A A A A A


Pencarian

Matius 7:22
Dina Poe Kiamat loba nu bakal ngaromong ka Kami, ʼGusti, Gusti! Ku pajenengan Gusti abdi parantos ngadongkapkeun amanat Allah. Ku pajenengan Gusti abdi nundung setan-setan sareng ngayakeun mujijat-mujijat!ʼ


Matius 8:16
Ka sorenakeun loba anu marawa jelema-jelema anu kasurupan setan ka Yesus. Ngan ku sakecap roh-roh jahatna ku Yesus diusir kalaluar. Kitu deui anu garering kabeh dicalageurkeun.


Matius 8:28
Sumping ka peuntas ditu, di wewengkon Gadara, Yesus papapag jeung dua jelema anu diraksuk ku setan, jolna ti astana. Duanana kacida garalakna, nepi ka taya nu wani ngalanto ka lebah dinya.


Matius 8:31
Setan-setan teh nunuhun ka Yesus, pokna, ”Lamun kuring sarerea rek diusir kaluar, idinan nyurup ka itu babi-babi.”


Matius 8:32
”Jig,” waler Yesus. Ti dinya setan-setan teh nyarurup ka eta babi-babi. Seug babi-babi teh lalumpatan ka sisi gawir, brus laluncatan ka talaga tuluy tingkerelep.


Matius 8:33
Tukang-tukang ngangonna lalumpatan ka jero kota, hariweusweus nyaritakeun kajadian anu kaalaman ku dua jelema anu diraksuk ku setan tea.


Matius 16:23
Yesus malik tuluy ngalahir ka Petrus, ”Nyingkir maneh, Setan! Maneh ngahalangan jalan Kami. Eta pikiran maneh teh pikiran manusa, lain asal ti Allah.”


Lukas 8:38
Jelema anu tas diraksuk ku setan tea nunuhun, pokna, ”Abdi sumeja ngiring.” Tapi ku Yesus teu diwidian, saur-Na,


Lukas 9:49
Yohanes mihatur, ”Juragan, abdi-abdi kantos ningal jalmi anu ngusir setan nyambat tuang jenengan. Ku margi manehna sanes ti pihak urang, ku abdi-abdi diwagel.”


Lukas 22:31
”Simon, Simon! Dengekeun! Setan geus meunang idin ngagoda ka maraneh kabeh, pikeun misahkeun nu hade ti nu goreng, cara gandum dipisahkeun tina kulitna.


Yohanes 8:48
Walon jalma-jalma, ”Lain bener sakumaha ceuk kaula yen, Anjeun teh urang Samaria, jeung kaasupan setan?”


Yohanes 8:49
”Kami henteu kaasupan setan,” waler Yesus. ”Kami hormat ka Rama, ku maraneh dihina.


Yohanes 8:52
Walon jalma-jalma, ”Nyaho ayeuna mah, tetela Anjeun teh kaasupan setan! Make nyebutkeun, ’Anu nurut kana piwuruk Kami salalawasna moal paeh’, geuning Ibrahim pupus, nabi-nabi parupus.


Yohanes 10:20
Loba anu ngaromong kieu, ”Jelema kasurupan setan, geus gelo! Keur naon didarengekeun bae?”


Yohanes 10:21
Ceuk nu sawareh deui, ”Jelema kasurupan setan mah moal kitu ucap-ucapanana! Na bisaeun setan ngabeuntakeun anu lolong sina bisaeun nenjo?”


Kisah Para Rasul 19:13
Aya sawatara dukun urang Yahudi anu sok ngider ka ditu ka dieu, wawanianan nyebut jenengan Gusti Yesus ka anu kasurupan roh jahat, pokna, ”Demi jenengan Yesus anu diuarkeun ku Paulus, maneh setan geura nyingkah!”


Ef 6:12
Sabab anu dilawan ku urang teh lain manusa, tapi kakuatan roh-roh jahat di dunya anu gaib, jeung kakuatan sagala setan-setan di angkasa raya, anu ngawasaan ieu jaman anu poek.


1 Timotius 4:1
Roh Suci geus netelakeun yen ka hareup bakal aya jalma-jalma anu naringgalkeun piwuruk Kristus, kaceot ku roh-roh bohong, mengpar kana pangajaran setan,


1 Timotius 5:15
Da aya randa-randa anu nirca tuluy milu ka setan.


Wahyu 12:9
Eta oray kahot ti jaman purba teh disebutna Iblis atawa Setan, tukang nyasarkeun saalam dunya. Manehna ditotogkeun ka bumi jeung para malaikatna.


Wahyu 18:2
tuluy nyabda handaruan, ”Rugrug! Babul nu sohor geus rugrug! Ayeuna manehna geus jadi pangulinan setan-setan jeung roh-roh najis, padumukan manuk-manuk pikageuleuheun matak ceuceub.


Wahyu 18:13
kayu manis, bungbu-bungbu, setanggi, emur, dupa; anggur jeung minyak, tipung jeung gandum, sapi jeung domba, kuda jeung padati, abid-abid, malah nepi ka nyawa manusa pisan!


Wahyu 20:2
Tuluy newak naga, si oray kahot, anu saenyana mah Iblis atawa Setan, terus dirante lilana pikeun sarebu taun.


Sundanese Bible 1991
Indonesian Bible Society