A A A A A

Plotësues: [Zemer e Thyer]


1 Korintianëve 13:7
i duron të gjitha, i beson të gjitha, i shpreson të gjitha, i mban çdo gjë.

1 Pjetri 5:7
Kundërshtojeni, duke qëndruar të patundur në besim, sepse e dini se të njëjtat vuajtje po i heqin vëllezërit tuaj të shpërndarë nëpër botë.

1 Samueli 16:7
Por Zoti i tha Samuelit: "Mos ia shiko as pamjen as shtatgjatësinë, sepse unë e kam refuzuar, sepse Zoti nuk shikon si shikon njeriu, njeriu shikon pamjen, kurse Zoti shikon zemrën".

2 Korintianëve 5:7
sepse ecim nëpërmjet besimit dhe jo nëpërmjet vizionit.

2 Korintianëve 12:9
Por ai më tha: ''Hiri im të mjafton, sepse fuqia ime përsoset në dobësi''. Prandaj me kënaqësi të madhe do të krenohem më tepër për dobësitë e mia, që fuqia e Krishtit të rrijë tek unë.

Hebrenjve 13:5
Kujtoni të parët tuaj, që ju shpallën fjalën e Perëndisë dhe, duke çmuar rezultatin e sjelljes së tyre, merrni si shembull besimin e tyre.

Isaia 6:1
Në vitin e vdekjes së mbretit Uziah, unë pashë Zotin të ulur mbi një fron të ngritur dhe të lartë, dhe cepat e mantelit të tij mbushnin tempullin.

Isaia 41:10
Mos ki frikë, sepse unë jam me ty, mos e humb, sepse unë jam Perëndia yt. Unë të forcoj dhe njëkohësisht të ndihmoj dhe të mbaj me dorën e djathtë të drejtësisë sime.

Isaia 57:15
Sepse kështu thotë i Larti dhe i Madhërishmi që banon përjetësinë dhe emri i të cilit është i "Shenjti": "Unë banoj në vendin e lartë dhe të shenjtë dhe bashkë me atë që është i penduar dhe i përulur nga fryma, për të ngjallur frymën e të përulurve, për të ngjallur frymën e të penduarve.

Jeremia 29:11
Sepse unë i njoh mendimet që kam për ju", thotë Zoti, "mendime paqeje dhe jo të së keqes, për t'ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë.

Nevojtore 3:16
Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme.

Nevojtore 12:40
''Ai i ka verbuar sytë e tyre dhe i ka ngurtësuar zemrat e tyre, që të mos shohin me sy dhe të mos kuptojnë me zemër, të mos kthehen dhe unë të mos i shëroj''.

Nevojtore 14:1
''Zemra juaj mos u trondittë; besoni në Perëndi dhe besoni edhe në mua!

Nevojtore 14:27
Unë po ju lë paqen, po ju jap paqen time: unë po jua jap, po jo si e jep bota; zemra juaj mos u trondittë dhe mos u frikësoftë.

Nevojtore 16:33
Jua kam thënë këto gjëra, që ta keni paqen në mua; në botë do të keni mundime, por merrni zemër, unë e munda botën!''.

Luke 24:38
Atëherë ai u tha atyre: ''Pse jeni shqetësuar Dhe pse në zemrat tuaja po lindin dyshime?

Shenjë 11:23
Sepse ju them në të vërtetë se nëse dikush do t'i thotë këtij mali: "Luaj vendit dhe hidhu në det", dhe nuk do të ketë dyshime në zemër të vet, por do të besojë se ajo që po thotë do të ndodhë, çdo gjë që të thotë do t'i bëhet.

Mateu 5:8
Lum ata që janë të pastër në zemër, sepse ata do ta shohin Perëndinë.

Mateu 11:28
Ejani tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju jap çlodhje.

Fjalët e Urta 3:5
Ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tënd;

Psalmet 34:18
Zoti qëndron afër atyre që e kanë zemrën të thyer dhe shpëton ata që e kanë frymën të dërmuar.

Psalmet 51:17
Flijimet e Perëndisë janë frymë e thyer; o Perëndi, ti nuk e përçmon zemrën e thyer dhe të penduar.

Psalmet 55:22
Hidh mbi Zotin barrën tënde, dha ai do të të mbajë; ai nuk do të lejojë kurrë që i drejti të lëkundet.

Psalmet 147:3
Ai shëron ata që e kanë zemrën të thyer dhe lidh plagët e tyre.

Zbulesa 21:4
Dhe Perëndia do të thaijë çdo lot nga sytë e tyre; dhe vdekja nuk do të jetë më; as brengë, as klithma, as mundim, sepse gjërat e mëparshme shkuan''.

Romakëve 8:28
Dhe ne e dimë se të gjitha gjëra bashkëveprojnë për të mirë për ata që e duan Perëndinë, për ata që janë të thirrur sipas qëllimit të tij.

Romakëve 12:2
Dhe mos u konformoni me këtë botë, por transformohuni me anë të ripërtëritjes së mendjes suaj, që të provoni cili është i miri, i pëlqyeri dhe i përsosuri vullnet i Perëndisë.

Fjalët e Urta 4:23
Ruaje zemrën tënde me shumë kujdes, sepse nga ajo dalin burimet jetës.

Fjalët e Urta 3:5-6
[5] Ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tënd;[6] pranoje në të gjitha rrugët e tua, dhe ai do të drejtojë shtigjet e tua.

1 Korintianëve 6:19-20
[19] A nuk e dini se trupi juaj është tempulli i Frymës së Shenjtë që është në ju, të cilin e keni nga Perëndia, dhe se nuk i përkitni vetvetes?[20] Sepse u bletë me një çmim! Përlëvdoni Perëndinë, pra, në trupin tuaj dhe në frymën tuaj, që i përkasin Perëndisë.

Filipianëve 4:6-7
[6] Dhe paqja e Perëndisë, që ia tejkalon çdo zgjuarësie, do të ruajë zemrat tuaja dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus.[7] Së fundi, vëllezër, të gjitha gjërat që janë të vërteta, të gjitha gjërat që janë të ndershme, të gjitha gjërat që janë të drejta, të gjitha gjërat që janë të pastra, të gjitha gjërat që janë të dashura, të gjitha gjërat që janë me famë të mirë, nëse ka ndonjë virtyt dhe nëse ka ndonjë lëvdim, këto mendoni.

Mateu 11:28-30
[28] Ejani tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju jap çlodhje.[29] Merrni mbi vete zgjedhën time dhe mësoni nga unë, sepse unë jam zemërbutë dhe i përulur nga zemra; dhe ju do të gjeni prehje për shpirtrat tuaj.[30] Sepse zgjedha ime është e ëmbël dhe barra ime është e lehtë!''.

Psalmet 34:1-22
[1] Unë do ta bekoj Zotin në çdo kohë; lëvdimi i tij do të jetë gjithnjë në gojën time.[2] Shpirti im do të krenohet me Zotin; njerëzit e përulur do ta dëgjojnë dhe do të gëzohen.[3] Lartojeni Zotin bashkë me mua, dhe të lëvdojnë të gjithë emrin e tij.[4] Unë e kërkova Zotin, dhe ai m'u përgjigj dhe më çliroi nga të gjitha tmerret e mia.[5] Ata e shikuan atë dhe u ndriçuan, dhe fytyrat e tyre nuk u turpëruan.[6] Ky i pikëlluar klithi dhe Zoti e plotësoi, e shpëtoi nga të gjitha fatkeqësitë e tij.[7] Engjëlli i Zotit zë vend rreth atyre që kanë frikë prej tij dhe i çliron.[8] Provojeni dhe shihni sa i mirë është Zoti; lum ai njeri që gjen strehë tek ai.[9] Kini frikë nga Zoti, ju shenjtorë të tij, sepse asgjë nuk u mungon atyre që kanë frikë prej tij.[10] Luanët e vegjël vuajnë nga mungesa e madhe dhe nga uria, por atyre që kërkojnë Zotin nuk u mungon asgjë.[11] Ejani, o bij, dëgjomëni; unë do t'ju mësoj frikën e Zotit.[12] Cili është ai njeri që dëshiron jetën dhe do ditë të gjata për të parë të mirën?[13] Mbaje gjuhën tënde larg së keqes dhe buzët e tua të mos thonë gënjeshtra.[14] Largohu nga e keqja dhe bëj të mirën, kërko paqen dhe siguroje.[15] Sytë e Zotit janë mbi të drejtët dhe veshët e tij janë të vëmendshëm të kapin britmën e tyre.[16] Fytyra e Zotit është kundër atyre që sillen keq, për të çrrënjosur kujtimin e tyre nga faqja e dheut.[17] Të drejtët bërtasin dhe Zoti i dëgjon dhe i çliron nga të gjitha fatkeqësitë e tyre.[18] Zoti qëndron afër atyre që e kanë zemrën të thyer dhe shpëton ata që e kanë frymën të dërmuar.[19] Të shumta janë vuajtjet e njeriut të drejtë, por Zoti e çliron nga të gjitha.[20] Ai i ruan tërë kockat e tij, dhe asnjë prej tyre nuk copëtohet.[21] Ligësia do të vrasë të keqin, dhe ata që urrejnë të drejtin do të shkatërrohen.[22] Zoti shpengon jetën e shërbëtorëve të tij, dhe asnjë nga ata që gjejnë strehë te ai nuk do të shkatërrohet.

Albanian Bible 1884
Public Domain 1884