A A A A A

9

Ngoba uNkulunkulu ungumfakazi wami, ukuthi kangiyekeli
10
ngesikhathi sonke emikhulekweni yami ekucineni.