A A A A A

9
Kuba ulingqina lam uThixo, endimkhonzayo ngomoya wam kwiindaba ezilungileyo ezi
10
Ukwenza isicelo, ukuba nangayiphi na indlela ngoku ndinokuba nayo