A A A A A

Goeie Karakter: [Aanvaarding]


1 Korintiërs 5:11-13
[11] maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat, al staan hy as 'n broeder bekend, 'n hoereerder is of 'n gierigaard of 'n afgodedienaar of 'n kwaadspreker of 'n dronkaard of 'n rower nie; met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie.[12] Want waarom sou ek ook die wat buite is, oordeel? Oordeel julle nie die wat binne is nie?[13] Maar die wat buite is, oordeel God. Verwyder tog die slegte mens onder julle uit.

1 Johannes 1:9
As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.

1 Petrus 3:8-9
[8] En eindelik, wees almal eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik.[9] Vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beërwe.

Johannes 3:16
Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

Spreuke 13:20
Gaan met die wyse om, dan word jy wys; maar hy wat met dwase verkeer, versleg.

Romeine 2:11
Want daar is geen aanneming van die persoon by God nie.

Romeine 5:8
maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.

Romeine 8:31
Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God v¡r ons is, wie kan teen ons wees?

Romeine 14:1-2
[1] En neem hom aan wat swak is in die geloof, nie om oor sy gevoelens te oordeel nie.[2] Die een glo dat 'n mens alles mag eet, maar hy wat swak is, eet groente.

Hebreërs 10:24-25
[24] en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor;[25] en laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer namate julle die dag sien nader kom.

Johannes 6:35-37
[35] En Jesus sê vir hulle: Ek is die brood van die lewe; wie na My toe kom, sal nooit honger kry nie; en wie in My glo, sal nooit dors kry nie.[36] Maar Ek het vir julle gesê dat julle My gesien het, en tog glo julle nie.[37] Al wat die Vader My gee, sal na My toe kom; en Ek sal hom wat na My toe kom, nooit uitwerp nie.

Kolossense 3:12-14
[12] Beklee julle dan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid.[13] Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het; soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen.[14] En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is.

Matt 5:38-42
[38] Julle het gehoor dat daar gesê is: Oog vir oog en tand vir tand.[39] Maar Ek sê vir julle dat julle 'n slegte mens nie moet weerstaan nie; maar as iemand jou op jou regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe.[40] En hy wat met jou na die gereg wil gaan en jou onderkleed wil neem, laat hom ook die bo-kleed kry.[41] En elkeen wat van jou een myl afdwing, loop met hom twee myl saam.[42] Gee aan hom wat jou iets vra, en wys hom nie af wat van jou wil leen nie.

Matt 25:34-40
[34] Dan sal die Koning vir die wat aan sy regterhand is, sê: Kom, julle geseëndes van my Vader, beërf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af.[35] Want Ek het honger gehad, en julle het My te ete gegee; Ek het dors gehad, en julle het My te drinke gegee; Ek was 'n vreemdeling, en julle het My herberg gegee;[36] Ek was naak, en julle het My geklee; Ek was siek, en julle het My besoek; in die gevangenis was Ek, en julle het na My gekom.[37] Dan sal die regverdiges Hom antwoord en sê: Here, wanneer het ons U honger gesien en gevoed; of dors, en te drinke gegee?[38] En wanneer het ons U 'n vreemdeling gesien, en herberg gegee; of naak, en geklee?[39] En wanneer het ons U siek gesien of in die gevangenis, en na U gekom?[40] En die Koning sal antwoord en vir hulle sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen.

Romeine 15:1-7
[1] En op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie.[2] Want elkeen van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is tot stigting.[3] Want ook Christus het Homself nie behaag nie, maar soos geskrywe is: Die smaadhede van die wat U smaad, het op My geval.[4] Want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die Skrifte hoop kan hê.[5] En mag die God van lydsaamheid en bemoediging aan julle gee om eensgesind onder mekaar te wees ooreenkomstig die wil van Christus Jesus,[6] sodat julle die God en Vader van onse Here Jesus Christus eendragtiglik uit een mond kan verheerlik.[7] Neem daarom mekaar aan, soos Christus ons ook aangeneem het, tot heerlikheid van God.

Romeine 14:10-19
[10] Maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook, waarom verag jy jou broeder? Want ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word.[11] Want daar is geskrywe: So waaragtig as Ek leef, sê die Here, voor My sal elke knie buig, en elke tong sal God bely.[12] So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee.[13] Laat ons dan mekaar nie meer oordeel nie, maar besluit d¡t liewer, om nie die broeder 'n hindernis of struikelblok in die weg te lê nie.[14] Ek weet en is oortuig in die Here Jesus dat niks op sigself onrein is nie, maar hy wat reken dat iets onrein is, vir hom is dit onrein.[15] Maar as jou broeder deur voedsel gegrief word, dan wandel jy nie meer volgens die liefde nie. Moenie deur jou voedsel hom te gronde rig vir wie Christus gesterf het nie.[16] Laat dan van die goeie wat aan julle behoort, nie kwaad gespreek word nie.[17] Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees.[18] Want hy wat Christus hierin dien, is aan God welgevallig en by die mense geag.[19] Laat ons dan najaag wat tot vrede en onderlinge stigting dien.

Afrikaans Bible 1933/1953
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 1933, 1953. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou