A A A A A

Lewe: [Veroudering]


1 Timoteus 5:8
Maar iemand wat vir sy eie mense, en veral sy huisgenote, nie sorg nie, het die geloof verloën en is slegter as 'n ongelowige.

2 Korintiërs 4:16
Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag n dag vernuwe.

Deuteronomium 32:7
Dink aan die dae van die ou tyd, let op die jare, van geslag tot geslag; vra jou vader, dat hy jou dit bekend maak; die ou mense, dat hulle jou dit sê.

Deuteronomium 34:7
En Moses was honderd en-twintig jaar oud toe hy gesterf het; sy oog was nie verswak nie, en sy krag het nie vergaan nie.

Prediker 7:10
Moenie sê nie: Hoe kom dit dat die vorige dae beter was as die teenswoordige? want nie uit wysheid vra jy hierna nie.

Eksodus 20:12
Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die HERE jou God aan jou gee.

Genese 6:3
Toe sê die HERE: My Gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is; maar sy dae sal wees honderd en twintig jaar.

Genese 25:8
Abraham het die asem uitgeblaas en in goeie ouderdom gesterwe, oud en afgeleef. En hy is by sy volksgenote versamel.

Jesaja 40:29
Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie.

Jesaja 46:4
en tot die ouderdom toe is k dieselfde, ja, tot die grysheid toe sal Ek julle dra; k het dit gedoen, en k sal julle opneem, en k sal dra en red.

Job 5:26
Op rype leeftyd sal jy na die graf gaan, soos 'n koringgerf ingebring word op sy tyd.

Job 12:12-20
[12] By die grysaards is wysheid, en in lengte van dae is verstand.[13] By Hom is wysheid en mag; Hy het raad en verstand.[14] Kyk, Hy breek af, en daar word nie opgebou nie; Hy sluit 'n man as gevangene op, en daar word nie oopgemaak nie.[15] Kyk, Hy hou die waters terug, en hulle verdroog; ook laat Hy hulle los, en hulle keer die aarde om.[16] By Hom is krag en beleid; syne is die verdwaalde en hy wat laat dwaal.[17] Hy voer raadsmanne uitgeplunder weg, en regters maak Hy tot dwase.[18] Hy maak die band los waar konings mee bind, en bind 'n lyfdoek om hulle heupe.[19] Hy voer priesters uitgeplunder weg en bring wie vasstaan, tot 'n val.[20] Hy neem die spraak van die betroubare mense weg en beroof die ou mense van hul oordeel.

Job 32:7
Ek het gesê: Laat die dae spreek en die veelheid van jare wysheid te kenne gee.

Aneta 2:28
En daarna sal Ek my Gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien.

Levitikus 19:32
Vir die grys hare moet jy opstaan, en die persoon van 'n grysaard eer; en jy moet jou God vrees. Ek is die HERE.

Filemon 1:9
pleit ek liewer ter wille van die liefde. Ek, Paulus, as 'n ou man en nou ook 'n gevangene van Jesus Christus,

Psalms 71:9
Verwerp my nie in die tyd van die ouderdom nie, verlaat my nie as my krag gedaan is nie.

Psalms 71:18
En ook tot die ouderdom en die grysheid toe -- o God, verlaat my nie, totdat ek aan die volgende geslag u arm verkondig, aan almal wat sal kom, u mag.

Psalms 73:26
Al beswyk my vlees en my hart -- God is die rots van my hart en my deel tot in ewigheid.

Psalms 90:10-12
[10] Die dae van ons jare -- daarin is sewentig jaar, of as ons baie sterk is, tagtig jaar; en die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet; want gou gaan dit verby, en ons vlieg daarheen.[11] Wie ken die sterkte van u toorn en u grimmigheid, ooreenkomstig die vrees wat aan U verskuldig is?[12] Leer ons om ons dae so te tel dat ons 'n wyse hart mag bekom!

Psalms 91:16
Met lengte van dae sal Ek hom versadig, en Ek sal hom my heil laat sien.

Spreuke 17:6
Kindskinders is 'n kroon vir grysaards, en vir die kinders is hulle vader 'n eer.

Spreuke 20:29
Die sieraad van die jongmanne is hulle krag, en die versiersel van grysaards is grys hare.

Spreuke 23:22
Luister na jou vader wat jou verwek het, en verag jou moeder nie as sy oud geword het nie.

Psalms 37:35
Resj. Ek het die goddelose gesien, 'n geweldenaar, terwyl hy hom uitbrei soos 'n groen inlandse boom.

1 Kronieke 29:28
En hy het in goeie ouderdom gesterwe, afgeleef, vol rykdom en eer, en sy seun Salomo het in sy plek koning geword.

1 Konings 3:14
En as jy in my weë wandel, deur my insettinge en my gebooie te onderhou, soos jou vader Dawid gewandel het, dan sal Ek jou dae verleng.

Psalms 103:5
wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos die van 'n arend.

Titus 2:3
Die ou vroue moet ook in hulle gedrag wees soos dit die heiliges betaam, geen kwaadspreeksters of aan baie wyn verslaaf nie, maar leraresse van wat goed is,

1 Timoteus 5:1-2
[1] 'n Bejaarde man moet jy nie hard bestraf nie, maar vermaan hom soos 'n vader, jongeres soos broers,[2] bejaarde vroue soos moeders, jongeres soos susters in alle reinheid.

Psalms 71:8-9
[8] My mond is vol van u lof, die hele dag van u roem.[9] Verwerp my nie in die tyd van die ouderdom nie, verlaat my nie as my krag gedaan is nie.

Filippense 3:20-21
[20] Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus,[21] wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur Hy ook alles aan Homself kan onderwerp.

Jesaja 46:3-4
[3] Luister na My, o huis van Jakob en die hele oorblyfsel van die huis van Israel, julle wat deur My gedra is van die moederskoot af, opgeneem is van die geboorte af;[4] en tot die ouderdom toe is k dieselfde, ja, tot die grysheid toe sal Ek julle dra; k het dit gedoen, en k sal julle opneem, en k sal dra en red.

Psalms 92:12-15
[12] En my oog sien met welgevalle neer op die wat my voorlê, my ore hoor van die wat teen my as kwaaddoeners opstaan.[13] Die regverdige sal groei soos 'n palmboom; hy sal opgroei soos 'n seder op die L¡banon.[14] Geplant in die huis van die HERE, sal hulle groei in die voorhowe van onse God.[15] In die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra, hulle sal vet en groen wees, [ (Psalms 92:16) om te verkondig dat die HERE reg is, my rots, en in Hom is geen onreg nie. ]

Prediker 12:1-7
[1] En dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid voordat die ongelukkige dae kom en die jare aanbreek waarvan jy sal sê: Ek het daar geen behae in nie --[2] voordat die son en die lig en die maan en die sterre verduister word en die wolke terugkom n die reën,[3] die dag wanneer die wagters van die huis sal bewe en die sterk manne krom word en die malers die werk staak, omdat hulle te min geword het, en die wat deur die vensters kyk, verduister word,[4] en die deure na die straat gesluit word, terwyl die geruis van die meul verswak; en hy opstaan as die voëltjies begin sing en al die tone van die lied dof sal word.[5] Ook sal hy bang wees vir 'n hoogte, en verskriklike dinge sal op die pad wees! En die amandelboom sal in bloei staan, en die sprinkaan sal homself met moeite voortsleep, en die kapperkruid nutteloos wees; want die mens gaan na sy ewige huis, en die rouklaers sal op die straat rondgaan.[6] Voordat die silwerdraad verwyder word en die goue oliekruik stukkend val en die kruik by die fontein gebreek word en die wiel stukkend in die put val[7] en die stof na die aarde terugkeer soos dit gewees het, en die gees na God terugkeer wat dit gegee het.

Afrikaans Bible 1933/1953
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 1933, 1953. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou