A A A A A

9

ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
10
ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ