A A A A A

9

Зашто, Бог е мој сведок, кому му служам со својот дух во евангелието
10
Поднесување барање, ако со какви било средства сега веќе долго време би можел да го имам