A A A A A

9

Dualarımda həmişə yalvarıram ki, Allahın iradəsi ilə nəhayət yanınıza
10
Çünki sizi qüvvətləndirmək üçün sizə ruhani bir ənam çatdırmaq