A A A A A

Sonde: [Vloek]


Kolossense 3:8
Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond.

Kolossense 4:6
Laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord.

Efesiërs 4:29
Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor.

Efesiërs 5:4
ook nie gemeenheid en dwase of lawwe praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksegging.

Eksodus 20:7
Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik nie, want die HERE sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.

Jakobus 1:26
As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdiens van hierdie man is tevergeefs.

Jakobus 3:10
Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie.

Jakobus 3:5-12
[5] Net so is die tong ook 'n klein lid en beroem hom op groot dinge -- kyk hoe 'n groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand.[6] Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in; dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek.[7] Want elke soort natuur van wilde diere en voëls en kruipende sowel as seediere word getem en is getem deur die menslike natuur.[8] Maar die tong kan geen mens tem nie; dit is 'n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif.[9] Daarmee loof ons God en die Vader, en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is.[10] Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie.[11] 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie?[12] 'n Vyeboom, my broeders, kan tog nie olywe voortbring, of 'n wingerdstok vye nie? So kan geen fontein brak en vars water voortbring nie.

Levitikus 20:9
Want elkeen wat sy vader of moeder vloek, moet sekerlik gedood word. Hy het sy vader of sy moeder gevloek. Sy bloedskuld is op hom.

Lukas 6:28
Seën die wat vir julle vervloek, en bid vir die wat julle beledig.

Matt 5:22
Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg; en elkeen wat vir sy broeder sê: Raka! moet verantwoording doen voor die Groot Raad; en elkeen wat sê: Jou dwaas! moet verantwoording doen in die helse vuur.

1 Petrus 3:10
Want wie die lewe wil liefhê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is, en sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie.

Matt 15:11
Nie wat in die mond ingaan, maak die mens onrein nie; maar wat uit die mond uitgaan, dit maak die mens onrein.

Spreuke 18:21
Dood en lewe is in die mag van die tong; en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet.

Psalms 109:17
Ja, hy het die vloek liefgehad en -- dit het oor hom gekom; en hy het geen welbehae gehad in die seën nie en -- dit het ver van hom af gebly.

Romeine 12:14
seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie;

2 Konings 2:23-24
[23] En daarvandaan het hy opgegaan na Bet-el; en terwyl hy met die pad opgaan, kom daar klein seuntjies uit die stad uit wat met hom spot en vir hom sê: Gaan op, kaalkop! Gaan op, kaalkop![24] Toe het hy agter hom omgekyk en hulle gesien en hulle gevloek in die Naam van die HERE; en twee berinne het uit die bos gekom en van hulle twee en veertig kinders verskeur.

Matt 15:10-11
[10] En Hy het die skare na Hom geroep en vir hulle gesê: Luister en verstaan![11] Nie wat in die mond ingaan, maak die mens onrein nie; maar wat uit die mond uitgaan, dit maak die mens onrein.

Jakobus 3:8-10
[8] Maar die tong kan geen mens tem nie; dit is 'n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif.[9] Daarmee loof ons God en die Vader, en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is.[10] Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie.

Matt 15:18-20
[18] Maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart, en dit is die wat die mens onrein maak.[19] Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreuk, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal.[20] Dit is hierdie dinge wat die mens onrein maak; maar om met ongewaste hande te eet, maak die mens nie onrein nie.

Afrikaans Bible 1933/1953
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 1933, 1953. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou