A A A A A

Sonde: [Egbreuk]


1 Korintiërs 6:18
Vlug vir die hoerery. Enige sonde wat 'n mens doen, is buite die liggaam; maar wie hoerery bedryf sondig teen sy eie liggaam.

Eksodus 20:14
Jy mag nie egbreek nie.

Hebreërs 13:4
Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet; want God sal hoereerders en egbrekers oordeel.

Jakobus 4:17
Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde.

Jeremia 13:27
Jou owerspel en jou gerunnik, jou skandelike hoerery -- op die heuwels in die veld het Ek jou verfoeisels gesien. Wee jou, Jerusalem! Hoe lank sal dit nog duur voordat jy rein word?

1 Johannes 1:9
As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.

Lukas 16:18
Elkeen wat van sy vrou skei en 'n ander een trou, pleeg egbreuk; en elkeen wat trou met die vrou wat van haar man geskei is, pleeg egbreuk.

Matt 19:9
Maar Ek sê vir julle, elkeen wat van sy vrou skei, behalwe oor hoerery, en 'n ander een trou, pleeg egbreuk; en die wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreuk.

Spreuke 6:32
Hy wat owerspel pleeg, is sonder verstand; hy wat sy eie lewe wil verwoes, hy doen so iets;

Romeine 7:2-3
[2] Want die getroude vrou is deur die wet aan die lewende man gebonde; maar as die man sterwe, is sy ontslae van die wet van die man.[3] Daarom dan, as sy 'n ander man s'n word terwyl haar man lewe, sal sy 'n egbreekster genoem word; maar as die man sterwe, is sy vry van die wet, sodat sy nie 'n egbreekster is as sy 'n ander man s'n word nie.

Markus 10:11-12
[11] En Hy sê vir hulle: Elkeen wat van sy vrou skei en 'n ander een trou, pleeg egbreuk teen haar;[12] en as 'n vrou van haar man skei en met 'n ander een trou, pleeg sy egbreuk.

Matt 5:27-32
[27] Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie egbreek nie.[28] Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het.[29] As jou regteroog jou dan laat struikel, ruk dit uit en gooi dit weg van jou af; want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie.[30] En as jou regterhand jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af; want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie.[31] Daar is ook gesê: Elkeen wat van sy vrou skei, moet haar 'n skeibrief gee.[32] Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe omrede van hoerery, maak dat sy egbreuk pleeg, en elkeen wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreuk.

1 Korintiërs 6:9-16
[9] Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beërwe nie?[10] Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beërwe nie.[11] En dit was sommige van julle; maar julle het jul laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die Naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God.[12] Alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie; alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie.[13] Die voedsel is vir die maag, en die maag is vir die voedsel, maar God sal die een sowel as die ander tot niet maak. En die liggaam is nie vir hoerery nie, maar vir die Here; en die Here vir die liggaam.[14] En God het ook die Here opgewek en sal ons opwek deur sy krag.[15] Weet julle nie dat julle liggame lede van Christus is nie? Sal ek dan die lede van Christus neem en dit lede van 'n hoer maak? Nee, stellig nie![16] Of weet julle nie dat hy wat 'n hoer aanhang, met haar een liggaam is nie? Want die twee, sê Hy, sal een vlees wees.

Lukas 18:18-20
[18] En 'n sekere owerste vra Hom en sê: Goeie Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërwe?[19] En Jesus antwoord hom: Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie behalwe een, naamlik God.[20] Jy ken die gebooie: Jy mag nie egbreek nie; jy mag nie doodslaan nie; jy mag nie steel nie; jy mag geen valse getuienis gee nie; eer jou vader en jou moeder.

1 Tessalonisense 4:3-5
[3] Want dit is die wil van God: julle heiligmaking; dat julle jul moet onthou van die hoerery;[4] dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer,[5] nie in hartstogtelike begeerlikheid soos die heidene wat God nie ken nie;

Markus 7:20-23
[20] En Hy sê: Wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens onrein.[21] Want van binne, uit die hart van die mense, kom die slegte gedagtes, egbreuk, hoerery, moord,[22] diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid.[23] Al hierdie booshede kom van binne uit en maak die mens onrein.

Matt 15:17-20
[17] Begryp julle nog nie dat alles wat in die mond ingaan, in die maag kom en in die heimlikheid uitgewerp word nie?[18] Maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart, en dit is die wat die mens onrein maak.[19] Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreuk, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal.[20] Dit is hierdie dinge wat die mens onrein maak; maar om met ongewaste hande te eet, maak die mens nie onrein nie.

Spreuke 5:18-23
[18] Mag jou fontein geseënd wees, en verheug jou oor die vrou van jou jeug --[19] die lieflike wildsbokkie en aanvallige steenbokkie; laat haar boesem jou altyd vermaak, mag jy in haar liefde gedurigdeur bedwelmd wees.[20] Maar waarom sou jy, my seun, by 'n vreemde bedwelmd raak en die boesem van 'n ontugtige omhels?[21] Want elke mens se weë is voor die oë van die HERE, en Hy weeg al sy gange.[22] Sy eie ongeregtighede vang hom, die goddelose, en in die vangstrikke van sy sonde word hy vasgehou.[23] Hy sal sterf deur gebrek aan tug, en deur die grootheid van sy dwaasheid sal hy dwaal.

Johannes 8:4-11
[4] En toe hulle haar tussen hulle in laat staan het, sê hulle vir Hom: Meester, hierdie vrou is op 'n daad van egbreuk betrap;[5] en Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig; maar U, wat sê U?[6] En dit het hulle gesê om Hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om Hom te beskuldig; maar Jesus het neergebuk en met die vinger op die grond geskrywe.[7] Maar toe hulle aanhou om Hom te vra, het Hy Hom opgerig en vir hulle gesê: Laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste 'n klip op haar gooi.[8] En weer het Hy neergebuk en op die grond geskrywe.[9] En toe hulle dit hoor, het hulle, deur hul gewete bestraf, een vir een weggegaan, van die oudste af tot die laaste toe; en Jesus het alleen agtergebly, en die vrou wat daar tussen hulle in gestaan het.[10] En toe Jesus Hom oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, sê Hy vir haar: Vrou, waar is daardie beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie?[11] En sy antwoord: Niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar: Ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie.

Spreuke 6:20-35
[20] Bewaar, my seun, die gebod van jou vader, en verwerp die onderwysing van jou moeder nie;[21] bind dit gedurigdeur op jou hart, hang dit om jou hals;[22] mag dit jou lei as jy wandel, oor jou wag hou as jy slaap en jou toespreek as jy wakker word.[23] Want die gebod is 'n lamp en die onderwysing 'n lig en die teregwysinge van die tug 'n weg tot die lewe,[24] om jou te bewaar vir 'n slegte vrou, vir die gevlei van 'n vreemde tong.[25] Begeer haar skoonheid nie in jou hart nie, en laat sy jou nie vang met haar ooglede nie;[26] want vir 'n hoer verval 'n mens tot 'n stuk brood, en 'n ander se vrou maak jag op 'n kosbare lewe.[27] Kan iemand vuur in sy skoot dra sonder dat sy klere verbrand?[28] Of kan iemand op gloeiende kole loop sonder dat sy voete brandwonde kry?[29] So is dit met hom wat by die vrou van sy naaste ingaan; elkeen wat haar aanraak, sal nie ongestraf bly nie.[30] 'n Dief word nie verag as hy steel om sy begeerte te bevredig nie, omdat hy honger het;[31] en as hy uitgevind word, moet hy sewevoudig vergoeding gee; al die goed van sy huis moet hy gee.[32] Hy wat owerspel pleeg, is sonder verstand; hy wat sy eie lewe wil verwoes, hy doen so iets;[33] slae en skande sal hy kry, en sy smaad sal nie uitgewis word nie;[34] want jaloersheid is 'n toorngloed in 'n man, en op die dag van wraak verskoon hy nie;[35] hy neem glad geen losprys in aanmerking nie, en hy willig nie in nie al maak jy die omkoopgeskenk nog so groot.

Spreuke 5:3-22
[3] want die lippe van die vreemde vrou drup heuningstroop, en haar verhemelte is gladder as olie,[4] maar op die end is sy bitter soos wilde-als, soos 'n swaard aan weerskante skerp.[5] Haar voete daal na die dood toe af, haar treë streef na die doderyk toe.[6] Dat sy die pad na die lewe nie sou inslaan nie, wankel haar gange sonder dat sy dit weet.[7] Luister dan nou na my, julle seuns, en wyk nie af van die woorde van my mond nie.[8] Hou jou weg ver van haar af, en kom nie naby die deur van haar huis nie,[9] sodat jy nie jou bloei aan ander gee en jou jare aan een wat onbarmhartig is nie;[10] sodat vreemdes hulle nie versadig met jou vermoë en jou moeitevolle arbeid in die huis van 'n uitlander kom nie[11] en jy uiteindelik moet steun as jou liggaam en jou vlees verteer is,[12] en moet sê: Hoe het ek die tug gehaat en my hart die kastyding versmaad,[13] en nie geluister na die stem van my onderwysers en geen gehoor gegee aan die wat my geleer het nie![14] Amper was ek heeltemal in die ongeluk, in die vergadering en die gemeente.[15] Drink water uit jou eie reënbak en strome uit jou eie put.[16] Sal jou fonteine buitentoe oorstroom, waterstrome op die pleine?[17] Hulle moet vir jou alleen wees en nie vir ander saam met jou nie.[18] Mag jou fontein geseënd wees, en verheug jou oor die vrou van jou jeug --[19] die lieflike wildsbokkie en aanvallige steenbokkie; laat haar boesem jou altyd vermaak, mag jy in haar liefde gedurigdeur bedwelmd wees.[20] Maar waarom sou jy, my seun, by 'n vreemde bedwelmd raak en die boesem van 'n ontugtige omhels?[21] Want elke mens se weë is voor die oë van die HERE, en Hy weeg al sy gange.[22] Sy eie ongeregtighede vang hom, die goddelose, en in die vangstrikke van sy sonde word hy vasgehou.

1 Korintiërs 7:1-40
[1] Met betrekking tot die dinge waaroor julle aan my geskryf het -- dit is goed vir 'n man om 'n vrou nie aan te raak nie.[2] Maar vanweë die hoererye moet elke man sy eie vrou hê, en elke vrou moet haar eie man hê.[3] Die man moet aan die vrou die verskuldigde welwillendheid bewys, en net so ook die vrou aan die man.[4] Die vrou het nie mag oor haar eie liggaam nie, maar die man; en net so ook het die man nie mag oor sy eie liggaam nie, maar die vrou.[5] Onttrek julle nie aan mekaar nie, behalwe met wedersydse ooreenstemming vir 'n tyd lank om julle aan vas en gebed te kan wy; en kom weer bymekaar, sodat die Satan julle nie in versoeking bring deur julle gebrek aan selfbeheersing nie.[6] Maar dit sê ek by wyse van toelating, nie by wyse van gebod nie.[7] Want ek wens dat alle mense soos ek was; maar elkeen het sy eie genadegawe van God, die een so en die ander weer anders.[8] Maar vir die ongetroudes en die weduwees sê ek, dit is vir hulle goed as hulle bly soos ek;[9] maar as hulle hul nie kan beheers nie, laat hulle trou; want dit is beter om te trou as om van begeerte te brand.[10] En aan die getroudes beveel ek -- nie ek nie, maar die Here -- dat die vrou nie van die man moet skei nie;[11] en as sy tog van hom skei, moet sy ongetroud bly, of haar met haar man versoen; en dat die man sy vrou nie moet verstoot nie.[12] Maar vir die ander sê ek -- nie die Here nie -- as enige broeder 'n ongelowige vrou het en sy dit goedvind om met hom saam te lewe, moet hy haar nie verstoot nie;[13] en as 'n vrou 'n ongelowige man het, en hy dit goedvind om met haar saam te lewe, moet sy hom nie verstoot nie.[14] Want die ongelowige man is geheilig deur die vrou, en die ongelowige vrou is geheilig deur die man; want anders sou julle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig.[15] Maar as die ongelowige wil skei, laat hom skei. In sulke gevalle is die broeder of suster nie gebonde nie. Maar God het ons tot vrede geroep.[16] Want hoe weet jy, vrou, of jy die man sal red; of hoe weet jy, man, of jy die vrou sal red?[17] Maar elkeen moet wandel net soos God hom dit toebedeel het, soos die Here elkeen geroep het. En so bepaal ek in al die gemeentes.[18] Is iemand as 'n besnedene geroep -- hy moet die besnydenis nie laat verander nie; is iemand as onbesnedene geroep -- hy moet hom nie laat besny nie.[19] Die besnydenis is niks en die onbesnedenheid is niks, maar die onderhouding van die gebooie van God.[20] Laat elkeen in die roeping bly waarin hy geroep is.[21] Is jy as slaaf geroep, laat dit jou nie kwel nie; maar as jy ook vry kan word, maak daar des te meer gebruik van.[22] Want die slaaf wat in die Here geroep is, is 'n vrygemaakte van die Here; so is ook hy wat as vryman geroep is, 'n slaaf van Christus.[23] Julle is duur gekoop; moenie slawe van mense word nie.[24] Laat elkeen, broeders, in die staat waarin hy geroep is, daarin bly voor God.[25] In verband met die maagde het ek geen bevel van die Here nie, maar ek gee my mening as iemand wat deur die barmhartigheid van die Here betroubaar is.[26] Ek meen dat dit goed is vanweë die aanstaande nood -- dat dit goed is vir 'n mens om so te bly.[27] Is jy aan 'n vrou verbonde, moenie losmaking soek nie; is jy los van 'n vrou, moenie 'n vrou soek nie.[28] Maar as jy tog trou, sondig jy nie; en as 'n maagd trou, sondig sy nie. Maar sulke mense sal verdrukking hê vir die vlees, en ek wil julle spaar.[29] Maar dit sê ek, broeders, die tyd is kort; van nou af moet ook die wat vroue het, wees asof hulle nie het nie;[30] en die wat ween, asof hulle nie ween nie; en die wat bly is, asof hulle nie bly is nie; en die wat koop, asof hulle nie besit nie;[31] en die wat hierdie wêreld gebruik, asof hulle dit nie ten volle gebruik nie; want die gedaante van hierdie wêreld gaan verby.[32] En ek wil hê dat julle onbesorg moet wees. Die ongetroude is besorg oor die dinge van die Here, hoe hy die Here sal behaag,[33] maar die getroude is besorg oor die dinge van die wêreld, hoe hy die vrou sal behaag.[34] Daar is ook onderskeid tussen 'n vrou en 'n maagd; die ongetroude is besorg oor die dinge van die Here om heilig te wees na die liggaam sowel as na die gees, maar die getroude is besorg oor die dinge van die wêreld, hoe sy die man sal behaag.[35] Ek sê dit tot julle eie voordeel, nie om julle van jul vryheid te beroof nie, maar met die oog op 'n welvoeglike en onafgebroke toewyding aan die Here.[36] Maar as iemand meen dat hy onwelvoeglik met sy maagd handel as sy oor die jeugdige leeftyd is, en dit so moet wees, laat hom doen wat hy wil. Hy sondig nie. Laat hulle trou.[37] Maar hy wat in sy hart vasstaan en nie onder dwang verkeer nie, maar mag het oor sy eie wil en dit in sy eie hart besluit het om sy maagd te bewaar, hy doen goed.[38] Daarom, ook hy wat in die huwelik uitgee, doen goed; maar hy wat in die huwelik nie uitgee nie, doen beter.[39] 'n Vrou is deur die wet gebonde so lank as haar man lewe; maar as die man ontslaap het, is sy vry om te trou met wie sy wil, maar net in die Here.[40] Sy is egter gelukkiger as sy so bly, volgens my gevoele. En ek meen dat ek ook die Gees van God het.

Afrikaans Bible 1933/1953
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 1933, 1953. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou