A A A A A

God: [Seën]

Lukas 6:38
Gee, en aan julle sal gegee word. 'n Goeie maat wat ingedruk en geskud en oorlopend is, sal hulle in jul skoot gee, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word.

Matt 5:4
Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word.

Filippense 4:19
En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus.

Psalms 67:7
Die aarde het sy opbrings gelewer; God, onse God, sal ons seën. [ (Psalms 67:8) God sal ons seën, en al die eindes van die aarde sal Hom vrees. ]

Getalle 6:24-25
[24] Die HERE sal jou seën en jou behoed;[25] die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;

Filippense 4:6-7
[6] Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.[7] En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus.

Jakobus 1:17
Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.

Jeremia 17:7-8
[7] Geseënd is die man wat op die HERE vertrou, en wie se vertroue die HERE is.[8] Want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen; en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op om vrugte te dra nie.

Jesaja 41:10
Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God. Ek versterk jou, ook help Ek jou, ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand.

Johannes 1:16
En uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade.

Genese 22:16-17
[16] en sê: Ek sweer by Myself, spreek die HERE, omdat jy dit gedoen het en jou seun, jou enigste, nie teruggehou het nie,[17] dat Ek jou ryklik sal seën en jou nageslag grootliks sal vermeerder soos die sterre van die hemel en soos die sand wat aan die seestrand is; en jou nageslag sal die poort van sy vyande in besit neem.

Genese 27:28-29
[28] En mag God jou gee van die dou van die hemel en van die vet grond van die aarde en oorvloed van koring en mos.[29] Volke sal jou dien, en nasies voor jou neerbuig. Wees 'n heerser oor jou broers, en die seuns van jou moeder moet hulle voor jou neerbuig. Vervloek is hulle wat jou vloek, en geseënd hulle wat jou seën.

Psalms 1:1-3
[1] Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie;[2] maar sy behae is in die wet van die HERE, en hy oordink sy wet dag en nag.[3] En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie; en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit.

Psalms 23:1-4
[1] 'n Psalm van Dawid. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie.[2] Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen.[3] Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil.[4] Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf die vertroos my.

2 Samuel 22:3-4
[3] God is my rots by wie ek skuil; my skild en die horing van my heil, my rotsvesting en my toevlug, my verlosser; van geweld het U my verlos.[4] Ek roep die HERE aan wat lofwaardig is, en van my vyande word ek verlos.

1 Johannes 5:18
Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie; maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself, en die Bose het geen vat op hom nie.

Psalms 138:7
As ek te midde van benoudheid wandel, behou U my in die lewe; U steek u hand uit teen die toorn van my vyande, en u regterhand verlos my.

2 Korintiërs 9:8
En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk.

Filippense 4:7
En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus.

Afrikaans Bible 1933/1953
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 1933, 1953. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou