A A A A A


Tìm kiếm

1 Ti-mô-thê 4:3
Họ cấm kết hôn, bảo kiêng cữ các thức ăn được Đức Chúa Trời sáng tạo cho người tin và hiểu chân lý.


Vietnamese Bible Contemporary 2015
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®