A A A A A


Sök

Matteus 1:23
Se, jungfrun ska bli havande och föda en Son, och de ska ge honom namnet Emmanuel, vilket betyder: Gud med oss.


Matteus 2:12
Och sedan de i en dröm hade blivit varnade av Gud att de inte skulle återvända till Herodes, tog de en annan väg hem till sitt land.


Matteus 2:22
Men när han hörde att Arkelaus regerade över Judeen i sin far Herodes ställe, fruktade han för att bege sig dit. Och sedan de i en dröm hade blivit varnade av Gud, drog han bort till Galileens trakter.


Matteus 3:9
Och tänk inte att ni kan säga till er själva: Vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham.


Matteus 3:16
Och när Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet, och se, då öppnades himlarna för honom, och han såg Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över honom.


Matteus 4:3
Och frestaren kom fram till honom och sa: Om du är Guds Son, så befall att dessa stenar blir bröd.


Matteus 4:4
Då svarade han och sa: Det står skrivet: Människan ska inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.


Matteus 4:6
och sa till honom: Om du är Guds Son, så kasta dig ner, för det står skrivet: Han ska ge sina änglar befallning om dig, och de ska bära dig på sina händer, så att du inte stöter din fot mot någon sten.


Matteus 4:7
Jesus sa till honom: Det är också skrivet: Du skall inte sätta Herren, din Gud, på prov.


Matteus 4:10
Då sa Jesus till honom: Gå bort, Satan. För det står skrivet: Herren, din Gud, ska du tillbe, och endast honom ska du tjäna.


Matteus 5:8
Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud.


Matteus 5:9
Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn.


Matteus 5:34
Men jag säger er: Ni ska inte svära alls, varken vid himlen, för den är Guds tron,


Matteus 6:24
Ingen kan tjäna två herrar. För antingen ska han hata den ene och älska den andre, eller så ska han hålla sig till den ene och förakta den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.


Matteus 6:30
Om nu Gud klär gräset på marken, vilket i dag finns till och i morgon kastas i ugnen, skulle han då inte mycket mer göra det med er, ni klentrogna?


Matteus 6:33
Men sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt detta också.


Matteus 8:29
Och se, de ropade och sa: Vad har vi med dig att göra, Jesus, Guds Son? Har du kommit hit för att plåga oss i förtid?


Matteus 9:8
När folket såg detta, blev de förvånade och prisade Gud, som hade gett sådan makt åt människor.


Matteus 12:4
Hur han gick in i Guds hus och åt skådebröden, som det inte var tillåtet för honom att äta, inte heller för dem som var med honom, utan endast för prästerna?


Matteus 12:28
Men om jag driver ut de onda andarna genom Guds Ande, då har Guds rike kommit till er.


Matteus 14:33
Då kom de som var i båten och tillbad honom och sa: Du är verkligen Guds Son!


Matteus 15:3
Men han svarade och sa till dem: Varför bryter även ni mot Guds bud på grund av era traditioner?


Matteus 15:4
För Gud befallde och sa: Hedra din far och mor. Och den som förbannar sin far eller mor, han ska döden dö.


Matteus 15:6
Och därmed hedrar han inte sin far eller sin mor. På detta sätt upphäver ni Guds bud för era traditioners skull.


Matteus 15:31
så att folket förundrade sig, när de såg stumma tala, krymplingar bli friska, lama gå och blinda se. Och de prisade Israels Gud.


Matteus 16:16
Då svarade Simon Petrus och sa: Du är Kristus, den levande Gudens Son.


Matteus 16:23
Då vände han sig om och sa till Petrus: Gå bort ifrån mig, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors.


Matteus 19:6
Så är de inte mer två utan ett kött. Vad nu Gud har fogat samman får människan inte skilja åt.


Matteus 19:17
Då sa han till honom: Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, det är Gud. Men vill du gå in i livet, så håll budorden.


Matteus 19:24
Och ytterligare säger jag er: Det är lättare för en kamel att gå igenom ett nålsöga, än för en rik att komma in i Guds rike.


Matteus 19:26
Då såg Jesus på dem och sa till dem: För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt.


Matteus 21:12
Och Jesus gick in i Guds tempel och drev ut alla som köpte och sålde i templet, och stötte omkull penningväxlarnas bord och stolarna för dem som sålde duvor,


Matteus 21:31
Vem av de två gjorde det fadern ville? De sa till honom: Den förste. Jesus sa till dem: Sannerligen säger jag er att tullindrivare och skökor ska gå in i Guds rike före er.


Matteus 21:43
Därför säger jag er, att Guds rike ska tas från er och ges åt ett folk som bär dess frukt.


Matteus 22:16
Och de sände sina lärjungar till honom, tillsammans med Herodes anhängare, och sa: Mästare, vi vet att du är sanningsenlig och undervisar rätt om Guds väg och bryr dig inte om vad människor tycker, för du gör inte skillnad på människor.


Matteus 22:21
De sa till honom: Kejsarens. Då sa han till dem: Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren, och Gud det som tillhör Gud.


Matteus 22:29
Jesus svarade och sa till dem: Ni tar fel. Ni förstår inte Skrifterna och inte heller Guds kraft.


Matteus 22:30
För vid uppståndelsen gifter man sig inte och blir inte bortgift, utan man är som Guds änglar i himlen.


Matteus 22:31
Men vad angår de dödas uppståndelse, har ni inte läst det som har blivit sagt till er av Gud, som sa:


Matteus 22:32
Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud? Gud är inte de dödas Gud, utan de levandes.


Matteus 22:37
Då sa Jesus till honom: Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.


Matteus 23:22
Och den som svär en ed vid himlen, svär vid Guds tron och vid honom som sitter på den.


Matteus 26:61
och sa: Denne har sagt: Jag kan bryta ner Guds tempel och på tre dagar bygga upp det igen.


Matteus 26:63
Men Jesus teg. Då tog översteprästen till orda och sa till honom: Jag befaller dig under edsplikt inför den levande Guden, att du säger oss om du är Kristus, Guds Son.


Matteus 27:40
och sa: Du, som bryter ner templet och inom tre dagar bygger upp det igen, hjälp dig själv, om du är Guds Son, och stig ner från korset.


Matteus 27:43
Han förtröstade på Gud, må han nu rädda honom om han har honom kär, för han har sagt: Jag är Guds Son.


Matteus 27:46
Och omkring den nionde timmen ropade Jesus med hög röst och sa: Eli, Eli, lama sabaktani? Det betyder: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?


Matteus 27:54
Men när officeren och de som tillsammans med honom bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sa: Denne var verkligen Guds Son.


Markus 1:1
Detta är början av Jesu Kristi, Guds Sons, evangelium.


Markus 1:14
Men sedan Johannes hade blivit satt i fängelse, kom Jesus till Galileen och predikade evangelium om Guds rike,


Markus 1:15
och sa: Tiden är fullbordad, och Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangelium.


Markus 1:24
och sa: Låt oss vara! Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att förgöra oss? Jag vet vem du är: Guds Helige.


Markus 2:7
Varför talar denne sådana hädelser? Vem kan förlåta synder, förutom en, Gud?


Markus 2:12
Och genast reste han sig upp, tog sin bädd och gick ut inför allas åsyn, så att alla förundrade sig mycket och prisade Gud, och sa: Något sådant har vi aldrig sett.


Markus 2:26
Hur han gick in i Guds hus under översteprästen Abjatars tid, och åt skådebröden, som det inte är tillåtet att äta utom för prästerna och gav även åt dem som var med honom?


Markus 3:11
Och när de orena andarna såg honom, föll de ner för honom och ropade, och sa: Du är Guds Son.


Markus 3:35
För den som gör Guds vilja, han är min bror och min syster och min mor.


Markus 4:11
Och han sa till dem: Åt er är det givet att få veta Guds rikes hemlighet. Men de som är utanför får allt i liknelser,


Markus 4:26
Och han sa: Så är Guds rike, som när en man sår säd i jorden.


Markus 4:30
Och han sa: Vad ska vi likna Guds rike med, eller med vilken liknelse ska vi jämföra det?


Markus 5:7
och skrek med hög röst och sa: Vad har jag med dig att göra, Jesus, du den högste Gudens Son? Lova mig inför Gud, att du inte plågar mig.


Markus 7:8
För ni överger Guds bud och håller mänskliga traditioner, såsom att skölja kannor och bägare, och mycket annat sådant gör ni.


Markus 7:9
Och han sa till dem: Skickligt upphäver ni Guds bud för att hålla era traditioner.


Markus 7:13
Så upphäver ni Guds ord genom er tradition, som ni har fört vidare. Och mycket annat sådant gör ni.


Markus 8:33
Då vände han sig om och såg på sina lärjungar och tillrättavisade Petrus, och sa: Gå bort ifrån mig, Satan! För dina tankar är inte Guds, utan människors.


Markus 9:1
Därefter sa han till dem: Sannerligen säger jag er, att bland dem som står här är det några som inte ska smaka döden, förrän de får se Guds rike komma i kraft.


Markus 9:47
Och om ditt öga förleder dig, så riv ut det. Det är bättre för dig att gå in i Guds rike med ett öga, än att ha båda ögonen kvar och kastas i helvetets eld,


Markus 10:6
Men från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna.


Markus 10:9
Vad nu Gud har fogat samman, det ska människan inte skilja åt.


Markus 10:14
Men när Jesus såg detta, blev han upprörd och sa till dem: Låt barnen komma till mig, och hindra dem inte, för sådana hör Guds rike till.


Markus 10:15
Sannerligen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike såsom ett barn kommer aldrig dit in.


Markus 10:18
Då sa Jesus till honom: Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, det är Gud.


Markus 10:23
Då såg Jesus sig omkring och sa till sina lärjungar: Hur svårt är det inte för de rika att komma in i Guds rike!


Markus 10:24
Men hans lärjungar blev förskräckta över hans ord. Då tog Jesus till orda på nytt och sa till dem: Barn, hur svårt är det inte för dem som förtröstar på rikedomar, att komma in i Guds rike!


Markus 10:25
Det är lättare för en kamel att gå igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.


Markus 10:27
Men Jesus såg på dem och sa: För människor är det omöjligt men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.


Markus 11:22
Och Jesus svarade och sa till dem: Ha Guds tro.


Markus 12:14
Då de kom, sa de till honom: Mästare, vi vet att du är sanningsenlig och bryr dig inte om vad människor tycker, för du gör inte skillnad på människor, utan undervisar rätt om Guds väg. Är det tillåtet att ge kejsaren skatt eller inte? Ska vi ge eller inte ge?


Markus 12:17
Då svarade Jesus och sa till dem: Så ge kejsaren det som tillhör kejsaren, och Gud det som tillhör Gud. Och de förundrade sig över honom.


Markus 12:24
Då svarade Jesus och sa till dem: Är det inte därför som ni tar fel, eftersom ni varken förstår Skrifterna eller Guds kraft?


Markus 12:26
Men när det gäller de döda, att de uppstår, har ni inte läst i Moseboken, hur Gud talade med honom ifrån törnbusken och sa: Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud?


Markus 12:27
Han är inte de dödas Gud, utan de levandes Gud. Därför misstar ni er fullständigt.


Markus 12:29
Då svarade Jesus honom: Det främsta av alla buden är detta: Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en.


Markus 12:30
Och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Detta är det främsta budet.


Markus 12:32
Då sa den skriftlärde till honom: Du har rätt, Mästare. Du har sagt sanningen. För Gud är en och det finns inte någon annan förutom honom.


Markus 12:34
Då Jesus såg, att han hade svarat förståndigt, sa han till honom: Du är inte långt från Guds rike. Sedan vågade ingen fråga honom mer.


Markus 13:19
För i de dagarna ska det bli en sådan vedermöda, att något liknande inte har förekommit sedan begynnelsen av den skapelse som Gud skapade, fram till nu, och aldrig mer ska bli.


Markus 14:25
Sannerligen säger jag er: Jag ska inte dricka mer av vinträdets frukt förrän den dag då jag dricker det nytt i Guds rike.


Markus 15:34
Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst, och sa: Eloi, Eloi, lama sabaktani? Som översatt blir: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig.


Markus 15:39
När officeren som stod där mitt emot honom såg att han med ett sådant rop gav upp andan, sa han: Den mannen var verkligen Guds Son.


Markus 15:43
kom Josef, från Arimatea, en aktad rådsherre, som också väntade på Guds rike, och tog mod till sig och gick in till Pilatus och bad att få Jesu kropp.


Markus 16:19
Därefter, sedan Herren hade talat till dem, togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida.


Lukas 1:6
Och de var båda rättfärdiga inför Gud, och levde oklanderligt efter alla Herrens bud och föreskrifter.


Lukas 1:8
Så hände det, att då han i sin avdelning skulle göra prästerlig tjänst inför Gud,


Lukas 1:16
Och många av Israels barn ska han vända tillbaka till Herren, deras Gud.


Lukas 1:19
Då svarade ängeln och sa till honom: Jag är Gabriel, som står inför Gud och jag är sänd för att tala till dig och förkunna för dig detta glada budskap.


Lukas 1:26
Och i den sjätte månaden blev ängeln Gabriel utsänd av Gud till en stad i Galileen som hette Nasaret,


Lukas 1:30
Då sa ängeln till henne: Frukta inte, Maria, för du har funnit nåd hos Gud.


Lukas 1:32
Han ska bli stor och kallas den Högstes Son och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron.


Lukas 1:35
Då svarade ängeln och sa till henne: Den Helige Ande ska komma över dig, och den Högstes kraft ska överskugga dig, därför ska också det Heliga som blir fött av dig kallas Guds Son.


Lukas 1:37
för ingenting är omöjligt för Gud.


Lukas 1:47
och min ande gläder sig i Gud, min Frälsare.


Lukas 1:64
Och genast öppnades hans mun, och hans tunga löstes och han talade och prisade Gud.


Lukas 1:68
Prisad vare Herren, Israels Gud, för han har besökt och befriat sitt folk,


Lukas 1:78
genom vår Guds innerliga barmhärtighet, genom vilken soluppgången från höjden har besökt oss,


Lukas 2:13
Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk härskara som prisade Gud och sa:


Lukas 2:14
Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, en god vilja mot människor.


Lukas 2:20
Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt vad de hade hört och sett, så som det hade blivit sagt till dem.


Lukas 2:25
Och se, i Jerusalem var en man som hette Simeon och den mannen var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst, och den Helige Ande var över honom.


Lukas 2:28
då tog han honom i sin famn och prisade Gud och sa:


Lukas 2:40
Och barnet växte och blev stark i anden, fylld av vishet, och Guds nåd var över honom.


Lukas 2:52
Och Jesus växte till i vishet och ålder och välbehag inför Gud och människor.


Lukas 3:2
när Hannas och Kaifas var överstepräster, kom Guds ord till Johannes, Sakarias son, i öknen.


Lukas 3:6
och alla människor ska se Guds frälsning.


Lukas 3:8
Bär därför sådan frukt som tillhör omvändelsen, och börja inte säga för er själva: Vi har Abraham till fader, för jag säger er, att Gud kan uppväcka barn åt Abraham av dessa stenar.


Lukas 3:38
som var son till Enos, som var son till Set, som var son till Adam, som var från Gud.


Lukas 4:3
Då sa djävulen till honom: Om du är Guds Son, så befall denna sten att bli bröd.


Lukas 4:4
Då svarade Jesus och sa till honom: Det står skrivet: Människan ska inte leva bara av bröd, utan av varje ord som kommer från Gud.


Lukas 4:8
Då svarade Jesus och sa till honom: Gå bort ifrån mig Satan, för det står skrivet: Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna.


Lukas 4:9
Och han förde honom till Jerusalem och ställde honom på templets högsta plats och sa till honom: Är du Guds Son, så kasta dig ner härifrån.


Lukas 4:12
Då svarade Jesus och sa till honom: Det är sagt: Du ska inte fresta Herren din Gud.


Lukas 4:34
och sa: Låt oss vara! Vad har du med oss att göra, Jesus av Nasaret? Har du kommit för att förgöra oss? Jag vet vem du är, du Guds Helige!


Lukas 4:41
Och onda andar for också ut ur många, och de skrek och sa: Du är Kristus, Guds Son. Då befallde han dem strängt och tillät dem inte att tala, eftersom de visste att han var Kristus.


Lukas 4:43
Men han sa till dem: Jag måste predika evangeliet om Guds rike för de andra städerna också, för till det är jag utsänd.


Lukas 5:1
Och det hände, när han stod vid sjön Gennesaret, att folket trängde sig inpå honom för att få höra Guds ord.


Lukas 5:21
Och de skriftlärda och fariseerna började tänka och sa: Vem är denne som uttalar sådana hädelser? Vem kan förlåta synder, förutom endast Gud?


Lukas 5:25
Och genast ställde han sig upp inför deras ögon, tog det som han legat på och gick hem medan han prisade Gud.


Lukas 5:26
Alla greps av häpnad och de prisade Gud, och de uppfylldes av fruktan och sa: Det är otroligt, det vi har sett i dag.


Lukas 6:4
hur han gick in i Guds hus och tog skådebröden och åt, vilket inte är tillåtet för någon annan än för prästerna att äta, och gav också åt dem som var med honom?


Lukas 6:12
Så hände det i de dagarna, att han gick iväg upp på berget för att be, och han blev kvar där över natten i bön till Gud.


Lukas 6:20
Och han lyfte blicken och såg på sina lärjungar och sa: Saliga är ni som är fattiga, för Guds rike tillhör er.


Lukas 7:16
Och fruktan kom över alla och de prisade Gud och sa: En stor profet har uppstått bland oss, och Gud har besökt sitt folk.


Lukas 7:28
För jag säger er: Bland dem som är födda av kvinnor finns det ingen större profet än Johannes Döparen. Men den som är minst i Guds rike är större än han.


Lukas 7:29
Och allt folket som hörde honom, även tullindrivarna, gav Gud rätt och lät döpa sig med Johannes dop.


Lukas 7:30
Men fariseerna och de laglärda förkastade Guds plan för dem och lät sig inte döpas av honom.


Lukas 8:1
Och det hände därefter, att han vandrade omkring i städer och byar och predikade och förkunnade evangeliet om Guds rike. Och de tolv var med honom,


Lukas 8:10
Och han sa: Åt er är det givet att få veta Guds rikes hemligheter, men åt de andra ges det genom liknelser, för att de med seende ögon inget ska se och med hörande öron inget ska förstå.


Lukas 8:11
Och detta är vad liknelsen betyder: Säden är Guds ord.


Lukas 8:21
Men han svarade och sa till dem: Min mor och mina bröder är dessa som hör Guds ord och gör det.


Lukas 8:28
Då han fick se Jesus, ropade han och föll ner inför honom och sa med hög röst: Vad har du med mig att göra, Jesus, du den Högste Gudens Son? Jag ber dig, plåga mig inte,


Lukas 8:39
Vänd tillbaka hem och berätta vilka stora ting Gud har gjort med dig. Och han gick iväg och förkunnade i hela staden vilka stora ting Jesus hade gjort med honom.


Lukas 9:2
Och han sände ut dem till att predika Guds rike och till att bota sjuka.


Lukas 9:11
Då folket fick veta detta följde de efter honom. Och han tog emot dem och talade till dem om Guds rike och botade dem som hade behov av helande.


Lukas 9:20
Då sa han till dem: Men vem säger ni att jag är? Petrus svarade och sa: Guds Smorde.


Lukas 9:27
Men sannerligen säger jag er: Det är några av dem som står här som inte ska smaka döden, förrän de får se Guds rike.


Lukas 9:43
Och alla blev överväldigade av Guds stora makt. Medan alla förundrade sig över allt det Jesus gjorde, sa han till sina lärjungar:


Lukas 9:60
Då sa Jesus till honom: Låt de döda begrava sina döda, men gå du och predika Guds rike.


Lukas 9:62
Men Jesus sa till honom: Ingen som sätter sin hand till plogen och ser sig tillbaka är lämplig för Guds rike.


Lukas 10:9
och bota de sjuka som finns där och säg till dem: Guds rike har kommit er nära.


Lukas 10:11
Till och med dammet som fastnat vid oss från er stad, skakar vi av oss mot er. Men det ska ni veta, att Guds rike har kommit er nära.


Lukas 10:27
Och han svarade och sa: Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.


Lukas 11:20
Men om det är med Guds finger jag driver ut onda andar, då har Guds rike kommit till er.


Lukas 11:28
Men han sa: Säg hellre: Välsignade är de som hör Guds ord och bevarar det.


Lukas 11:42
Men ve er, ni fariseer, för ni ger tionde av mynta och ruta och alla slags kryddväxter, men domen och Guds kärlek bryr ni er inte om. Detta borde ni göra, utan att försumma det andra.


Lukas 11:49
Därför har också Guds vishet sagt: Jag ska sända profeter och apostlar till dem, och en del av dem ska de döda och förfölja,


Lukas 12:6
Säljs inte fem sparvar för två kopparmynt? Och inte en enda av dem är glömd inför Gud.


Lukas 12:8
Men jag säger er: Den som bekänner mig inför människorna, honom ska också Människosonen bekänna inför Guds änglar.


Lukas 12:9
Men den som förnekar mig inför människorna ska bli förnekad inför Guds änglar.


Lukas 12:20
Men Gud sa till honom: Du oförståndige, i denna natt ska din själ utkrävas av dig. Vem ska då få det du har skaffat dig?


Lukas 12:21
Så går det med den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud.


Lukas 12:24
Se på korparna, för de varken sår eller skördar. De har inte heller förrådshus eller lada, och ändå föder Gud dem. Hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna?


Lukas 12:28
Och om nu Gud kläder gräset på marken, vilket i dag står och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er, ni klentrogna?


Lukas 12:31
Utan sök efter Guds rike, så ska ni få allt detta också.


Lukas 13:13
och han lade händerna på henne, och genast rätade hon på sig och prisade Gud.


Lukas 13:18
Sedan sa han: Vad är Guds rike likt? Och med vad ska jag likna det?


Lukas 13:20
Och han sa på nytt: Vad ska jag likna Guds rike med?


Lukas 13:28
Där ska vara gråt och tandagnisslan, när ni ser Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna i Guds rike, men ni själva har blivit utkastade.


Lukas 13:29
Och de ska komma från öster och väster och från norr och söder och sitta till bords i Guds rike.


Lukas 14:15
Men då en av dem som låg till bords med honom hörde detta, sa han till honom: Välsignad är den som får äta bröd i Guds rike.


Lukas 15:10
Jag säger er: På samma sätt blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig.


Lukas 16:13
Ingen tjänare kan tjäna två herrar. För antingen kommer han att hata den ene och älska den andre, eller så kommer han att hålla sig till den ene och förakta den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och Mammon.


Lukas 16:15
Och han sa till dem: Ni är de som gör er själva rättfärdiga inför människor. Men Gud känner era hjärtan, för det som prisas högt bland människor är avskyvärt inför Gud.


Lukas 16:16
Lagen och profeterna varade fram till Johannes. Från den tiden blir evangelium om Guds rike predikat, och var och en tränger sig in i det.


Lukas 17:15
Men när en av dem såg att han hade blivit helad, vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst


Lukas 17:18
Fanns det ingen som vände tillbaka för att prisa Gud utom denne främling?


Lukas 17:20
Och när han blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma, svarade han dem och sa: Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen.


Lukas 17:21
Inte heller ska man kunna säga: Se, här är det, eller: Se, där är det. För se, Guds rike är inom er.


Lukas 18:2
Han sa: I en stad fanns en domare som inte fruktade Gud och inte heller brydde sig om någon människa.


Lukas 18:4
Och till en tid ville han inte, men sedan sa han till sig själv: Även om jag inte fruktar Gud eller bryr mig om någon människa,


Lukas 18:7
Skulle då inte Gud ge rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt, även om han har tålamod med dem?


Lukas 18:11
Farisén stod för sig själv och bad så: Jag tackar dig Gud, att jag inte är som andra människor, roffare, orättfärdiga, horkarlar och inte heller som denne tullindrivare.


Lukas 18:13
Men tullindrivaren stod långt ifrån och ville inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog sig för bröstet och sa: Gud, var nådig mot mig, en syndare.


Lukas 18:16
Men Jesus kallade dem till sig och sa: Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för sådana hör Guds rike till.


Lukas 18:17
Sannerligen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike såsom ett barn, ska aldrig komma dit in.


Lukas 18:19
Och Jesus sa till honom: Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, det är Gud.


Lukas 18:24
När Jesus såg att han var djupt bedrövad, sa han: Hur svårt är det inte för dem som har rikedomar att komma in i Guds rike.


Lukas 18:25
För det är lättare för en kamel att gå igenom ett nålsöga, än för en rik att komma in i Guds rike.


Lukas 18:27
Men han sa: Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud.


Lukas 18:29
Då sa han till dem: Sannerligen säger jag er: Det finns ingen som har lämnat hus eller föräldrar eller bröder eller hustru eller barn för Guds rikes skull,


Lukas 18:43
Och genast kunde han se och följde honom och prisade Gud. Och allt folket som såg detta prisade Gud.


Lukas 19:11
När de hörde detta, berättade han ytterligare en liknelse, eftersom han var nära Jerusalem, och de trodde att Guds rike genast skulle bli uppenbarat.


Lukas 19:37
Och då han var nära sluttningen av Oljeberget, började hela lärjungaskaran i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla de underverk som de hade sett,


Lukas 20:21
Och de frågade honom och sa: Mästare, vi vet att du talar och undervisar rätt och inte gör skillnad på människor utan lär ut sanningen om Guds väg.


Lukas 20:25
Då sa han till dem: Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud.


Lukas 20:36
För de kan inte heller dö längre, för som uppståndelsens barn är de lika änglarna och är Guds barn.


Lukas 20:37
Men att de döda uppstår, det har också Mose visat vid törnbusken, när han kallar Herren Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud.


Lukas 20:38
För han är inte de dödas Gud utan de levandes, för alla lever för honom.


Lukas 21:4
För de gav av sitt överflöd till Guds offer, men hon gav av sin fattigdom allt det hon ägde.


Lukas 21:31
På samma sätt kan ni också veta att Guds rike är nära, när ni ser detta ske.


Lukas 22:16
För jag säger er, att jag inte kommer att äta av det mer, förrän det har fått sin fullbordan i Guds rike.


Lukas 22:18
För jag säger er, att jag inte ska dricka av vinträdets frukt förrän Guds rike kommer.


Lukas 22:69
Härefter ska Människosonen sitta på Guds, den mäktiges, högra sida.


Lukas 22:70
Då sa de alla: Så är du alltså Guds Son? Och han sa till dem: Ni säger det, för att Jag Är.


Lukas 23:35
Och folket stod och såg på. Och även rådsmedlemmarna tillsammans med dem hånade honom och sa: Andra har han hjälpt, nu får han hjälpa sig själv om han är Kristus, Guds utvalde.


Lukas 23:40
Då svarade och tillrättavisade den andre honom och sa: Fruktar inte heller du Gud, du som är under samma dom?


Lukas 23:47
När officeren såg vad som skedde, prisade han Gud och sa: Denne man var sannerligen rättfärdig.


Lukas 23:51
som inte hade samtyckt till vad de hade beslutat och gjort, och som själv väntade på Guds rike. Han var från den judiska staden Arimatea.


Lukas 24:19
Och han frågade dem: Vad? Då sa de till honom: Det som har hänt med Jesus, som var en man från Nasaret, en profet, mäktig i gärning och ord inför Gud och allt folket.


Lukas 24:53
Och de var ständigt i templet och prisade och lovade Gud. Amen.


Johannes 1:1
I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.


Johannes 1:2
Den samme var i begynnelsen hos Gud.


Johannes 1:6
Det kom en man, sänd av Gud. Hans namn var Johannes.


Johannes 1:12
Men så många som tog emot honom, åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.


Johannes 1:13
De som blev födda, inte av blod, inte heller av köttets vilja, inte heller av någon mans vilja, utan av Gud.


Johannes 1:18
Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde Sonen, som är vid Faderns bröst, han har förklarat honom.


Johannes 1:29
Nästa dag ser Johannes Jesus komma till sig och säger: Se, Guds lamm, som tar bort världens synd!


Johannes 1:34
Och jag har sett och har vittnat att han är Guds Son.


Johannes 1:36
Och när han såg Jesus komma sa han: Se, Guds lamm!


Johannes 1:49
Natanael svarade och sa till honom: Rabbi, du är Guds Son, du är Israels Konung.


Johannes 1:51
Och han sa till honom: Sannerligen, sannerligen säger jag er: Härefter ska ni få se himlen öppen, och Guds änglar fara upp och ner över Människosonen.


Johannes 3:2
Han kom till Jesus på natten och sa till honom: Rabbi, vi vet att du är en lärare som har kommit från Gud, för ingen kan göra de mirakler som du gör, utan att Gud är med honom.


Johannes 3:3
Jesus svarade och sa till honom: Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa inte blir född på nytt, kan hon inte se Guds rike.


Johannes 3:5
Jesus svarade: Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om inte en människa blir född av vatten och Ande, kan hon inte komma in i Guds rike.


Johannes 3:16
Ty så älskade Gud världen att han gav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.


Johannes 3:17
För Gud sände inte sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.


Johannes 3:18
Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds enfödde Sons namn.


Johannes 3:21
Men den som handlar efter sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud.


Johannes 3:33
Den som tar emot hans vittnesbörd har bekräftat att Gud är sann.


Johannes 3:34
För den som Gud har sänt talar Guds ord, för Gud ger inte Anden efter mått.


Johannes 3:36
Den som tror på Sonen har evigt liv, men den som inte tror på Sonen ska inte få se livet, utan Guds vrede förblir över honom.


Johannes 4:10
Jesus svarade och sa till henne: Om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig: Ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten.


Johannes 4:24
Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.


Johannes 5:18
Därför sökte judarna ännu mer efter att döda honom, eftersom han inte bara bröt sabbaten, utan också sa att Gud var hans Fader och gjorde sig själv lik Gud.


Johannes 5:25
Sannerligen, sannerligen säger jag er: Det kommer en tid och den är redan här, då de döda ska höra Guds Sons röst, och de som hör ska leva.


Johannes 5:42
Men jag känner er, att ni inte har Guds kärlek i er.


Johannes 5:44
Hur kan ni tro, ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som bara kommer från Gud?


Johannes 6:27
Arbeta inte för den mat som förgås, utan för den som varar till evigt liv, som Människosonen ska ge er. För på honom har Gud, Fadern, satt sitt sigill.


Johannes 6:28
Då sa de till honom: Vad ska vi göra så att vi kan utföra Guds verk?


Johannes 6:29
Jesus svarade och sa till dem: Detta är Guds verk, att ni tror på honom som han har sänt.


Johannes 6:33
för Guds bröd är han som kommer ner från himlen och ger världen liv.


Johannes 6:45
Det står skrivet hos profeterna: De ska alla bli undervisade av Gud. Därför, var och en som har hört och lärt av Fadern kommer till mig.


Johannes 6:46
Inte så att någon har sett Fadern, utom den som är från Gud. Han har sett Fadern.


Johannes 6:69
och vi tror och är övertygade om att du är Kristus, den levande Gudens Son.


Johannes 7:17
Om någon vill göra hans vilja ska han förstå om läran är från Gud eller om jag talar av mig själv.


Johannes 8:40
Men nu vill ni döda mig, en man som har sagt er sanningen, som jag har hört av Gud. Så gjorde inte Abraham.


Johannes 8:41
Ni gör er faders gärningar. Då sa de till honom: Vi är inte födda i äktenskapsbrott. Vi har bara en Fader: Gud.


Johannes 8:42
Jesus sa till dem: Om Gud vore er Fader, skulle ni älska mig, eftersom jag har utgått och kommit från Gud. Jag har inte heller kommit av mig själv, utan han har sänt mig.


Johannes 8:47
Den som är från Gud, han hör Guds ord. Därför hör ni inte, eftersom ni inte är från Gud.


Johannes 8:54
Jesus svarade: Om jag ärar mig själv, är min ära ingenting värd. Det är min Fader som ärar mig, han som ni säger är er Gud,


Johannes 9:3
Jesus svarade: Varken denne eller hans föräldrar har syndat, utan detta har skett för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom.


Johannes 9:16
Då sa några av fariseerna: Denne man är inte från Gud, eftersom han inte håller sabbaten. Andra sa: Hur kan en syndig människa göra sådana mirakler? Och det uppstod oenighet bland dem.


Johannes 9:24
Då kallade de för andra gången till sig mannen som hade varit blind och sa till honom: Ge Gud äran. Vi vet att denne man är en syndare.


Johannes 9:29
Vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån denne är, det vet vi inte.


Johannes 9:31
Och vi vet att Gud inte hör syndare, men om någon fruktar Gud och gör hans vilja, då hör han honom.


Johannes 9:33
Om denne man inte vore från Gud, så kunde han inget göra.


Johannes 9:35
Jesus hörde att de hade kastat ut honom, och när han fann honom, sa han till honom: Tror du på Guds Son?


Johannes 10:33
Judarna svarade honom och sa: Vi stenar dig inte för någon god gärning, utan för hädelse, och därför att du som är en människa gör dig själv till Gud.


Johannes 10:34
Jesus svarade dem: Är det inte skrivet i er lag: Jag sa, ni är gudar?


Johannes 10:35
Om han har kallat dem gudar, som Guds ord kom till, och Skriften kan inte upphävas,


Johannes 10:36
så säger ni om honom som Fadern har helgat och sänt till världen: Du hädar, därför att jag sa: Jag är Guds Son.


Johannes 11:4
När Jesus hörde detta, sa han: Denna sjukdom är inte till döds, utan till Guds ära, för att Guds Son ska bli förhärligad genom den.


Johannes 11:22
Men nu vet jag också, att vad du än ber Gud om, det ska Gud ge dig.


Johannes 11:27
Hon sa till honom: Ja, Herre, jag tror att du är Kristus, Guds Son, som skulle komma i världen.


Johannes 11:40
Jesus sa till henne: Sa jag dig inte att om du trodde, skulle du få se Guds härlighet?


Johannes 11:52
Och inte endast för folket, utan också för att han skulle samla Guds barn som skingrats till ett.


Johannes 12:43
för de älskade människors ära mer än Guds ära.


Johannes 13:3
Jesus visste, att Fadern hade gett honom allt i hans händer, och att han hade utgått från Gud och skulle gå till Gud.


Johannes 13:31
När han då hade gått ut, sa Jesus: Nu är Människosonen förhärligad, och Gud är förhärligad i honom.


Johannes 13:32
Om Gud är förhärligad i honom, så ska också Gud förhärliga honom i sig själv, och han ska snart förhärliga honom.


Johannes 14:1
Låt inte era hjärtan oroas. Ni tror på Gud, tro också på mig.


Johannes 16:2
De ska utesluta er ur synagogorna, ja, den tid kommer, när var och en som dödar er ska tro att de utför en tjänst åt Gud.


Johannes 16:27
för Fadern själv älskar er, eftersom ni har älskat mig och har trott att jag har utgått från Gud.


Johannes 16:30
Nu vet vi att du vet allt och inte har behov av att någon frågar dig. Därför tror vi att du har utgått från Gud.


Johannes 17:3
Och detta är det eviga livet, att de känner dig, den ende sanne Guden, och Jesus Kristus, som du har sänt.


Johannes 19:7
Judarna svarade honom: Vi har en lag, och enligt vår lag måste han dö, för han har gjort sig själv till Guds Son.


Johannes 20:17
Jesus sa till henne: Rör inte vid mig, för jag har ännu inte farit upp till min Fader. Men gå till mina bröder och säg till dem: Jag far upp till min Fader och er Fader, och till min Gud och er Gud.


Johannes 20:28
Och Tomas svarade och sa till honom: Min Herre och min Gud!


Johannes 20:31
Men dessa har blivit nedskrivna, för att ni ska tro att Jesus är Kristus, Guds Son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn.


Johannes 21:19
Men detta sa han för att ge till känna med vilken slags död han skulle förhärliga Gud. Och efter att han hade sagt detta, sa han till honom: Följ mig.


Apostlagärningarna 1:3
För dem hade han också efter sitt lidande, genom många säkra bevis visat sig levande, då han lät sig ses av dem i fyrtio dagar och talade med dem om Guds rike.


Apostlagärningarna 2:5
Och i Jerusalem bodde det gudfruktiga judiska män från alla folk under himlen.


Apostlagärningarna 2:11
kreter och araber. Vi hör dem tala om Guds underbara verk på våra egna språk.


Apostlagärningarna 2:17
Och det ska ske i de yttersta dagarna, säger Gud: Jag ska utgjuta av min Ande över allt kött, och era söner och era döttrar ska profetera, och era ynglingar ska se syner, och era äldste ska drömma drömmar.


Apostlagärningarna 2:22
Ni män av Israel! Hör dessa ord: Jesus från Nasaret, en man som inför er har blivit bekräftad av Gud genom kraftgärningar och under och tecken som Gud gjorde genom honom bland er, som ni också själva vet.


Apostlagärningarna 2:23
Honom som genom Guds fastställda plan och förutbestämmelse blev utlämnad, har ni tagit och med onda mäns händer korsfäst och dödat.


Apostlagärningarna 2:24
Honom har Gud uppväckt, efter att han hade löst honom ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av den.


Apostlagärningarna 2:30
Eftersom han var en profet och visste att Gud med ed hade svurit honom, att ur en av hans efterkommande, enligt köttet, resa upp Kristus för att sitta på hans tron,


Apostlagärningarna 2:32
Denne Jesus har Gud uppväckt, det är vi alla vittnen till.


Apostlagärningarna 2:33
Efter att han blev upphöjd till Guds högra sida och har tagit emot löftet av Fadern om den Helige Ande, har han utgjutit detta som ni nu ser och hör.


Apostlagärningarna 2:36
Därför ska hela Israels hus vara helt förvissade om att denne Jesus som ni har korsfäst, honom har Gud gjort både till Herre och till Kristus.


Apostlagärningarna 2:39
För åt er är löftet givet och åt era barn och åt alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud ska kalla.


Apostlagärningarna 2:47
De prisade Gud och hade gott anseende hos allt folket. Och dagligen lade Herren till församlingen dem som blev frälsta.


Apostlagärningarna 3:8
och hoppade upp, stod och gick omkring. Och han följde dem in i templet, gående och hoppande och prisande Gud.


Apostlagärningarna 3:9
Och allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud.


Apostlagärningarna 3:12
Och när Petrus såg det började han tala till folket: Ni män av Israel, varför förundrar ni er över detta? Eller varför stirrar ni på oss, som om vi av vår egen kraft eller gudsfruktan har gjort att han kan gå?


Apostlagärningarna 3:13
Abrahams och Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin Son Jesus, som ni utlämnade och förnekade inför Pilatus, när han hade beslutat att frige honom.


Apostlagärningarna 3:15
och ni dödade Livets Furste, som Gud har uppväckt från de döda. Det är vi vittnen till.


Apostlagärningarna 3:18
Men det som Gud har förutsagt genom alla sina profeters mun, att Kristus skulle lida, det har han på detta sätt låtit gå i uppfyllelse.


Apostlagärningarna 3:21
Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt, som Gud har talat om genom alla sina heliga profeters mun från världens början, ska bli upprättat igen.


Apostlagärningarna 3:22
För Mose har ju sagt till fäderna: En profet som är lik mig ska Herren er Gud låta stå upp åt er från era bröder. Lyssna till honom i allt vad han säger till er.


Apostlagärningarna 3:25
Ni är barn av profeterna och av det förbund som Gud har gjort med våra fäder, när han sa till Abraham: I din säd ska alla släkten på jorden bli välsignade.


Apostlagärningarna 3:26
Efter att Gud låtit sin Son Jesus uppstå, sände han honom först till er för att välsigna er, genom att var och en av er vänder om från sina onda gärningar.


Apostlagärningarna 4:10
så ska ni alla och hela Israels folk veta, att det är genom Jesu Kristi, nasaréns namn, vilken ni korsfäste, men som Gud har uppväckt från de döda, genom honom står den här mannen frisk framför er.


Apostlagärningarna 4:19
Men Petrus och Johannes svarade och sa till dem: Om det är rätt inför Gud att vi hör mer på er än på Gud, det får ni själva döma.


Apostlagärningarna 4:21
Då hotade de dem ännu en gång och lät dem gå, för de kunde inte på grund av folket komma på något sätt att straffa dem, eftersom alla prisade Gud för det som hade hänt.


Apostlagärningarna 4:24
Och efter att de hört det, bad de högt i full enighet till Gud och sa: Herre, du är Gud, som har gjort himmel och jord och havet och allt det som är i dem.


Apostlagärningarna 4:31
När de hade bett, skakades platsen där de var samlade, och de blev alla uppfyllda av den Helige Ande och talade Guds ord med frimodighet.


Apostlagärningarna 5:4
Var den inte din, så länge du hade den kvar? Och efter att den var såld, hade du inte rätt att göra som du ville? Varför har du i ditt hjärta bestämt dig för att göra något sådant? Du har inte ljugit för människor, utan för Gud.


Apostlagärningarna 5:29
Men Petrus och apostlarna svarade och sa: Man måste lyda Gud mer än människor.


Apostlagärningarna 5:30
Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som ni hängde upp på trä och dödade.


Apostlagärningarna 5:31
Honom har Gud med sin högra hand upphöjt till furste och frälsare, för att ge Israel omvändelse och syndernas förlåtelse.


Apostlagärningarna 5:32
Och vi är hans vittnen till detta, och det är också den Helige Ande som Gud har gett åt dem som lyder honom.


Apostlagärningarna 5:39
Men är det av Gud, kan ni inte slå ner det, såvida ni inte vill bli funna med att strida även mot Gud.


Apostlagärningarna 6:2
Då kallade de tolv samman hela skaran av lärjungar och sa: Det går inte an att vi försummar Guds ord för att tjäna vid borden.


Apostlagärningarna 6:7
Och Guds ord hade framgång, och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt, och en stor skara av prästerna blev lydiga mot tron.


Apostlagärningarna 6:11
Då intalade de några män att säga: Vi har hört honom tala hädiska ord mot Mose och mot Gud.


Apostlagärningarna 7:2
Då sa han: Män, bröder och fäder, lyssna. Härlighetens Gud uppenbarade sig för vår fader Abraham, medan han var i Mesopotamien, innan han bodde i Haran,


Apostlagärningarna 7:6
Och detta är vad Gud sa, att hans efterkommande skulle bli främlingar i ett land som inte är deras, och att man skulle göra dem till slavar och förtrycka dem i fyrahundra år.


Apostlagärningarna 7:7
Men det folk som de blir slavar åt ska jag döma, sa Gud, och därefter ska de gå ut därifrån och tjäna mig på denna plats.


Apostlagärningarna 7:9
Och i sin avundsjuka sålde patriarkerna Josef till Egypten. Men Gud var med honom,


Apostlagärningarna 7:17
Men när tiden närmade sig för det löfte som Gud hade svurit till Abraham med ed, växte folket i antal i Egypten och blev talrikt,


Apostlagärningarna 7:20
Vid den tiden föddes Mose och han var välbehaglig inför Gud, och blev fostrad i sin fars familj i tre månader.


Apostlagärningarna 7:25
För han trodde att hans bröder skulle förstå, att Gud genom hans hand skulle rädda dem, men de förstod det inte.


Apostlagärningarna 7:32
Jag är dina fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då darrade Mose av fruktan och vågade inte se dit.


Apostlagärningarna 7:35
Denne Mose som de förnekade när de sa: Vem har satt dig till ledare och domare? Honom sände Gud till att vara en ledare och befriare genom ängelns hand som uppenbarade sig för honom i törnbusken.


Apostlagärningarna 7:37
Det var denne Mose som sa till Israels barn: En profet lik mig ska Herren er Gud låta uppväcka åt er från era bröder, honom ska ni höra på.


Apostlagärningarna 7:40
och sa till Aron: Gör åt oss gudar som ska gå framför oss. För vi vet inte vad som har hänt denne Mose, han som förde oss ut ur Egyptens land.


Apostlagärningarna 7:41
Och de gjorde en kalv under de dagarna och bar fram offer till avguden och gladde sig över sina händers verk.


Apostlagärningarna 7:42
Då vände sig Gud bort och överlämnade dem till att dyrka himlens härskara, som det står skrivet i profeternas bok: Ni av Israels hus, bar ni väl fram åt mig slaktoffer och andra offer under de fyrtio åren i öknen?


Apostlagärningarna 7:43
Ja, ni bar till och med Moloks tält och er gud Remfans stjärna, de bilder som ni hade gjort för att tillbe. Därför ska jag fördriva er bortom Babylon.


Apostlagärningarna 7:45
Detta övertog också våra fäder och förde det med Josua in i det land som hedningarna rådde över, vilka Gud drev ut framför våra fäders ansikte fram till Davids tid.


Apostlagärningarna 7:46
Han fann nåd inför Gud, och bad att han skulle finna ett tabernakel åt Jakobs Gud.


Apostlagärningarna 7:55
Men han, fylld av den Helige Ande, såg in i himlen och fick se Guds härlighet och Jesus stå på Guds högra sida,


Apostlagärningarna 7:56
och han sa: Se, jag ser himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida.


Apostlagärningarna 8:2
Några gudfruktiga män begravde Stefanus och höll en stor dödsklagan över honom.


Apostlagärningarna 8:10
Alla höll sig till honom, från den minsta till den största, och sa: Denne är Guds stora kraft.


Apostlagärningarna 8:12
Men när de trodde på Filippus som predikade evangelium om Guds rike och Jesu Kristi namn, lät de döpa sig, både män och kvinnor.


Apostlagärningarna 8:14
När apostlarna, som var i Jerusalem, fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de till dem Petrus och Johannes,


Apostlagärningarna 8:20
Men Petrus svarade honom: Till fördärvet med dig och dina pengar, eftersom du menar att Guds gåva kan köpas för pengar.


Apostlagärningarna 8:21
Du har varken del eller lott i den här saken, eftersom ditt hjärta inte är rätt inför Gud.


Apostlagärningarna 8:22
Omvänd dig därför från din ondska och be till Gud att det du tänkt i ditt hjärta må, om möjligt, bli dig förlåtet.


Apostlagärningarna 8:37
Då sa Filippus: Om du tror av hela ditt hjärta, så kan det ske. Och han svarade och sa: Jag tror att Jesus Kristus är Guds Son.


Apostlagärningarna 9:20
och han började genast predika Kristus i synagogorna, att han är Guds Son.


Apostlagärningarna 10:2
Han var en from man och fruktade Gud, med hela sitt hus, och gav folket många gåvor och bad alltid till Gud.


Apostlagärningarna 10:3
Omkring nionde timmen på dagen såg han tydligt i en syn hur en Guds ängel kom in till honom och sa: Kornelius!


Apostlagärningarna 10:4
Och då han fick se honom blev han förskräckt och sa: Vad är det, Herre? Då sa han till honom: Dina böner och dina gåvor har stigit upp och blivit ihågkomna inför Gud.


Apostlagärningarna 10:7
Och när ängeln som talat med Kornelius var borta, kallade han till sig två av sina tjänare och en gudfruktig soldat av dem som alltid stod i hans tjänst,


Apostlagärningarna 10:15
Då talade rösten på nytt för andra gången till honom: Vad Gud har gjort rent ska du inte kalla orent.


Apostlagärningarna 10:22
Då svarade de: Officeren Kornelius, en rättfärdig och gudfruktig man och som hela det judiska folket talar väl om, har fått uppenbarelse genom en helig ängel att kalla dig till sitt hus för att höra vad du har att säga.


Apostlagärningarna 10:28
Och han sa till dem: Ni vet att det är förbjudet för en judisk man att umgås med eller besöka någon som tillhör ett annat folk. Men Gud har visat mig att jag inte ska kalla någon människa för ohelig eller oren.


Apostlagärningarna 10:31
och sa: Kornelius, din bön är hörd, och dina gåvor är ihågkomna inför Gud.


Apostlagärningarna 10:33
Då skickade jag genast bud efter dig och du gjorde väl i att du kom. Så är vi nu alla här inför Gud för att höra allt som har blivit dig befallt av Gud.


Apostlagärningarna 10:34
Då öppnade Petrus sin mun och sa: Nu inser jag i sanning att Gud inte gör skillnad på människor.


Apostlagärningarna 10:38
hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den Helige Ande och kraft, han som vandrade omkring, gjorde gott och botade alla som var under djävulens våld, för Gud var med honom.


Apostlagärningarna 10:40
Honom har Gud uppväckt på tredje dagen och låtit honom bli uppenbarad,


Apostlagärningarna 10:41
inte för allt folket utan för de vittnen som Gud i förväg hade utvalt, för oss som åt och drack tillsammans med honom sedan han hade uppstått från de döda.


Apostlagärningarna 10:42
Och han befallde oss att predika för folket och vittna att han är den som av Gud är bestämd till domare över levande och döda.


Apostlagärningarna 10:46
För de hörde dem tala med tungor och prisa Gud.


Apostlagärningarna 11:1
Så fick apostlarna och de bröder som var i Judeen höra att också hedningarna hade tagit emot Guds ord.


Apostlagärningarna 11:9
Men en röst svarade mig på nytt från himlen: Vad Gud har gjort rent ska inte du anse vara orent.


Apostlagärningarna 11:17
Eftersom nu Gud har gett samma gåva åt dem, som åt oss som kom till tro på Herren Jesus Kristus, vem är jag att jag skulle kunna hindra Gud?


Apostlagärningarna 11:18
När de hörde detta, gav de sig till freds och prisade Gud, och sa: Så har Gud gett också åt hedningarna den omvändelse som ger liv.


Apostlagärningarna 11:23
När han kom dit och fick se Guds nåd, blev han glad och förmanade dem alla att helhjärtat hålla sig till Herren.


Apostlagärningarna 12:5
Så förvarades Petrus i fängelset, medan församlingen utan uppehåll bad till Gud för honom.


Apostlagärningarna 12:22
Och folket ropade: Detta är en guds röst, och inte en människas!


Apostlagärningarna 12:23
Men genast slog en Herrens ängel honom därför att han inte gav Gud äran, och han blev uppäten av maskar och gav upp andan.


Apostlagärningarna 12:24
Men Guds ord växte och spred sig allt vidare.


Apostlagärningarna 13:5
När de hade kommit till Salamis, predikade de Guds ord i judarnas synagogor. Och de hade också Johannes med sig som medhjälpare.


Apostlagärningarna 13:7
Han var hos landshövdingen Sergius Paulus, som var en förståndig man. Denne kallade till sig Barnabas och Saulus och bad att få höra Guds ord.


Apostlagärningarna 13:16
Då reste sig Paulus och gav tecken med handen och sa: Män av Israel och ni som fruktar Gud, lyssna!


Apostlagärningarna 13:17
Detta folks, Israels, Gud, utvalde våra fäder och han upphöjde folket medan de bodde som främlingar i Egyptens land, och med upplyft arm förde han dem ut därifrån.


Apostlagärningarna 13:21
Därefter begärde de en kung, och Gud gav dem Saul, Kis son, en man av Benjamins stam, för en tid av fyrtio år.


Apostlagärningarna 13:23
Av hans efterkommande har Gud enligt sitt löfte rest upp en Frälsare åt Israel, Jesus,


Apostlagärningarna 13:26
Män och bröder, söner av Abrahams släkt och de bland er som fruktar Gud, till er har ordet om denna frälsning blivit sänt.


Apostlagärningarna 13:30
Men Gud uppväckte honom från de döda.


Apostlagärningarna 13:33
det har Gud uppfyllt åt oss, deras barn, genom att han har rest upp Jesus, såsom det också står skrivet i andra psalmen: Du är min Son, i dag har jag fött dig.


Apostlagärningarna 13:36
För David insomnade ju, efter att han i sin generation hade tjänat Guds vilja och blev samlad till sina fäder och såg förgängelsen.


Apostlagärningarna 13:37
Men han som Gud har rest upp har inte sett förgängelsen.


Apostlagärningarna 13:43
Men då församlingen skildes åt, följde många judar och gudfruktiga proselyter Paulus och Barnabas, som talade till dem och uppmanade dem att förbli i Guds nåd.


Apostlagärningarna 13:44
Och följande sabbat kom nästan hela staden tillsammans för att höra Guds ord.


Apostlagärningarna 13:46
Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt och sa: Det var nödvändigt att Guds ord först skulle predikas för er. Men eftersom ni stöter det ifrån er och inte anser er värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna.


Apostlagärningarna 13:50
Men judarna hetsade de gudfruktiga och ansedda kvinnorna och de ledande männen i staden och satte i gång en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drev bort dem från sitt område.


Apostlagärningarna 14:11
Och när folket såg vad Paulus hade gjort, ropade de på lykaoniska och sa: Gudarna har stigit ner till oss i mänsklig gestalt.


Apostlagärningarna 14:15
och sa: Män, varför gör ni detta? Vi är också människor, likadana som ni, och vi predikar evangeliet för er, för att ni ska omvända er från dessa fåfängligheter till den levande Guden, som har gjort himlen och jorden och havet och allt som är i dem.


Apostlagärningarna 14:22
och styrkte lärjungarnas själar och förmanade dem att förbli i tron, och sa att det är genom många lidanden som vi måste gå in i Guds rike.


Apostlagärningarna 14:26
Därifrån avseglade de till Antiokia, där de hade blivit överlämnade åt Guds nåd för det uppdrag som de nu hade fullgjort.


Apostlagärningarna 14:27
Och när de hade kommit dit, kallade de samman församlingen och berättade för dem vad Gud hade gjort med dem och hur han hade öppnat trons dörr för hedningarna.


Apostlagärningarna 15:4
Och när de kom till Jerusalem, togs de emot av församlingen och av apostlarna och de äldste, och de berättade om allt som Gud hade gjort med dem.


Apostlagärningarna 15:7
Och efter en lång diskussion reste sig Petrus och sa till dem: Män och bröder, ni vet att Gud för länge sedan har gjort det valet bland oss att hedningarna genom min mun skulle få höra evangeliets ord och komma till tro.


Apostlagärningarna 15:8
Och Gud som känner hjärtat, gav dem sitt vittnesbörd genom att han gav den Helige Ande åt dem, på samma sätt som åt oss.


Apostlagärningarna 15:10
Varför frestar ni då nu Gud, genom att på lärjungarnas hals lägga ett ok, som varken våra fäder eller vi har kunnat bära?


Apostlagärningarna 15:12
Då teg alla de församlade och hörde på Barnabas och Paulus, som berättade hur stora tecken och under Gud hade gjort bland hedningarna genom dem.


Apostlagärningarna 15:14
Simeon har berättat, hur Gud först såg till att från hedningarna ta ut ett folk för sitt namn.


Apostlagärningarna 15:18
För Gud är alla hans verk kända från världens begynnelse.


Apostlagärningarna 15:19
Därför anser jag att man inte ska göra det svårt för de hedningar som omvänder sig till Gud,


Apostlagärningarna 15:20
utan att man skriver till dem att de ska avhålla sig från besmittelse genom avgudar och från otukt, och från kött av kvävda djur och från blod.


Apostlagärningarna 15:29
Att ni ska avhålla er från det som är offrat åt avgudarna, och från blod, och från kött av kvävda djur och från otukt. Om ni noga aktar er för detta, gör ni rätt. Farväl.


Apostlagärningarna 15:40
Men Paulus utsåg Silas, och begav sig i väg sedan han av bröderna hade blivit överlämnad åt Guds nåd.


Apostlagärningarna 16:14
Och en kvinna vid namn Lydia från staden Tyatira, som handlade med purpurtyger, och som fruktade Gud, lyssnade och Herren öppnade hennes hjärta, så att hon gav akt på det som Paulus talade.


Apostlagärningarna 16:17
Hon följde efter Paulus och oss och ropade och sa: Dessa män är Guds den Högstes tjänare, som förkunnar för oss frälsningens väg.


Apostlagärningarna 16:25
Och vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud, och fångarna hörde på dem.


Apostlagärningarna 16:34
Sedan förde han dem till sitt hem och satte fram mat åt dem och gladde sig över att han med hela sitt hus hade kommit till tro på Gud.


Apostlagärningarna 17:4
Och några av dem trodde och slöt sig till Paulus och Silas. Därtill också en stor skara gudfruktiga greker och inte så få av de förnämsta kvinnorna.


Apostlagärningarna 17:13
Men när judarna i Thessalonike fick veta att Guds ord predikades av Paulus också i Berea, kom de också dit och uppviglade folket.


Apostlagärningarna 17:16
Medan Paulus väntade på dem i Aten, blev han upprörd i sin ande då han såg staden vara fylld med avgudadyrkan.


Apostlagärningarna 17:17
Därför samtalade han i synagogan med judarna och med dem som fruktade Gud, och på torget var dag med dem som han träffade där.


Apostlagärningarna 17:18
Och några filosofer av epikureerna och stoikerna diskuterade med honom. Och några sa: Vad är det den där pratmakaren vill säga? Och andra sa: Han tycks vara en förkunnare av främmande gudar, eftersom han predikade Jesus och uppståndelsen för dem.


Apostlagärningarna 17:23
För medan jag har gått omkring och beskådat det som ni dyrkar, har jag funnit ett altare med inskriften: Åt en okänd gud. Han som ni alltså tillber utan att känna till, honom förkunnar jag för er.


Apostlagärningarna 17:24
Gud som har gjort världen och allt som är i den, han som är Herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är gjorda med händer.


Apostlagärningarna 17:29
Är vi nu av Guds släkt så ska vi inte tänka att Gudomen är lik guld eller silver eller sten, något som är format av mänsklig konst och tanke.


Apostlagärningarna 17:30
Därför har Gud haft överseende med okunnighetens tider, men nu förkunnar han att alla människor överallt ska omvända sig.


Apostlagärningarna 18:7
Så gick han därifrån och gick in i huset hos en man vid namn Justus, som fruktade Gud och vars hus låg alldeles intill synagogan.


Apostlagärningarna 18:11
Så blev han kvar där ett år och sex månader, och undervisade i Guds ord bland dem.


Apostlagärningarna 18:13
och sa: Denne man förleder människorna att dyrka Gud emot lagen.


Apostlagärningarna 18:21
utan tog avsked av dem med orden: Jag måste under alla förhållanden vara i Jerusalem under den högtid som kommer, men sedan ska jag komma till er igen, om Gud vill. Sedan avseglade han från Efesus.


Apostlagärningarna 18:26
Och han började frimodigt tala i synagogan. Då Akvila och Priscilla hade hört honom, tog de honom till sig och förklarade grundligare Guds väg för honom.


Apostlagärningarna 19:8
Och han gick in i synagogan och talade frimodigt där i tre månader. Han samtalade med dem och övertygade dem om det som hör till Guds rike.


Apostlagärningarna 19:11
Och Gud gjorde under, av ovanligt slag genom Paulus händer,


Apostlagärningarna 19:26
Och ni ser och hör att denne Paulus inte bara i Efesus, utan i nästan hela Asien har övertygat och vilsefört mycket folk, och säger att de som görs med händer inte är gudar.


Apostlagärningarna 19:27
Och det är fara för att inte bara vårt yrke får dåligt rykte, utan också att den stora gudinnan Dianas tempel inte blir hållet för att vara något och att hennes härlighet, som Asien och hela världen dyrkar, kommer att försvinna.


Apostlagärningarna 19:35
Men stadens sekreterare lugnade folket och sa: Ni män av Efesus, vilken människa är det som inte vet att efesiernas stad är dyrkare av den stora gudinnan Dianas tempel och hennes avbild, som har fallit ner från himlen?


Apostlagärningarna 19:37
För ni har dragit fram dessa män, som varken är tempelrånare eller smädare av er gudinna.


Apostlagärningarna 20:21
och vittnat både för judar och greker om omvändelse till Gud, och om tron på vår Herre Jesus Kristus.


Apostlagärningarna 20:24
Men inte något av detta rör mig, inte heller anser jag att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill endast med glädje få fullborda mitt lopp och den tjänst som jag har tagit emot av Herren Jesus, att vittna om Guds nåds evangelium.


Apostlagärningarna 20:25
Och se, jag vet nu att ni inte mer ska få se mitt ansikte, ni alla bland vilka jag har gått omkring och predikat Guds rike.


Apostlagärningarna 20:27
För jag har inte undandragit mig från att förkunna hela Guds rådslut för er.


Apostlagärningarna 20:28
Ge därför akt på er själva och på hela den hjord som den Helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.


Apostlagärningarna 20:32
Och nu, bröder, överlämnar jag er åt Gud och hans nåds ord, som är mäktig att uppbygga er och ge er arvedel bland alla dem som är helgade.


Apostlagärningarna 21:19
Sedan han hade hälsat på dem, berättade han utförligt om allt som Gud hade gjort bland hedningarna genom hans tjänst.


Apostlagärningarna 21:25
Men vad angår de hedningar som har kommit till tro, har vi skrivit och meddelat dem vårt beslut, att de inte behöver hålla sådant, utan endast avhålla sig från det som är offrat åt avgudar, och från blod och från det som är kvävt och från otukt.


Apostlagärningarna 22:3
Jag är verkligen en judisk man, född i Tarsus i Cilicien, men uppfostrad här i staden och vid Gamaliels fötter undervisad i fädernas lag med all dess stränghet, och jag var lika nitälskande för Gud som ni allesammans är i dag.


Apostlagärningarna 22:12
Och en som hette Ananias, en gudfruktig man efter lagen, som alla judar som bodde där talade väl om,


Apostlagärningarna 22:14
Då sa han: Våra fäders Gud har utsett dig till att känna hans vilja och se den Rättfärdige och höra rösten från hans mun.


Apostlagärningarna 23:1
Då fäste Paulus sin blick på Stora rådet och sa: Män och bröder, jag har levt inför Gud helt och fullt med ett gott samvete ända till denna dag.


Apostlagärningarna 23:3
Då sa Paulus till honom: Gud ska slå dig, du vitkalkade vägg. För du sitter här för att döma mig efter lagen men mot lagen befaller du att de ska slå mig.


Apostlagärningarna 23:4
Och de som stod bredvid sa: Smädar du Guds överstepräst?


Apostlagärningarna 23:9
Och det blev ett väldigt skrikande, och de skriftlärda av fariseernas parti stod upp och stred häftigt och sa: Vi finner inget ont hos denne man, utan om en ande eller en ängel har talat med honom, så låt oss inte strida mot Gud.


Apostlagärningarna 24:14
Men det bekänner jag för dig att jag, i enlighet med ’den vägen’ som de kallar för en sekt, tjänar mina fäders Gud. Jag tror på allt som är skrivet i lagen och profeterna,


Apostlagärningarna 24:15
och att jag har samma hopp till Gud som dessa själva har, att de döda ska uppstå, både rättfärdiga och orättfärdiga.


Apostlagärningarna 24:16
Ja, i detta strävar jag efter att alltid ha ett rent samvete inför Gud och inför människor.


Apostlagärningarna 25:19
utan hade tvistefrågor mot honom om deras gudsdyrkan, och om en viss Jesus som var död, vilken Paulus påstod var i livet.


Apostlagärningarna 26:5
De som förut har känt mig kan vittna om de vill, att jag levde som farisé, det strängaste partiet i vår gudsdyrkan.


Apostlagärningarna 26:6
Och nu står jag här inför rätta för hoppet om det löfte som gavs av Gud till våra fäder,


Apostlagärningarna 26:7
till vilket våra tolv stammar, som tjänar Gud oavlåtligt natt och dag, hoppas nå fram. För detta hopps skull, kung Agrippa, blir jag anklagad av judarna.


Apostlagärningarna 26:8
Varför blir det av er ansett för otroligt att Gud uppväcker döda?


Apostlagärningarna 26:18
för att öppna deras ögon så att de vänder sig från mörkret till ljuset och från Satans makt till Gud, för att de ska få syndernas förlåtelse och arvedel bland dem som är helgade genom tron på mig.


Apostlagärningarna 26:20
utan började förkunna först för dem som var i Damaskus och Jerusalem, och över hela Judeens land och sedan för hedningarna, att de skulle ångra sig och omvända sig till Gud, och göra sådana gärningar som hör till omvändelsen.


Apostlagärningarna 26:22
Men efter att ha fått hjälp av Gud, står jag ännu i denna dag och vittnar för både små och stora och säger inget annat än det profeterna och Mose har sagt skulle ske:


Apostlagärningarna 26:29
Och Paulus svarade: Vare sig lite eller mycket, skulle jag önska inför Gud att inte bara du utan alla de som hör mig i dag blev sådana som jag är, bortsett från dessa bojor.


Apostlagärningarna 27:23
För i natt stod en ängel från den Gud som jag tillhör och som jag tjänar, bredvid mig


Apostlagärningarna 27:24
och sa: Frukta inte, Paulus, du ska stå inför kejsaren, och se, alla som seglar med dig har Gud skänkt dig.


Apostlagärningarna 27:25
Män, var därför vid gott mod! För jag litar på Gud att det kommer att gå som det har blivit sagt till mig.


Apostlagärningarna 27:35
När han hade sagt detta, tog han ett bröd och tackade Gud i allas åsyn, och då han hade brutit det, började han äta.


Apostlagärningarna 28:6
De väntade att han skulle svullna upp eller plötsligt falla ner död. Men då de hade väntat länge och såg att inget ont hände honom, ändrade de sig och sa att han var en gud.


Apostlagärningarna 28:11
Och efter tre månader avseglade vi med ett skepp från Alexandria, som hade övervintrat vid ön som hade Tvillinggudarnas tecken.


Apostlagärningarna 28:15
Då bröderna där fick höra om oss, kom de ända till Forum Appii och till Tres Taberne för att möta oss. När Paulus såg dem, tackade han Gud och fick nytt mod.


Apostlagärningarna 28:23
Och när de hade kommit överens med honom om en viss dag, kom många till honom där han bodde. För dessa förklarade han och vittnade om Guds rike, och övertygade dem om det som rörde Jesus, både utifrån Mose lag och profeterna, från tidigt på morgonen till kvällen.


Apostlagärningarna 28:28
Därför ska ni veta att det är till hedningarna som Gud nu har sänt frälsningen och de kommer att lyssna.


Apostlagärningarna 28:31
Han predikade Guds rike och undervisade om Herren Jesus Kristus med all frimodighet, utan att någon hindrade honom.


Romarbrevet 1:1
Paulus, Jesu Kristi tjänare, kallad till apostel, avskild till att predika Guds evangelium,


Romarbrevet 1:4
och som med kraft är bevisad vara Guds Son enligt helighetens Ande, genom uppståndelsen från de döda, Jesus Kristus, vår Herre.


Romarbrevet 1:7
Till alla de som är i Rom, Guds älskade, kallade till att vara heliga. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.


Romarbrevet 1:8
Först tackar jag min Gud genom Jesus Kristus för er alla, att man talar om er tro i hela världen.


Romarbrevet 1:9
För Gud, som jag tjänar i min ande i evangeliet om hans Son, är mitt vittne att jag ständigt nämner er


Romarbrevet 1:10
i mina böner och alltid ber att jag nu på något sätt genom Guds vilja ska lyckas komma till er.


Romarbrevet 1:16
För jag skäms inte för Kristi evangelium, för det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror, först för juden, så också för greken.


Romarbrevet 1:17
För i detta är Guds rättfärdighet uppenbarad från tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige ska leva av tro.


Romarbrevet 1:18
För Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet håller sanningen tillbaka.


Romarbrevet 1:19
För det som kan förstås om Gud är uppenbart bland dem, för Gud har uppenbarat det för dem.


Romarbrevet 1:20
För hans osynliga väsen, hans eviga makt och Gudom kan förstås ända från världens skapelse och kan ses klart genom det som är skapat, så de är utan ursäkt.


Romarbrevet 1:21
För när de kände Gud, ärade de inte honom som Gud, inte heller var de tacksamma, utan blev fåfängliga i sina tankar och deras oförnuftiga hjärtan förmörkades.


Romarbrevet 1:23
Och bytte ut den oförgänglige Gudens härlighet mot en bild som liknar en förgänglig människa och fåglar och fyrfotadjur och kräldjur.


Romarbrevet 1:24
Därför utlämnade också Gud dem i deras hjärtans begär åt orenhet, till att förnedra sina kroppar med varandra.


Romarbrevet 1:25
De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tjänade och dyrkade det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen.


Romarbrevet 1:26
Därför utlämnade Gud dem åt skamliga begär. För även deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det som är mot naturen.


Romarbrevet 1:28
Och eftersom de inte satte värde på att behålla kunskapen om Gud, utlämnade Gud dem åt ett förfallet sinnelag så att de gör sådant som inte får göras,


Romarbrevet 1:30
De är skvalleraktiga, förtalare, gudshatare, våldsmän, stolta, skrytsamma, uppfinningsrika i det onda, olydiga mot sina föräldrar,


Romarbrevet 1:32
De känner till Guds rättvisa dom, att de som handlar så förtjänar döden, ändå gör de inte bara sådant, utan håller också med dem som gör det.


Romarbrevet 2:2
Och vi vet att Guds dom är enligt sanningen mot dem som handlar så.


Romarbrevet 2:3
Men menar du detta att du ska kunna fly undan Guds dom, du människa som dömer dem som handlar så och själv gör på samma sätt?


Romarbrevet 2:4
Eller föraktar du att han är så rik på godhet och fördragsamhet och tålamod, utan att förstå att det är Guds godhet som leder dig till omvändelse?


Romarbrevet 2:5
Men genom din hårdhet och ditt obotfärdiga hjärta samlar du på dig själv vrede till vredens dag, när Guds rättvisa dom uppenbaras,


Romarbrevet 2:11
För Gud gör inte skillnad på människor.


Romarbrevet 2:13
För de som hör lagen är inte rättfärdiga inför Gud, utan de som gör lagen ska bli rättfärdiga.


Romarbrevet 2:16
på den dagen när Gud ska döma det som är fördolt hos människorna genom Jesus Kristus, enligt mitt evangelium.


Romarbrevet 2:17
Se, du kallas en jude och förlitar dig på lagen och berömmer dig av Gud,


Romarbrevet 2:22
Du som säger att man inte ska göra hor, gör du själv hor? Du som avskyr avgudarna, begår du tempelrån?


Romarbrevet 2:23
Du som berömmer dig av lagen, vanärar du Gud genom att bryta mot lagen?


Romarbrevet 2:24
För såsom det står skrivet: För er skull smädas Guds namn bland hedningarna.


Romarbrevet 2:29
Utan jude är den som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor utan av Gud.


Romarbrevet 3:2
Till mycket på alla sätt. Framför allt för att Guds ord anförtroddes åt dem.


Romarbrevet 3:3
För vad betyder det, om några inte trodde? Inte kan deras otro göra Guds trofasthet om intet?


Romarbrevet 3:4
Nej, inte alls! Utan låt Gud vara sann och varje människa en lögnare, som det står skrivet: För att du ska kunna bli rättfärdigad i dina ord och kunna segra när du blir dömd.


Romarbrevet 3:5
Men om vår orättfärdighet får Guds rättfärdighet att framstå mycket klarare, vad ska vi då säga? Är Gud orättfärdig som låter vreden komma? Jag talar på ett mänskligt sätt.


Romarbrevet 3:6
Nej, inte alls! För hur ska Gud då döma världen?


Romarbrevet 3:7
För om Guds sanning genom min lögn framstod desto mer till hans ära, varför döms jag då fortfarande som en syndare?


Romarbrevet 3:11
Ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud.


Romarbrevet 3:18
De har inte gudsfruktan inför sina ögon.


Romarbrevet 3:19
Men vi vet att allt som lagen säger, det säger den till dem som är under lagen, för att var mun ska täppas till och hela världen stå skyldig inför Gud.


Romarbrevet 3:21
Men nu har, utan lag, Guds rättfärdighet uppenbarats, som lagen och profeterna vittnar om,


Romarbrevet 3:22
nämligen Guds rättfärdighet, som kommer genom Jesu Kristi tro, till alla och över alla dem som tror. För här finns ingen skillnad.


Romarbrevet 3:23
För alla har syndat och saknar härligheten från Gud,


Romarbrevet 3:25
vilken Gud har ställt fram som ett försoningsoffer genom tron, i hans blod, för att visa sin rättfärdighet, eftersom Gud genom sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade,


Romarbrevet 3:29
Eller är han bara judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas Gud? Jo, också hedningarnas,


Romarbrevet 3:30
eftersom det är en Gud som ska göra den omskurne rättfärdig av tro och den oomskurne genom tron.


Romarbrevet 4:2
För om Abraham blev rättfärdig genom gärningar, då har han något att berömma sig av. Men inte inför Gud.


Romarbrevet 4:3
För vad säger Skriften? Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet.


Romarbrevet 4:5
Men den som inte har gärningar, utan tror på honom som rättfärdiggör den ogudaktige, honom räknas hans tro till rättfärdighet.


Romarbrevet 4:6
Så uttalar också David sin saligprisning över den människa som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar:


Romarbrevet 4:17
som det står skrivet: Jag har satt dig till en far för många folk – inför Gud som han trodde på, honom som gör de döda levande och kallar på det som inte är till, som om det var till.


Romarbrevet 4:20
Och han tvivlade inte på Guds löfte med otro, utan var stark i tron och gav Gud äran,


Romarbrevet 4:21
och var fullt övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla.


Romarbrevet 5:1
Då vi nu har blivit rättfärdiggjorda av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.


Romarbrevet 5:2
Genom honom har vi också fått tillträde genom tron till denna nåd som vi står i, och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet.


Romarbrevet 5:5
Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den Helige Ande, som är given till oss.


Romarbrevet 5:6
För medan vi ännu var svaga, dog Kristus för ogudaktiga när tiden var inne.


Romarbrevet 5:8
Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss, medan vi ännu var syndare.


Romarbrevet 5:10
För om vi, medan vi var fiender, blev försonade med Gud genom hans Sons död, ska vi sedan vi har blivit försonade så mycket mer bli frälsta genom hans liv.


Romarbrevet 5:11
Och inte bara det, utan vi gläder oss också i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen.


Romarbrevet 5:15
Men det är inte så med den fria gåvan som med synden. För om de många dog genom en endas synd så har mycket mer Guds nåd och gåva genom nåd rikligen överflödat till de många, genom en enda människa, Jesus Kristus.


Romarbrevet 6:10
För den död han led var en död för synden en gång för alla, men i det han lever, lever han för Gud.


Romarbrevet 6:11
Så ska också ni se på er själva, att ni verkligen är döda för synden men lever för Gud genom Jesus Kristus, vår Herre.


Romarbrevet 6:13
Överlämna inte heller era lemmar som vapen åt orättfärdigheten i syndens tjänst, utan ge er själva åt Gud, såsom de som har varit döda men nu lever, och era lemmar som rättfärdighetens vapen i Guds tjänst.


Romarbrevet 6:17
Men Gud vare tack, att ni som var syndens tjänare nu har blivit av hjärtat lydiga den lära som anförtroddes åt er,


Romarbrevet 6:22
Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds tjänare, blir er frukt att ni helgas och till slut får evigt liv.


Romarbrevet 6:23
För syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv genom Kristus Jesus, vår Herre.


Romarbrevet 7:4
Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp dödats från lagen, för att ni ska tillhöra en annan, honom som är uppstånden från de döda, för att vi ska bära frukt åt Gud.


Romarbrevet 7:22
För jag gläder mig över Guds lag till den inre människan,


Romarbrevet 7:25
Jag tackar Gud genom Jesus Kristus, vår Herre! Så tjänar jag nu själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag.


Romarbrevet 8:3
För det som var omöjligt för lagen, därför att den var svag genom köttet, det gjorde Gud, då han sände sin Son i syndigt kötts liknelse och för syndens skull, fördömde synden i köttet,


Romarbrevet 8:7
För köttets sinne är fiendskap mot Gud, för det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller.


Romarbrevet 8:8
Och de som är köttsliga kan inte behaga Gud.


Romarbrevet 8:9
Men ni är inte köttsliga utan andliga, om Guds Ande verkligen bor i er. Men om någon inte har Kristi Ande så tillhör han inte honom.


Romarbrevet 8:14
För alla de som leds av Guds Ande är Guds söner.


Romarbrevet 8:16
Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn.


Romarbrevet 8:17
Och är vi barn så är vi också arvingar, nämligen Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom så ska vi också bli förhärligade med honom.


Romarbrevet 8:19
För med brinnande längtan väntar skapelsen på Guds söners uppenbarelse.


Romarbrevet 8:21
att också skapelsen en gång ska bli befriad från förgängelsens slaveri till Guds barns härliga frihet.


Romarbrevet 8:27
Och han som granskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom han går i förbön för de heliga efter Guds vilja.


Romarbrevet 8:28
Vi vet också att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.


Romarbrevet 8:31
Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss?


Romarbrevet 8:33
Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som rättfärdiggör.


Romarbrevet 8:34
Vem är den som vill fördöma? Kristus är den som har dött, ja, än mer, som också har uppstått, och som sitter på Guds högra sida och som går i förbön för oss.


Romarbrevet 8:39
varken något i höjden eller i djupet eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek som är i Kristus Jesus, vår Herre.


Romarbrevet 9:4
som är israeliter, dem tillhör barnaskapet och härligheten och förbunden och lagstiftningen och gudstjänsten och löftena.


Romarbrevet 9:5
Dem tillhör också fäderna, och från dem kom Kristus efter köttet. Han som är över allting, Gud, välsignad i evighet. Amen.


Romarbrevet 9:6
Men inte så, som om Guds ord skulle ha blivit om intet, för inte är alla de Israel, som härstammar från Israel.


Romarbrevet 9:8
Det vill säga: Guds barn är inte de som är barn efter köttet, utan de som är barn efter löftet, de räknas som säd.


Romarbrevet 9:11
För innan barnen var födda, och innan de hade gjort varken gott eller ont, för att Guds avsikt enligt utkorelsen skulle bestå och inte bero på gärningar, utan på honom som kallar,


Romarbrevet 9:14
Vad ska vi då säga? Inte finns väl orättfärdighet hos Gud? Nej, inte alls!


Romarbrevet 9:16
Så beror det nu inte på någon mans vilja eller strävan, utan på Guds barmhärtighet.


Romarbrevet 9:20
Ja, men vem är du, o människa, som säger emot Gud? Inte säger det formade till skaparen: Varför gjorde du mig sådan?


Romarbrevet 9:22
Men om Gud, när han ville visa sin vrede och göra sin makt känd, med stort tålamod hade fördrag med vredens kärl, som var färdiga att förstöras,


Romarbrevet 9:26
Och det ska ske, att på den plats där det sades till dem: Ni är inte mitt folk, där ska de kallas den levande Gudens barn.


Romarbrevet 10:1
Bröder, mitt hjärtas önskan och bön till Gud för Israel är, att de ska bli frälsta.


Romarbrevet 10:2
För jag kan vittna om att de har iver för Gud, men saknar insikt.


Romarbrevet 10:3
För de förstår inte Guds rättfärdighet, utan försöker upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig Guds rättfärdighet.


Romarbrevet 10:9
För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst.


Romarbrevet 10:17
Alltså kommer tron av det hörda och det hörda genom Guds ord.


Romarbrevet 11:1
Jag frågar då: Har Gud förkastat sitt folk? Nej, inte alls! För jag är också en israelit, av Abrahams säd, av Benjamins stam.


Romarbrevet 11:2
Gud har inte förkastat sitt folk som han kände förut. Eller vet ni inte vad Skriften säger om Elia, hur han inför Gud träder upp mot Israel och säger:


Romarbrevet 11:4
Men hur lyder svaret från Gud till honom? Jag har lämnat kvar åt mig sju tusen män, vilka inte har böjt knä för Baal.


Romarbrevet 11:8
Såsom det står skrivet: Gud har gett dem en sömnaktighetens ande, ögon som inte ser och öron som inte hör, ända till denna dag.


Romarbrevet 11:21
För om Gud inte skonade de naturliga grenarna, så kanske han inte heller ska skona dig.


Romarbrevet 11:22
Se därför Guds godhet och stränghet: Stränghet mot dem som föll. Men godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet, annars blir också du bortskuren.


Romarbrevet 11:23
Och även de ska bli inympade, om de inte fortsätter i sin otro, för Gud är mäktig att ympa in dem igen.


Romarbrevet 11:26
Och så ska hela Israel bli frälst, som det står skrivet: Från Sion ska Befriaren komma och han ska ta bort ogudaktigheten från Jakob.


Romarbrevet 11:29
För sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra.


Romarbrevet 11:30
För liksom ni tidigare inte trodde på Gud, så har ni nu genom deras otro fått barmhärtighet.


Romarbrevet 11:32
För Gud har inneslutit alla under otro, för att han ska förbarma sig över alla.


Romarbrevet 11:33
O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar, och hur outrannsakliga hans vägar.


Romarbrevet 12:1
Så förmanar jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att ni frambär era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er förnuftiga tjänst.


Romarbrevet 12:2
Och anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom ert sinnes förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds goda, välbehagliga och fullkomliga vilja.


Romarbrevet 12:3
För genom den nåd som jag har fått säger jag till var och en av er att inte tänka högre om er själva än ni bör tänka, utan tänka nyktert efter det mått av tro som Gud har tilldelat åt var och en.


Romarbrevet 13:1
Varje människa ska underordna sig överheterna. För det finns ingen överhet som inte är av Gud. De överheter som finns är förordnade av Gud.


Romarbrevet 13:2
Därför, den som sätter sig upp mot överheten står emot vad Gud har förordnat, och de som står emot detta ska få en dom över sig.


Romarbrevet 13:4
för den är Guds tjänare, till ditt bästa. Men om du gör det onda ska du frukta, för den bär inte svärdet förgäves. Utan den är Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda.


Romarbrevet 13:6
Därför betalar ni ju också skatt. För de är Guds tjänare som ska sköta om sådant.


Romarbrevet 14:3
Den som äter ska inte förakta den som inte äter, och den som inte äter ska inte döma den som äter. För Gud har tagit emot honom.


Romarbrevet 14:4
Vem är du som dömer en annans tjänare? Det är inför sin egen herre han står eller faller. Men han kommer att stå, för Gud har makt att hålla honom upprätt.


Romarbrevet 14:6
Den som uppmärksammar dagen gör det för Herren, och den som inte uppmärksammar dagen gör det för Herren. Den som äter, han äter för Herren, för han tackar Gud. Och den som inte äter, han gör det för Herren, och tackar Gud.


Romarbrevet 14:11
För det står skrivet: Så sant jag lever, säger Herren, att för mig ska varje knä böja sig, och varje tunga ska bekänna Gud.


Romarbrevet 14:12
Alltså ska då var och en av oss göra räkenskap för sig själv inför Gud.


Romarbrevet 14:17
För Guds rike är inte mat och dryck, utan rättfärdighet och frid och glädje i den Helige Ande.


Romarbrevet 14:18
För den som tjänar Kristus i detta behagar Gud och håller provet inför människor.


Romarbrevet 14:20
Fördärva inte Guds verk för matens skull. Allting är visserligen rent, men till skada för den människa som äter med dåligt samvete.


Romarbrevet 14:22
Har du tro? Ha den för dig själv inför Gud. Salig är den som inte fördömer sig själv för det han tillåter sig.


Romarbrevet 15:5
Och må tålamodets och tröstens Gud ge er samma sinne inbördes i överensstämmelse med Kristus Jesus,


Romarbrevet 15:6
så att ni i full enighet och med en mun kan prisa Gud och vår Herre Jesu Kristi Fader.


Romarbrevet 15:7
Ta därför emot varandra, såsom också Kristus har tagit emot oss till Guds ära.


Romarbrevet 15:8
Och jag säger, att Jesus Kristus blev omskärelsens tjänare för Guds sannings skull för att bekräfta de löften som gavs till fäderna,


Romarbrevet 15:9
och för att hedningarna skulle ära Gud för barmhärtighetens skull, såsom det står skrivet: Därför ska jag bekänna dig bland hedningarna och lovsjunga ditt namn.


Romarbrevet 15:13
Men må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni har ett överflödande hopp genom den Helige Andes kraft.


Romarbrevet 15:15
Ändå, bröder, har jag delvis skrivit ganska djärvt till er för att påminna er, på grund av den nåd som jag har fått av Gud,


Romarbrevet 15:16
att jag ska vara Jesu Kristi tjänare bland hedningarna och betjäna dem med Guds evangelium, så att hedningarna blir ett välbehagligt offer för honom, helgat genom den Helige Ande.


Romarbrevet 15:17
Därför har jag berömmelsen i Kristus Jesus i det som tillhör Gud.


Romarbrevet 15:19
genom kraften i tecken och under, genom Guds Andes kraft, så att jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien fullt ut har predikat Kristi evangelium.


Romarbrevet 15:30
Men jag förmanar er, bröder, genom vår Herre Jesus Kristus och genom Andens kärlek, att ni tillsammans med mig kämpar i era böner till Gud för mig,


Romarbrevet 15:32
Så att jag med glädje kan komma till er genom Guds vilja och hämta nya krafter tillsammans med er.


Romarbrevet 15:33
Må nu fridens Gud vara med er alla. Amen.


Romarbrevet 16:20
Men fridens Gud ska snart krossa sönder Satan under era fötter. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er. Amen.


Romarbrevet 16:26
men som nu har uppenbarats och genom profetiska Skrifter på den evige Gudens befallning gjorts känd, för att alla folk ska föras till trons lydnad –


Romarbrevet 16:27
Gud, den ende vise, tillhör äran, genom Jesus Kristus, i evighet. Amen.


1 Korinthierbrevet 1:1
Paulus, genom Guds vilja kallad till Jesu Kristi apostel, och brodern Sostenes,


1 Korinthierbrevet 1:2
till den Guds församling som är i Korint, de helgade i Kristus Jesus, kallade heliga, tillsammans med alla dem som på varje plats, både deras och vår, åkallar vår Herre Jesu Kristi namn.


1 Korinthierbrevet 1:3
Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.


1 Korinthierbrevet 1:4
Jag tackar alltid min Gud för er skull, för den Guds nåd som har blivit given åt er genom Jesus Kristus.


1 Korinthierbrevet 1:9
Gud är trofast, genom honom är ni kallade till gemenskap med hans Son, Jesus Kristus, vår Herre.


1 Korinthierbrevet 1:14
Jag tackar Gud att jag inte har döpt någon av er utom Krispus och Gajus,


1 Korinthierbrevet 1:18
Ordet om korset är ju en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som är frälsta är det Guds kraft.


1 Korinthierbrevet 1:20
Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är denna världens kloka? Har inte Gud gjort denna världens visdom till dårskap?


1 Korinthierbrevet 1:21
Men eftersom världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans visdom, så behagade det Gud att genom den dårskap som predikas frälsa dem som tror.


1 Korinthierbrevet 1:24
men för dem som är kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus, Guds kraft och Guds visdom.


1 Korinthierbrevet 1:25
För Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor.


1 Korinthierbrevet 1:27
Men det som var dåraktigt för världen har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som var svagt i världen har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam.


1 Korinthierbrevet 1:28
Och det som var ringa och föraktat i världen och det som ingenting var, det har Gud utvalt för att göra till intet det som var någonting,


1 Korinthierbrevet 1:30
Men genom honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud och rättfärdighet och helgelse och befrielse,


1 Korinthierbrevet 2:1
När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom jag förkunnade Guds vittnesbörd för er.


1 Korinthierbrevet 2:5
för att er tro inte skulle bero på människors visdom, utan på Guds kraft.


1 Korinthierbrevet 2:7
Utan vi talar Guds hemliga visdom, den fördolda, som Gud före världens begynnelse har förutbestämt till vår härlighet,


1 Korinthierbrevet 2:9
Utan som Skriften säger: Vad inget öga har sett och inget öra har hört och vad som inte har stigit upp i något människohjärta, det har Gud berett åt dem som älskar honom.


1 Korinthierbrevet 2:10
Men för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande, för Anden utforskar allting, ja, också djupen i Gud.


1 Korinthierbrevet 2:11
För vilken människa vet vad som finns i människan, utom människans ande som finns i henne? Så vet ingen heller vad som finns i Gud utom Guds Ande.


1 Korinthierbrevet 2:12
Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är av Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud,


1 Korinthierbrevet 2:14
Men en oandlig människa tar inte emot det som hör till Guds Ande. För det är en dårskap för henne och hon kan inte heller förstå det, eftersom det måste bedömas andligen.


1 Korinthierbrevet 3:6
Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten.


1 Korinthierbrevet 3:7
Så är nu varken den som planterar eller den som vattnar något, utan endast Gud som ger växten.


1 Korinthierbrevet 3:9
För vi är Guds medarbetare, ni är Guds åker, en Guds byggnad.


1 Korinthierbrevet 3:10
Efter den Guds nåd som har getts åt mig har jag lagt grunden såsom en vis byggmästare, och en annan bygger på den. Men var och en måste se till hur han bygger.


1 Korinthierbrevet 3:16
Vet ni inte, att ni är Guds tempel och att Guds Ande bor i er?


1 Korinthierbrevet 3:17
Om någon orenar Guds tempel, ska Gud förgöra honom, för Guds tempel är heligt, och det templet är ni.


1 Korinthierbrevet 3:19
För denna världens visdom är dårskap inför Gud, för det står skrivet: Han fångar de visa i deras slughet.


1 Korinthierbrevet 3:23
Men ni tillhör Kristus och Kristus tillhör Gud.


1 Korinthierbrevet 4:1
Alltså ska man betrakta oss som Kristi tjänare och förvaltare av Guds hemligheter.


1 Korinthierbrevet 4:5
Döm därför inte förrän tid är, tills Herren kommer, som både ska låta det som är fördolt i mörkret komma i ljuset och uppenbara hjärtats uppsåt. Då ska var och en få sitt beröm av Gud.


1 Korinthierbrevet 4:9
För mig verkar det som att Gud har ställt fram oss apostlar såsom de allra ringaste, såsom ämnade åt döden. För vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor.


1 Korinthierbrevet 4:20
För Guds rike består inte i ord utan i kraft.


1 Korinthierbrevet 5:10
Men då menade jag inte denna världens otuktiga människor i allmänhet eller giriga eller utsugare eller avgudadyrkare. I så fall måste ni ju gå ut från världen.


1 Korinthierbrevet 5:11
Men nu skrev jag till er att ni inte ska umgås med någon som kallas broder, om han är otuktig eller girig eller avgudadyrkare eller smädare eller drinkare eller utsugare. Ni ska inte ens äta tillsammans med en sådan.


1 Korinthierbrevet 5:13
Men dem som är utanför dömer Gud. Därför, driv själva ut ifrån er den som är ond.


1 Korinthierbrevet 6:9
Vet ni inte att de orättfärdiga inte ska ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Varken otuktiga eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant,


1 Korinthierbrevet 6:10
eller tjuvar eller giriga eller drinkare eller smädare eller utsugare ska ärva Guds rike.


1 Korinthierbrevet 6:11
Och sådana var en del bland er. Men ni är rentvådda och ni är helgade och ni är rättfärdiggjorda i Herren Jesu namn och genom vår Guds Ande.


1 Korinthierbrevet 6:13
Maten är för magen och magen är för maten, men Gud ska göra slut på bådadera. Men kroppen är inte till för otukt utan för Herren, och Herren för kroppen.


1 Korinthierbrevet 6:14
Och Gud som har uppväckt Herren ska också uppväcka oss genom sin kraft.


1 Korinthierbrevet 6:19
Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den Helige Ande, som är i er och som ni har fått från Gud, och att ni inte tillhör er själva?


1 Korinthierbrevet 6:20
För ni är dyrt köpta. Så förhärliga därför Gud i er kropp och i er ande, vilka tillhör Gud.


1 Korinthierbrevet 7:7
För helst skulle jag vilja att alla människor vore som jag. Men var och en har sin särskilda gåva från Gud, den ene så, den andre så.


1 Korinthierbrevet 7:15
Men om den som inte tror vill skiljas, så låt honom skiljas. En broder eller syster är i sådana fall inte bunden av något tvång, utan till frid har Gud kallat oss.


1 Korinthierbrevet 7:17
Men så som Gud har tilldelat var och en, så som Herren har kallat var och en, så ska han leva. Så förordnar jag i alla församlingar.


1 Korinthierbrevet 7:19
Omskärelsen betyder inget och förhuden betyder inget, men däremot att man håller Guds bud.


1 Korinthierbrevet 7:24
Bröder, var och en ska inför Gud förbli i det han var i när han blev kallad.


1 Korinthierbrevet 7:40
Men lyckligare är hon enligt min mening om hon förblir som hon är, och jag anser att också jag har Guds Ande.


1 Korinthierbrevet 8:1
Men vad angår avgudaoffer så vet vi att vi alla har kunskap. Kunskapen blåser upp, men kärleken bygger upp.


1 Korinthierbrevet 8:3
Men om någon älskar Gud så är han känd av honom.


1 Korinthierbrevet 8:4
När det nu gäller att äta av det som offrats åt avgudar, så vet vi att det inte finns någon avgud i världen och att det inte finns någon annan Gud utom en enda.


1 Korinthierbrevet 8:5
För även om det finns några som kallas gudar, vare sig i himlen eller på jorden – såsom det finns många gudar och många herrar –


1 Korinthierbrevet 8:6
för oss finns det ändå bara en Gud, Fadern, av vilken allting är och till vilken vi är, och en enda Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi är.


1 Korinthierbrevet 8:7
Hur som helst, alla har inte denna kunskap, men några gör det till en samvetssak för avgudarnas skull ända tills nu, och äter det som om det var offrat åt avgudar, och så orenas deras svaga samvete.


1 Korinthierbrevet 8:8
Men maten främjar oss inte inför Gud. För äter vi, så blir vi inte därigenom bättre. Äter vi inte, så blir vi inte därigenom sämre.


1 Korinthierbrevet 8:10
För om någon får se dig, hur du som har kunskap ligger till bords i ett avgudatempel, ska då inte den som har ett svagt samvete bli stärkt till att äta avgudaoffer?


1 Korinthierbrevet 9:9
För det står skrivet i Mose lag: Du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar. Skulle Gud ha omsorg om oxarna?


1 Korinthierbrevet 9:21
För dem som är utan lag har jag blivit som vore jag utan lag, för att jag skulle kunna vinna dem som är utan lag – fastän jag inte är utan Guds lag, utan under Kristi lag.


1 Korinthierbrevet 10:5
Men de flesta av dem fann inte Gud behag i, därför blev de kringspridda i öknen.


1 Korinthierbrevet 10:7
Bli inte heller avgudadyrkare som några av dem blev, som det står skrivet: Folket satte sig ner till att äta och dricka och steg upp för att leka.


1 Korinthierbrevet 10:9
Låt oss inte heller fresta Kristus, som också några av dem frestade Gud. Därför blev de dödade av ormar.


1 Korinthierbrevet 10:13
Ingen annan frestelse har drabbat er än den som vanligen möter människan. Men Gud är trofast, han ska inte låta er frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut.


1 Korinthierbrevet 10:14
Därför, mina älskade, fly bort från avgudadyrkan.


1 Korinthierbrevet 10:19
Vad vill jag då säga? Att en avgud är något, eller att det som offras åt avgudar är något?


1 Korinthierbrevet 10:20
Nej, utan vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar och inte åt Gud, och jag vill inte att ni ska ha någon gemenskap med de onda andarna.


1 Korinthierbrevet 10:28
Men om någon säger till er: Detta är offrat åt avgudar, så ät inte för hans skull som talade om det och för samvetets skull, för jorden är Herrens och allt som fyller den.


1 Korinthierbrevet 10:31
Vare sig ni nu äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära.


1 Korinthierbrevet 10:32
Var inte till anstöt, varken för judar eller för greker eller för Guds församling.


1 Korinthierbrevet 11:3
Men jag vill att ni ska veta att Kristus är var mans huvud, och att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud.


1 Korinthierbrevet 11:7
För en man ska ju inte ha något på huvudet, eftersom han är Guds avbild och ära. Men kvinnan är mannens ära.


1 Korinthierbrevet 11:12
För liksom kvinnan är av mannen, så är också mannen genom kvinnan, men alltsammans är av Gud.


1 Korinthierbrevet 11:13
Döm bland er själva: Passar det sig att en kvinna ber till Gud utan att ha något på huvudet?


1 Korinthierbrevet 11:16
Men om någon vill strida om detta, så har vi inte en sådan sed, inte heller Guds församlingar.


1 Korinthierbrevet 11:22
Har ni då inte era hem där ni kan äta och dricka? Eller föraktar ni Guds församling och vill ni få dem att skämmas som inget har? Vad ska jag säga till er? Ska jag berömma er? I detta fall berömmer jag er inte.


1 Korinthierbrevet 12:2
Ni vet att ni har varit hedningar, och att ni lät er föras bort till de stumma avgudarna, allt eftersom ni blev ledda.


1 Korinthierbrevet 12:3
Därför vill jag låta er få veta att ingen som talar i Guds Ande säger: Förbannad är Jesus, och att ingen kan säga att Jesus är Herren utom genom den Helige Ande.


1 Korinthierbrevet 12:6
Och det finns olika slags kraftgärningar, men det är samma Gud som verkar allt i alla.


1 Korinthierbrevet 12:18
Men nu har Gud satt samman delarna i kroppen, var och en av dem som han har velat.


1 Korinthierbrevet 12:24
något som de anständiga delarna inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett så mycket större heder åt den delen som saknar det,


1 Korinthierbrevet 12:28
Och Gud har satt dessa i församlingen: För det första apostlar, för det andra profeter, för det tredje lärare, vidare kraft att utföra mirakler, sedan gåvor att bota sjuka, att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungotal.


1 Korinthierbrevet 14:2
För den som talar i tungor talar inte för människor utan för Gud, för ingen förstår honom, utan han talar hemligheter i anden.


1 Korinthierbrevet 14:18
Jag tackar min Gud, att jag talar mer i tungor än ni alla.


1 Korinthierbrevet 14:25
och därmed blir hemligheterna i hans hjärta uppenbarade och så ska han falla ner på sitt ansikte, tillbe Gud och intyga, att Gud verkligen är i er.


1 Korinthierbrevet 14:28
Men finns det ingen som uttyder, så ska de tiga i församlingen och tala för sig själva och till Gud.


1 Korinthierbrevet 14:33
för Gud är inte oordningens Gud, utan fridens, som i alla de heligas församlingar.


1 Korinthierbrevet 14:36
Eller är det från er som Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er?


1 Korinthierbrevet 15:9
För jag är den ringaste bland apostlarna, som inte är värd att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling.


1 Korinthierbrevet 15:10
Men genom Guds nåd är jag vad jag är och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än de alla, fast inte jag, utan Guds nåd som varit med mig.


1 Korinthierbrevet 15:15
Då kommer vi också att stå där som falska Guds vittnen, eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus, som han inte har uppväckt, om det är så att döda inte uppstår.


1 Korinthierbrevet 15:24
Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud och Fadern, sedan han gjort slut på varje välde och varje makt och kraft.


1 Korinthierbrevet 15:28
Och när allt har blivit lagt under honom, då ska också Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud ska vara allt i alla.


1 Korinthierbrevet 15:34
Nyktra till på allvar och synda inte. För några av er vet ingenting om Gud. Till er skam säger jag er detta.


1 Korinthierbrevet 15:38
Men Gud ger det en kropp som han vill och åt varje frö dess särskilda kropp.


1 Korinthierbrevet 15:50
Men detta säger jag, bröder, att kött och blod inte kan ärva Guds rike. Inte heller ska det förgängliga ärva oförgänglighet.


1 Korinthierbrevet 15:57
Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus.


2 Korinthierbrevet 1:1
Paulus, Jesu Kristi apostel genom Guds vilja, och brodern Timoteus till den Guds församling som är i Korint samt med alla de heliga som är i hela Akaja.


2 Korinthierbrevet 1:2
Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.


2 Korinthierbrevet 1:3
Välsignad vare vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud,


2 Korinthierbrevet 1:4
som tröstar oss i all vår nöd, för att vi med den tröst vi själva får av Gud ska kunna trösta andra i all den nöd som drabbar dem.


2 Korinthierbrevet 1:9
Ja, vi hade inom oss själva fällt dödsdomen över oss, för att vi inte skulle förtrösta på oss själva utan på Gud, som uppväcker de döda,


2 Korinthierbrevet 1:12
För detta är vår berömmelse, vårt samvetes vittnesbörd, att vi i enkelhet och Guds renhet, inte i köttslig vishet, utan i Guds nåd har vandrat i världen, och särskilt hos er.


2 Korinthierbrevet 1:18
Men så sant Gud är trofast, var vårt ord till er inte ja och nej.


2 Korinthierbrevet 1:19
För Guds Son, Jesus Kristus, som bland er har blivit predikad av oss, av mig och Silvanus och Timoteus, han var inte ja och nej, utan ja har kommit genom honom.


2 Korinthierbrevet 1:20
För alla Guds löften har i honom fått sitt ja och genom honom sitt amen, Gud till ära genom oss.


2 Korinthierbrevet 1:21
Men han som befäster oss tillsammans med er i Kristus och som har smort oss, det är Gud.


2 Korinthierbrevet 1:23
Men jag kallar Gud till vittne över min själ, att det är för att skona er som jag ännu inte har kommit till Korint.


2 Korinthierbrevet 2:14
Men Gud vare tack, som alltid låter oss triumfera i Kristus och som sprider sin kunskaps doft genom oss överallt.


2 Korinthierbrevet 2:15
För vi är Kristi väldoft inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som går förlorade,


2 Korinthierbrevet 2:17
För vi är inte som de flesta som för egen vinning förfalskar Guds ord. Nej, utan vi predikar i Kristus med rent sinne inför Gud det som kommer från Gud.


2 Korinthierbrevet 3:3
Det är uppenbart att ni är ett Kristi brev, genom vår tjänst, skrivet inte med bläck utan med den levande Gudens Ande, inte på tavlor av sten utan på hjärtats tavlor av kött.


2 Korinthierbrevet 3:4
Och en sådan tillit har vi till Gud genom Kristus,


2 Korinthierbrevet 3:5
inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud.


2 Korinthierbrevet 4:2
utan vi har avsagt oss allt skamligt hemlighetsmakeri och går inte listigt tillväga. Inte heller förfalskar vi Guds ord, utan lägger öppet fram sanningen och överlämnar oss själva inför Guds åsyn åt varje människas samvete.


2 Korinthierbrevet 4:4
bland vilka denna världens gud har förblindat sinnena hos dem som inte tror, så att inte ljuset kan lysa för dem från Kristi härlighets evangelium, han som är Guds avbild.


2 Korinthierbrevet 4:6
För Gud som befallde ljus att lysa fram ur mörkret, han har lyst upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet i Jesu Kristi ansikte ska stråla fram.


2 Korinthierbrevet 4:7
Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den överväldigande kraften ska vara från Gud och inte från oss.


2 Korinthierbrevet 4:15
För allt sker för er skull, för att nåden genom att komma allt fler till del ska få tacksägelsen att flöda över till Guds ära.


2 Korinthierbrevet 5:1
Men vi vet att om det tält som är vår jordiska boning bryts ner, så har vi en byggnad från Gud, ett hus som inte är gjort med händer, evigt i himlarna.


2 Korinthierbrevet 5:5
Men han som berett oss till detta är Gud, som pant har han också gett oss Anden.


2 Korinthierbrevet 5:11
Eftersom vi vet vad det är att frukta Herren, försöker vi övertyga människor, men för Gud är det uppenbart hurdana vi är och jag hoppas att det också är uppenbart för era samveten.


2 Korinthierbrevet 5:13
För om vi har varit från förståndet, så var det för Gud, eller om vi är sansade, så är vi det för er skull.


2 Korinthierbrevet 5:18
Men allt är från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Jesus Kristus och gett oss försoningens tjänst.


2 Korinthierbrevet 5:19
För Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv, och tillräknade dem inte deras synder, och han har anförtrott åt oss försoningens ord.


2 Korinthierbrevet 5:20
Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: Låt försona er med Gud.


2 Korinthierbrevet 5:21
För han som inte visste av någon synd har han gjort till synd för vår skull, för att vi skulle bli gjorda till Guds rättfärdighet i honom.


2 Korinthierbrevet 6:1
Men som hans medarbetare förmanar vi också er att ni inte så tar emot Guds nåd att den blir till ingen nytta.


2 Korinthierbrevet 6:4
utan i allt vill vi bevisa oss som Guds tjänare, med stor uthållighet, under lidanden, i nöd, i svårigheter,


2 Korinthierbrevet 6:7
med sanningens ord, i Guds kraft, genom rättfärdighetens vapen i den högra handen och i den vänstra,


2 Korinthierbrevet 6:16
Eller hur kan man förena Guds tempel och avgudar? För ni är den levande Gudens tempel, som Gud har sagt: Jag ska bo i dem och vandra ibland dem, och jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk.


2 Korinthierbrevet 7:1
Eftersom vi nu har dessa löften, älskade, så låt oss rena oss från all besmittelse från kött och ande, och i gudsfruktan fullborda helgelsen.


2 Korinthierbrevet 7:6
Men Gud som tröstar de nedslagna, han tröstade oss genom Titus ankomst,


2 Korinthierbrevet 7:9
så gläder jag mig nu, inte därför att ni blev bedrövade, utan därför att er sorg ledde till att ni ångrade er. För det var ju efter Guds sinne som ni blev bedrövade, och därför har ni inte lidit någon skada genom oss.


2 Korinthierbrevet 7:10
För den sorg som är efter Guds sinne för med sig omvändelse som leder till frälsning som man inte ångrar. Men världens sorg leder till död.


2 Korinthierbrevet 7:11
För se, just detta att ni blev bedrövade efter Guds sinne, vilken stor iver har det inte framkallat hos er, ja, vilka ursäkter, vilken upprördhet, vilken fruktan, vilken längtan, vilken nit, ja, vilken bestraffning! På allt sätt har ni bevisat att ni är rena i den här saken.


2 Korinthierbrevet 7:12
Därför, fastän jag skrev till er, så gjorde jag det inte för hans skull som hade gjort orätt, inte heller för hans skull som hade lidit orätt, utan för att vår omsorg för er skulle bli uppenbar hos er inför Gud.


2 Korinthierbrevet 8:1
Dessutom, bröder, vill vi att ni ska känna till den Guds nåd som har getts åt församlingarna i Makedonien,


2 Korinthierbrevet 8:5
Och de gav inte endast vad vi hade hoppats, utan sig själva gav de först åt Herren och sedan åt oss genom Guds vilja.


2 Korinthierbrevet 8:16
Men Gud vare tack, som lägger samma ivriga omsorg för er i Titus hjärta,


2 Korinthierbrevet 9:7
Var och en ska ge som han bestämmer sig för i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång. För Gud älskar en glad givare.


2 Korinthierbrevet 9:8
Och Gud är mäktig att låta all nåd överflöda till er, så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk.


2 Korinthierbrevet 9:11
så att ni i allt blir rika till all uppriktig givmildhet, som genom oss verkar tacksägelse till Gud.


2 Korinthierbrevet 9:12
För den tjänst ni utför med denna insamling uppfyller inte endast den brist som de heliga har, utan överflödar också i många tacksägelser till Gud.


2 Korinthierbrevet 9:13
Genom att ni består provet med denna insamling, kommer de att prisa Gud för att ni lydigt bekänner er till Kristi evangelium och med uppriktig givmildhet delar med er till dem och till alla.


2 Korinthierbrevet 9:14
Och i deras bön för er längtar de efter er på grund av Guds överväldigande nåd som är i er.


2 Korinthierbrevet 9:15
Gud vare tack för hans obeskrivligt rika gåva.


2 Korinthierbrevet 10:4
För våra stridsvapen är inte köttsliga, men genom Gud är de mäktiga att bryta ner starka fästen,


2 Korinthierbrevet 10:5
och bryta ner alla tankebyggnader och all höghet, som reser sig mot Guds kunskap, och ta varje tanke till fånga under lydnaden mot Kristus,


2 Korinthierbrevet 10:13
Men vi vill inte måttlöst berömma oss, utan bara inom gränsen för det område som Gud har mätt ut åt oss, att vi skulle nå fram även till er.


2 Korinthierbrevet 11:2
eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. För jag har trolovat er med en enda man, för att kunna ställa fram en ren jungfru inför Kristus.


2 Korinthierbrevet 11:7
Eller har jag syndat, då jag ödmjukade mig själv, för att ni skulle bli upphöjda, därigenom att jag predikade Guds evangelium för er utan ersättning?


2 Korinthierbrevet 11:11
Varför? För att jag inte älskar er? Gud vet att jag gör det.


2 Korinthierbrevet 11:31
Gud och vår Herre Jesu Kristi Fader, som är välsignad i evighet, vet att jag inte ljuger.


2 Korinthierbrevet 12:2
Jag känner en man i Kristus, som för fjorton år sedan blev uppryckt ända till tredje himlen, om det var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet det.


2 Korinthierbrevet 12:3
Och jag känner denne man – om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet det –


2 Korinthierbrevet 12:19
På nytt menar ni att vi försvarar oss inför er? Det är inför Gud, i Kristus, som vi talar och allt detta sker till er uppbyggelse, mina älskade.


2 Korinthierbrevet 12:21
så att min Gud kommer att ödmjuka mig bland er, när jag kommer igen, och jag måste sörja över många som tidigare har syndat och inte har ångrat sig från den orenhet, otukt och lösaktighet som de har bedrivit.


2 Korinthierbrevet 13:4
Ty fastän han blev korsfäst i svaghet, så lever han likväl av Guds kraft. För vi är också svaga i honom, men vi ska leva med honom i Guds kraft hos er.


2 Korinthierbrevet 13:7
Men jag ber till Gud, att ni inte ska göra något ont, inte för att vi ska visa oss bestå provet, utan för att ni ska göra det som är gott, även om vi framstår som sådana som inte består provet.


2 Korinthierbrevet 13:11
Till slut, bröder, var glada, låt er fullkomnas, uppmuntra varandra, var eniga, lev i frid, så ska kärlekens och fridens Gud vara med er.


2 Korinthierbrevet 13:13
Herren Jesu Kristi nåd och Guds kärlek och den Helige Andes gemenskap vare med er alla. Amen.


Galaterbrevet 1:1
Paulus, apostel, inte från människor, inte heller genom någon människa, utan genom Jesus Kristus och Gud, Fadern, som har uppväckt honom från de döda,


Galaterbrevet 1:3
Nåd vare med er och frid från Gud, Fadern, och från vår Herre Jesus Kristus,


Galaterbrevet 1:4
som utgav sig själv för våra synder, för att han skulle ta oss ut ur den nuvarande onda världen, enligt Guds och vår Faders vilja.


Galaterbrevet 1:10
Hur är det nu? Är det människor jag försöker övertala – eller Gud? Eller försöker jag vara människor till lags? För om jag fortfarande ville vara människor till lags, så skulle jag inte vara Kristi tjänare.


Galaterbrevet 1:13
Ni har ju hört om mitt liv förut i judendomen, att jag då oerhört mycket förföljde Guds församling och försökte utrota henne.


Galaterbrevet 1:15
Men då det behagade Gud, som från min moders liv avskilde mig och kallade mig genom sin nåd,


Galaterbrevet 1:20
Vad jag nu skriver till er, se, det är inför Gud, jag ljuger inte.


Galaterbrevet 1:24
Och de prisade Gud för min skull.


Galaterbrevet 2:6
Men vad angår dem som ansågs vara något – hurdana de tidigare varit gör ingen skillnad för mig, Gud gör inte skillnad på människor – för dessa ansedda lade inte på mig något utöver detta.


Galaterbrevet 2:19
Jag har ju genom lagen dött bort från lagen, för att jag ska leva för Gud.


Galaterbrevet 2:20
Jag är korsfäst med Kristus och jag lever, men inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i köttet, det lever jag i tro på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig själv för mig.


Galaterbrevet 2:21
Jag förkastar inte Guds nåd, för om rättfärdighet kommer genom lagen, så har Kristus dött förgäves.


Galaterbrevet 3:6
Så var det med Abraham, han trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet.


Galaterbrevet 3:8
Och då Skriften förutsåg att Gud skulle göra hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham: I dig ska alla folk bli välsignade.


Galaterbrevet 3:11
Men att ingen blir rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart, för den rättfärdige ska leva av tro.


Galaterbrevet 3:17
Men det säger jag, att det testamente som tidigare av Gud hade förklarats giltigt i Kristus, kan inte upphävas av lagen som gavs 430 år senare, så att den skulle kunna sätta löftet ur kraft.


Galaterbrevet 3:18
För om arvet beror på lagen, så beror det inte längre på löftet. Men åt Abraham har Gud gett det genom löftet.


Galaterbrevet 3:20
Men medlaren är inte medlare bara för en, men Gud är en.


Galaterbrevet 3:21
Är då lagen mot Guds löften? Nej, inte alls! För om en lag hade blivit given som kunde ge liv, då hade verkligen rättfärdigheten kommit av lagen.


Galaterbrevet 3:26
för ni är alla Guds barn genom tron på Kristus Jesus.


Galaterbrevet 4:4
Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna, född under lagen,


Galaterbrevet 4:6
Eftersom ni nu är söner, har Gud sänt sin Sons Ande i era hjärtan, som ropar: Abba, Fader.


Galaterbrevet 4:7
Därför är du inte längre tjänare, utan son, och är du son, så är du också Guds arvinge genom Kristus.


Galaterbrevet 4:8
Men förut, då ni inte kände Gud, var ni slavar under dem som till sin natur inte är gudar.


Galaterbrevet 4:9
Men nu, efter att ni har lärt känna Gud, ja, än mer, har blivit kända av Gud, hur kan ni vända tillbaka till de svaga och torftiga villkoren som ni på nytt vill bli slavar under?


Galaterbrevet 4:14
Och den prövning som jag led i mitt kött, den föraktade och avvisade ni inte, utan ni tog emot mig som en Guds ängel, ja, som Kristus Jesus.


Galaterbrevet 5:20
avguderi, trolldom, hat, gräl, avund, vredesutbrott, stridslystnad, splittringar, villoläror,


Galaterbrevet 5:21
missunnsamhet, mord, fylleri, frosseri och annat sådant. Om sådant säger jag er i förväg, som jag också tidigare har sagt, att de som gör sådant ska inte ärva Guds rike.


Galaterbrevet 6:7
Låt er inte bli vilseförda. Gud driver man inte med, för vad en människa sår, det ska hon också skörda.


Galaterbrevet 6:16
Och alla de som vandrar efter denna regel, må frid och barmhärtighet vara över dem och över Guds Israel.


Efesierbrevet 1:1
Paulus, Jesu Kristi apostel genom Guds vilja, till de heliga som är i Efesus, och till de trofasta i Kristus Jesus.


Efesierbrevet 1:2
Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.


Efesierbrevet 1:3
Välsignad vare Gud och vår Herre Jesu Kristi Fader, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i det himmelska,


Efesierbrevet 1:17
Att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, ska ge er visdomens och uppenbarelsens Ande i kunskapen om honom.


Efesierbrevet 2:4
Men Gud som är rik på barmhärtighet, har för den stora kärleks skull, varmed han har älskat oss,


Efesierbrevet 2:8
Ty av nåden är ni frälsta genom tron, och det inte av er själva, Guds gåva är det,


Efesierbrevet 2:10
För vi är hans verk, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem.


Efesierbrevet 2:12
att ni på den tiden var utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och utan del i förbunden med deras löfte, utan hopp och utan Gud i världen.


Efesierbrevet 2:16
Så skulle han försona de båda med Gud i en kropp genom korset, sedan han genom det hade dödat fiendskapen.


Efesierbrevet 2:19
Därför är ni nu inte längre gäster och främlingar utan medborgare med de heliga och tillhör Guds familj,


Efesierbrevet 2:22
I honom blir också ni sammanbyggda till en Guds boning genom Anden.


Efesierbrevet 3:2
Ni har väl hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig för er skull,


Efesierbrevet 3:7
vars tjänare jag har blivit efter den gåva av Guds nåd, som gavs åt mig genom hans mäktiga kraft.


Efesierbrevet 3:9
Och att upplysa alla om, vad delaktigheten är i den hemlighet som från världens begynnelse har varit fördold i Gud, som har skapat allt genom Jesus Kristus,


Efesierbrevet 3:10
för att Guds mångfaldiga vishet nu genom församlingen skulle bli känd för furstendömena och makterna i det himmelska,


Efesierbrevet 3:19
och lära känna Kristi kärlek som övergår kunskapen, för att ni ska bli uppfyllda av all Guds fullhet.


Efesierbrevet 4:6
en Gud och allas Fader, som är över alla och genom alla och i er alla.


Efesierbrevet 4:13
tills att vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till en fullkomlig man och till det mått av mognad som hör till Kristi fullhet.


Efesierbrevet 4:18
förmörkade till förståndet och främmande för livet i Gud på grund av den okunnighet som är i dem därför att deras hjärtan är förblindade,


Efesierbrevet 4:24
och ikläd er den nya människan, som är skapad efter Gud i sanningens rättfärdighet och helighet.


Efesierbrevet 4:30
Och bedröva inte Guds Helige Ande, som ni har fått som ett sigill till förlossningens dag.


Efesierbrevet 4:32
Och var i stället vänliga och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, så som också Gud i Kristus har förlåtit er.


Efesierbrevet 5:1
Bli därför Guds efterföljare, så som älskade barn,


Efesierbrevet 5:2
och vandra i kärlek, såsom också Kristus har älskat oss och utgivit sig själv för oss som en gåva och ett offer åt Gud, till en välbehaglig doft.


Efesierbrevet 5:5
För ni vet detta, att ingen otuktig eller oren eller girig, som är en avgudadyrkare, har någon arvedel i Kristi och Guds rike.


Efesierbrevet 5:6
Låt ingen bedra er med tomma ord, för på grund av sådant kommer Guds vrede över olydnadens barn.


Efesierbrevet 5:20
och tacka alltid Gud och Fadern för allt i vår Herre Jesu Kristi namn.


Efesierbrevet 5:21
Underordna er varandra i fruktan för Gud.


Efesierbrevet 6:6
inte som ögontjänare för att behaga människor, utan såsom Kristi tjänare som av hjärtat gör det Gud vill.


Efesierbrevet 6:11
Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.


Efesierbrevet 6:13
Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen, och förbli stående när ni har fullgjort allt.


Efesierbrevet 6:17
Och ta frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord,


Efesierbrevet 6:23
Frid vare med bröderna och kärlek med tro, från Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus.


Filipperbrevet 1:2
Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.


Filipperbrevet 1:3
Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er.


Filipperbrevet 1:8
För Gud är mitt vittne till hur djupt jag längtar efter er alla med Jesu Kristi innerliga kärlek.


Filipperbrevet 1:11
uppfyllda med rättfärdighetens frukter som kommer genom Jesus Kristus, till Guds ära och pris.


Filipperbrevet 1:28
och inte på något sätt låter er skrämmas av motståndarna, vilket för dem är ett tecken på undergång, men för er ett tecken på frälsning, och det från Gud.


Filipperbrevet 2:6
vilken, då han var i Guds gestalt, inte ansåg det som en rövad skatt att vara jämlik Gud,


Filipperbrevet 2:9
Därför har också Gud upphöjt honom och gett honom ett namn som är över alla namn,


Filipperbrevet 2:11
och för att alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud, Fadern, till ära.


Filipperbrevet 2:13
För Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, efter sin goda vilja.


Filipperbrevet 2:15
så att ni må vara oklanderliga och rena, Guds fläckfria barn mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte, bland vilka ni lyser såsom ljus i världen.


Filipperbrevet 2:27
Och sjuk var han verkligen, nära döden, men Gud förbarmade sig över honom, och inte bara över honom, utan också över mig, för att jag inte skulle få sorg på sorg.


Filipperbrevet 3:3
För vi är de omskurna, vi som tjänar Gud i anden och berömmer oss av Kristus Jesus och inte förtröstar på köttet,


Filipperbrevet 3:9
och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet som kommer av lagen, utan den som kommer genom Kristi tro, rättfärdigheten av Gud genom tron,


Filipperbrevet 3:14
Jag jagar mot målet, för segerlönen, enligt Guds kallelse ovanifrån i Kristus Jesus.


Filipperbrevet 3:15
Låt oss därför, så många som är fullkomliga, tänka så. Och om ni i något avseende tänker annorlunda, så ska Gud uppenbara också detta för er.


Filipperbrevet 3:19
vilkas slut är undergång. De har buken till sin Gud och sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska.


Filipperbrevet 4:6
Var inte bekymrade för något, utan låt alla era önskningar bli kända inför Gud genom åkallan och bön med tacksägelse.


Filipperbrevet 4:7
Och Guds frid, som övergår allt förstånd, ska bevara era hjärtan och era sinnen i Kristus Jesus.


Filipperbrevet 4:9
Gör det som ni både har lärt och tagit emot och hört och sett hos mig, och fridens Gud ska vara med er.


Filipperbrevet 4:18
För jag har allt och det i överflöd. Jag har mer än nog, sedan jag av Epafroditus har tagit emot det som kom från er, en ljuvlig doft, ett väl mottaget offer, välbehagligt för Gud.


Filipperbrevet 4:19
Och min Gud ska fylla alla era behov efter sin rikedom i härlighet genom Kristus Jesus.


Filipperbrevet 4:20
Men vår Gud och Fader tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen.


Kolosserbrevet 1:1
Paulus, Jesu Kristi apostel genom Guds vilja, och brodern Timoteus,


Kolosserbrevet 1:2
till de heliga och trofasta bröderna i Kristus, som är i Kolosse. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.


Kolosserbrevet 1:3
Vi tackar alltid Gud och vår Herre Jesu Kristi Fader, när vi ber för er.


Kolosserbrevet 1:6
som har kommit till er, liksom också i hela världen och bär frukt, såsom det också har gjort bland er, från den dag då ni hörde det och lärde känna Guds nåd i sanning.


Kolosserbrevet 1:10
så att ni kan vandra värdigt Herren och i allt behaga honom, och bära frukt i alla slags goda gärningar och växa till i kunskapen om Gud,


Kolosserbrevet 1:15
Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd framför allt skapat.


Kolosserbrevet 1:25
Dess tjänare har jag blivit enligt Guds plan för er, för att fullt ut predika Guds ord,


Kolosserbrevet 1:27
för vilka Gud ville göra känt hur rik på härlighet denna hemlighet är bland hedningarna, som är Kristus i er, härlighetens hopp.


Kolosserbrevet 2:2
för att deras hjärtan ska få tröst, genom att de blir sammanfogade i kärlek och når fram till hela rikedomen av en full insikt, till kunskap om Guds hemlighet, både Faderns och Kristi.


Kolosserbrevet 2:9
För i honom bor Gudomens hela fullhet kroppsligen,


Kolosserbrevet 2:12
när ni blev begravda med honom i dopet, i vilket ni också med honom är uppståndna genom den tro som Gud verkar, som uppväckte honom från de döda.


Kolosserbrevet 2:19
och inte håller sig till huvudet, från vilken hela kroppen genom leder och senor får kraft och sammanhållning och växer med den tillväxt som Gud ger.


Kolosserbrevet 3:1
Då ni nu är uppståndna med Kristus, så sök det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida.


Kolosserbrevet 3:3
För ni har dött, och ert liv är fördolt med Kristus i Gud.


Kolosserbrevet 3:5
Så döda nu era lemmar som hör jorden till: otukt, orenhet, lusta, ont begär och girigheten som är avgudadyrkan,


Kolosserbrevet 3:6
för vars skull Guds vrede kommer över olydnadens barn.


Kolosserbrevet 3:12
Klä er därför såsom Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, saktmodighet och tålamod.


Kolosserbrevet 3:15
Och låt Guds frid regera i era hjärtan, till vilken ni även är kallade i en kropp, och var tacksamma.


Kolosserbrevet 3:17
Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör allt i Herren Jesu namn, och tacka Gud och Fadern genom honom.


Kolosserbrevet 3:22
Ni tjänare, lyd era jordiska herrar i allt, inte som inställsamma ögontjänare, utan av uppriktigt hjärta i fruktan för Gud.


Kolosserbrevet 4:3
Be också för oss, att Gud öppnar åt oss en dörr för ordet, så att vi kan tala om Kristi hemlighet, för vars skull jag också är fängslad,


Kolosserbrevet 4:11
och Jesus, som kallas Justus. Dessa är mina enda medarbetare för Guds rike, vilka tillhör omskärelsen. De har varit till tröst för mig.


Kolosserbrevet 4:12
Epafras som är en av er, hälsar er, en Kristi tjänare, som alltid kämpar för er i bönerna, för att ni ska stå fasta, fullkomliga och helt uppfyllda av Guds vilja.


1 Thessalonikerbrevet 1:1
Paulus och Silvanus och Timoteus till thessalonikernas församling i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.


1 Thessalonikerbrevet 1:2
Vi tackar alltid Gud för er alla, när vi nämner er i våra böner.


1 Thessalonikerbrevet 1:3
Ständigt minns vi ert arbete i tron och er möda i kärleken och er uthållighet i hoppet på vår Herre Jesus Kristus, inför Gud och vår Fader.


1 Thessalonikerbrevet 1:4
Vi vet, bröder, ni av Gud älskade, att ni är utvalda,


1 Thessalonikerbrevet 1:8
För från er har Herrens ord gett eko, inte endast i Makedonien och Akaja, utan överallt har er tro på Gud också nått ut, så att vi inte behöver säga något.


1 Thessalonikerbrevet 1:9
För de berättar själva om oss, hur vi blev mottagna hos er, och hur ni omvände er till Gud från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne Guden,


1 Thessalonikerbrevet 2:2
Utan fastän vi tidigare hade lidit och blivit skymfade i Filippi, som ni vet, var vi ändå frimodiga i vår Gud att tala till er Guds evangelium under svår kamp.


1 Thessalonikerbrevet 2:4
Men eftersom vi av Gud har prövats värdiga att anförtros evangeliet, så talar vi inte för att behaga människor, utan Gud som prövar våra hjärtan,


1 Thessalonikerbrevet 2:5
för vi har inte, som ni vet, någonsin använt smickrande ord, inte heller under förevändning av vinningslystnad, Gud är vårt vittne.


1 Thessalonikerbrevet 2:8
Så ville vi i innerlig kärlek till er inte bara ge er Guds evangelium utan också våra egna liv, eftersom ni hade blivit så kära för oss.


1 Thessalonikerbrevet 2:9
Ni minns väl, bröder, vår möda och våra ansträngningar, för natt och dag arbetade vi, för att inte ligga någon av er till last, när vi predikade Guds evangelium för er.


1 Thessalonikerbrevet 2:10
Ni är vittnen, och även Gud, hur heligt och rättfärdigt och oklanderligt vi uppträdde bland er som tror.


1 Thessalonikerbrevet 2:12
och uppmanade att ni skulle vandra värdigt Gud, som kallar er till sitt rike och sin härlighet.


1 Thessalonikerbrevet 2:13
Därför tackar också vi oupphörligt Gud, för att då ni tog emot det Guds ord som ni hörde från oss, inte tog emot det som människors ord, utan som Guds ord, vilket det verkligen är, som också verkar i er som tror.


1 Thessalonikerbrevet 2:14
För ni, bröder, blev efterföljare till de Guds församlingar som är i Judeen i Kristus Jesus, för ni har också fått utstå samma lidande av era landsmän som de av judarna,


1 Thessalonikerbrevet 2:15
som dödade både Herren Jesus och sina egna profeter, och har förföljt oss. Och de behagar inte Gud och är motståndare till alla människor,


1 Thessalonikerbrevet 3:2
och skickade iväg Timoteus, vår broder och Guds tjänare och vår medarbetare i Kristi evangelium, för att han skulle styrka er och uppmuntra er i er tro,


1 Thessalonikerbrevet 3:9
För hur ska vi kunna tacka Gud nog för er, för all den glädje som vi gläds för er skull inför vår Gud?


1 Thessalonikerbrevet 3:11
Må Gud och vår Fader själv och vår Herre Jesus Kristus styra vår väg till er.


1 Thessalonikerbrevet 3:13
för att styrka era hjärtan till att bli fläckfria i helighet inför Gud och vår Fader, vid vår Herre Jesu Kristi återkomst med alla sina heliga.


1 Thessalonikerbrevet 4:1
För övrigt, bröder, ber och förmanar vi er i Herren Jesus såsom ni har fått lära av oss, hur ni ska vandra och behaga Gud, så att ni kan överflöda ännu mer.


1 Thessalonikerbrevet 4:3
För detta är Guds vilja, er helgelse, att ni avhåller er från otukt,


1 Thessalonikerbrevet 4:5
inte i begärelsens lusta såsom hedningarna, som inte känner Gud,


1 Thessalonikerbrevet 4:7
För Gud har inte kallat oss till orenhet utan till helgelse.


1 Thessalonikerbrevet 4:8
Därför, den som föraktar detta, föraktar inte någon människa, utan Gud, som också har gett oss sin Helige Ande.


1 Thessalonikerbrevet 4:9
Men om broderskärleken har ni inte behov av att jag skriver till er. Ni har ju själva lärt er av Gud att älska varandra.


1 Thessalonikerbrevet 4:14
För om vi tror att Jesus har dött och uppstått, så ska också Gud föra fram dem som har somnat in i Jesus tillsammans med honom.


1 Thessalonikerbrevet 4:16
För Herren ska själv stiga ner från himlen med ett befallande rop, med ärkeängelns röst och med Guds basun, och först ska de som dött i Kristus uppstå.


1 Thessalonikerbrevet 5:9
För Gud har inte bestämt oss till vrede, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus,


1 Thessalonikerbrevet 5:18
Tacka under alla förhållanden, för det är Guds vilja med er i Kristus Jesus.


1 Thessalonikerbrevet 5:23
Och må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må hela er ande och själ och kropp bli bevarade fläckfria vid vår Herre Jesu Kristi återkomst.


2 Thessalonikerbrevet 1:1
Paulus och Silvanus och Timoteus till thessalonikernas församling i Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.


2 Thessalonikerbrevet 1:2
Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.


2 Thessalonikerbrevet 1:3
Vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er, bröder, som sig bör, eftersom er tro växer till så starkt och er kärlek till varandra överflödar alltmer hos var och en av er,


2 Thessalonikerbrevet 1:4
så att vi själva kan berömma oss i Guds församlingar av er uthållighet och tro under alla era förföljelser och lidanden som ni får utstå.


2 Thessalonikerbrevet 1:5
Detta är ett bevis på Guds rättvisa dom, att ni ska anses värdiga Guds rike, för vars skull ni också lider,


2 Thessalonikerbrevet 1:6
med tanke på att det är rättvist av Gud att vedergälla dem med lidande som plågar er,


2 Thessalonikerbrevet 1:8
i flammande eld för att hämnas på dem som inte känner Gud och på dem som inte lyder vår Herre Jesu Kristi evangelium.


2 Thessalonikerbrevet 1:11
Därför ber vi också alltid för er, att vår Gud ska anse er värdiga denna kallelse och med kraft fullborda varje god vilja och gärning i tron,


2 Thessalonikerbrevet 1:12
så att vår Herre Jesu Kristi namn ska bli förhärligat i er och ni i honom, genom vår Guds och Herrens Jesu Kristi nåd.


2 Thessalonikerbrevet 2:4
som är en motståndare och upphöjer sig själv över allt som kallas Gud eller som dyrkas, så att han sätter sig i Guds tempel såsom Gud och utger sig för att vara Gud.


2 Thessalonikerbrevet 2:11
Och på grund av detta ska Gud sända över dem kraftig villfarelse, så att de ska tro lögnen,


2 Thessalonikerbrevet 2:13
Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er, bröder, som är älskade av Herren, därför att Gud från begynnelsen har utvalt er till frälsning, genom Andens helgelse och sanningens tro.


2 Thessalonikerbrevet 2:16
Men vår Herre Jesus Kristus själv och Gud och vår Fader, som har älskat oss och gett oss en evig tröst och ett gott hopp genom nåden,


2 Thessalonikerbrevet 3:5
Och må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet.


1 Timotheosbrevet 1:1
Paulus, Jesu Kristi apostel enligt befallning av Gud, vår Frälsare, och Herren Jesus Kristus, vårt hopp,


1 Timotheosbrevet 1:2
till Timoteus, min äkta son i tron. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, vår Fader, och Jesus Kristus, vår Herre.


1 Timotheosbrevet 1:4
och inte heller bry sig om myter och ändlösa släktregister, som snarare leder till ordstrider än den uppbyggelse som Gud verkar genom tro.


1 Timotheosbrevet 1:9
och vet att lagen inte är till för den rättfärdige utan för laglösa och olydiga, för ogudaktiga och syndare, för oheliga och oandliga människor, fadermördare och modermördare, dråpare,


1 Timotheosbrevet 1:11
enligt den salige Gudens härliga evangelium som har anförtrotts åt mig.


1 Timotheosbrevet 1:17
Men evigheternas Konung, den oförgänglige, osynlige, den ende vise Guden vare ära och pris i all evighet. Amen.


1 Timotheosbrevet 2:2
för kungar och för alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv i all gudsfruktan och värdighet,


1 Timotheosbrevet 2:3
för sådant är gott och välbehagligt inför Gud, vår Frälsare,


1 Timotheosbrevet 2:5
För det är en Gud, och en Medlare mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus,


1 Timotheosbrevet 2:10
utan med goda gärningar såsom det passar kvinnor som bekänner sig vara gudfruktiga.


1 Timotheosbrevet 3:5
För om någon inte kan förestå sitt eget hus, hur ska han då kunna ta hand om Guds församling?


1 Timotheosbrevet 3:15
och för att, ifall jag dröjer, du ska veta hur du ska förhålla dig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, en pelare och sanningens grundval.


1 Timotheosbrevet 3:16
Och erkänt stor är gudaktighetens hemlighet: Gud blev uppenbarad i köttet, rättfärdigad i Anden, sedd av änglarna, predikad bland hedningarna, trodd i världen, upptagen i härlighet.


1 Timotheosbrevet 4:3
som förbjuder äktenskap och vill att man ska avstå från mat, som Gud har skapat för att tas emot med tacksägelse av dem som tror och har lärt känna sanningen.


1 Timotheosbrevet 4:4
För allt det Gud har skapat är gott, och inget är förkastligt när det tas emot med tacksägelse,


1 Timotheosbrevet 4:5
för det blir helgat genom Guds ord och bön.


1 Timotheosbrevet 4:7
Men världsliga och gamla kvinnors myter ska du avvisa. Öva dig själv i stället i gudsfruktan.


1 Timotheosbrevet 4:8
För kroppslig övning är till liten nytta, men gudsfruktan är nyttig till allt och har löfte med sig för detta livet och för det kommande.


1 Timotheosbrevet 4:10
Ty för detta både arbetar vi och blir smädade, eftersom vi har satt vårt hopp till den levande Guden, som är alla människors Frälsare, särskilt för dem som tror.


1 Timotheosbrevet 5:4
Men om en änka har barn eller barnbarn, så ska dessa först lära sig att visa vördnad mot sin egen familj och ge tillbaka vad de är skyldiga sina föräldrar, för det är gott och välbehagligt inför Gud.


1 Timotheosbrevet 5:5
Men den som verkligen är en änka och blivit ensam, hon har satt sitt hopp till Gud och håller ut i bön och åkallan natt och dag.


1 Timotheosbrevet 5:21
Jag uppmanar dig inför Gud och Herren Jesus Kristus och inför de utvalda änglarna, att du iakttar detta utan någon förutfattad mening och inte handlar partiskt.


1 Timotheosbrevet 6:1
Alla slavar som är under oket ska anse sina herrar värda all heder, så att Guds namn och läran inte blir smädade.


1 Timotheosbrevet 6:3
Om någon undervisar annorlunda och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan,


1 Timotheosbrevet 6:5
värdelösa stridigheter mellan människor som är fördärvade i sitt sinne, och som har förlorat sanningen och menar att gudsfruktan är en vinning. Dra dig ifrån sådana.


1 Timotheosbrevet 6:6
Men gudsfruktan med förnöjsamhet är en stor vinning.


1 Timotheosbrevet 6:11
Men du, gudsman, håll dig borta från sådant och sök ivrigt efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.


1 Timotheosbrevet 6:13
Jag uppmanar dig inför Gud, som gör allting levande och inför Kristus Jesus, som inför Pontius Pilatus har vittnat med den goda bekännelsen,


1 Timotheosbrevet 6:17
Uppmana dem som är rika i denna värld, att inte vara högfärdiga och inte sätta sitt hopp till osäkra rikedomar, utan till den levande Guden, som rikligen skänker oss allt till att njuta av,


2 Timotheosbrevet 1:1
Paulus, Jesu Kristi apostel genom Guds vilja, enligt löftet om det liv som är i Kristus Jesus,


2 Timotheosbrevet 1:2
till Timoteus, min älskade son. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, Fadern och Kristus Jesus, vår Herre.


2 Timotheosbrevet 1:3
Jag tackar Gud som jag från mina förfäder tjänar med ett rent samvete, när jag utan uppehåll tänker på dig i mina böner natt och dag.


2 Timotheosbrevet 1:6
Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen, som finns i dig genom min handpåläggning.


2 Timotheosbrevet 1:7
För Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och det sunda sinnets ande.


2 Timotheosbrevet 1:8
Skäms därför inte för vår Herres vittnesbörd, inte heller för mig, hans fånge, utan tag del i lidandet för evangeliet i Guds kraft.


2 Timotheosbrevet 2:9
för det lider jag och bär till och med bojor som en förbrytare. Men Guds ord bär inte bojor.


2 Timotheosbrevet 2:15
Gör allt du kan för att kunna träda fram inför Gud som en som består provet, som en arbetare som inte behöver skämmas, utan rätt delar sanningens ord.


2 Timotheosbrevet 2:16
Men håll dig ifrån oandligt och tomt prat, för det leder bara till mer ogudaktighet,


2 Timotheosbrevet 2:19
Men Guds fasta grund består och har detta sigill: Herren känner de sina, och: Var och en som åkallar Kristi namn ska hålla sig borta från orättfärdigheten.


2 Timotheosbrevet 2:25
och i mildhet tillrättavisa dem som säger emot. Kanske Gud en gång ska ge dem omvändelse så att de inser sanningen,


2 Timotheosbrevet 3:4
förrädiska, besinningslösa, uppblåsta. De ska älska njutning mer än Gud.


2 Timotheosbrevet 3:5
De ska ha ett sken av gudsfruktan, men förneka dess kraft. Vänd dig bort från sådana.


2 Timotheosbrevet 3:12
Så kommer också alla de som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas.


2 Timotheosbrevet 3:16
Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till tillrättavisning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet,


2 Timotheosbrevet 3:17
för att en gudsmänniska ska bli fullt färdig, väl rustad till allt gott verk.


2 Timotheosbrevet 4:1
Därför uppmanar jag dig inför Gud och Herren Jesus Kristus, som ska döma levande och döda vid hans uppenbarelse och hans rike:


Titusbrevet 1:1
Paulus, Guds tjänare och Jesu Kristi apostel, efter Guds utvaldas tro och kunskap om den sanning som hör till gudsfruktan,


Titusbrevet 1:2
i hoppet om evigt liv, vilket Gud, som inte kan ljuga, har utlovat före världens början.


Titusbrevet 1:3
Men när tiden var inne uppenbarade han sitt ord genom den förkunnelse som har anförtrotts åt mig på befallning av Gud, vår Frälsare.


Titusbrevet 1:4
Till Titus, min äkta son i den gemensamma tron. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus, vår Frälsare.


Titusbrevet 1:7
För en församlingsledare måste vara fläckfri som en Guds förvaltare, inte egenkär, inte snar till vrede, inte drinkare, inte våldsam, inte ha begär efter orätt vinning,


Titusbrevet 1:16
De påstår att de känner Gud, men med sina gärningar förnekar de honom. De är avskyvärda och olydiga och odugliga till varje god gärning.


Titusbrevet 2:5
att vara anständiga, rena, husliga, goda och underordna sig sina män, för att Guds ord inte ska bli smädat.


Titusbrevet 2:10
inte oärliga, utan i allt visar sann trohet, så att de i allt kan vara till prydnad för Guds, vår Frälsares, lära.


Titusbrevet 2:11
För Guds nåd som ger frälsning har uppenbarats för alla människor.


Titusbrevet 2:12
Den lär oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i denna världen,


Titusbrevet 2:13
och att vänta på det saliga hoppet, vår store Gud och Frälsare Jesu Kristi uppenbarelse i härlighet.


Titusbrevet 3:4
Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades,


Titusbrevet 3:8
Detta är ett ord att lita på och jag vill att du inskärper detta, för att de som har kommit till tro på Gud ska vara angelägna om att göra goda gärningar. Sådant är gott och nyttigt för människorna.


Filemonbrevet 1:3
Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.


Filemonbrevet 1:4
Jag tackar min Gud, och nämner dig alltid i mina böner,


Hebreerbrevet 1:1
I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna.


Hebreerbrevet 1:6
Och vidare, när han låter den Förstfödde träda in i världen, säger han: Alla Guds änglar ska tillbe honom.


Hebreerbrevet 1:8
Men till Sonen säger han: Gud, din tron varar från evighet till evighet, ditt rikes spira är rättvisans spira.


Hebreerbrevet 1:9
Du har älskat rättfärdighet och hatat orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina följeslagare.


Hebreerbrevet 2:4
Gud gav också sitt vittnesbörd både med tecken och under och många slags kraftgärningar och med den Helige Andes gåvor enligt sin vilja.


Hebreerbrevet 2:9
Men Jesus, som en liten tid blev gjord ringare än änglarna, för att han skulle lida döden, ser vi krönt med ära och härlighet, för att han genom Guds nåd skulle smaka döden för alla.


Hebreerbrevet 2:13
Och vidare: Jag ska sätta min förtröstan på honom. Och ytterligare: Se, jag och barnen som Gud har gett mig.


Hebreerbrevet 2:17
Därför måste han i allt bli lik bröderna, för att han skulle vara barmhärtig och en trogen överstepräst inför Gud för att sona folkets synder.


Hebreerbrevet 3:4
Varje hus är ju byggt av någon, men Gud är den som har byggt allt.


Hebreerbrevet 3:12
Bröder, se till att inte någon av er har ett ont otroshjärta, så att han avfaller från den levande Guden,


Hebreerbrevet 4:4
För på ett ställe har han sagt om den sjunde dagen på följande sätt: Och Gud vilade på sjunde dagen från alla sina verk.


Hebreerbrevet 4:9
Därför återstår en sabbatsvila för Guds folk.


Hebreerbrevet 4:10
För den som har kommit in i hans vila, han har också fått vila från sina verk, såsom Gud från sina.


Hebreerbrevet 4:12
För Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom tills det skiljer själ och ande, märg och led, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.


Hebreerbrevet 4:14
Eftersom vi nu har en stor överstepräst som har farit upp genom himlarna, Jesus Guds Son, så låt oss hålla fast vid bekännelsen.


Hebreerbrevet 5:1
Varje överstepräst som tas ut bland människor blir ju insatt för människor i de ting som rör Gud, för att han ska bära fram både gåvor och offer för synder.


Hebreerbrevet 5:4
Och ingen tar sig själv denna värdighet, utan den som blir kallad av Gud, såsom också Aron blev.


Hebreerbrevet 5:7
som under sin tid här i köttet med höga rop och tårar frambar böner och åkallan till den som kunde frälsa honom från döden. Och han blev bönhörd för sin gudsfruktans skull.


Hebreerbrevet 5:10
av Gud kallad överstepräst efter Melkisedeks sätt.


Hebreerbrevet 5:12
För ni som för länge sedan borde vara lärare, har på nytt behov av att man lär er de första grunderna av Guds ord. Ni har ju blivit sådana som behöver mjölk och inte fast föda.


Hebreerbrevet 6:1
Låt oss därför lämna de första grunderna av Kristi lära och sträva vidare mot det som hör till fullkomligheten. Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar och med tro på Gud,


Hebreerbrevet 6:3
Och detta ska vi göra, om Gud tillåter det.


Hebreerbrevet 6:5
och som har smakat Guds goda ord och den kommande världens krafter,


Hebreerbrevet 6:6
men sedan har avfallit, för dem är det omöjligt att på nytt bli förnyade till omvändelse, då de själva på nytt korsfäster Guds Son och öppet hånar honom.


Hebreerbrevet 6:7
För den jord som dricker regnet som ofta faller på den och som ger god gröda åt dem som den brukas för, får välsignelse från Gud.


Hebreerbrevet 6:10
För Gud är inte orättvis så att han glömmer vad ni har gjort och ert arbete i kärlek, som ni har visat mot hans namn då ni tjänade och fortfarande tjänar de heliga.


Hebreerbrevet 6:13
För när Gud gav löftet åt Abraham, svor han vid sig själv, eftersom han inte hade någon större att svära vid,


Hebreerbrevet 6:17
Därför, då Gud ytterligare ville visa löftets arvingar hur oföränderligt hans beslut är, bekräftade han det med en ed,


Hebreerbrevet 6:18
så att vi genom två orubbliga ting, i vilka Gud omöjligen kunde ljuga, skulle få en kraftig uppmuntran, vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp som ligger framför oss.


Hebreerbrevet 7:1
Denne Melkisedek var ju konung i Salem och präst åt Gud den Högste. Han mötte Abraham när denne kom tillbaka efter att ha slagit kungarna, och välsignade honom.


Hebreerbrevet 7:3
Utan far, utan mor, utan släkt. Hans dagar har ingen början och hans liv har inget slut, men han har gjorts lik Guds Son, och förblir präst för alltid.


Hebreerbrevet 7:19
Lagen åstadkom ju inte något fullkomligt. Men ett bättre hopp har kommit, och genom det kan vi närma oss Gud.


Hebreerbrevet 7:25
Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud, eftersom han alltid lever för att gå i förbön för dem.


Hebreerbrevet 8:5
vilka tjänar en förebild och skugga av det himmelska, såsom Mose blev förmanad av Gud när han skulle bygga tabernaklet, för han sa: Se till att du gör allt efter den förebild som blev visad för dig på berget.


Hebreerbrevet 8:10
För detta är det förbund som jag ska sluta med Israels hus efter dessa dagar, säger Herren: Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan, och jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk.


Hebreerbrevet 9:1
Nu hade väl också det första förbundet sina föreskrifter för gudstjänst och en jordisk helgedom.


Hebreerbrevet 9:14
hur mycket mer ska inte Kristi blod, han som genom den evige Anden har framburit sig själv såsom ett felfritt offer åt Gud, rena era samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden.


Hebreerbrevet 9:20
Och sa: Detta är förbundets blod, som Gud har förordnat åt er.


Hebreerbrevet 9:21
Och på samma sätt stänkte han blod både på tabernaklet och på alla de kärl som hörde till gudstjänsten.


Hebreerbrevet 9:24
För Kristus har inte gått in i den helgedom som är gjord med händer och som är en avbild av den verkliga, utan han har gått in i själva himlen, för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull,


Hebreerbrevet 10:7
Då sa jag: Se, jag kommer, i bokrullen är skrivet om mig, för att göra din vilja, o Gud.


Hebreerbrevet 10:9
Därefter sa han: Se, jag kommer för att göra din vilja, o Gud. Han tar bort det första för att insätta det andra.


Hebreerbrevet 10:12
Men sedan han har burit fram ett enda offer för synderna, som gäller för alltid, sitter han på Guds högra sida,


Hebreerbrevet 10:21
och då vi har en stor präst över Guds hus,


Hebreerbrevet 10:29
Hur mycket strängare straff tror ni då inte att den förtjänar som har trampat Guds Son under fötterna och ansett förbundets blod för orent, det som har helgat honom, och som har smädat nådens Ande?


Hebreerbrevet 10:31
Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer.


Hebreerbrevet 10:36
För ni behöver uthållighet, för att när ni har gjort Guds vilja, kommer ni att få det som är utlovat.


Hebreerbrevet 11:3
Genom tron förstår vi att universum har skapats genom Guds ord, så att det synliga inte har blivit till av det som vi kan se.


Hebreerbrevet 11:4
Genom tron bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain. Genom den fick han vittnesbördet att han var rättfärdig, då Gud gav ett gott vittnesbörd om hans gåvor, och genom den talar han ännu, trots att han är död.


Hebreerbrevet 11:5
Genom tron blev Enok hämtad, så att han inte skulle se döden, och man fann honom inte mer därför att Gud hade hämtat honom. För innan han hämtades, hade han fått vittnesbördet att han behagade Gud.


Hebreerbrevet 11:6
Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud, för den som vill komma till Gud måste tro att Gud är till, och att han lönar dem som ihärdigt söker honom.


Hebreerbrevet 11:7
Genom tron byggde Noa i gudsfruktan en ark till räddning för sin familj, sedan han hade fått en gudomlig varning om de ting som ännu inte var synliga, och genom den dömde han världen och blev arvinge till den rättfärdighet som är av tron.


Hebreerbrevet 11:10
för han väntade på staden med de fasta grundvalarna, vars byggmästare och skapare är Gud.


Hebreerbrevet 11:16
Men nu längtade de till ett bättre, det himmelska. Därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud, för han har ställt i ordning en stad åt dem.


Hebreerbrevet 11:19
För han tänkte att Gud var mäktig att också uppväcka från de döda. Därifrån fick han också honom tillbaka, bildligt talat.


Hebreerbrevet 11:25
och valde hellre att bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att för en kort tid njuta av synden.


Hebreerbrevet 11:40
Gud har på förhand utsett något bättre åt oss, för att de inte skulle bli fullkomnade utan oss.


Hebreerbrevet 12:2
och se på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som på grund av den glädje som låg framför honom uthärdade korset utan att bry sig om smäleken, och som satte sig på högra sidan om Guds tron.


Hebreerbrevet 12:7
Om ni får utstå tuktan, så handlar Gud med er såsom med söner. För var finns den son som inte tuktas av sin far?


Hebreerbrevet 12:15
Se till att ingen går miste om Guds nåd, att ingen bitter rot skjuter skott och vållar skada, och många blir smittade genom den,


Hebreerbrevet 12:22
Nej, ni har kommit till Sions berg och till den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till en oräknelig skara av änglar,


Hebreerbrevet 12:23
och till en högtidsskara och församling av förstfödda, som är uppskrivna i himlen, och till Gud, allas domare, och till de rättfärdigas andar som har fullkomnats,


Hebreerbrevet 12:28
Därför, då vi får ett rike som inte kan vackla, så låt oss ta vara på nåden, genom vilken vi ska tjäna och behaga Gud med vördnad och gudsfruktan.


Hebreerbrevet 12:29
För vår Gud är en förtärande eld.


Hebreerbrevet 13:4
Äktenskapet ska hållas i ära bland alla och den äkta sängen obefläckad. Men otuktiga och äktenskapsbrytare ska Gud döma.


Hebreerbrevet 13:7
Tänk på era ledare som har talat Guds ord till er. Se, hur de slutade sina liv och följ efter deras tro.


Hebreerbrevet 13:15
Låt oss därför genom honom alltid bära fram lovets offer till Gud, som är en frukt från läppar som prisar hans namn.


Hebreerbrevet 13:16
Men glöm inte att göra gott och att dela med er, för sådana offer behagar Gud.


Hebreerbrevet 13:20
Men fridens Gud, som från de döda har återfört den store Herden för fåren, vår Herre Jesus, genom ett evigt förbunds blod,


Jakobsbrevet 1:1
Jakob, Guds och Herrens Jesu Kristi tjänare, hälsar de tolv stammarna i förskingringen.


Jakobsbrevet 1:5
Men om någon av er saknar visdom, ska han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han ska få den.


Jakobsbrevet 1:13
Ingen som blir frestad får säga: Jag blir frestad av Gud. För Gud kan inte frestas av det onda och frestar inte heller någon.


Jakobsbrevet 1:20
För en mans vrede åstadkommer inte det som är rätt inför Gud.


Jakobsbrevet 1:26
Om någon bland er tror sig vara gudfruktig och inte styr sin tunga utan bedrar sitt hjärta, så är hans gudstjänst ingenting värd.


Jakobsbrevet 1:27
Detta är en ren och fläckfri gudstjänst inför Gud och Fadern, att besöka föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen.


Jakobsbrevet 2:5
Hör på, mina kära bröder. Har inte Gud utvalt de fattiga i denna världen till att vara rika i tron och bli arvingar till riket som han har lovat dem som älskar honom?


Jakobsbrevet 2:19
Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och bävar.


Jakobsbrevet 2:23
Så uppfylldes Skriften som säger: Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet och han blev kallad Guds vän.


Jakobsbrevet 3:9
Med den välsignar vi Gud och Fadern, och med den förbannar vi människorna, som är skapade till Guds avbild.


Jakobsbrevet 4:4
Ni äktenskapsbrytare och äktenskapsbryterskor, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Därför, den som vill vara världens vän blir Guds fiende.


Jakobsbrevet 4:6
Men större är den nåd han ger, därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.


Jakobsbrevet 4:7
Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så ska han fly bort från er.


Jakobsbrevet 4:8
Närma er Gud, så ska han närma sig er. Rena era händer, ni syndare, och gör era hjärtan rena, ni tvehågsna.


1 Petrusbrevet 1:2
utvalda enligt Guds, Faderns, förutseende genom Andens helgelse till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Nåd och frid åt er i överflödande mått.


1 Petrusbrevet 1:3
Välsignad vare Gud och vår Herre Jesu Kristi Fader, som efter sin stora barmhärtighet har fött oss på nytt till ett levande hopp, genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda,


1 Petrusbrevet 1:5
Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som är beredd att uppenbaras i den sista tiden.


1 Petrusbrevet 1:21
ni som genom honom tror på Gud, som uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, för att er tro och ert hopp ska vara till Gud.


1 Petrusbrevet 1:23
födda på nytt, inte av någon förgänglig säd, utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som består i evighet.


1 Petrusbrevet 2:4
Till honom har ni kommit såsom till en levande sten, som visserligen är förkastad av människor men utvald och dyrbar inför Gud.


1 Petrusbrevet 2:5
Också ni, såsom levande stenar, är uppbyggda till ett andligt hus, ett heligt prästerskap för att frambära andliga offer, som är välbehagliga för Gud genom Jesus Kristus.


1 Petrusbrevet 2:10
Ni som förut inte var ett folk, men nu är Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet, men nu har fått barmhärtighet.


1 Petrusbrevet 2:12
Uppför er väl bland hedningarna, så att de, när de förtalar er såsom onda människor, ser era goda gärningar, och kan prisa Gud på den dag då han uppsöker dem.


1 Petrusbrevet 2:15
För detta är Guds vilja att ni genom att göra gott ska tysta munnen på de oförståndiga människornas okunnighet.


1 Petrusbrevet 2:16
Ni är ju fria, men använd inte friheten som en täckmantel för ondskan, utan som Guds tjänare.


1 Petrusbrevet 2:17
Hedra alla, älska bröderna, frukta Gud, ära kungen.


1 Petrusbrevet 2:19
För det är nåd, om någon för samvetets skull inför Gud uthärdar svårigheter när han får lida orättvist.


1 Petrusbrevet 2:20
För vad är det värt för beröm om ni står ut med att bli slagna för era synder? Men om ni har tålamod när ni lider för att ni gör det goda, då är det nåd inför Gud.


1 Petrusbrevet 3:4
utan hjärtats fördolda människa med den milda och stilla andens oförgängliga skönhet. Det är dyrbart inför Gud.


1 Petrusbrevet 3:5
För så prydde sig också förr de heliga kvinnorna som satte sitt hopp till Gud. De underordnade sig sina män,


1 Petrusbrevet 3:15
Utan håll Herren Gud helig i era hjärtan, och var alltid redo att med mildhet och fruktan svara var och en som ber er försvara det hopp som ni har,


1 Petrusbrevet 3:17
För det är bättre, om det skulle vara Guds vilja, att ni lider för goda gärningar än för onda.


1 Petrusbrevet 3:18
För också Kristus led en gång för synder, rättfärdig för orättfärdiga, för att han skulle föra oss till Gud, visserligen dödad till köttet, men levandegjord i Anden,


1 Petrusbrevet 3:20
de som en gång i tiden var olydiga, den gången när Gud tålmodigt väntade i Noas dagar medan arken byggdes. I den blev några få, det vill säga åtta personer, frälsta genom vatten.


1 Petrusbrevet 3:21
Efter denna förebild blir också vi nu frälsta i dopet, som inte innebär ett avläggande av köttets orenhet, utan en bön till Gud om ett gott samvete, genom Jesu Kristi uppståndelse,


1 Petrusbrevet 3:22
han som är på Guds högra sida sedan han har stigit upp till himlen. Änglar, väldigheter och makter har blivit lagda under honom.


1 Petrusbrevet 4:2
för att han under den tid som är kvar i köttet inte längre ska leva efter människors begär utan efter Guds vilja.


1 Petrusbrevet 4:3
För det är nog att vi under den förflutna tiden av vårt liv har gjort hedningarnas vilja, när vi levde i lösaktighet, begär, fylleri, frosseri, dryckeslag och i avskyvärd avgudadyrkan.


1 Petrusbrevet 4:6
Därför blev ju också evangelium predikat för de döda, för att de visserligen skulle bli dömda enligt människor i köttet, men leva enligt Gud i anden.


1 Petrusbrevet 4:10
tjäna varandra, i enlighet med den nådegåva som var och en har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd.


1 Petrusbrevet 4:11
Om någon talar, så ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon har en tjänst, så ska han tjäna efter den förmåga som Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran och herraväldet i evigheternas evigheter. Amen.


1 Petrusbrevet 4:14
Saliga är ni, om ni för Kristi namns skull blir hånade, eftersom härlighetens och Guds Ande vilar över er. Med hänsyn till dem smädas han, men med hänsyn till er förhärligas han.


1 Petrusbrevet 4:16
Men om någon får lida som en kristen, ska han inte skämmas utan prisa Gud för den sakens skull.


1 Petrusbrevet 4:17
För tiden är inne att domen ska börja med Guds hus. Men om det börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium?


1 Petrusbrevet 4:18
Och om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, var ska då den ogudaktige och syndaren hamna?


1 Petrusbrevet 4:19
Därför ska de som lider efter Guds vilja anförtro sina själar åt honom såsom åt en trofast Skapare, medan de gör det som är gott.


1 Petrusbrevet 5:2
Var herdar för Guds hjord som är hos er och ha akt på den, inte av tvång utan av fri vilja, inte heller av skamlig vinningslystnad utan av hängivenhet,


1 Petrusbrevet 5:5
Likaså ska ni yngre underordna er de äldre. Ja, ni ska alla underordna er varandra och klä er i ödmjukhet. För Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.


1 Petrusbrevet 5:6
Så ödmjuka er nu under Guds mäktiga hand, för att han må upphöja er när tiden är inne.


1 Petrusbrevet 5:10
Men sedan ni en kort tid har lidit, må all nåds Gud, som har kallat oss till sin eviga härlighet i Kristus Jesus, fullkomna, stödja, styrka och befästa er.


1 Petrusbrevet 5:12
Genom Silvanus, er trofaste broder, som jag anser honom vara, har jag i korthet skrivit till er för att förmana och bekräfta att detta är Guds sanna nåd som ni står i.


2 Petrusbrevet 1:1
Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som har fått samma dyrbara tro som vi genom rättfärdigheten från Gud och vår Frälsare Jesus Kristus.


2 Petrusbrevet 1:2
Nåd och frid åt er i allt rikare mått genom kunskapen om Gud och Jesus vår Herre.


2 Petrusbrevet 1:3
För hans gudomliga makt har skänkt oss allt som tjänar till liv och gudsfruktan, genom kunskap om honom som har kallat oss genom sin härlighet och kraft.


2 Petrusbrevet 1:4
Genom dem har han gett oss sina mycket stora och dyrbara löften, så att ni genom dem blir delaktiga av gudomlig natur, efter att ha flytt undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen.


2 Petrusbrevet 1:6
och till kunskapen självbehärskning, och till självbehärskningen uthållighet, och till uthålligheten gudsfruktan,


2 Petrusbrevet 1:7
och till gudsfruktan broderlig omtanke, och till broderlig omtanke kärlek.


2 Petrusbrevet 1:17
För han fick ära och pris från Gud, Fadern, när en röst kom till honom från det högsta majestätets härlighet, som löd så: Denne är min älskade Son, som jag har behag i.


2 Petrusbrevet 1:21
För ingen profetia har någonsin kommit till genom mänsklig vilja, utan heliga människor från Gud har talat drivna av den Helige Ande.


2 Petrusbrevet 2:4
För Gud skonade ju inte änglarna som syndade, utan störtade ner dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörkrets kedjor, för att förvaras till domen.


2 Petrusbrevet 2:5
Och han skonade inte heller den gamla världen men bevarade rättfärdighetens förkunnare, Noa, själv den åttonde, när han lät floden stiga över de ogudaktigas värld.


2 Petrusbrevet 2:6
Och han lade städerna Sodom och Gomorra i aska och dömde dem till undergång, och satte dem till ett varnande exempel för dem som tänker leva gudlöst.


2 Petrusbrevet 2:7
Men han frälste den rättfärdige Lot, som plågades av de ogudaktigas skamlösa liv.


2 Petrusbrevet 2:9
Herren vet hur han ska frälsa de gudfruktiga ut ur frestelsen, och förvara de orättfärdiga till att straffas på domens dag,


2 Petrusbrevet 3:5
För de vill inte veta att himlarna fanns för länge sedan och att jorden uppstod av vatten och genom vatten, genom Guds ord.


2 Petrusbrevet 3:7
Men de himlar och den jord som nu finns är genom samma ord sparade åt eld, och förvaras till dagen för de ogudaktiga människornas dom och undergång.


2 Petrusbrevet 3:11
Eftersom nu allt detta ska upplösas, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva,


2 Petrusbrevet 3:12
medan ni väntar och ivrigt längtar efter Guds dags ankomst, då himlarna ska förgås av eld och elementen smälta av hetta.


2 Petrusbrevet 3:17
Men ni, älskade, eftersom ni vet detta i förväg, så var på er vakt så att ni inte förleds av de ogudaktigas villfarelse och förlorar ert fäste,


1 Johannesbrevet 1:5
Och detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er, att Gud är ljus och i honom finns det inte något mörker.


1 Johannesbrevet 2:5
Men den som håller hans ord, i honom är verkligen Guds kärlek fullkomnad. Därav vet vi att vi är i honom.


1 Johannesbrevet 2:14
Jag har skrivit till er, fäder, för ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag har skrivit till er, unga män, för ni är starka och Guds ord förblir i er och ni har segrat över den onde.


1 Johannesbrevet 2:17
Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet.


1 Johannesbrevet 3:1
Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn. Därför känner världen inte oss, eftersom den inte känner honom.


1 Johannesbrevet 3:2
Älskade, vi är nu Guds barn, och det är ännu inte uppenbart vad vi ska bli. Men det vet vi, att när han uppenbaras ska vi bli lika honom, för vi ska få se honom som han är.


1 Johannesbrevet 3:8
Den som gör synd är av djävulen, för djävulen har syndat från begynnelsen. Därför uppenbarades Guds Son, för att han skulle göra slut på djävulens gärningar.


1 Johannesbrevet 3:9
Var och en som är född av Gud gör inte synd, för Guds säd förblir i honom. Och han kan inte synda, eftersom han är född av Gud.


1 Johannesbrevet 3:10
På grund av detta är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn: Var och en som inte gör det som är rättfärdigt är inte av Gud, och inte heller den som inte älskar sin broder.


1 Johannesbrevet 3:16
Därigenom har vi lärt känna Guds kärlek, att han gav sitt liv för oss. Även vi är skyldiga att ge våra liv för bröderna.


1 Johannesbrevet 3:17
Men om någon som har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd och stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?


1 Johannesbrevet 3:20
För om vårt hjärta fördömer oss, så är Gud större än vårt hjärta och vet allt.


1 Johannesbrevet 3:21
Älskade, om vårt hjärta inte fördömer oss, så har vi frimodighet inför Gud,


1 Johannesbrevet 4:1
Älskade, tro inte varje ande utan pröva andarna, om de är från Gud, för många falska profeter har gått ut i världen.


1 Johannesbrevet 4:2
Guds Ande ska ni känna igen på detta: Varje ande som bekänner att Jesus Kristus har kommit i köttet är från Gud.


1 Johannesbrevet 4:3
Men varje ande som inte bekänner att Jesus Kristus har kommit i köttet, är inte från Gud. Det är antikrists ande, om vilken ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen.


1 Johannesbrevet 4:4
Kära barn, ni är från Gud och har segrat över dem, för han som är i er är större än den som är i världen.


1 Johannesbrevet 4:6
Vi är av Gud. Den som känner Gud lyssnar på oss. Den som inte är av Gud lyssnar inte på oss. Därigenom känner vi sanningens Ande och villfarelsens ande.


1 Johannesbrevet 4:7
Älskade, låt oss älska varandra, för kärleken är av Gud och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud.


1 Johannesbrevet 4:8
Den som inte älskar känner inte Gud, för Gud är kärlek.


1 Johannesbrevet 4:9
Genom detta uppenbarades Guds kärlek till oss, att Gud sände sin enfödde Son till världen, för att vi skulle leva genom honom.


1 Johannesbrevet 4:10
Detta är kärleken, inte att vi älskade Gud, utan att han älskade oss och sände sin Son till försoning för våra synder.


1 Johannesbrevet 4:11
Älskade, om Gud så har älskat oss, är också vi skyldiga att älska varandra.


1 Johannesbrevet 4:12
Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss och hans kärlek är fullkomnad i oss.


1 Johannesbrevet 4:15
Var och en som bekänner att Jesus är Guds Son, i honom förblir Gud och han i Gud.


1 Johannesbrevet 4:16
Och vi har lärt känna och har trott den kärlek som Gud har till oss. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken, han förblir i Gud, och Gud i honom.


1 Johannesbrevet 4:20
Om någon säger: Jag älskar Gud, och hatar sin broder, så är han en lögnare. För den som inte älskar sin broder som han har sett, hur kan han älska Gud som han inte har sett?


1 Johannesbrevet 4:21
Och det budet har vi från honom, att den som älskar Gud också ska älska sin broder.


1 Johannesbrevet 5:1
Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud, och var och en som älskar honom som födde, han älskar också den som är född av honom.


1 Johannesbrevet 5:2
Därigenom vet vi att vi älskar Guds barn, när vi älskar Gud och håller hans bud,


1 Johannesbrevet 5:3
för detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga,


1 Johannesbrevet 5:4
för allt det som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro.


1 Johannesbrevet 5:5
Vem är den som besegrar världen, utom den som tror att Jesus är Guds Son?


1 Johannesbrevet 5:9
Om vi nu tar emot människors vittnesbörd, så är Guds vittnesbörd större, för detta är Guds vittnesbörd, som han har vittnat om sin Son.


1 Johannesbrevet 5:10
Den som tror på Guds Son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror Gud har gjort honom till en lögnare, eftersom han inte har trott det vittnesbörd som Gud har vittnat om sin Son.


1 Johannesbrevet 5:11
Och detta är vittnesbördet: att Gud har gett oss evigt liv, och det livet är i hans Son.


1 Johannesbrevet 5:12
Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet.


1 Johannesbrevet 5:13
Detta har jag skrivit till er som tror på Guds Sons namn, för att ni ska veta att ni har evigt liv, och för att ni ska tro på Guds Sons namn.


1 Johannesbrevet 5:18
Vi vet att var och en som är född av Gud inte syndar, utan den som är född av Gud aktar sig, så att den onde inte kommer åt honom.


1 Johannesbrevet 5:19
Vi vet att vi är av Gud, och att hela världen är i det ondas våld.


1 Johannesbrevet 5:20
Och vi vet att Guds Son har kommit och har gett oss förstånd, så att vi kan känna den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet.


1 Johannesbrevet 5:21
Kära barn, håll er borta från avgudarna. Amen.


2 Johannesbrevet 1:3
Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, Fadern, och från Herren Jesus Kristus, Faderns Son, ska vara med er i sanning och kärlek.


2 Johannesbrevet 1:9
Var och en som överträder och inte förblir i Kristi lära, han har inte Gud. Den som förblir i Kristi lära, han har både Fadern och Sonen.


3 Johannesbrevet 1:6
som har vittnat inför församlingen om din kärlek och du gör väl om du hjälper dem vidare på ett för Gud värdigt sätt.


3 Johannesbrevet 1:11
Älskade, följ inte efter det som är ont utan det som är gott. Den som gör det goda är av Gud men den som gör det onda har inte sett Gud.


Judasbrevet 1:1
Judas, Jesu Kristi tjänare och Jakobs bror, till de kallade, som i Gud, Fadern, är helgade och bevarade i Jesus Kristus.


Judasbrevet 1:4