A A A A A

Engele en Demone: [Duiwels]


1 Johannes 4:4
Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat Hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is.

1 Timoteus 4:1
Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang

2 Korintiërs 2:11
want ons is met sy planne nie onbekend nie.

2 Korintiërs 4:4
naamlik die ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie.

Jakobus 2:19
Jy glo dat God ,,n is. Jy doen goed; die duiwels glo dit ook, en hulle sidder.

Job 4:15
Toe skuif daar 'n gees voor my verby; die hare van my vlees het opgerys.

Matt 8:31
En die duiwels het Hom gesmeek en gesê: As U ons uitdryf, laat ons toe om in die trop varke te vaar.

Matt 12:45
Dan gaan hy en neem sewe ander geeste slegter as hy self met hom saam, en hulle kom in en woon daar; en die laaste van daardie mens word erger as die eerste. So sal dit ook wees met hierdie bose geslag.

Lukas 8:30
Daarop vra Jesus hom en sê: Wat is jou naam? En hy antwoord: Legio -- want baie duiwels het in hom ingevaar.

Openbaring 20:10
En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid.

1 Korintiërs 10:20-21
[20] Nee, maar dat die heidene wat dit offer, aan duiwels offer en nie aan God nie. En ek wil nie hê dat julle met die duiwels gemeenskap moet hou nie.[21] Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die duiwels nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die duiwels nie.

Psalms 106:37-38
[37] Bowendien het hulle hul seuns en hul dogters aan die duiwels geoffer[38] en onskuldige bloed vergiet -- die bloed van hul seuns en hul dogters wat hulle aan die afgode van Kana„n geoffer het -- sodat die land deur bloedskuld ontheilig is.

Job 1:20-21
[20] Toe staan Job op en skeur sy mantel, en hy het sy hoof geskeer en in aanbidding op die grond geval[21] en gesê: Naak het ek uit my moeder se skoot gekom, en naak sal ek daarheen terugkeer. Die HERE het gegee, en die HERE het geneem: die Naam van die HERE sy geloofd!

Efesiërs 6:10-12
[10] Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte.[11] Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel.[12] Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.

Jesaja 14:12-15
[12] Hoe het jy uit die hemel geval, o môre ster, seun van die dageraad! Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies![13] En jy het in jou hart gesê: Ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die Noorde.[14] Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste![15] Ja, in die doderyk sal jy neergewerp word, in die diepste plekke van die kuil!

Handelinge 19:13-16
[13] En sommige van die rondtrekkende Jode, duiwelbesweerders, het dit gewaag om die Naam van die Here Jesus te noem oor die wat bose geeste gehad het, en te sê: Ons besweer julle by die Jesus wat Paulus verkondig![14] Dit was sekere sewe seuns van Skeva, 'n Joodse owerpriester, wat dit gedoen het.[15] Maar die bose gees het geantwoord en gesê: Jesus ken ek, en van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle?[16] Toe spring die man in wie die bose gees was, op hulle en oormeester en oorweldig hulle, sodat hulle naak en gewond uit daardie huis gevlug het.

2 Petrus 2:4-10
[4] Want as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettings van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word;[5] en die ou wêreld nie gespaar het nie, maar Noag, die prediker van geregtigheid, met sewe ander bewaar het toe Hy die sondvloed oor die wêreld van goddelose mense gebring het;[6] en deur die stede van Sodom en Gomorra tot as te verbrand, hulle tot ondergang veroordeel het en as 'n voorbeeld gestel het vir die wat in die toekoms goddeloos sou wees;[7] en die regverdige Lot gered het, wat hom baie gekwel het oor die losbandige lewe van die sedelose mense;[8] want deur wat hy gesien en gehoor het, het die regverdige man, wat onder hulle gewoon het, dag vir dag sy regverdige siel gepynig oor hulle wettelose werke --[9] die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos en die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word;[10] en veral die wat die vlees in vuile begeerlikheid agternaloop en die heerskappy verag. Vermetel en aanmatigend, skroom hulle nie om die heerlike wesens te belaster nie,

Openbaring 9:1-7
[1] En toe die vyfde engel blaas, sien ek 'n ster wat uit die hemel op die aarde geval het, en aan hom is die sleutel van die put van die afgrond gegee.[2] En hy het die put van die afgrond oopgemaak, en daar het rook opgekom uit die put soos rook van 'n groot oond, en die son en die lug is deur die rook van die put verduister.[3] En uit die rook het daar sprinkane uitgekom op die aarde, en aan hulle is mag gegee soos die skerpioene van die aarde mag het.[4] En aan hulle is gesê dat hulle nie die gras van die aarde of enige groenigheid of enige boom moet beskadig nie, maar net alleen die mense wat die seël van God nie op hulle voorhoofde het nie.[5] En dit is aan hulle gegee, nie om hulle dood te maak nie, maar dat hulle vyf maande lank gepynig sou word; en hulle pyniging was soos die pyniging van 'n skerpioen wanneer hy 'n mens steek.[6] En in die dae sal die mense die dood soek en dit nie vind nie; en hulle sal verlang om te sterwe, en die dood sal vir hulle wegvlug.[7] En die voorkoms van die sprinkane was soos die van perde wat vir die oorlog toegerus is, en op hulle koppe was iets soos krone wat net soos goud gelyk het, en hulle gesigte was soos die gesigte van mense.

Markus 1:21-27
[21] En hulle het in Kap,rnam gekom, en dadelik op die sabbat het Hy in die sinagoge ingegaan en begin leer.[22] En hulle was verslae oor sy leer, want Hy het hulle geleer soos een wat gesag het en nie soos die skrifgeleerdes nie.[23] En daar was in hulle sinagoge 'n man met 'n onreine gees; en hy het uitgeskreeu[24] en gesê: Hou op! Wat het ons met U te doen, Jesus, Nasar,ner? Het U gekom om ons te verdelg? Ek ken U, wie U is: die Heilige van God![25] En Jesus het hom bestraf en gesê: Bly stil en gaan uit hom uit![26] En die onreine gees het hom stuiptrekkings laat kry en met 'n groot stem geskreeu en uit hom uitgegaan.[27] En almal was verbaas, sodat hulle onder mekaar vra en sê: Wat is dit? Watter nuwe leer is dit, dat Hy met gesag ook aan die onreine geeste bevel gee en hulle Hom gehoorsaam is?

Matt 7:14-20
[14] Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind.[15] Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is.[16] Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie![17] So dra elke goeie boom goeie vrugte; maar 'n slegte boom dra slegte vrugte.[18] 'n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie.[19] Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.[20] So sal julle hulle dan aan hul vrugte ken.

Lukas 4:31-41
[31] En Hy het afgekom na Kap,rnam, 'n stad van Galil,a, en hulle op die sabbat geleer.[32] En hulle was verslae oor sy leer, want sy woord was met gesag.[33] En in die sinagoge was daar 'n man met die gees van 'n onreine duiwel, en hy het met 'n groot stem uitgeskreeu[34] en gesê: Ha! wat het ons met U te doen, Jesus, Nasar,ner? Het U gekom om ons te verdelg? Ek ken U, wie U is: die Heilige van God![35] En Jesus het hom bestraf en gesê: Bly stil, en gaan uit hom uit! En die duiwel het hom tussen hulle neergegooi en uit hom uitgegaan sonder om hom seer te maak.[36] Toe kom daar verbaasdheid oor almal, en hulle praat met mekaar en sê: Wat vir 'n woord is dit, dat Hy met gesag en mag die onreine geeste gebied, en hulle gaan uit![37] En daar het 'n gerug aangaande Hom uitgegaan na elke plek van die omgewing.[38] En Hy het opgestaan uit die sinagoge en in die huis van Simon gekom. En Simon se skoonmoeder was aangetas deur 'n hewige koors, en hulle het Hom geraadpleeg oor haar.[39] Toe gaan Hy oor haar staan en bestraf die koors, en dit het haar verlaat, en sy het onmiddellik opgestaan en hulle bedien.[40] En toe die son ondergaan, het almal hulle siekes, mense met allerhande kwale, na Hom gebring, en Hy het een vir een van hulle die hande opgelê en hulle gesond gemaak.[41] En duiwels het ook uit baie uitgegaan en geskreeu en gesê: U is die Christus, die Seun van God! En Hy het hulle bestraf en nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle geweet het dat Hy die Christus was.

Efesiërs 6:1-18
[1] Kinders, julle moet jul ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg.[2] Eer jou vader en jou moeder -- dit is die eerste gebod met 'n belofte --[3] sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde.[4] En vaders, moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here.[5] Diensknegte, wees gehoorsaam aan julle here na die vlees, met vrees en bewing, in opregtheid van julle hart, soos aan Christus;[6] nie met oëdiens soos mensebehaers nie, maar soos diensknegte van Christus wat die wil van God van harte doen[7] en met goedwilligheid die Here dien en nie mense nie,[8] omdat julle weet dat elkeen vir die goeie wat hy doen, loon van die Here sal ontvang, of hy 'n slaaf is of 'n vryman.[9] En, here, doen dieselfde teenoor hulle en laat staan die dreigemente, omdat julle weet dat ook julle eie Here in die hemele is en by Hom geen aanneming van die persoon is nie.[10] Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte.[11] Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel.[12] Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.[13] Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly.[14] Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan,[15] en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede.[16] Behalwe dit alles neem die skild van die geloof op waarmee julle al die vurige pyle van die Bose sal kan uitblus.[17] En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees -- dit is die woord van God --[18] terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges

Afrikaans Bible 1933/1953
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 1933, 1953. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou