A A A A A

9
Понеже Бог, Комуто служа с духа си в благовествуването на
10
молещ се винаги, дано с Божията воля благоуспея най-после