A A A A A

9

Nekuti Mwari chapupu changu, iye wandinoshumira pamweya wangu muevhangeri
10
Kukumbira, kana nenzira chero ikozvino kureba ndingadai ndakave