A A A A A

मग प्रभु माझे पायच नव्हे तर हात व डोकेही धुवा.
१०
येशूने उत्तर दिले, “ज्याची आंघोळ झाली आहे, त्याचे फक्त पाय धुतले तरी