A A A A A

Slegte Karakter: [Boelie]


1 Johannes 2:9
Hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe.

1 Johannes 3:15
Elkeen wat sy broeder haat, is 'n moordenaar; en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie.

2 Timoteus 1:7
Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing.

Deuteronomium 31:6
Wees sterk en vol moed; wees nie bevrees en word nie verskrik vir hulle nie; want dit is die HERE jou God wat saam met jou trek; Hy sal jou nie begewe of verlaat nie.

Efesiërs 4:29
Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor.

Efesiërs 6:12
Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.

Levitikus 19:18
Jy mag nie wraakgierig of haatdraend teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Ek is die HERE.

Matt 5:11
Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om My ontwil.

Spreuke 17:9
Wie 'n oortreding bedek, soek liefde; maar hy wat 'n saak weer ophaal, skei vriende van mekaar.

Spreuke 22:10
Dryf die spotter weg, dan gaan die twis weg; en die stryery en die geskimp hou op.

Spreuke 24:16
Want sewe maal val die regverdige en staan weer op, maar die goddelose struikel in die ongeluk.

Psalms 138:7
As ek te midde van benoudheid wandel, behou U my in die lewe; U steek u hand uit teen die toorn van my vyande, en u regterhand verlos my.

Romeine 2:1
Daarom is jy, o mens wat oordeel, wie jy ook mag wees, sonder verontskuldiging; want waarin jy 'n ander oordeel, veroordeel jy jouself; want jy wat oordeel, doen dieselfde dinge.

Romeine 12:18-19
[18] as dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense.[19] Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn; want daar is geskrywe: Aan My kom die wraak toe, Ek sal vergeld, spreek die Here.

Romeine 12:20-21
[20] As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet; as hy dors het, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop.[21] Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie.

Lukas 6:27-28
[27] Maar Ek sê vir julle wat luister: Julle moet jul vyande liefhê en goed doen aan die wat vir julle haat.[28] Seën die wat vir julle vervloek, en bid vir die wat julle beledig.

Matt 5:44-45
[44] Maar Ek sê vir julle: Julle moet jul vyande liefhê; seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg;[45] sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is; want Hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en Hy laat reën op regverdiges en onregverdiges.

Jesaja 41:11-13
[11] Kyk, hulle almal sal beskaamd staan en in die skande kom wat op jou toornig is; hulle sal word soos niks, en jou teëparty sal omkom.[12] Jy sal hulle soek, maar hulle nie vind nie -- die manne wat met jou twis; hulle sal word soos niks en soos 'n nietige ding -- die manne wat teen jou oorlog voer.[13] Want Ek, die HERE jou God, gryp jou regterhand aan, Ek wat vir jou sê: Wees nie bevrees nie, Ek help jou.

Matt 5:38-41
[38] Julle het gehoor dat daar gesê is: Oog vir oog en tand vir tand.[39] Maar Ek sê vir julle dat julle 'n slegte mens nie moet weerstaan nie; maar as iemand jou op jou regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe.[40] En hy wat met jou na die gereg wil gaan en jou onderkleed wil neem, laat hom ook die bo-kleed kry.[41] En elkeen wat van jou een myl afdwing, loop met hom twee myl saam.

Psalms 34:12-18
[12] Mem. Wie is die man wat lus het in die lewe, wat dae liefhet om die goeie te sien?[13] Noen. Bewaar jou tong vir wat verkeerd is, en jou lippe dat hulle nie bedrog spreek nie.[14] Samek. Wyk af van wat verkeerd is, en doen wat goed is; soek die vrede en jaag dit na.[15] Ajin. Die oë van die HERE is op die regverdiges, en sy ore tot hulle hulpgeroep.[16] Pe. Die aangesig van die HERE is teen die kwaaddoeners, om hulle gedagtenis van die aarde af uit te roei.[17] Sade. Hulle roep, en die HERE hoor, en Hy red hulle uit al hul benoudhede.[18] Kof. Die HERE is naby die wat gebroke is van hart, en Hy verlos die wat verslae is van gees.

Afrikaans Bible 1933/1953
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 1933, 1953. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou