A A A A A


Tìm kiếm

1 Cô-rinh-tô 10:14
Vì thế, thưa anh chị em thân yêu, hãy xa lánh việc thờ cúng thần tượng.


Vietnamese Bible Contemporary 2015
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®