A A A A A


Tìm kiếm

Hê-bơ-rơ 9:22
Theo luật pháp, hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được tinh sạch; không đổ huyết thì không có sự tha thứ.


Hê-bơ-rơ 10:18
Nơi nào có sự tha thứ thì không cần dâng tế lễ vì tội lỗi nữa.


Vietnamese Bible (VIE) 2010
© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.