A A A A A

Lewe: [Verjaarsdag]


Efesiërs 2:10
Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.

Jeremia 29:11
Want k weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee.

Johannes 16:21
'n Vrou het droefheid wanneer sy baar, omdat haar uur gekom het; maar wanneer die kindjie gebore is, dink sy nie meer aan haar benoudheid nie, om die blydskap dat 'n mens in die wêreld gebore is.

Spreuke 9:11
Want deur my word jou dae meer en word jare van lewe vir jou toegevoeg.

Psalms 16:11
U sal my die pad van die lewe bekend maak; versadiging van vreugde is voor u aangesig, lieflikhede in u regterhand, vir ewig.

Psalms 20:4
Mag Hy dink aan al u spysoffers en u brandoffer met welgevalle aansien! Sela.

Psalms 27:4-7
[4] Een ding het ek van die HERE begeer, dit sal ek soek: dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die HERE, om die lieflikheid van die HERE te aanskou en te ondersoek in sy tempel.[5] Want Hy steek my weg in sy hut in die dag van onheil; Hy verberg my in die skuilplek van sy tent; Hy verhef my op 'n rots.[6] En nou sal my hoof hoog wees bo my vyande rondom my, en ek wil in sy tent offerandes offer saam met trompetgeklank; ek wil sing, ja, psalmsing tot eer van die HERE.[7] Hoor, o HERE, ek roep luid; en wees my genadig en antwoord my.

Psalms 90:12
Leer ons om ons dae so te tel dat ons 'n wyse hart mag bekom!

Psalms 91:11
want Hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë.

Psalms 91:16
Met lengte van dae sal Ek hom versadig, en Ek sal hom my heil laat sien.

Psalms 118:24
Dit is die dag wat die HERE gemaak het; laat ons daaroor juig en bly wees.

Sefanja 3:17
Die HERE jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug Hom oor jou met blydskap; Hy swyg in sy liefde; Hy juig oor jou met gejubel.

Psalms 37:4-5
[4] en verlustig jou in die HERE; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart.[5] Gimel. Laat jou weg aan die HERE oor en vertrou op Hom, en Hy sal dit uitvoer;

Klaagliedere 3:22-23
[22] Get. dit is die goedertierenhede van die HERE dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie;[23] hulle is elke môre nuut; u trou is groot.

Getalle 6:24-26
[24] Die HERE sal jou seën en jou behoed;[25] die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;[26] die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.

Psalms 139:1-24
[1] Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid. HERE, U deurgrond en ken my.[2] U ken my sit en my opstaan; U verstaan van ver my gedagte.[3] U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed bekend.[4] Want daar is nog geen woord op my tong nie -- of U, HERE, U ken dit geheel en al.[5] U sluit my in van agter en van voor, en U lê u hand op my.[6] Om dit te begryp, is te wonderbaar vir my, te hoog: ek kan daar nie by nie.[7] Waar sou ek heengaan van u Gees en waarheen vlug van u aangesig?[8] Klim ek op na die hemel, U is daar; en maak ek die doderyk my bed, kyk, U is daar![9] Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon,[10] ook daar sou u hand my lei en u regterhand my vashou.[11] En as ek sê: Mag tog net die duisternis my oorval en die lig nag wees tot my beskutting,[12] dan is selfs die duisternis vir U nie donker nie, en die nag gee lig soos die dag, die duisternis is soos die lig.[13] Want U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef.[14] Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is; wonderbaar is u werke! En my siel weet dit alte goed.[15] My gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde.[16] U oë het my ongevormde klomp gesien; en in u boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie.[17] Hoe kosbaar is dan vir my u gedagtes, o God! Hoe geweldig is hulle volle som nie![18] Wil ek hulle tel, hulle is meer as die sand; word ek wakker, dan is ek nog by U.[19] o God, as U tog maar die goddelose wou ombring! En julle manne van bloed, gaan van my af weg![20] Hulle wat arglistig teen U spreek, u Naam ydellik verhef -- u teëstanders![21] HERE, sou ek die nie haat wat vir U haat, en 'n afsku hê van die wat teen U opstaan nie?[22] Ek haat hulle met 'n volkome haat; vyande is hulle vir my![23] Deurgrond my, o God, en ken my hart; toets my en ken my gedagtes;[24] en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg!

Afrikaans Bible 1933/1953
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 1933, 1953. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou