A A A A A


Sök

Matteus 3:17
Och se, en röst från himlen sa: Denne är min älskade Son. I honom har jag ett gott behag.


Matteus 12:18
Se, min tjänare, som jag har utvalt, min älskade, i vilken min själ har ett gott behag. Jag ska låta min Ande komma över honom, och han ska förkunna domen för hedningarna.


Matteus 17:5
Medan han ännu talade, se, då överskuggades de av en lysande molnsky, och se, en röst ur skyn sa: Denne är min älskade Son, i honom har jag ett gott behag. Lyssna till honom.


Markus 1:11
Och en röst kom från himlen: Du är min älskade Son, i vilken jag har välbehag.


Markus 9:7
Och en molnsky kom som överskuggade dem, och ur skyn kom en röst, som sa: Denne är min älskade Son. Hör honom!


Markus 10:21
Och Jesus såg på honom, och älskade honom, och sa till honom: Ett saknar du. Gå och sälj allt det du äger och ge åt de fattiga, och du ska få en skatt i himlen. Kom sedan, ta korset på dig och följ mig.


Markus 12:6
Nu hade han också en son, som han älskade. Till sist sände han också honom till dem och sa: Min son kommer de att ha respekt för.


Lukas 3:22
och den Helige Ande kom ner över honom i kroppslig gestalt såsom en duva, och från himlen kom en röst som sa: Du är min älskade Son, i dig har jag välbehag.


Lukas 6:32
Och om ni älskar dem som älskar er, ska ni ha tack för det? För också syndare älskar dem som de blir älskade av.


Lukas 9:35
Och ur molnskyn kom en röst, som sa: Denne är min älskade Son, hör honom!


Lukas 16:14
Och allt detta hörde också fariseerna, som älskade pengar, och de skrattade åt honom.


Lukas 20:13
Då sa vingårdens herre: Vad ska jag göra? Jag ska sända min älskade son. Honom ska de väl ha respekt för, när de får se honom.


Johannes 3:16
Ty så älskade Gud världen att han gav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.


Johannes 3:19
Men detta är domen, att ljuset har kommit in i världen, och människorna älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda.


Johannes 11:5
Och Jesus älskade Marta och hennes syster och Lasarus.


Johannes 11:36
Då sa judarna: Se, hur han älskade honom!


Johannes 12:43
för de älskade människors ära mer än Guds ära.


Johannes 13:1
Påskhögtiden stod nu för dörren. Jesus visste att hans stund hade kommit, då han skulle lämna den här världen och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna, som var i världen, och han älskade dem in i det sista.


Johannes 13:23
Nu var där en av hans lärjungar, den som Jesus älskade, som lutade sig mot Jesu bröst.


Johannes 14:28
Ni har hört att jag har sagt er: Jag går bort, och jag kommer tillbaka till er. Om ni älskade mig, skulle ni glädjas att jag sa: Jag går till Fadern, för min Fader är större än jag.


Johannes 19:26
När Jesus såg sin mor och den lärjunge som han älskade stå bredvid henne, sa han till sin mor: Kvinna, se din son.


Johannes 20:2
Då sprang hon därifrån och kom till Simon Petrus och till den andre lärjungen, den som Jesus älskade, och sa till dem: De har tagit bort Herren ur graven, och vi vet inte var de har lagt honom.


Johannes 21:7
Den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus: Det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren, tog han på sig ytterplagget, för han var inte klädd, och kastade sig i sjön.


Johannes 21:20
Då vände sig Petrus om och såg att den lärjunge som Jesus älskade följde efter, han som också vid måltiden hade lutat sig mot hans bröst och sagt: Herre, vem är det som förråder dig?


Romarbrevet 1:7
Till alla de som är i Rom, Guds älskade, kallade till att vara heliga. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.


Romarbrevet 9:13
Det står ju skrivet: Jakob älskade jag, men Esau hatade jag.


Romarbrevet 9:25
Så säger han också genom Hosea: Det som inte var mitt folk ska jag kalla mitt folk, och den som inte var älskad ska jag kalla min älskade.


Romarbrevet 11:28
Så när det gäller evangeliet är de fiender för er skull, men när det gäller utkorelsen är de älskade för fädernas skull.


Romarbrevet 12:19
Älskade, ni själva ska inte hämnas, utan lämna rum för vreden. För det står skrivet: Min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren.


Romarbrevet 16:5
Hälsa också församlingen som är i deras hus. Hälsa min älskade Epenetus som är Akajas förstlingsfrukt åt Kristus.


Romarbrevet 16:8
Hälsa Amplias, min älskade i Herren.


Romarbrevet 16:9
Hälsa Urbanus, vår medarbetare i Kristus, och min älskade Stakys.


Romarbrevet 16:12
Hälsa Tryfena och Tryfosa, som arbetar i Herren. Hälsa den älskade Persis, som har arbetat mycket i Herren.


1 Korinthierbrevet 4:14
Detta skriver jag inte för att få er att skämmas, utan jag förmanar er såsom mina älskade barn.


1 Korinthierbrevet 4:17
Det är därför jag har sänt Timoteus till er, som är min älskade och trogne son i Herren. Han ska påminna er om mina vägar i Kristus, såsom jag lär överallt i alla församlingar.


1 Korinthierbrevet 10:14
Därför, mina älskade, fly bort från avgudadyrkan.


1 Korinthierbrevet 15:58
Därför, mina älskade bröder, var fasta, orubbliga, alltid överflödande i Herrens verk. Ni vet ju att ert arbete i Herren inte är förgäves.


2 Korinthierbrevet 7:1
Eftersom vi nu har dessa löften, älskade, så låt oss rena oss från all besmittelse från kött och ande, och i gudsfruktan fullborda helgelsen.


2 Korinthierbrevet 12:19
På nytt menar ni att vi försvarar oss inför er? Det är inför Gud, i Kristus, som vi talar och allt detta sker till er uppbyggelse, mina älskade.


Efesierbrevet 1:6
sin härliga nåd till pris, i vilken han har tagit emot oss i den Älskade.


Efesierbrevet 5:1
Bli därför Guds efterföljare, så som älskade barn,


Efesierbrevet 6:21
Men för att också ni ska få veta hur det står till med mig och vad jag gör, ska Tykikus, den älskade brodern och trogne tjänaren i Herren, underrätta er om allt.


Filipperbrevet 2:12
Därför, mina älskade, såsom ni alltid har varit lydiga så ska ni med fruktan och bävan arbeta på er frälsning, inte bara i min närvaro utan ännu mycket mer nu i min frånvaro.


Filipperbrevet 4:1
Därför, mina älskade och efterlängtade bröder, min glädje och min krona, stå fasta på detta sätt i Herren, mina älskade.


Kolosserbrevet 1:7
Såsom ni också lärde er av Epafras, vår älskade medtjänare, som är en trogen Kristi tjänare för er,


Kolosserbrevet 1:13
Han som har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike.


Kolosserbrevet 3:12
Klä er därför såsom Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, saktmodighet och tålamod.


Kolosserbrevet 4:9
tillsammans med Onesimus, den trogne och älskade brodern, som är en av er. De ska berätta för er om allting här.


Kolosserbrevet 4:14
Lukas, läkaren, den älskade, hälsar er, likaså Demas.


1 Thessalonikerbrevet 1:4
Vi vet, bröder, ni av Gud älskade, att ni är utvalda,


2 Thessalonikerbrevet 2:13
Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er, bröder, som är älskade av Herren, därför att Gud från begynnelsen har utvalt er till frälsning, genom Andens helgelse och sanningens tro.


1 Timotheosbrevet 6:2
Men de som har troende herrar ska inte se ner på dem därför att de är bröder. Utan de ska tjäna dem desto villigare, eftersom de som tar del av deras goda gärningar är troende och älskade. Så ska du undervisa och förmana.


2 Timotheosbrevet 1:2
till Timoteus, min älskade son. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, Fadern och Kristus Jesus, vår Herre.


Filemonbrevet 1:1
Paulus, Kristi Jesu fånge, och brodern Timoteus, till Filemon, den älskade och vår medarbetare,


Filemonbrevet 1:2
och till Appfia, den älskade, och Arkippus, vår medkämpe, och till församlingen i ditt hus.


Hebreerbrevet 6:9
Men när det gäller er, ni älskade, är vi övertygade om att det står bättre till med det som hör till frälsningen, även om vi talar på detta sätt.


Jakobsbrevet 1:16
Bedra inte er själva, mina älskade bröder.


Jakobsbrevet 1:19
Därför, mina älskade bröder, ska varje människa vara snar till att höra, sen till att tala och sen till vrede.


1 Petrusbrevet 2:11
Älskade, jag förmanar er som främlingar och gäster, att ni aktar er för de köttsliga begären som för krig mot själen.


1 Petrusbrevet 4:12
Älskade, förundra er inte över den eld som ni får gå igenom för att ni ska bli prövade, som om det hände er något ovanligt.


2 Petrusbrevet 1:17
För han fick ära och pris från Gud, Fadern, när en röst kom till honom från det högsta majestätets härlighet, som löd så: Denne är min älskade Son, som jag har behag i.


2 Petrusbrevet 2:15
De har lämnat den rätta vägen och gått vilse. De har följt efter Bileams, Beors sons väg, som älskade orättfärdighetens lön,


2 Petrusbrevet 3:1
Detta är nu det andra brevet som jag skriver till er, älskade. I båda har jag genom att påminna er velat väcka ert rena sinne,


2 Petrusbrevet 3:8
Men, älskade, förbise inte detta faktum, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag.


2 Petrusbrevet 3:14
Därför, älskade, medan ni väntar på detta, så gör allt ni kan för att ni ska bli funna av honom i frid, utan fläck och oklanderliga,


2 Petrusbrevet 3:15
och räkna vår Herres tålamod till er frälsning, som också vår älskade bror Paulus har skrivit till er enligt den vishet som han har fått.


2 Petrusbrevet 3:17
Men ni, älskade, eftersom ni vet detta i förväg, så var på er vakt så att ni inte förleds av de ogudaktigas villfarelse och förlorar ert fäste,


1 Johannesbrevet 3:2
Älskade, vi är nu Guds barn, och det är ännu inte uppenbart vad vi ska bli. Men det vet vi, att när han uppenbaras ska vi bli lika honom, för vi ska få se honom som han är.


1 Johannesbrevet 3:21
Älskade, om vårt hjärta inte fördömer oss, så har vi frimodighet inför Gud,


1 Johannesbrevet 4:1
Älskade, tro inte varje ande utan pröva andarna, om de är från Gud, för många falska profeter har gått ut i världen.


1 Johannesbrevet 4:7
Älskade, låt oss älska varandra, för kärleken är av Gud och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud.


1 Johannesbrevet 4:10
Detta är kärleken, inte att vi älskade Gud, utan att han älskade oss och sände sin Son till försoning för våra synder.


1 Johannesbrevet 4:11
Älskade, om Gud så har älskat oss, är också vi skyldiga att älska varandra.


1 Johannesbrevet 4:19
Vi älskar honom därför att han först älskade oss.


3 Johannesbrevet 1:1
Den äldste till den älskade Gajus, som jag älskar i sanningen.


3 Johannesbrevet 1:2
Älskade, jag önskar att det går väl för dig i allt och att du är frisk, liksom det står väl till med din själ.


3 Johannesbrevet 1:5
Älskade, du handlar trofast i allt vad du gör för bröderna och för främlingarna,


3 Johannesbrevet 1:11
Älskade, följ inte efter det som är ont utan det som är gott. Den som gör det goda är av Gud men den som gör det onda har inte sett Gud.


Judasbrevet 1:3
Älskade, när jag i min stora iver ville skriva till er om den gemensamma frälsningen, har jag funnit det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att kämpa allvarligt för den tro som en gång har blivit överlämnad åt de heliga.


Judasbrevet 1:17
Men ni, älskade, kom ihåg de ord som har blivit förutsagda av vår Herre Jesu Kristi apostlar,


Judasbrevet 1:20
Men ni, älskade, uppbygg er själva genom er allraheligaste tro, under bön i den Helige Ande.


Uppenbarelseboken 12:11
Och de övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord, och de älskade inte så sitt liv, att de drog sig undan döden.


Uppenbarelseboken 20:9
De drog upp över jordens vidd och omringade de heligas läger och den älskade staden. Men eld från Gud föll ner från himlen och förtärde dem.


Swedish Bible (RFBNT) 2019
No Data