A A A A A


Sök

Matteus 4:2
Och när han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter, blev han sedan hungrig.


Matteus 6:16
Och när ni fastar, se inte dystra ut som hycklarna. För de vanställer sina ansikten, för att människorna ska se att de fastar. Sannerligen säger jag er: De har fått ut sin lön.


Matteus 6:17
Men när du fastar, smörj ditt huvud och tvätta ditt ansikte,


Matteus 6:18
för att människorna inte ska se att du fastar, utan din Fader som är i det fördolda. Och din Fader, som ser i det fördolda, ska belöna dig synligt.


Matteus 9:14
Då kom Johannes lärjungar till honom och sa: Varför fastar inte dina lärjungar, när både vi och fariseerna ofta fastar?


Matteus 9:15
Då sa Jesus till dem: Kan bröllopsfolket sörja, så länge brudgummen är hos dem? Men de dagar ska komma, då brudgummen ska tas ifrån dem, och då ska de fasta.


Matteus 17:21
Men detta slag går inte ut, annat än genom bön och fasta.


Markus 2:18
Både Johannes och fariseernas lärjungar brukade fasta och de kom och sa till honom: Varför fastar Johannes och fariseernas lärjungar, men inte dina lärjungar?


Markus 2:19
Då sa Jesus till dem: Kan väl brudgummens vänner fasta, så länge brudgummen är hos dem? Så länge de har brudgummen hos sig kan de inte fasta.


Markus 2:20
Men dagar ska komma, då brudgummen ska tas ifrån dem och då i de dagarna ska de fasta.


Markus 9:29
Då svarade han dem: Detta slag kan inte drivas ut annat än genom bön och fasta.


Lukas 5:33
Då sa de till honom: Varför fastar Johannes lärjungar ofta och ber böner, likaså också fariseernas, men dina äter och dricker?


Lukas 5:34
Då sa han till dem: Ni kan väl inte få bröllopsgästerna att fasta medan brudgummen är hos dem?


Lukas 5:35
Men det ska komma en tid då brudgummen tas ifrån dem. Och då, på den tiden, ska de fasta.


Lukas 18:12
Jag fastar två gånger i veckan och ger tionde av allt det jag tjänar.


Apostlagärningarna 10:30
Då sa Kornelius: För fyra dagar sedan fram till denna timme fastade jag, och vid den nionde timmen bad jag i mitt hus. Och se, en man i skinande kläder stod framför mig,


Apostlagärningarna 13:2
När dessa gjorde tjänst inför Herren och fastade, sa den Helige Ande: Avskilj åt mig både Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till.


Apostlagärningarna 13:3
Då, efter att ha fastat och bett och lagt händerna på dem, sände de iväg dem.


Apostlagärningarna 13:34
Och angående att han har rest upp honom från de döda, så att han inte mer ska återvända till förgängelsen, det har han sagt på följande sätt: Jag vill ge er Davids heliga löften, de trofasta.


Apostlagärningarna 14:23
Och när de hade utvalt äldste åt dem för varje församling, och hade bett under fasta, överlämnade de dem åt Herren, som de hade kommit till tro på.


1 Korinthierbrevet 7:5
Dra er inte ifrån varandra, om det inte sker för en tid med bådas samtycke, för att kunna ägna er åt fastan och bönen. Och kom sedan tillsammans igen, för att Satan inte ska fresta er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt.


1 Korinthierbrevet 15:1
Men jag påminner er, bröder, om det evangelium som jag predikade för er, som ni också tog emot och som ni också står fasta i,


1 Korinthierbrevet 15:58
Därför, mina älskade bröder, var fasta, orubbliga, alltid överflödande i Herrens verk. Ni vet ju att ert arbete i Herren inte är förgäves.


1 Korinthierbrevet 16:13
Vaka, stå fasta i tron, uppträd som män, var starka.


2 Korinthierbrevet 1:24
Inte så att vi är herrar över er tro, utan vi är medarbetare till er glädje, för i tron står ni fasta.


Galaterbrevet 5:1
Stå därför fasta i den frihet som Kristus har frigjort oss till och låt er inte på nytt fångas under ett träldomsok.


Efesierbrevet 1:1
Paulus, Jesu Kristi apostel genom Guds vilja, till de heliga som är i Efesus, och till de trofasta i Kristus Jesus.


Efesierbrevet 6:14
Stå därför fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar


Filipperbrevet 1:27
Se bara till att ni lever på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, så att jag, vare sig jag besöker er eller är någon annanstans, får höra om er att ni står fasta i en ande och med ett sinne kämpar tillsammans för evangeliets tro,


Filipperbrevet 4:1
Därför, mina älskade och efterlängtade bröder, min glädje och min krona, stå fasta på detta sätt i Herren, mina älskade.


Kolosserbrevet 1:2
till de heliga och trofasta bröderna i Kristus, som är i Kolosse. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.


Kolosserbrevet 1:23
om ni förblir i tron, grundade och fasta, och utan att låta er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört, som blivit predikat för allt skapat under himlen, och vars tjänare jag, Paulus, har blivit.


Kolosserbrevet 2:7
rotade och uppbyggda i honom och fasta i tron, såsom ni har blivit undervisade, och överflöda i den med tacksägelse.


Kolosserbrevet 4:12
Epafras som är en av er, hälsar er, en Kristi tjänare, som alltid kämpar för er i bönerna, för att ni ska stå fasta, fullkomliga och helt uppfyllda av Guds vilja.


1 Thessalonikerbrevet 3:8
För nu lever vi, om ni står fasta i Herren.


2 Thessalonikerbrevet 2:15
Så därför, bröder, stå fasta och håll er till de lärdomar som ni har blivit undervisade i, vare sig muntligt eller genom brev från oss.


2 Timotheosbrevet 2:19
Men Guds fasta grund består och har detta sigill: Herren känner de sina, och: Var och en som åkallar Kristi namn ska hålla sig borta från orättfärdigheten.


Titusbrevet 1:6
Den som är fläckfri, en enda hustrus man, och har trofasta barn som inte kan beskyllas för ett utsvävande liv eller för olydnad.


Titusbrevet 1:9
och hålla sig till det trofasta ordet såsom han har blivit lärd för att han ska kunna både förmana genom den sunda läran och överbevisa dem som säger emot.


Hebreerbrevet 5:14
Men den fasta födan hör till dem som är fullvuxna, de som har övat upp sina sinnen till att skilja mellan gott och ont.


Hebreerbrevet 11:10
för han väntade på staden med de fasta grundvalarna, vars byggmästare och skapare är Gud.


1 Petrusbrevet 5:9
Stå emot honom, fasta i tron, och tänk på att samma lidanden utstår era bröder här i världen.


2 Petrusbrevet 1:19
Och desto fastare har vi det profetiska ordet, som ni gör väl i att ge akt på liksom på ett ljus som skiner på en mörk plats, till dess att dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan.


Uppenbarelseboken 2:13
Jag vet om dina gärningar och var du bor: där Satan har sin tron. Och du håller fast vid mitt namn och har inte förnekat min tro, inte ens i de dagar då Antipas var mitt trofasta vittne, som blev dödad hos er, där Satan bor.


Swedish Bible (RFBNT) 2019
No Data