santiago 1:27
Cuna Diosar arcañatejj k'omäqui chekapäcaraqui Dios Awqui nayrakatan ucajj acanacawa: Wajchanacaru, ijmanacaru, llaquitanacaru yanapt'aña, ucatsti janiraqui acapach k'añu lurañanacampejj k'añuchasiña ucawa.

Levítico ๑๙:๙-๑๐
[๙] “Cunapachatejj yapumana cosecha apthapcäta ucapachasti janiw thiyanacamppacha yawthapïtati, janiraquiw cuna grano puyanacatejj willirtqui ucanacsa chhajjmthapïtati.[๑๐] Uva yapumatsti janiw takpacha apthapïtati, janiraquiw cuna uvanacatejj willirtqui ucanacsa k'ala pallthapisïtati; ucanacjja pobrenacataqui, uqhamarac jaya marcat jutiri jakenacataquiw jilt'ayäta. Nayätwa jumanacan Tatitu Diosamajja.

1 Juan 3:17
Maynitejj kamirïchi ucat, jilapan pist'ayasitapa yatisina jan jupat qhuyapt'ayascchejja, ¿cunjämarac Diosan munasiñapajj chuymapan utjaspasti?

Deuteronomio 15:7-8
[7] “Mä pobre jaketejj utjani jumanac taypinjja uqhamaraqui cawquïri oraktejj Tatitojj churcätam uca marcanac taypinsa, ucataquejj jan jumajj chuymam kalarayasimti ni janiw saraquimsa uca pist'ayasir jilamar yanapt'añjja,[8] jan ucasti juparojj qhuyapt'ayam, ucatsti cuntejj munqui ucanacjja churaraquim.

Mateo ๒๕:๓๑-๔๖
[๓๑] “Cunapachatejj Jaken Yokapajj reyjama jutcani ucapachajja, angelanacapampi muyuntataw jupajj kont'asini tronoparojja take ch'aman cancañapampi.[๓๒] Take marcanacanquir jakenacaraquiw jupan nayrakataparojj tantacht'asipjjani. Jupasti jupanacarojj jaljaraquiniwa, cunjämtejj awatirejj ovejanacarojj cabritonacat jaljquejj uqhama.[๓๓] Ovejanacaparusti cupëjjaparuw ucharaquini, cabritonacarusti ch'ekäjjaparuraqui.[๓๔] Ucapachaw cupëjjapancquis ucanacarojj sani: ‘Jutapjjam, jumanacajj Awquejjan bendicitanacapa, catokapjjaraquimay wiñay jacañjja jumanacataqui waquichatäquis uca, cawquïritejj aca orake kalltatpacha luratäqui.[๓๕] Cunapachatejj mank'at awtjayascäyäta ucapachaw jumanacajj mank'añ churapjjesta; uqhamarac cunapachatejj umat pharjayascäyät ucqhajj umsa churapjjaraquistawa; korpachasiñ thakhascäyät ucapachajja korpachapjjestawa.[๓๖] Cunapachatejj isejj jan nayan utjquitän ucapachajj jumanacaw churapjjesta; usutäscäyät ucqhajj jumanacaraquiw uñjiri jutapjjesta; carcelancascäyätwa ucarusti jumanacaraquiw tumpir jutapjjesta.’[๓๗] Asqui jakenacasti juparojj sapjjaniwa: ‘Tata, ¿cunapachas jumarojj mank'at awtjatäsquir uñjapjjsma ucat mank'a churapjjsma? ¿Cunapacharaqui umat pharjatäsquir uñjapjjsma ucat umsa churapjjsma?[๓๘] Jan ucajj ¿cunapachacha korpachayasiñ thakasquir uñjapjjsma ucat korpachapjjsma? Jan ucajj ¿jan isincha uñjapjjsma ucat isi churapjjsma?[๓๙] ¿Cunapacharaqui usutsa, carcelansa uñjapjjsma ucat jumar uñjt'iri jutapjjta?’[๔๐] Reyejj ucjjarojj saraquiniwa: ‘Khanacwa sapjjsma, nayan mä jilajjarutejj take ucanac lurapjjstajja alt'at chuymanïcchi ucasa, nayaruw uqham lurapjjesta.’[๔๑] “Ch'ekäjjapancquis ucanacarojj saraquiniwa: ‘Nayat jithektapjjeta maldicitanaca, wiñay akquir ninar sarapjjam cawqhatejj waquichatäqui supayataqui angelanacapampitaqui ucaru.[๔๒] Cunapachatejj mank'at awtjatäscäyäta ucapachasti janiw churapquistati. Umat pharjatäscäyäta ucqhasti janiw umsa churapcaraquistati.[๔๓] Korpachayasiñ thakascäyäta ucqhasti janiraquiw jumanacajj korpachapquistati. Jan isinïcäyäta ucqhajja janiw churapquistati. Usuta jicjjatascäyäta ucqhasa, carcelancascäyät ucapachasa janiw uñjiri jutapquistati.’[๔๔] Ucapachaw jupanacajj juparojj sapjjani: ‘Tata, ¿cunapachas jumarojj mank'at awtjata umat pharjata, jan utani, jan isini, usuta, carcelana, uñjapjjsma, ucat jan yanapapcsmatejja?’[๔๕] Reyisti ucjjarojj saraquiniwa: ‘Khanacwa sapjjsma, mä jilajjarutejj alt'at chuymanïtap laycu jan lurapcsta ucajja, nayaruw uqham jan lurapquistati.’[๔๖] Jichhajj wiñay t'akhesiñaruw jupanacajj sarapjjaraquini, asqui jakenacasti wiñay jacañaruraquiw sarapjjani.”

Isaías 25:4
Jumajj pobrenacan arjjatiripätam laycu, qhititejj aynacht'atäqui ucarus arjjataractawa, jan walt'añanjja jumaw arjjattajja lupinsa jumaw ch'iwiñcht'aractajja. Khoru jakenacan samananacapasti thaya horasan jach'a thayar uñtatawa,

Hechos ๒๐:๓๕
Uca quicparacwa jumanacarus yatichawayapjjsma: Waquisipuniw uqham irnakañajja, uqhamat jan utjirininacarus yanapt'añataqui, cuntï Tatit Jesusajj sawayqui uca arunacat amtasisa: ‘Catokerit sipansa juc'amp cusisiñaniw qhititï churqui ucajja’ ” sasa.

Proverbios ๒๙:๗
Asqui jakesti pobren sarnakäwinacapatjja llaquisiwa, ucampis ñankha lurir jaketaquejja janiw ucajj cunäquisa.

Salmos 140:12
Llaquit jaker Tatitun chekapar uñjatap yatta, t'akhesiyat jaker arjjatatap yatiracta.

Jeremías ๒๒:๑๖
T'akhesiyatanacarusa, pobrenacarusa arjjataraquïnwa, jupanacarus chekaparuw uñjänjja, ucatwa jupajj sum sarnakänjja. Uqham lurañampiw nayar uñt'aña satajja. Naya Tatituw ucjja arsta.

1 Samuel 2:8
Diosajj oraket pobrerojj wayti, limosna mayjasirirusti k'añunac taypit waysuraqui, jilïri jakenac taypiru kont'ayañataqui, mä jach'a jilïrinacan konuñapar kont'ayañataqui; Tatitunquiw take cunasa, aca oraken utt'äwinacapatsa, ucanacjjaruraquiw aca oraksa utt'ayaraqui.

Lucas ๓:๑๑
Juanasti jupanacarojj saraquïnwa: —Qhititejj pä camisanïqui ucajj mayjja jan camisaniru churjjañapawa; qhititejj mank'añanïqui ucajj jan mank'añanïqui ucamp mank'asiñapawa.

Levítico 25:35
“Mayni marca masimatejj aynacht'ata uñjasini, ucat juman ucaru jutaraquini yanapa mayiñataqui, ucapachasti jaya marcat jutiri jakëcaspasa uqhamwa catokäta, jupsti utamaruw catokaraquïta.

Proverbios ๒๒:๒๒-๒๓
[๒๒] Pobretjja jan aparamti pobrëtap laycu, janirac juezanacan nayrakatapansa t'akhesiyamti,[๒๓] Tatitojj jupatwa arjjatani, t'akhesiyaraquiniwa qhititejj t'akhesiyqui ucanacarojja.

Levítico ๑๙:๑๕
“Cunapachatejj mä queja t'akjäta ucapachasti jan ñankhanacjja luramti; janiraqui pisi ch'amanirusa arjjatamti ni munañanina nayrakataparusa alt'asimti. Cunapachatejj mä queja uñjcäta ucapachasti cunatejj chekapäqui ucaru jaysasa luram.

Proverbios 31:8-9
[8] Arjjatam qhitinacatejj jan arsusirjamäpqui ucanacata; ¡arjjatam jan jarc'akasirinacaru![9] Arjjatam, ucatsti chekapar uñjam; ¡pobre jakenacaru arjjatam, uqhamarac llamp'u chuymaninacarusa!

Salmos 12:5
Tatitojj jupanacarojj siwa: “Jan cunan jakenacampi, jan yäkat jakenacampejj mutuyataw uñjasipjje, t'akhesiyataw uñjasipjjaraqui, ucat jupanacar yanapt'añatac sartasï, yanapt'ayasiñ munataparjamaw yanapt'ä” sasa.

Salmos 35:10
Takpach chuymajjampiw arsü: “Tatay, ¿qhitirac jumjam utjisti?, munañan jaket jan yäkat jaker arjjattajja, ch'am apjir jaket jan cunan jakeruw khespiytajja.”

Efesios ๔:๒๘
Qhititejj lunthatasirïcän ucajja jan juc'amp lunthatascjjpanti, jan ucasti irnakañaru uscuspan, sum irnakasinwa pobrenacar yanapt'añataquis utjaraquini.

Ezequiel 16:49
Sodoma cullacamana, jisc'a marcanacapan juchanacapasa acawa: Jupanacajja, mank'añapas phokt'atïpanjja, take cunan phokt'ata jacäwinacapatsti wali jach'a jach'aw tucupjjänjja, ucampisa jupanacajj janipuniw cunapachasa pobrenacarojja, qhitinacatejj pist'ata sarnakapjje ucanacarus qhuyapt'ayapcänti.

Isaías 58:6-7
[6] Chekpachansa janiw ucajj uqhamäquiti, cawquïri ayunotejj cusisiyquitu ucajj acawa: Cunatejj jan chekapäqui uca ñach'jjäsir cadenanac t'akjjaña, yugor ñach'jjäsquis uca chinunaca jararaña, t'akhesiyatanacarusti jan juc'ampi t'akhesiyjjaña, uqhamarusa take cunatejj jan walïqui ucanac tucjaña;[7] mank'at awtjatarusti mank'a churaña, jan utaninacarusti utamaru catokaña, jan isinirojj ist'ayaña, jake masirusti yanapt'añaraqui.

Proverbios ๑๗:๕
Qhititejj pobre jaketa sawcasqui ucajja, jupan luririp Tatituruw jan wal lurasqui; qhititejj jake masipan aynacht'atapata larusqui ucajja, mutuyataw uñjasini.

1 Juan 3:17-18
[17] Maynitejj kamirïchi ucat, jilapan pist'ayasitapa yatisina jan jupat qhuyapt'ayascchejja, ¿cunjämarac Diosan munasiñapajj chuymapan utjaspasti?[18] Wawanacajja, jiwasan munasiñasajj janiw lacaquïñapäquiti; jan ucasti chekpach munasiñasajj luräwinacasana uñjasiñapawa.

Mateo ๒๕:๔๐
Reyejj ucjjarojj saraquiniwa: ‘Khanacwa sapjjsma, nayan mä jilajjarutejj take ucanac lurapjjstajja alt'at chuymanïcchi ucasa, nayaruw uqham lurapjjesta.’

Deuteronomio 15:10-11
[10] Jumasti yanapt'añamapuniwa suma munasiñ chuymampi, Tatitu Diosamasti uca luratamatjja bendicïtamwa take luräwinacamanjja.[11] Marcamansti pobrenacajj utjapuniniwa, ucatwa nayajj jumaru aca ewjja arunaca chursma, jumana qhuyapayasir chuymanïñamataqui uca jake masinacamampi, cawquïrinacatejj marcamanjja, pobrezana, t'akhesiñana sarnakapqui ucanacampi.

Isaías 61:1
“Tatitun ajayupajj nayjjanquiwa, Tatituraquiw nayarojj yakhachasitu; pobrenacaru suma yatiyäwinac yatiyiriw qhitanitu, llact'atanacaru chuymachañataqui, preso catuntatanacaru khespiyat sarnakasiñ yatiyiri, carcelanquirinacarusti khespiyat sarnakasiñ chuririraqui,

Gálatas 6:2
Yanapt'asipjjam maynit maynicama take cuna apañanacanjja, uqhamanwa Criston leyip phokhapjjäta.

Hebreos 13:16
Janiraqui armt'asipjjamti asqui lurañatjja, uqhamarac maynit maynicama cunanacamatejj utjapctam uc jaljasiñsa; uca casta sacrificiow Diosarojj cusisiyi.

Romanos 12:13
Maynïr iyawsirinaca pist'ayasipanjja yanapt'apjjam. Visitanac jutipansti sumrac catokapjjam.

Lucas 3:10-11
[10] Ucatwa jakenacajj juparu jisct'apjjaraquïna: —Uqhamajj ¿cuns lurapjjäjja? —sasa.[11] Juanasti jupanacarojj saraquïnwa: —Qhititejj pä camisanïqui ucajj mayjja jan camisaniru churjjañapawa; qhititejj mank'añanïqui ucajj jan mank'añanïqui ucamp mank'asiñapawa.

Isaías 41:17
“Jan kollkeni pobre jakenacajj umwa thakapjje, janiw jicjjatapcaraquiti. Lajjranacapas umatjamajja, k'ala wañantataw uñjasi ucampisa naya Tatituw jupanacarojj uñjascä, naya, Israelan Diosapasti janiw jupanacarojj antutcäti.

Deuteronomio 15:7
“Mä pobre jaketejj utjani jumanac taypinjja uqhamaraqui cawquïri oraktejj Tatitojj churcätam uca marcanac taypinsa, ucataquejj jan jumajj chuymam kalarayasimti ni janiw saraquimsa uca pist'ayasir jilamar yanapt'añjja,

Ezequiel 22:29
Aca marcanquiri jakenacasti nuwasiñanacaru, lunthatasiñanacaru catuyatawa; pobrenacarusa, pist'ata sarnakerinacarusa jan pago churasaquiw irnakayapjjaraqui, yakha marcat jutiri jakenacarusa nuwjapjjaraquiwa, janiw chekaparu uñjapcaraquiti.

Aymara Bible 1997
Biblia Aymara ©Sociedad Bíblica Boliviana 1997