A A A A A


Sök

Matteus 17:21
Men detta slag går inte ut, annat än genom bön och fasta.


Matteus 21:13
och sa till dem: Det står skrivet: Mitt hus ska kallas ett bönehus. Men ni har gjort det till ett rövarnäste.


Matteus 21:22
Och allt vad ni med tro ber om i er bön, det ska ni få.


Matteus 23:5
Och alla sina gärningar gör de för att bli sedda av människorna. De gör sina böneremsor breda och hörntofsarna på sina kläder stora.


Matteus 23:14
Ve er, skriftlärda och fariseer, hycklare, för ni plundrar änkors hus och ber långa böner för syns skull. Därför ska ni få desto hårdare dom.


Markus 5:23
och bönföll honom starkt och sa: Min dotter ligger för döden. Kom och lägg händerna på henne, så att hon blir frisk och får leva.


Markus 9:29
Då svarade han dem: Detta slag kan inte drivas ut annat än genom bön och fasta.


Markus 11:17
Och han undervisade dem och sa: Är det inte skrivet: Mitt hus ska kallas ett bönehus för alla folk? Men ni har gjort det till ett rövarnäste.


Markus 11:24
Därför säger jag er: Allt vad ni ber om i era böner, tro att ni får det, så ska ni få det.


Markus 12:40
De äter änkorna ur husen, och ber långa böner för syns skull. De ska få en strängare dom.


Lukas 1:13
Men ängeln sa till honom: Frukta inte, Sakarias, för din bön har blivit hörd, och din hustru Elisabet ska föda en son åt dig, och du ska ge honom namnet Johannes.


Lukas 2:37
och hon var nu änka omkring åttiofyra år gammal. Hon gick aldrig bort från templet, utan tjänade där med fastor och böner natt och dag.


Lukas 5:33
Då sa de till honom: Varför fastar Johannes lärjungar ofta och ber böner, likaså också fariseernas, men dina äter och dricker?


Lukas 6:12
Så hände det i de dagarna, att han gick iväg upp på berget för att be, och han blev kvar där över natten i bön till Gud.


Lukas 11:1
Därefter hände det medan han var på ett ställe och bad och hade avslutat sin bön, att en av hans lärjungar sa till honom: Herre, lär oss att be såsom också Johannes lärde sina lärjungar.


Lukas 19:46
och sa till dem: Det står skrivet: Mitt hus är ett bönehus, men ni har gjort det till ett rövarnäste.


Lukas 20:47
De utsuger änkornas hus och ber långa böner för syns skull. Dessa ska få en desto strängare dom.


Lukas 22:45
När han reste sig från bönen och kom till sina lärjungar, fann han att de hade somnat av sorg.


Apostlagärningarna 1:14
Alla dessa höll enigt och troget ut i bön och åkallan, tillsammans med kvinnorna och Maria, Jesu mor, samt med hans bröder.


Apostlagärningarna 2:42
Och de höll fast vid apostlarnas lära och gemenskapen och vid brödsbrytelsen och bönerna.


Apostlagärningarna 3:1
Och Petrus och Johannes gick tillsammans upp till templet vid bönestunden som hölls vid den nionde timmen.


Apostlagärningarna 6:4
Då kan vi helt ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst.


Apostlagärningarna 10:4
Och då han fick se honom blev han förskräckt och sa: Vad är det, Herre? Då sa han till honom: Dina böner och dina gåvor har stigit upp och blivit ihågkomna inför Gud.


Apostlagärningarna 10:31
och sa: Kornelius, din bön är hörd, och dina gåvor är ihågkomna inför Gud.


Apostlagärningarna 16:16
Och det hände när vi gick till bönen, att vi mötte en slavflicka som var besatt av en spådomsande och som skaffade sina herrar stora inkomster genom att spå.


Apostlagärningarna 16:25
Och vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud, och fångarna hörde på dem.


Romarbrevet 1:10
i mina böner och alltid ber att jag nu på något sätt genom Guds vilja ska lyckas komma till er.


Romarbrevet 8:26
Och på samma sätt hjälper också Anden oss i våra svagheter. För vi vet inte vad vi ska be om såsom vi borde, men Anden själv går i förbön för oss med suckar som inte kan uttryckas i ord.


Romarbrevet 8:27
Och han som granskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom han går i förbön för de heliga efter Guds vilja.


Romarbrevet 8:34
Vem är den som vill fördöma? Kristus är den som har dött, ja, än mer, som också har uppstått, och som sitter på Guds högra sida och som går i förbön för oss.


Romarbrevet 10:1
Bröder, mitt hjärtas önskan och bön till Gud för Israel är, att de ska bli frälsta.


Romarbrevet 12:12
Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen.


Romarbrevet 15:30
Men jag förmanar er, bröder, genom vår Herre Jesus Kristus och genom Andens kärlek, att ni tillsammans med mig kämpar i era böner till Gud för mig,


1 Korinthierbrevet 7:5
Dra er inte ifrån varandra, om det inte sker för en tid med bådas samtycke, för att kunna ägna er åt fastan och bönen. Och kom sedan tillsammans igen, för att Satan inte ska fresta er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt.


2 Korinthierbrevet 1:11
när också ni tillsammans hjälper till med er bön för oss, så att många människor kan framföra tacksägelse för oss för den nådegåva vi har fått.


2 Korinthierbrevet 6:2
För han säger: Jag har bönhört dig i behaglig tid och jag har hjälpt dig på frälsningens dag. Se, nu är den behagliga tiden. Se, nu är frälsningens dag.


2 Korinthierbrevet 9:14
Och i deras bön för er längtar de efter er på grund av Guds överväldigande nåd som är i er.


Efesierbrevet 1:16
att tacka för er, när jag nämner er i mina böner.


Efesierbrevet 6:18
under all bön och åkallan, be alltid i Anden. Och vaka med all uthållighet och bön för alla de heliga,


Filipperbrevet 1:4
I alla mina böner ber jag alltid med glädje för er alla,


Filipperbrevet 1:9
Och det är min bön att er kärlek mer och mer ska överflöda i kunskap och omdöme i allt,


Filipperbrevet 1:19
För jag vet att detta ska leda till min frälsning, genom er bön och den hjälp som Jesu Kristi Ande ger.


Filipperbrevet 4:6
Var inte bekymrade för något, utan låt alla era önskningar bli kända inför Gud genom åkallan och bön med tacksägelse.


Kolosserbrevet 4:2
Var uthålliga i bönen, och vaka i den med tacksägelse.


Kolosserbrevet 4:12
Epafras som är en av er, hälsar er, en Kristi tjänare, som alltid kämpar för er i bönerna, för att ni ska stå fasta, fullkomliga och helt uppfyllda av Guds vilja.


1 Thessalonikerbrevet 1:2
Vi tackar alltid Gud för er alla, när vi nämner er i våra böner.


1 Timotheosbrevet 2:1
Så uppmanar jag nu först av allt, att man frambär böner, åkallan, förböner och tacksägelser för alla människor,


1 Timotheosbrevet 4:5
för det blir helgat genom Guds ord och bön.


1 Timotheosbrevet 5:5
Men den som verkligen är en änka och blivit ensam, hon har satt sitt hopp till Gud och håller ut i bön och åkallan natt och dag.


2 Timotheosbrevet 1:3
Jag tackar Gud som jag från mina förfäder tjänar med ett rent samvete, när jag utan uppehåll tänker på dig i mina böner natt och dag.


Filemonbrevet 1:4
Jag tackar min Gud, och nämner dig alltid i mina böner,


Filemonbrevet 1:22
Men förbered dig samtidigt också på att ge mig husrum, för jag hoppas att jag genom era böner ska bli given åt er.


Hebreerbrevet 5:7
som under sin tid här i köttet med höga rop och tårar frambar böner och åkallan till den som kunde frälsa honom från döden. Och han blev bönhörd för sin gudsfruktans skull.


Hebreerbrevet 7:25
Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud, eftersom han alltid lever för att gå i förbön för dem.


Jakobsbrevet 5:15
Och trons bön ska hela den sjuke, och Herren ska resa upp honom. Och om han har begått synder, ska han få förlåtelse för dem.


Jakobsbrevet 5:16
Bekänn era överträdelser för varandra och be för varandra, så att ni blir helade. En rättfärdig mans ivriga bön förmår uträtta mycket.


Jakobsbrevet 5:17
Elia var en människa som vi. När han i bön bad att det inte skulle regna, så regnade det inte på jorden under tre år och sex månader.


1 Petrusbrevet 3:7
På samma sätt ska ni män leva förståndigt tillsammans med dem, som är det svagare kärlet. Visa era hustrur aktning, som också är medarvingar till livets nåd, så att era böner inte blir förhindrade.


1 Petrusbrevet 3:12
För Herrens ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron till deras bön. Men Herrens ansikte är emot dem som gör det onda.


1 Petrusbrevet 3:21
Efter denna förebild blir också vi nu frälsta i dopet, som inte innebär ett avläggande av köttets orenhet, utan en bön till Gud om ett gott samvete, genom Jesu Kristi uppståndelse,


1 Petrusbrevet 4:7
Men slutet på allting är nu nära. Var därför vaksamma och nyktra i era böner.


Judasbrevet 1:20
Men ni, älskade, uppbygg er själva genom er allraheligaste tro, under bön i den Helige Ande.


Uppenbarelseboken 5:8
Och när han tog bokrullen, föll de fyra varelserna och de tjugofyra äldste ner inför Lammet. Var och en hade harpor och skålar av guld, fulla med rökelse, som är de heligas böner.


Uppenbarelseboken 8:3
Och en annan ängel kom och ställde sig vid altaret, och han hade ett rökelsekar av guld, och åt honom gavs mycket rökelse, för att han skulle lägga det till alla de heligas böner på altaret av guld som var framför tronen.


Uppenbarelseboken 8:4
Och röken från rökelsen med de heligas böner steg från ängelns hand upp inför Gud.


Swedish Bible (RFBNT) 2019
No Data