A A A A A

9
Nekuti Mwari chapupu changu, iye wandinoshumira pamweya wangu muevhangeri
10
Kukumbira, kana nenzira chero ikozvino kureba ndingadai ndakave