A A A A A

Sins: [Apostasy]


2 Թեսաղոնիկեցիներ 2:3
Մէկը չ’խաբէ ձեզ ոչ մի կերպով. որովհետեւ նա չի գալ եթէ առաջ չ’գայ ապստամբութիւնը, եւ յայտնուի անօրէնութեան մարդը՝ կորուստի որդին,

Դանիել 9:27
Եւ նա պիտի զօրացնէ ուխտը շատերի համար մէկ եօթնեակ, եւ եօթնեակի կէսին պիտի դադարեցնէ զոհը եւ պատարագը. Եւ տաճարի ծայրի վերայ աւերածի պղծութիւնը կլինի մինչեւ որ վերջնական եւ նախասահմանեալ պատուհասը կթափուի աւերածի վերայ։

1 Տիմոթ 4:1
The Spirit clearly says that in the last times some will turn away from what we believe. They will obey spirits that tell lies. And they will follow the teachings of demons.

Եբրայեցիներ 3:12
So, brothers and sisters, be careful that none of you has the evil thoughts that cause so much doubt that you stop following the living God.

Ղուկասը 8:13
Others are like the seed that fell on rock. That is like the people who hear God's teaching and gladly accept it. But they don't have deep roots. They believe for a while. But when trouble comes, they turn away from God.

Եբրայեցիներ 6:4-6
[4] These people are like land that gets plenty of rain. A farmer plants and cares for the land so that it will produce food. If it grows plants that help people, then it has God's blessing.[5] But if it grows thorns and weeds, it is worthless and in danger of being cursed by God. It will be destroyed by fire.[6] Dear friends, I am not saying this because I think it is happening to you. We really expect that you will do better—that you will do the good things that will result in your salvation.

2 Պետրոս 2:20-22
[20] People can be made free from the evil in the world. They can be made free by knowing our Lord and Savior Jesus Christ. But if they go back into those evil things and are controlled by them, then it is worse for them than it was before.[21] Yes, it would be better for them to have never known the right way. That would be better than to know the right way and then to turn away from the holy teaching that was given to them.[22] What they did is like these true sayings: "A dog vomits and goes back to what it threw up." And, "After a pig is washed, it goes back and rolls in the mud again."

Եբրայեցիներ 10:26-29
[26] If we decide to continue sinning after we have learned the truth, then there is no other sacrifice that will take away sins.[27] If we continue sinning, all that is left for us is a fearful time of waiting for the judgment and the angry fire that will destroy those who live against God.[28] Whoever refused to obey the Law of Moses was found guilty from the testimony given by two or three witnesses. Such people were not forgiven. They were killed.[29] So think how much more punishment people deserve who show their hate for the Son of God—people who show they have no respect for the blood sacrifice that began the new agreement and once made them holy or who insult the Spirit of God's grace.

2 Տիմոթ 4:3-4
[3] The time will come when people will not listen to the true teaching. But people will find more and more teachers who please them. They will find teachers who say what they want to hear.[4] People will stop listening to the truth. They will begin to follow the teaching in false stories.

Ջոն 15:6
If you don't stay joined to me, you will be like a branch that has been thrown out and has dried up. All the dead branches like that are gathered up, thrown into the fire and burned.

1 Տիմոթ 4:1-2
[1] The Spirit clearly says that in the last times some will turn away from what we believe. They will obey spirits that tell lies. And they will follow the teachings of demons.[2] Those teachings come through people who tell lies and trick others. These evil people cannot see what is right and what is wrong. It is like their conscience has been destroyed with a hot iron.

2 Պետրոս 2:1
In the past there were false prophets among God's people. It is the same now. You will have some false teachers in your group. They will teach things that are wrong—ideas that will cause people to be lost. And they will teach in a way that will be hard for you to see that they are wrong. They will even refuse to follow the Master who bought their freedom. And so they will quickly destroy themselves.

Մատթեոս 24:10-12
[10] During that time many believers will lose their faith. They will turn against each other and hate each other.[11] Many false prophets will come and cause many people to believe things that are wrong.[12] There will be so much more evil in the world that the love of most believers will grow cold.

2 Պետրոս 3:17
Dear friends, you already know about this. So be careful. Don't let these evil people lead you away by the wrong they do. Be careful that you do not fall from your strong faith.

Ջոն 6:66
After Jesus said these things, many of his followers left and stopped following him.

2 Պետրոս 2:17
These false teachers are like springs that have no water. They are like clouds that are blown by a storm. A place in the deepest darkness has been kept for them.

1 Տիմոթ 4:1-3
[1] The Spirit clearly says that in the last times some will turn away from what we believe. They will obey spirits that tell lies. And they will follow the teachings of demons.[2] Those teachings come through people who tell lies and trick others. These evil people cannot see what is right and what is wrong. It is like their conscience has been destroyed with a hot iron.[3] They say that it is wrong to marry. And they say that there are some foods that people must not eat. But God made these foods, and those who believe and who understand the truth can eat them with thanks.

1 Կորնթացիներ 10:12
So anyone who thinks they are standing strong should be careful that they don't fall.

Մատթեոս 24:9-10
[9] "Then you will be arrested and handed over to be punished and killed. People all over the world will hate you because you believe in me.[10] During that time many believers will lose their faith. They will turn against each other and hate each other.

Մատթեոս 26:14-16
[14] Then one of the twelve followers went to talk to the leading priests. This was the follower named Judas Iscariot.[15] He said, "I will hand Jesus over to you. What will you pay me for doing this?" The priests gave him 30 silver coins.[16] After that, Judas waited for the best time to hand Jesus over to them.

1 Տիմոթ 1:19-20
[19] Continue to trust in God and do what you know is right. Some people have not done this, and their faith is now in ruins.[20] Hymenaeus and Alexander are men like that. I have given them to Satan so that they will learn not to speak against God.

1 Հովհաննես 2:19
These enemies were in our group, but they left us. They did not really belong with us. If they were really part of our group, they would have stayed with us. But they left. This shows that none of them really belonged with us.

Եբրայեցիներ 10:25-31
[25] We must not quit meeting together, as some are doing. No, we need to keep on encouraging each other. This becomes more and more important as you see the Day getting closer.[26] If we decide to continue sinning after we have learned the truth, then there is no other sacrifice that will take away sins.[27] If we continue sinning, all that is left for us is a fearful time of waiting for the judgment and the angry fire that will destroy those who live against God.[28] Whoever refused to obey the Law of Moses was found guilty from the testimony given by two or three witnesses. Such people were not forgiven. They were killed.[29] So think how much more punishment people deserve who show their hate for the Son of God—people who show they have no respect for the blood sacrifice that began the new agreement and once made them holy or who insult the Spirit of God's grace.[30] We know that God said, "I will punish people for the wrongs they do; I will repay them." And he also said, "The Lord will judge his people."[31] It is a terrible thing to face punishment from the living God.

Երեմիա 17:5-6
[5] This is what the Lord says: "Bad things will happen to those who trust only other people. Bad things will happen to those who depend on others for strength. That is because they have stopped trusting the Lord.[6] They are like a bush in a desert where no one lives. It is in a hot and dry land. It is in a bad soil. That bush does not know about the good things that God can give.

Եզեկիել 3:20
"If good people stop being good and begin to do evil, and I send something that makes them stumble and sin, they will die because they sinned. But since you did not warn them and remind them of the good things they had done, I will make you responsible for their death.

Եզեկիել 18:24
"Now, maybe good people might stop being good. They might change their lives and begin to do all the terrible things that evil people have done in the past. (The evil people changed, so they can live.) So if those good people change and become bad, God will not remember all the good things they did. He will remember that they turned against him and began to sin. So they will die because of their sin.

Մատթեոս 13:20-21
[20] "And what about the seed that fell on rocky ground? That is like the people who hear the teaching and quickly and gladly accept it.[21] But they do not let the teaching go deep into their lives. They keep it only a short time. As soon as trouble or persecution comes because of the teaching they accepted, they give up.

1 Կորնթացիներ 9:27
It is my own body I fight to make it do what I want. I do this so that I won't miss getting the prize myself after telling others about it.

Եբրայեցիներ 6:4-8
[4] These people are like land that gets plenty of rain. A farmer plants and cares for the land so that it will produce food. If it grows plants that help people, then it has God's blessing.[5] But if it grows thorns and weeds, it is worthless and in danger of being cursed by God. It will be destroyed by fire.[6] Dear friends, I am not saying this because I think it is happening to you. We really expect that you will do better—that you will do the good things that will result in your salvation.[7] God is fair, and he will remember all the work you have done. He will remember that you showed your love to him by helping his people and that you continue to help them.[8] We want each of you to be willing and eager to show your love like that the rest of your life. Then you will be sure to get what you hope for.

Գործեր 21:21
They have been told that you teach the Jews who live in non-Jewish regions to stop following the Law of Moses. They have heard that you tell them not to circumcise their sons or follow our other customs.

Գաղատացիներ 5:4
If you try to be made right with God through the law, your life with Christ is finished—you have left God's grace.

1 Կորնթացիներ 6:9
Surely you know that people who do wrong will not get to enjoy God's kingdom. Don't be fooled. These are the people who will not get to enjoy his kingdom: those who sin sexually, those who worship idols, those who commit adultery, men who let other men use them for sex or who have sex with other men, those who steal, those who are greedy, those who drink too much, those who abuse others with insults, and those who cheat.

Եբրայեցիներ 10:26
If we decide to continue sinning after we have learned the truth, then there is no other sacrifice that will take away sins.

Մատթեոս 13:41
The Son of Man will send his angels, and they will find the people who cause sin and all those who do evil. The angels will take those people out of his kingdom.

2 Տիմոթ 4:3
The time will come when people will not listen to the true teaching. But people will find more and more teachers who please them. They will find teachers who say what they want to hear.

2 Թեսաղոնիկեցիներ 2:3-4
[3] Don't be fooled by anything they might say. That day of the Lord will not come until the turning away from God happens. And that day will not come until the Man of Evil appears, the one who belongs to hell.[4] He will stand against and put himself above everything that people worship or think is worthy of worship. He will even go into God's Temple and sit there, claiming that he is God.

Ջոն 1:14
The Word became a man and lived among us. We saw his divine greatness — the greatness that belongs to the only Son of the Father. The Word was full of grace and truth.

Օրենք 13:13
If you hear this kind of news, you must do all you can to learn if it is true. If you learn that it is true, if you prove that such a terrible thing really did happen,

1 Տիմոթ 4:10
We hope in the living God, the Savior of all people. In particular, he is the Savior of all those who believe in him. This is why we work and struggle.

1 Պետրոս 3:17
It is better to suffer for doing good than for doing wrong. Yes, it is better if that is what God wants.

1 Թեսաղոնիկեցիներ 2:3
When we encourage people to believe the Good News, it's not out of wrong motives. We are not trying to trick or fool anyone.

Օրենք 32:15
"But Jeshurun became fat and kicked like a bull. (Yes, you people were fed well and became full and fat.) They left the God who made them! They ran away from the Rock who saved them.

Եզեկիել 18:26
If good people change and become evil, they must die for the bad things they do.

1 Տիմոթ 4:2
Those teachings come through people who tell lies and trick others. These evil people cannot see what is right and what is wrong. It is like their conscience has been destroyed with a hot iron.

նշագծել 10:11
He said, "Whoever divorces his wife and marries another woman has sinned against his wife. He is guilty of adultery.

Ղուկասը 22:3-6
[3] One of Jesus' twelve apostles was named Judas Iscariot. Satan entered him,[4] and he went and talked with the leading priests and some of the soldiers who guarded the Temple. He talked to them about a way to hand Jesus over to them.[5] The priests were very happy about this. They promised to give Judas money for doing this.[6] He agreed. Then he waited for the best time to hand him over to them. He wanted to do it when no one was around to see it.

Մատթեոս 12:31-32
[31] "So I tell you, people can be forgiven for every sinful thing they do and for every bad thing they say against God. But anyone who speaks against the Holy Spirit will not be forgiven.[32] You can even speak against the Son of Man and be forgiven. But anyone who speaks against the Holy Spirit will never be forgiven—not now or in the future.

English ERV Version 2006
Copyright © 2006 by Bible League International