A A A A A

Pencarian
Matius 6:16
”Jeung ari keur puasa ulah nyaleuy-nyaleuy beungeut kawas anu marunapek, paruasana teh nyiri-nyirikeun maneh ngarah kanyahoan puasa. Nya anu jadi ganjaranana oge eta, sakitu-kituna.


Matius 6:17
Maraneh mah ari keur puasa anggur kudu sibeungeut, buuk sisiran sing luis,


Matius 6:18
ngarah ulah kaciri ku batur yen keur puasa, sina kauninga ku Rama maraneh bae wungkul nu teu katenjo. Mantenna tangtu ngaganjar, da uningaeun sanajan puasana ngaririkip maneh oge.”


Matius 9:14
Tuluy aya panganut-panganut Yohanes Jurubaptis daratang ka Yesus, naranya kieu, ”Abdi-abdi sareng urang Parisi sering puasa. Naha Bapa sareng murid-murid mah tara puasa?”


Matius 11:18
Yohanes sumping, puasa, tara ngaleueut anggur, pada nyebutkeun, ʼJelema kasurupan roh jahat!ʼ


Matius 17:21
Tapi roh jahat kawas nu tadi mah ngan bisa diusir ku paneda jeung puasa bae.]”


Lukas 2:36
Di dinya aya hiji nabi istri, randa geus kacida sepuhna, yuswana geus dalapan puluh opat taun. Jenenganana Hana binti Penuel ti kaom Aser. Kagunganana caroge ngan tujuh taun. Tara incah ti Bait Allah, damelna beurang peuting ngabakti ka Allah, puasa jeung neneda.


Lukas 5:33
Aya anu naranya ka Yesus, ”Murid-murid Yohanes sering puasa sareng sembahyang, nya kitu keneh murid-muridna urang Parisi. Dupi murid-murid Ajengan mah dahar nginum sabiasa.”


Lukas 5:34
Waler Yesus, ”Na bisa aranjeun nitah puasa ka tamu-tamu dina pesta kawin sapanjang ki panganten aya keneh dina riungan? Tangtu moal!


Lukas 7:33
Yohanes sumping, puasa, tara ngaleueut anggur, ku maraneh dipajarkeun, ʼJelema kasurupan roh jahat!ʼ


Lukas 18:12
Sim kuring mah sok puasa saminggu dua kali, sareng sok nyanggakeun perpuluhan tina sagala pangasilan sim kuring.ʼ


Kisah Para Rasul 14:23
Di unggal jamaah aranjeunna ngangkat pamingpin; sanggeus dipuasaan jeung dipangnedakeun, eta pamingpin-pamingpin dititipkeun ka Gusti anu jadi pananggeuhanana.


Sundanese Bible 1991
Indonesian Bible Society