A A A A A

9
Vì Ðức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần hầu việc, bởi sự giảng Tin Lành
10
trong mọi khi tôi cầu nguyện thường xin Ðức Chúa Trời