A A A A A

Pencarian
Matius 5:44
Ayeuna ceuk Kami, ka musuh ge kudu nyaah, ka nu neungteuinganan kudu ngadoakeun,


Matius 6:5
”Ari neneda ulah cara jalma tukang pura-pura! Maranehna ngadoana teh resep ngabedega di tempat babakti atawa di pepengkolan, ngarah katembong ku batur. Tah eta ganjaran maranehna mah, sakitu-kituna.


Kolose 1:1
Dumateng dulur-dulur di Kolosa, umat Allah anu saratia ka Kristus. Sim kuring Paulus anu ku Allah dikersakeun jadi rasulna Yesus Kristus, jeung Timoteus, ngadoakeun mugia dulur-dulur dipaparin rahmat rahayu ku Allah, Rama urang.


Ibrani 13:18
Ulah pegat-pegat ngadoakeun sim kuring. Sing percaya, tekad sim kuring teh ceuk rarasaan mah beresih. Nu dipambrih taya deui salian ti hayang salawasna bisa ngalampahkeun anu bener.


Sundanese Bible 1991
Indonesian Bible Society