A A A A A

సీమోను పేతురు ప్రభువా, నా పాదములు మాత్రమేగాక నా చేతులు నా
౧౦
యేసు అతని చూచి స్నానముచేసినవాడు పాదములు తప్ప మరేమియు కడుగు కొన నక్కరలేదు