A A A A A


Tìm kiếm

Ma-thi-ơ 4:2
Chúa nhịn ăn suốt bốn mươi ngày bốn mươi đêm nên Ngài đói.


Ma-thi-ơ 11:18
Thấy Giăng thường nhịn ăn, nhịn uống, họ bảo: ‘Ông ấy bị quỷ ám!’


Công Vụ Các Sứ đồ 27:21
Thấy mọi người nhịn ăn đã lâu, Phao-lô bước ra khích lệ: “Thưa anh em, nếu anh em nghe tôi, đừng rời khỏi Cơ-rết, chắc chúng ta đã tránh được những thiệt hại mất mát này.


Vietnamese Bible Contemporary 2015
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®