Instagram
English
A A A A A

9

Kay ang Dios mao ang akong saksi, nga kaniya nagaalagad ako sa akong espiritu sa Maayong Balita
10
Pagpangayo, kung sa bisan unsang paagi karon sa kadugayan mahimo nako