A A A A A

Khangela
Mateyu 3:16
Ebhaptiziwe uYesu, waphuma kwangoko emanzini. Lasuka izulu lavuleka, wabona uMoya kaThixo enjengehobe esihla esiza kuye.


Mateyu 5:18
Inene, lingaphela izulu nehlabathi, kodwa akuyi kupheliswa nalinye iganyana nokuba lisuntswana emthethweni, kungathanga kwenzeka konke.


Mateyu 5:34
Ke mna ndithi kuni, maningakhe nifunge nento le; nokuba lizulu, ngokuba likomkhulu likaThixo;


Mateyu 23:22
Othe wafunga izulu, ufunga ikomkhulu likaThixo, efunga lowo uphetheyo apho.


Mateyu 24:35
Liya kudlula izulu nehlabathi; ke wona amazwi am akasayi kuze adlule.”


Marko 1:10
Kuthe kwangoko, akuphuma uYesu emanzini, izulu lavuleka, wabona uMoya oyiNgcwele esihla phezu kwakhe njengehobe.


Marko 13:31
Liya kudlula izulu nehlabathi; ke wona amazwi am akasayi kuze adlule.”


Luka 3:21
Ke ekubhaptizweni kwento eninzi yabantu, noYesu ebhaptiziwe, kwathi ethandaza, lavuleka izulu,


Luka 16:17
Kulula ukuba lidlule izulu nehlabathi kunokuba kucinywe nechaphazana eli lomthetho.


Luka 21:33
Liya kudlula izulu nehlabathi; ke wona amazwi am akasayi kuze adlule.”


Yohane 1:51
Wahambisa wathi kuye: “Ndithi kuni, inene, niya kulibona izulu livulekile, nezithunywa zikaThixo zinyuka zisihla phezu kwakhe *uNyana woLuntu.”


Acts 7:49
“ ‘Izulu likomkhulu lam,’ itsho iNkosi: ‘Umhlaba wona ngamathânga am. Ndluni eningaze nindakhele yona? Iphi yona indawo endingaphumla kuyo?


Acts 10:11
Wabona izulu livulekile, kusihla into engathi lilaphu elikhulu libanjwe ngamasondo omane, lisiza emhlabeni.


Acts 14:15
“Madoda, yintoni le niyenzayo? Nathi singabantu; sifana nani! Size apha ukuze sivakalise iindaba ezimnandi, ukuze niguquke nijike kwezi zinto ziphuthileyo, nize kuThixo, owenza izulu, nomhlaba, nolwandle, nezinto ezilapho kuzo.


Hebhere 11:16
Koko sibabona benxubele ilizwe elihle – izulu. Yiyo ke loo nto angenazintloni uThixo xa kuthiwa unguThixo wabo; kaloku ubalungiselele isixeko.


Isityhilelo 4:1
Emva koko ndabona izulu livulekile phambi kwam. Ndeva eliya lizwi bendilive lithetha nam, lihlokoma okwexilongo lisithi kum: “Yiza ngapha ndikubonise izinto ezimelwe kukwenzeka emva kwezi.”


Isityhilelo 10:6
Safunga uSonini-nanini, owadala izulu nehlabathi, ulwandle nezinto zonke ezilapho kuzo, sathi: “Ixesha limkile!


Isityhilelo 19:11
Ndabona izulu livuleka, kwathi gqi ihashe elimhlophe. Igama lalowo wayelikhwele ihashe elo nguThembekile noNyaniso. Kaloku ugweba ngobulungisa, enze nemfazwe kwangobulungisa.


Isityhilelo 21:1
Ndabona izulu elitsha nehlabathi elitsha. Kaloku elokuqala izulu nelokuqala ihlabathi laliselidlule. Kwakungasekho nolwandle olu.


Xhosa Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved