A A A A A

9

Gama Allah ne mashaidina, wanda nake bauta wa da ruhuna a cikin bishara
10
Yin buƙata, idan ta kowace hanya yanzu a tsawon zan iya samun