A A A A A

God: [Financial Blessing]


1 Սամուել 2:7
Տէրն է աղքատացնում ու հարստացնում, ստորացնում ու բարձրացնում։

2 Կորնթացիներ 8:9
քանզի գիտէք շնորհները մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի, որ ձեզ համար աղքատացաւ, նա, որ հարուստ էր, որպէսզի դուք նրա

3 Հովհաննես 1:2
חביבי חפצי הוא כי ייטב לך בכל דבר ותחזק כאשר טוב לך בנפשך:

Ժողովողներ 9:10
כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול אשר אתה הלך שמה:

Գաղատացիներ 6:9
ואנחנו בעשות הטוב אל נחת כי נקצר בעתו אם לא נרפה:

Ծննդոց 13:2
ואברם כבד מאד במקנה בכסף ובזהב:

Հոսեա 4:6
נדמו עמי מבלי הדעת כי אתה הדעת מאסת ואמאסאך מכהן לי ותשכח תורת אלהיך אשכח בניך גם אני:

Ջեյմս 5:12
וראש דבר אחי לא תשבעו לא בשמים ולא בארץ ולא בכל שבועה אחרת ויהי הן שלכם הן ולא שלכם לא פן תפלו בידי הדין:

Ջոն 6:12
ויהי כאשר שבעו ויאמר אל תלמידיו אספו את פתותי לחם הנותרים למען לא יאבד מאומה:

Ղուկասը 6:38
תנו ותנתן לכם מדה טובה דחוקה וגדושה ומשפעה יתנו אל חיקכם כי במדה אשר אתם מודדים בה ימד לכם:

Ղուկասը 12:34
כי במקום אשר אוצרכם בו שם יהיה גם לבבכם:

Առակներ 10:22
ברכת יהוה היא תעשיר ולא יוסף עצב עמה:

Առակներ 11:14
באין תחבלות יפל עם ותשועה ברב יועץ:

Առակներ 19:17
מלוה יהוה חונן דל וגמלו ישלם לו:

Առակներ 21:17
איש מחסור אהב שמחה אהב יין ושמן לא יעשיר:

Առակներ 22:9
טוב עין הוא יברך כי נתן מלחמו לדל:

Առակներ 28:22-27
[22] נבהל להון איש רע עין ולא ידע כי חסר יבאנו:[23] מוכיח אדם אחרי חן ימצא ממחליק לשון:[24] גוזל אביו ואמו ואמר אין פשע חבר הוא לאיש משחית:[25] רחב נפש יגרה מדון ובוטח על יהוה ידשן:[26] בוטח בלבו הוא כסיל והולך בחכמה הוא ימלט:[27] נותן לרש אין מחסור ומעלים עיניו רב מארות:

Սաղմոսներ 24:1
לדוד מזמור ליהוה הארץ ומלואה תבל וישבי בה:

Մատթեոս 6:33
אך בקשו בראשונה את מלכות אלהים ואת צדקתו ונוסף לכם כל אלה:

Մատթեոս 23:23
אוי לכם הסופרים והפרושים החנפים כי מעשרים אתם את המנתא ואת השבת ואת הכמן ותניחו את החמורות בתורה את המשפט ואת החסד ואת האמונה והיה לכם לעשות את אלה ולא להניח גם את אלה:

Մատթեոս 25:21
ויאמר אליו אדניו כן העבד הטוב והנאמן כי במעט נאמן היית ועל הרבה אפקידך בוא אל שמחת אדניך:

հռոմեական 13:8
ואל תהיו חיבים לאיש דבר זולתי אהבת איש את רעהו כי האהב את חברו קים את התורה:

Առակներ 3:9-10
[9] כבד את יהוה מהונך ומראשית כל תבואתך:[10] וימלאו אסמיך שבע ותירוש יקביך יפרצו:

Սաղմոսներ 121:1-2
[1] שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי:[2] עזרי מעם יהוה עשה שמים וארץ:

նշագծել 11:22-23
[22] ויען ישוע ויאמר אליהם תהי נא בכם אמונת אלהים:[23] כי אמן אמר אני לכם כל אשר יאמר אל ההר הזה הנשא והעתק אל תוך הים ואין ספק בלבבו כי אם יאמין כי יהיה כאשר אמר כן גם יהיה לו:

Ծննդոց 1:26-27
[26] ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרמש על הארץ:[27] ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם:

2 Կորնթացիներ 9:6-8
[6] כי הנה הזרע בצמצום גם יקצר בצמצום והזרע בברכות גם יקצר בברכות:[7] וכל איש כאשר ידבנו לבו לא מצער ולא מאנס כי הנתן בלב שמח יאהבנו אלהים:[8] ואלהים יכל להשפיע עליכם כל חסד עד כי יהיה לכם בכל עת די ספוקכם בכל ותותירו בכל מעשה טוב:

Ղուկասը 14:28-30
[28] כי מי מכם החפץ לבנות מגדל הלא ישב בראשונה ויחשב את ההוצאות אם השג תשיג ידו להשלימו:[29] פן ישים את היסוד ולא יוכל לכלותו והיה כל הראים יקומו להלעיג לו לאמר:[30] כי זה האיש החל לבנות ולא יכל לכלות:

Ղուկասը 6:34-36
[34] ואם תלוו את האנשים אשר תקוו לקבל מהם מה הוא חסדכם גם החטאים מלוים את החטאים למען יושב להם בשוה:[35] אבל אהבו את איביכם והיטיבו והלוו מבלי תוחלת ויהי שכרכם רב והייתם בני עליון כי טוב הוא גם לשכחי טובה ולרעים:[36] לכן היו רחמנים כאשר גם אביכם רחום הוא:

Ջեյմս 5:1-3
[1] הוי העשירים בכו והילילו על הצרות אשר תבאנה עליכם:[2] עשרכם בלה ובגדיכם אכלם עש:[3] זהבכם וכספכם כסתם חלאה והיתה חלאתם בכם לעדות ואכלה כמו אש את בשרכם אצרתם לכם אוצרות בקץ הימים:

Ծննդոց 12:1-20
[1] ויאמר יהוה אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך:[2] ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה:[3] ואברכה מברכיך ומקללך אאר ונברכו בך כל משפחת האדמה:[4] וילך אברם כאשר דבר אליו יהוה וילך אתו לוט ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן:[5] ויקח אברם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה כנען ויבאו ארצה כנען:[6] ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה והכנעני אז בארץ:[7] וירא יהוה אל אברם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת ויבן שם מזבח ליהוה הנראה אליו:[8] ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל ויט אהלה בית אל מים והעי מקדם ויבן שם מזבח ליהוה ויקרא בשם יהוה:[9] ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה:[10] ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה לגור שם כי כבד הרעב בארץ:[11] ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה ויאמר אל שרי אשתו הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את:[12] והיה כי יראו אתך המצרים ואמרו אשתו זאת והרגו אתי ואתך יחיו:[13] אמרי נא אחתי את למען ייטב לי בעבורך וחיתה נפשי בגללך:[14] ויהי כבוא אברם מצרימה ויראו המצרים את האשה כי יפה הוא מאד:[15] ויראו אתה שרי פרעה ויהללו אתה אל פרעה ותקח האשה בית פרעה:[16] ולאברם היטיב בעבורה ויהי לו צאן ובקר וחמרים ועבדים ושפחת ואתנת וגמלים:[17] וינגע יהוה את פרעה נגעים גדלים ואת ביתו על דבר שרי אשת אברם:[18] ויקרא פרעה לאברם ויאמר מה זאת עשית לי למה לא הגדת לי כי אשתך הוא:[19] למה אמרת אחתי הוא ואקח אתה לי לאשה ועתה הנה אשתך קח ולך:[20] ויצו עליו פרעה אנשים וישלחו אתו ואת אשתו ואת כל אשר לו:

Մատթեոս 6:1-34
[1] השמרו לכם מעשות צדקתכם לפני בני אדם למען יראו אתכם ואם לא אין לכם שכר מאת אביכם שבשמים:[2] לכן בעשותך צדקה אל תריע לפניך בשופר כמעשה החנפים בבתי הכנסיות ובחרבות למען יהללו אותם האמשים אמן אמר אני לכם כי לקחו את שכרם:[3] ואתה בעשותך צדקה אל תדע שמאלך את אשר עשה ימינך:[4] למען תהיה צדקתך בסתר ואביך הראה במסתרים הוא בגלוי יגמלך:[5] וכי תתפלל אל תהי כחנפים האהבים להתפלל בעמדם בבתי הכנסיות ואצל פנות השוקים למען יראו לבני אדם אמן אמר אני לכם כי לקחו את שכרם:[6] ואתה כי תתפלל בוא בחדרך וסגר דלתך בעדך והתפלל אל אביך אשר בסתר ואביך הראה במסתרים הוא בגלוי יגמלך:[7] ובהתפללכם אל תפטפטו כגוים החשבים כי בהרבות דבריהם ישמעו:[8] ואתם אל תדמו להם כי יודע אביכם כל צרככם בטרם תשאלו ממנו:[9] לכן כה תתפללו אבינו שבשמים יתקדש שמך:[10] תבא מלכותך יעשה רצונך כמו בשמים כן בארץ:[11] את לחם חקנו תן לנו היום:[12] וסלח לנו את חבותינו כאשר סלחנו גם אנחנו לחיבינו:[13] ואל תביאנו לידי נסיון כי אם חלצנו מן הרע כי לך הממלכה והגבורה והתפארת לעולמי עולמים אמן:[14] כי אם תסלחו לבני אדם את חטאתם אביכם שבשמים יסלח גם לכם:[15] ואם לא תסלחו לבני אדם גם אביכם לא יסלח לכם את חטאתיכם:[16] וכי תצומו אל תהיו זעפים כחנפים המשנים את פניהם להראות צמים לבני אדם אמן אמר אני לכם כי לקחו את שכרם:[17] ואתה כי תצום סוך את ראשך ורחץ את פניך:[18] למען לא תראה בצומך לבני אדם כי אם לאביך אשר בסתר ואביך הראה במסתרים הוא בגלוי יגמלך:[19] אל תאצרו לכם אוצרות בארץ אשר יאכלום שם סס ורקב וגנבים יחתרו שם וגנבו:[20] אבל תאצרו לכם אוצרות בשמים אשר סס ורקב לא יאכלום שם וגנבים לא יחתרו שם ולא יגנבו:[21] כי במקום אשר אוצרכם בו שם יהיה גם לבבכם:[22] נר הגוף הוא העין ואם עינך היא תמימה כל גופך יאור:[23] ואם עינך רעה כל גופך יחשך והנה אם יחשך האור אשר בקרבך מה רב החשך:[24] לא יוכל איש לעבד שני אדנים כי אם ישנא את האחד ויאהב את האחר או ידבק באחד ויבזה את האחר לא תוכלו עבוד את האלהים ואת הממון:[25] על כן אמר אני לכם אל תדאגו לנפשכם מה תאכלו ומה תשתו ולגופכם מה תלבשו הלא הנפש היא יקרה מן המזון והגוף יקר מן המלבוש:[26] הביטו וראו את עוף השמים אשר אינם זרעים ואינם קצרים ואינם אספים לאסמים ואביכם שבשמים מכלכל אתם הלא אתם נעליתם עליהם מאד:[27] ומי זה מכם אשר בדאגתו יוכל להוסיף על קומתו אמה אחת:[28] וללבוש למה תדאגו התבוננו נא אל שושני השדה הצמחות אינן עמלות ואינן טות:[29] ואני אמר לכם כי גם שלמה בכל הדרו לא היה לבוש כאחת מהנה:[30] ואם ככה מלביש האלהים את חציר השדה אשר היום צמח ומחר ישלך לתוך התנור אף כי אתכם קטני האמונה:[31] לכן אל תדאגו לאמר מה נאכל ומה נשתה ומה נלבש:[32] כי את כל אלה מבקשים הגוים הלא ידע אביכם אשר בשמים כי אתם צריכים לכל אלה:[33] אך בקשו בראשונה את מלכות אלהים ואת צדקתו ונוסף לכם כל אלה:[34] לכן אל תדאגו ליום מחר כי יום מחר הוא ידאג לעצמו ודיו ליום צרתו:

Օրենք 28:1-68
[1] והיה אם שמוע תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר לעשות את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום ונתנך יהוה אלהיך עליון על כל גויי הארץ:[2] ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגך כי תשמע בקול יהוה אלהיך:[3] ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה:[4] ברוך פרי בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך שגר אלפיך ועשתרות צאנך:[5] ברוך טנאך ומשארתך:[6] ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך:[7] יתן יהוה את איביך הקמים עליך נגפים לפניך בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ינוסו לפניך:[8] יצו יהוה אתך את הברכה באסמיך ובכל משלח ידך וברכך בארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך:[9] יקימך יהוה לו לעם קדוש כאשר נשבע לך כי תשמר את מצות יהוה אלהיך והלכת בדרכיו:[10] וראו כל עמי הארץ כי שם יהוה נקרא עליך ויראו ממך:[11] והותרך יהוה לטובה בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיך לתת לך:[12] יפתח יהוה לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה:[13] ונתנך יהוה לראש ולא לזנב והיית רק למעלה ולא תהיה למטה כי תשמע אל מצות יהוה אלהיך אשר אנכי מצוך היום לשמר ולעשות:[14] ולא תסור מכל הדברים אשר אנכי מצוה אתכם היום ימין ושמאול ללכת אחרי אלהים אחרים לעבדם:[15] והיה אם לא תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר לעשות את כל מצותיו וחקתיו אשר אנכי מצוך היום ובאו עליך כל הקללות האלה והשיגוך:[16] ארור אתה בעיר וארור אתה בשדה:[17] ארור טנאך ומשארתך:[18] ארור פרי בטנך ופרי אדמתך שגר אלפיך ועשתרות צאנך:[19] ארור אתה בבאך וארור אתה בצאתך:[20] ישלח יהוה בך את המארה את המהומה ואת המגערת בכל משלח ידך אשר תעשה עד השמדך ועד אבדך מהר מפני רע מעלליך אשר עזבתני:[21] ידבק יהוה בך את הדבר עד כלתו אתך מעל האדמה אשר אתה בא שמה לרשתה:[22] יככה יהוה בשחפת ובקדחת ובדלקת ובחרחר ובחרב ובשדפון ובירקון ורדפוך עד אבדך:[23] והיו שמיך אשר על ראשך נחשת והארץ אשר תחתיך ברזל:[24] יתן יהוה את מטר ארצך אבק ועפר מן השמים ירד עליך עד השמדך:[25] יתנך יהוה נגף לפני איביך בדרך אחד תצא אליו ובשבעה דרכים תנוס לפניו והיית לזעוה לכל ממלכות הארץ:[26] והיתה נבלתך למאכל לכל עוף השמים ולבהמת הארץ ואין מחריד:[27] יככה יהוה בשחין מצרים ובעפלים ובגרב ובחרס אשר לא תוכל להרפא:[28] יככה יהוה בשגעון ובעורון ובתמהון לבב:[29] והיית ממשש בצהרים כאשר ימשש העור באפלה ולא תצליח את דרכיך והיית אך עשוק וגזול כל הימים ואין מושיע:[30] אשה תארש ואיש אחר ישגלנה בית תבנה ולא תשב בו כרם תטע ולא תחללנו:[31] שורך טבוח לעיניך ולא תאכל ממנו חמרך גזול מלפניך ולא ישוב לך צאנך נתנות לאיביך ואין לך מושיע:[32] בניך ובנתיך נתנים לעם אחר ועיניך ראות וכלות אליהם כל היום ואין לאל ידך:[33] פרי אדמתך וכל יגיעך יאכל עם אשר לא ידעת והיית רק עשוק ורצוץ כל הימים:[34] והיית משגע ממראה עיניך אשר תראה:[35] יככה יהוה בשחין רע על הברכים ועל השקים אשר לא תוכל להרפא מכף רגלך ועד קדקדך:[36] יולך יהוה אתך ואת מלכך אשר תקים עליך אל גוי אשר לא ידעת אתה ואבתיך ועבדת שם אלהים אחרים עץ ואבן:[37] והיית לשמה למשל ולשנינה בכל העמים אשר ינהגך יהוה שמה:[38] זרע רב תוציא השדה ומעט תאסף כי יחסלנו הארבה:[39] כרמים תטע ועבדת ויין לא תשתה ולא תאגר כי תאכלנו התלעת:[40] זיתים יהיו לך בכל גבולך ושמן לא תסוך כי ישל זיתך:[41] בנים ובנות תוליד ולא יהיו לך כי ילכו בשבי:[42] כל עצך ופרי אדמתך יירש הצלצל:[43] הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה:[44] הוא ילוך ואתה לא תלונו הוא יהיה לראש ואתה תהיה לזנב:[45] ובאו עליך כל הקללות האלה ורדפוך והשיגוך עד השמדך כי לא שמעת בקול יהוה אלהיך לשמר מצותיו וחקתיו אשר צוך:[46] והיו בך לאות ולמופת ובזרעך עד עולם:[47] תחת אשר לא עבדת את יהוה אלהיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל:[48] ועבדת את איביך אשר ישלחנו יהוה בך ברעב ובצמא ובעירם ובחסר כל ונתן על ברזל על צוארך עד השמידו אתך:[49] ישא יהוה עליך גוי מרחוק מקצה הארץ כאשר ידאה הנשר גוי אשר לא תשמע לשנו:[50] גוי עז פנים אשר לא ישא פנים לזקן ונער לא יחן:[51] ואכל פרי בהמתך ופרי אדמתך עד השמדך אשר לא ישאיר לך דגן תירוש ויצהר שגר אלפיך ועשתרת צאנך עד האבידו אתך:[52] והצר לך בכל שעריך עד רדת חמתיך הגבהות והבצרות אשר אתה בטח בהן בכל ארצך והצר לך בכל שעריך בכל ארצך אשר נתן יהוה אלהיך לך:[53] ואכלת פרי בטנך בשר בניך ובנתיך אשר נתן לך יהוה אלהיך במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך:[54] האיש הרך בך והענג מאד תרע עינו באחיו ובאשת חיקו וביתר בניו אשר יותיר:[55] מתת לאחד מהם מבשר בניו אשר יאכל מבלי השאיר לו כל במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך בכל שעריך:[56] הרכה בך והענגה אשר לא נסתה כף רגלה הצג על הארץ מהתענג ומרך תרע עינה באיש חיקה ובבנה ובבתה:[57] ובשליתה היוצת מבין רגליה ובבניה אשר תלד כי תאכלם בחסר כל בסתר במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך בשעריך:[58] אם לא תשמר לעשות את כל דברי התורה הזאת הכתובים בספר הזה ליראה את השם הנכבד והנורא הזה את יהוה אלהיך:[59] והפלא יהוה את מכתך ואת מכות זרעך מכות גדלות ונאמנות וחלים רעים ונאמנים:[60] והשיב בך את כל מדוה מצרים אשר יגרת מפניהם ודבקו בך:[61] גם כל חלי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת יעלם יהוה עליך עד השמדך:[62] ונשארתם במתי מעט תחת אשר הייתם ככוכבי השמים לרב כי לא שמעת בקול יהוה אלהיך:[63] והיה כאשר שש יהוה עליכם להיטיב אתכם ולהרבות אתכם כן ישיש יהוה עליכם להאביד אתכם ולהשמיד אתכם ונסחתם מעל האדמה אשר אתה בא שמה לרשתה:[64] והפיצך יהוה בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ ועבדת שם אלהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבתיך עץ ואבן:[65] ובגוים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגלך ונתן יהוה לך שם לב רגז וכליון עינים ודאבון נפש:[66] והיו חייך תלאים לך מנגד ופחדת לילה ויומם ולא תאמין בחייך:[67] בבקר תאמר מי יתן ערב ובערב תאמר מי יתן בקר מפחד לבבך אשר תפחד וממראה עיניך אשר תראה:[68] והשיבך יהוה מצרים באניות בדרך אשר אמרתי לך לא תסיף עוד לראתה והתמכרתם שם לאיביך לעבדים ולשפחות ואין קנה:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977